Pierwsze kroki za nami

Transkrypt

Pierwsze kroki za nami
Pierwsze kroki za nami !
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
dziękujemy Państwu za zgłoszenie szkoły do Ogólnopolskiego Programu „Mały
Mistrz”. Mamy nadzieję, że pierwsze spotkania uczniów klas pierwszych z
programem są już za nami.
Po wakacyjnych szkoleniach kolejnym działaniem w ramach realizacji programu
"Mały Mistrz" w Państwa szkole było z pewnością poinformowanie rodziców i
uczniów oraz zaplanowanie działań dydaktycznych.
Z pewnym opóźnieniem uruchomiona została platforma internetowa, poprzez którą
będziemy monitorować postępy w programie. Po zalogowaniu na stronie:
http://malymistrz.pl/news/show_news/150/opcje_systemu_malego_mistrza
znajdą
Państwo szczegółową instrukcję dla dyrektora i nauczyciela posługiwania się
platformą internetową „Małego Mistrza”, która krok po kroku przeprowadzi Państwa
przez kulisy funkcjonalności konta szkolnego i nauczycielskiego.
Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas szkoleń nauczycieli, wszyscy
uczniowie klas pierwszych, biorący udział w programie, zostali już z pewnością
zmierzeni, zważeni i na tej podstawie został wyliczony współczynnik masy ciała do
wzrostu BMI każdego ucznia.
Po wstępnych pomiarach na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie powinni
zostać poddani próbom sprawności (zwis na drążku, bieg wahadłowy oraz pomiar
czasu w marszobiegu na 600 metrów). Do pomocy przy wykonaniu tych prób przez
uczniów dobrze jest poprosić o pomoc nauczyciela wychowania fizycznego.
Przed przeprowadzeniem pierwszych i kolejnych badań warto zapoznać się z filmem
instruktażowym, który można znaleźć w instrukcji pod niebieskim linkiem „zobacz
poradnik wideo”, znajdującym się na stronie internetowej nad tabelką po prawej
stronie w rozdziale o teście sprawności, a także informacjami na stronach 43 – 46
Podręcznika dla nauczycieli w rozdziale: „Minitest Sprawności Fizycznej programu
Mały Mistrz - Monitorowanie wpływu programu na zmianę kondycji fizycznej
uczestników”
W odpowiednich zakładkach szkoły na platformie internetowej należy w terminie do
15 listopada br wprowadzić poniższe informacje o pierwszym badaniu:
- wzrost dziecka w centymetrach i milimetrach;
- wagę dziecka z dokładnością do 0,1 kilograma;
- czas zwisu na drążku z dokładnością do 0,1 sekundy;
- czas biegu wahadłowego z dokładnością do 0,1 sekundy;
- czas marszobiegu 600m. z dokładnością do jednej sekundy.
Ewaluacja Programu
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Program „Mały Mistrz” jest pilotażem, od
wyników którego zależeć będzie włączenie jego elementów do systemu edukacji
uczniów w zakresie wychowania fizycznego. W tym celu niezbędne są analizy
postępów uczniów mierzone testami sprawności, o których była mowa powyżej, a
także analizy ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli biorących
udział w programie. Analizy będą prowadzone na poziomie województwa i kraju na
podstawie danych zgromadzonych z Państwa pomocą poprzez platformę internetową.
Ułatwi i usprawni to proces przekazywania danych, a Państwu umożliwi wygodny
wgląd w poszczególne informacje.
Prosimy o wypełnienie drogą internetową ankiet uczniowskich oraz rodzicielskich w
terminie do 30 listopada br. Instrukcja zamieszczona na stronie internetowej umożliwi
Państwu pomoc dzieciom w wypełnieniu ich ankiety z udziałem wychowawcy lub
rodzica. Zachęcamy do włączenia rodziców w ewaluację i pomoc szkole w
dokumentowaniu działań klasy.
Promocja Szkoły
Zachęcamy Państwa dyrektorów do promowania działań szkoły w zakresie Programu
„Mały Mistrz” poprzez redagowanie krótkich informacji (artykułów) popartych
zdjęciami lub filmikami.
W tym celu w zakładce konta nauczycieli administrator profilu szkolnego może
tworzyć konta w systemie dla nauczycieli szkolnych, którzy, często z pomocą
rodziców uczniów, będą mogli utrwalać kolejne działania klas w Programie.
Pytania
Zachęcamy do lektury odpowiedzi koordynatorów Programu „Mały Mistrz” na
pytania
zadane
drogą
elektroniczną
poprzez
FAQ:
http://malymistrz.pl/main/show_static/16, a także do zadawania własnych pytań
dotyczących realizacji programu poprzez mail: [email protected]
W razie problemów technicznych, nie leżących po stronie szkoły, zachęcamy do
kontaktu z Pomocą IT: [email protected]
Z wyrazami szacunku
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski
Kraków, 24 października 2014r.
Koordynator Wojewódzki Programu
Waldemar Gramek