KI_Deklaracja na podatek leśny

Transkrypt

KI_Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek leśny
Urząd Gminy
Mogilany
Kogo dotyczy
Wymagane
dokumenty
Opłaty
Osoba/Jednostka
odpowiedzialna
Miejsce składania
dokumentów
Termin załatwienia
sprawy
Tryb odwoławczy
Podatników – osób prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem
od nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Mogilany.
Wypełniona deklaracja.
Nie podlega opłacie skarbowej.
Referat Finansów i Budżetu
Inspektor Anna Piszczek
I piętro, pok.7
tel. 12 270 10 13 wew. 236
Punkt Informacyjny – Dziennik Podawczy, nowa część budynku UGM wejście A, Ipiętro, hol
Godziny pracy:
poniedziałek: 7.00 - 16.30
wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 – 13.30
Niezwłocznie.
Od deklaracji nie służy odwołanie.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 465).
Dodatkowe uwagi
1. Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz
dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami
nie posiadającymi osobowości prawnej.
2. Informację składa się w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
podatku.
Przetwarzanie udostępnionych danych osobowych następuje zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych jest Wójt Gminy Mogilany z siedzibą Urząd Gminy
Mogilany, ul. Rynek 2, 32 – 031 Mogilany. Wnioskodawcy przysługuje
prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
Pouczenie