My chcemy Boga - Liturgia

Komentarze

Transkrypt

My chcemy Boga - Liturgia
My chcemy Boga
Hymn
C7
& b c œj
1.
2.
3.
4.
5.
j
œ
My
My
My
My
My
F
chce
chce
chce
chce
chce
świę ko kra chwi pra C
‰
głos!
snach,
strzech,
łzach;
tchem!
F
&b œ
Bo
Bo
Bo
Bo
Bo
j
œ
O,
u - słysz
w tro - skach ro wśród sta - ro i
dziś,
i
niech
bę - dzie
C7
˙
œ
j
œ
j
œ ‰ œ
ta!
le,
ju,
li,
wo
F
my
my
my
my
my
F7
&b œ
&b
-
j
œ
j
œ
j
œ
Mi - ło my
chce w po - lskim
czy
nam
By - śmy
j
œ ‰ œ
d
j
œ
d
œ
œ
- ga,
- ga
- ga
- ga
- ga!
B
b
œ
na
dzi
da
ju
na
j
œ
C
Pa
w ro
w na
w ka
Je
œ
-
nno
dzin
szym
żdej
go
G
œ
F
#œ
œ
j
œ
œ
d
œ
C
- żej dźwi - ga w ksią - ku
i
- ciech nie - li
chę F
œ
G7
nœ
pę - ta,
to
na - sza chlu - ba,
to nasz
w szko - le, w go - dzi - nach wy - tchnień, w pra - cy
cza - ju niech Bo - ga wie - lbi Chro - bry,
schy - li,
czy w gru-zach le - gnie szczę - ścia
ga - rdzić
żwa - wo:
o - bie - rać do - bre,
MSZA ŚWIĘTA
PIEŚNI
WIARA / SIGISMUNDUS
œ
- szych wo - łań
- ców, w dzia - tek
- wnych, po - lskich
- tro, w szczę - ściu,
- szych czy - nów
ści
Bo
my
Bo
ję - zy
po
się
u - mie
j
œ œ.
C
œ
gać
żce,
zwy bo
tnie,
˙ Ó
C
C7
los.
dniach.
Lech.
gmach.
złem.
j
œ.
F
&b œ
Bło
g
&b œ
-
r
œ œ
œ
F
dka
Pa
d
go - sław sło
j
r
œ . #œ œ
C7
-
j D7
œ œ
& b œ.
œ
Bo - ga! My
œ
& b œ.
j
œ œ
.
&b œ
b
g
Bo - ga! My
& b œ.
F
Kró
-
b
œ
J
B
stan!
œ
g
My chce-my
C7
œ
‰
œ
˙
C7
‰
Pan!
b
œ
B
œ
lem, On
œ
F
‰
œ
J
j
j œj œ
œ
On na -szym
C7
œ
F
nasz
Pan!
MSZA ŚWIĘTA
PIEŚNI
WIARA / SIGISMUNDUS
j
œ œ
J
My chce-my
po - dda - ni!
C4
j j
œ œ œJ
On na - szym
C
nasz
ni!
‰ œj œj œ
J
˙
œ
Kró - lem, On
B
-
po - dda - ni!
j G7
œ œ
F
œ œ ˙
œ
F
Bło - go - sław wsze - lki
F7
C
˙
‰
My chcemy Boga 2.

Podobne dokumenty