Prawo Pracy - Radca Prawny

Transkrypt

Prawo Pracy - Radca Prawny
Radca Prawny - Micha³ Bednarski
Prawo Pracy
W zakresie Prawa Pracy kancelaria zajmuje siê sporz±dzaniem i sk³adaniem pozwów oraz udziela porad prawnych.
¦wiadczymy kompleksowe us³ugi doradcze w pe³nym zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Us³ugi te
obejmuj± miêdzy innymi zwolnienia grupowe i indywidualne, dokumentacjê pracownicz±, w tym umowy o pracê,
umowy o zakazie konkurencji, kontrakty mened¿erskie oraz spory pracownicze (w³±cznie z postêpowaniami
s±dowymi), ochronê przez roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminacjê jak te¿ restrukturyzacje i przenoszenie
zak³adów pracy, obs³ugê pracowników zagranicznych, programy akcjonariatu pracowniczego oraz systemy
wynagrodzeñ i ¶wiadczeñ.
http://www.radca-bednarski.pl
Kreator PDF
Utworzono 3 March, 2017, 14:01

Podobne dokumenty