Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP 4 listopada 2016 r.

Transkrypt

Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP 4 listopada 2016 r.
Gorzów Wjkp.. dnia 26 października 2016 r.
WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak
NK-IV.142.2.3.2016.JRul
Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Warszawa
Szanowna Pani N4inister,
stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2014 r. poz.
1195 z późn. zm.) przesyłam petycję złożoną przez Związek Naucz>'cielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Lubuskiego w Zielonej Górze, której przedmiotem jest żądanie wstrzymania
reformy systemu edukacji.
Władysław Dajczaj;
KANCELARIA GŁÓV/HA
2016 -11- 0
'I
ZWIĄZEK N A U C Z Y C I E L S T W A P O L S K I E G O
Z A R Z Ą D GLÓW^^JY
ZARZĄD OKRĘGU LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
Ul. Sikorskiego 15d, 65 - 454 Zielona Góra,
tel./fax. 68 327 08 31, e-mail: [email protected], www.lubuski.znp.edu.pl
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A 3 Oddział w Zielonej Górze
Reaon: 001081029. NIP: 526-000-18-84 Nr 71 1090 2532 0000 0006 3600 2409
anat
2016 -!0-
J
o
Zielona^j^.^.^l^-*^^!^^
o
P E T Y C J A
y. sj-stemie EZD
'.-nać cownłaąi jpoorio i i.T)SdĘ
aonanar-ą w crJii
WŁ?iiv^tj<a
przu
- •
ŻĄDAMY WSTRZYMANIA SZKODLIWEJ REFORMY SYSTEMU
EDUKA5JI!'«<'-«J
Zmiany w edukacji przedstawione 16 września 2016 r. przez minister edukacji Annę
Zalewską w projektach aktów prawnych to cofnięcie się w czasie do roku 1999 i powrót do
systemu zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.
My, jako pracownicy oświaty i rodzice, którym leży na sercu dobro dzieci, nie możemy
wyrazić na to zgody! Połączeni wspólną troską o tworzenie jak najlepszych standardów
programowych i organizacyjnych dla dobrej edukacji młodego pokolenia Polaków,
opowiadamy się za racjonalnym i odpowiedzialnym doskonaleniem systemu oświaty.
Projektowana przez Ministerstwo
ma charakter rewolucyjny, ponieważ:
Edukacji Narodowej
reforma
ustroju
szkolnego
zburzy wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie
dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych,
będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki
samorządu terytorialnego,
stworzy więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji,
jej
skutkiem
będzie
obniżenie
poziomu
jakości
edukacji
I
zaprzepaszczenie
wypracowanych przez szkoły osiągnięć,
spowoduje zwolnienia w oświacie: nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej
administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów,
niszczy autonomię nauczyciela.
Likwidacja gimnazjów to krok wstecz! To destrukcja systemu oświaty.
Na to nie ma naszej zgody! Nie przedstawiono bowiem
uzasadniających tak gruntowną reformę ustroju szkolnego.
rzeczywistych
OKRĘG LUBUSKI Z N P ODZNACZONY
przesłanek
ZŁOTĄ ODDZNAKĄ Z N R LUBUSKIM LAUREM OŚWIATY ZŁOTYM DUKATEM LUBUSKIM
Odznaiią Honorową za Zasługi w Rozwoju Woj. Zielonogórskiego i wyróżniony honorowym medalem
Zasłużony dla Szkolnictwa Zielonogórskiego
Gimnazja:
•
stanowią źródło lokalnej dumy,
•
osiągają
znakomite
międzynarodowych,
•
•
są żywym dowodem na zmianę cywilizacyjną i infrastrukturalną,
to centra ogniskujące życie i emocje lokalnycłi społeczności.
efekty
kształcenia,
co
potwierdzają
wyniki
badań
Nauczeni doświadczeniem mamy pewność, że polskiej oświaty nie stać, aby po raz kolejny
uczyła się na błędacłi i zaczynała od zera. Dlatego proponujemy, by - nie burząc struktury
szkolnictwa - podjąć rzeczywiste działania zmierzające do wypracowania jak najlepszych
rozwiązań zakresie:
niezbędnych zmian programowych i organizacyjnych,
doskonalenia systemu edukacji, opieki i wychowania,
doskonalenia systemu wsparcia dla uczniów,
tworzenia równych szans edukacyjnych,
funkcjonowania nadzoru pedagogicznego,
dostosowania systemu
współczesnej szkoły,
•
kształcenia
i
doskonalenia
nauczycieli
do
wyzwań
finansowania zadań edukacyjnych, w tym kształtowania wynagrodzeń pracowników
oświaty.
Nie akceptujemy działań zmierzających do ideologizacji szkoły. Takie próby niestety już są
podejmowane. Szkoła musi pozostać przestrzenią wolną od wszelkiej indoktrynacji
ideologicznej.
Jesteśmy przekonani, że ponad podziałami możliwe jest osiągnięcie porozumienia wszystkich
ugrupowań politycznych oraz środowisk związanych z oświatą. Wyznacznikiem wspólnych
działań powinny być przeobrażenia społeczne i wynikające z nich poważne wyzwania dla
edukacji. Nowy ustrój szkolny nie rozwiąże wielu problemów polskich szkół. Dlatego
zostawmy strukturę systemu oświaty w spokoju. Zacznijmy ten system wspierać
i
racjonalnie doskonalić, zamiast go burzyć. Będzie to dobra zmiana dla Ucznia, Rodzica,
Nauczyciela, a także wszystkich osób i instytucji związanych z oświatą.
Prezes (btreau ZNP
W imieniu uczestników pikiety
Zielona Góra - Gorzów WIkp., 10 października 2016 r.

Podobne dokumenty