OŚWIADCZENIE Po zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Po zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za
OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania określone w art. 233 § 1
Kodeksu karnego oświadczam, Ŝe ..................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................
( podpis )
................................
Krotoszyn, dnia .................................
imię i nazwisko
OŚWIADCZENIE
Ja niŜej podpisany(a) .....................................................................................................
oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
..................................................
( podpis )

Podobne dokumenty