regulamin szkoleń (kursów/obozów)

Transkrypt

regulamin szkoleń (kursów/obozów)
REGULAMIN SZKOLEŃ (KURSÓW/OBOZÓW)
1. Informacje Ogólne
a/ Na potrzeby niniejszego regulaminu, każdy kurs / obóz dalej nazywany będzie SZKOLENIEM.
b/ osoba uczestnicząca w szkoleniu dalej będzie nazywana UCZESTNIKIEM.
c/ Uczestnikiem może być jedynie osoba, która spełnia warunki uczestnictwa wskazane w ofercie.
2. Akceptacja regulaminu
a/ Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia.
b/ Za akceptację niniejszego regulaminu uważa się moment, w którym uczestnik dokonał pierwszej wpłaty
bądź rozpoczął szkolenie (w zależności od tego, które działanie było pierwsze).
3. Płatności
a/ Dla wszystkich szkoleń obowiązuje przedpłata rezerwacyjna (zadatek) w wysokości 30% ceny całkowitej
szkolenia.
b/ pozostałą płatność należy uregulować z góry, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
c/ 20minutowe i więcej spóźnienie na umówione szkolenie jest traktowane jako czas szkolenia, który
podlega pełnej opłacie.
d/ niestawienie się na zajęcia bez wcześniejszego powiadomienia biura szkoły traktuje się jako odbyte
szkolenie, które podlega pełnej opłacie.
e/ niemożliwość dotarcia na szkolenie należy zgłosić na minimum 4h przed planowanym rozpoczęciem
szkolenia. Wówczas uczestnik nie ponosi odpowiedzialności finansowej za nieodbyte szkolenie.
f/ aktualnie obowiązujące płatności dostępne są na stronie internetowej.
4. Przebieg szkolenia
a/ Podczas szkolenia uczestnik zobowiązuje się do:
 Bezwzględnego stosowania się do zaleceń instruktora,
 Wykonywania tylko i wyłącznie ćwiczeń i zadań zleconych przez instruktora,
 Korzystania z kamizelek asekuracyjnych i kasków,
 Przestrzegania prawa drogi na wodzie i spocie kitesurfingowo-windsurfingowym,
 Używania sprzętu TYLKO I WYŁĄCZNIE zgodnie z jego przeznaczeniem.
b/ Kategorycznie zabrania się wykonywania jakichkolwiek samowolnych prób bez aprobaty instruktora.
c/ Kategorycznie zabrania się odbywania szkoleń pod wpływam alkoholu i innych jakichkolwiek środków
odurzających.
Niezastosowanie się do tego punktu skutkuje natychmiastowym wydaleniem ze szkolenia. W takiej
sytuacji uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków na poczet danego szkolenia.
d/ Każdorazowe wyjście na wodę odbywa się z instruktorem za jednoznacznym zezwoleniem uzyskanym
w biurze szkoły.
5. Uczestnik, decydując się na szkolenie kitesurfingowe bądź windsurfingowe ma świadomość, że
kitesurfing/windsurfing jest sportem ekstremalnym, zaliczanym do grupy wysokiego ryzyka.
6. Odbywając szkolenie uczestnik jest zobowiązany także do przestrzegania regulaminu barki, na której
znajduje się biuro szkoły.
7. Za zachowania naruszające regulamin odpowiedzialność ponoszą uczestnicy szkolenia, a w przypadku
osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie. W przypadku rażącego naruszania regulaminu oraz
zachowania zagrażającego sobie bądź innym, osoba kierująca szkołą, ma prawo wydalić uczestnika ze
szkolenia i zachować 100% wszelkich wniesionych opłat przez uczestnika. W imieniu uczestnika
niepełnoletniego akceptacji regulaminu dokonuje rodzic lub opiekun, który dokonał zapisu dziecka bądź
wpłacił zaliczkę (w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze).

Podobne dokumenty