Produkt: asfalt ponaftowy drogowy miękki BND 60/90 Grupa: produkt

Transkrypt

Produkt: asfalt ponaftowy drogowy miękki BND 60/90 Grupa: produkt
Produkt: asfalt ponaftowy drogowy miękki BND 60/90
Grupa: produkt główny
Dokument normatywny: GOST 22245-90 zm.1 z dn. 05.04.2011
Świadectwo zgodności: ВY/112 03.03. 028 01667 ważne do dn. 15.04.2015
Kod OKRB: 23.20.32.500
Kod TNWED: 27 1320 0000
Data ostatniej metryki: 08.12.2011
Nazwa dokumentu normatywnego: Asfalt ponaftowy drogowy miękki. Warunki techniczne.
Przeznaczenie produktu:
Miękkie ponaftowe asfalty drogowe wytwarzane są w wyniku procesów utleniania produktów
bezpośredniej destylacji ropy naftowej i selektywnego rozdzielania produktów naftowych
(odasfaltowania asfaltów, ekstraktów rafinacji selektywnej) oraz mieszania wymienionych
utlenionych i nieutlenionych produktów lub w formie pozostałości po destylacji ropy zgodnie
z wymogami niniejszej normy i przepisów technicznych. Dopuszczalne jest stosowanie
pozostałości po krakowaniu jako składnika surowca do utleniania.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Normatywne wskaźniki jakości produkcji
Wskaźnik
Wielkość
Dokument normatywny
Penetracja, 0,1 mm w temp. 25°С
61-90
GOST 11501-78
W temp. 0°С, min.
20
Temperatura mięknienia, °С, min.
47
GOST 11506-73
Ciągliwość (cm), w temperaturze min. 25°С
55
GOSТ 11505-75
W temp. 0°С
3,5
GOST 11507-78 z uzup. pkt.3.2 GOST
Temperatura łamliwości, °С, max.
-15
22245-90
Temperatura zapłonu, °С, min.
230
GOST 4333-87
Zmiana temperatury mięknienia po nagrzaniu,
GOST 18180-72, GOST 11506-73 z
5
uzup. pkt. 3.3 GOST 22245-90
°С, max.
Indeks penetracji
-1,0 - 1,0
Wg załącznika 2 GOST 22245-90