wzór umowy-transport kruszywa

Transkrypt

wzór umowy-transport kruszywa
Załącznik nr 3
Umowa Nr BID-ZP/6/2011
Zawarta dnia ……………. 2011 roku w Działoszycach pomiędzy Gminą
Działoszyce reprezentowaną przez :
Burmistrza - Pana mgr inż. Zdzisława Leksa
zwaną dalej „Zamawiającym”
a Firmą ………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
………………………………………..
§1
Przedmiotem umowy jest transport kruszywa na budowę i remonty dróg
gminnych frakcji 31,5-63 mm i 4-31,5 w ilości około 2 500 ton w 2011 roku .
§2
Strony ustalają wynagrodzenie za 1 tono-kilometr ładowny przewiezionego
kruszywa drogowego na teren miasto-gminy Działoszyce w wysokości
………………… zł brutto, (słownie: …………………………………………).
Łączna wartość wykonanych usług nie może przekroczyć 70 000 zł.
§3
Kruszywo dostarczane będzie na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu
trzech dni od chwili zgłoszenia do dnia 31.12.2011 roku .
§4
Należności uregulowane będą po wykonaniu zamówienia przez Zamawiającego
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto Wykonawcy
……………………………………….znajdujące
się
w
Banku
…………………………………………..
Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego za dostawę kruszywa.
§5
1. WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie
trzeciej bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem odstąpienia od umowy
z winy WYKONAWCY.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY zapłaci on
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10 000 zł.
(słownie: dziesięć tysięcy złotych)
3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne za zwłokę
w realizacji zapłaty w wysokości ustawowych odsetek.
§ 6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy,
określony terytorialnie dla Kupującego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
2 egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY i 1 egzemplarz WYKONAWCA .
ZAMAWIAJĄCY :
WYKONAWCA :

Podobne dokumenty