RB-PDP - Gmina Brody

Transkrypt

RB-PDP - Gmina Brody
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Brody
ul.Staszica 3
27-230 BRODY
Numer identyfikacyjny REGON
świętokrzyskie
starachowicki
BRODY
Nazwa powiatu
Nazwa gminy
Wyszczególnienie
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
podatek od nieruchomości
podatek leśny
podatek od środków
A7.
transportowych
podatek dochodowy od
A8. osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
podatek od czynności
A9.
cywilnoprawnych
A10. wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty
A11. eksploatacyjnej
w tym:
od przedsiębiorstwa
A12.
górniczego 3)
za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2009
WOJ.
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
2
A1
4 501 955,87
A2
A3
A4
FB86E5BD60317CB8
Przed wypełnieniem przeczytać
instrukcję
SYMBOLE
POWIAT
26
Wykonanie
1
Ogółem dochody
podatkowe
(A2+A3+A4+A5+A6+A7+
A8+A9+A10+A11)
z tego:
udziały we wpływach z
podatku dochodowego od
osób prawnych 2)
udziały we wpływach z
podatku dochodowego od
osób fizycznych 2)
podatek rolny
Adresat:
1)
gminy / miasta na prawach powiatu
000531884
Nazwa województwa
Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW PODATKOWYCH
11
Skutki obniżenia
górnych staw ek
podatków
obliczone za
okres
spraw ozdaw czy
Skutki udzielony ch
ulg i zwolnień,
obliczone za okres
sprawozdawczy
(bez ulg i zwolnień
ustawowy ch)
3
4
TYP GM.
GMINA
2
02
Skutki decy zji wy dany ch przez organ
podatkowy na podstawie ustawy Ordy nacja Podatkowa, obliczone za okres
sprawozdawczy
umorzenie
zaległości
podatkowych
rozłożonie na raty,
odroczenie terminu
płatności
5
6
755 790,17
656 842,00
15 120,12
-64 119,30
X
X
X
X
2 343 285,00
X
X
X
X
188 230,66
0,00
2 690,10
4 048,00
4 549,09
0,00
175,00
91,10
0,00
A5
1 615 536,72
687 378,81
650 619,00
A7
95 076,28
68 411,36
2 000,00
600,00
2 690,10
A6
158 387,26
0,00
9 879,93
0,00
A8
2 272,56
X
0,00
0,00
0,00
A9
103 077,70
X
0,00
0,00
0,00
A11
38 564,99
X
0,00
0,00
0,00
A12
0,00
X
0,00
0,00
0,00
A10
21 644,00
X
0,00
0,00
0,00
1)
niepotrzebne skreślić
miasta na prawach powiatu wy kazują ty lko część "gminną" udziału we wpły wach z podatku dochodowego od osób f izy czny ch i osób prawny ch
3)
wy pełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restruktury zacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Dz. U. 150, poz. 1250)
2)
Główny Księgowy / Skarbnik
041 271 13 45
telefon
FB86E5BD60317CB8
2010-02-17
rok m-c dzień
Kierow nik jednostki /
Przew odniczący Zarządu
Strona:
1
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP
Główny Księgowy / Skarbnik
041 271 13 45
telefon
FB86E5BD60317CB8
2010-02-17
rok m-c dzień
Kierow nik jednostki /
Przew odniczący Zarządu
Strona:
2

Podobne dokumenty