Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Transkrypt

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012
oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej
ADFORM GROUP S.A., jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.
I. Informacje ogólne
Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000407113.
Spółka powstała z przekształcenia spółki kapitałowej pod firmą ADFORM Sp. z o.o. na
podstawie art. 551 kodeksu spółek handlowych.
Zgodnie z definicją przyjętą w Statucie Spółki przynajmniej połowa członków Rady
Nadzorczej będzie członkami niezależnymi.
Członkowie Rady powoływani są na okres kadencji, która wynosi 5 lat.
Rok obrotowy 2012 był pierwszym rokiem działalności Rady Nadzorczej.
II. Skład Rady Nadzorczej
W roku obrotowym 2012 w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
Paweł Montewka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Bąk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Beata Jurkschat – Sekretarz Rady Nadzorczej
Michał Gąsior- Członek Rady Nadzorczej
Karol Kapinos – Członek Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej w 2012 roku nie uległ zmianie.
III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej
przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem
celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza
pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki
finansowej Spółki w jej kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności inwestycje
planowane przez Spółkę, rozwój struktury finansowej, plany finansowe Spółki związane z
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dopuszczeniem akcji Spółki do
publicznego obrotu.
IV. W roku obrotowym 2012 posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie
Spółki w Mielcu. Łącznie Rada Nadzorcza podjęła w 2012 roku 9 uchwał. Na
wszystkich posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
V. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 w
oparciu o opinię i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w
sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.
Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z
art. 382 § 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, § 26 pkt. 1, 2 Statutu Spółki.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2012. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi
uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych - „Makro- Bilans” Biuro Usług
Finansowo- Księgowych Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Cyranowska 25, wpisanemu na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1018.
Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe ADFORM
GROUP S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem biegłego rewidenta ww.
sprawozdanie, obejmując dane liczbowe i objaśnienia słowne:
- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i
finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2012 roku jak też jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012
- sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w
powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami umowy Spółki.
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012,
składające się z:
a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
b) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową
13.453.905,10 złotych (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset pięć złotych 10/100),
c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.254.365,54 złotych
(dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć
złotych 54/100),
d) informacji dodatkowej,
e) rachunku przepływów pieniężnych,
f) zestawienia zmian z kapitale własnym.
Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych
wyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym,
wskazanym w ustawie o rachunkowości.
VI. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, Rada
Nadzorcza stwierdziła, ze zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o
rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie zostało sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym.
Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu
finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu
gospodarczego.
W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny źródeł
przychodów spółki, omówiono strukturę kosztów działalności spółki oraz przedstawiono
podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Spółka.
VII.
Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy
2012.
Zarząd Spółki zaproponował, aby cały zysk netto w wysokości 2.254.365,54 złotych (dwa
miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 54/100),
przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek i stwierdziła, iż wniosek ten
jest zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju.
VIII.
Wnioski i oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki wraz z opinią w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały
sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i
oceniła wszystkie składniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o
rachunkowości.
Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, iż członkowie Zarządu w sposób należyty
wykonywali swoje obowiązki wynikające z udzielonego mandatu.
Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Walnego Wspólników o:
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
- przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2012 zgodnie z wnioskiem zarządu,
- udzielenie członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w
roku obrotowym 2012.
IX. Ocena z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej
ADFORM GROUP S.A. za rok 2012.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i oceniła skonsolidowane
sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A.za rok 2012
przedstawione przez Zarząd Spółki. Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady
Nadzorczej wynikających z art. 382 par. 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, par 26 pkt. 1, 2
Statutu Spółki.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. za rok 2012. Rada
Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań
finansowych - „Makro-Bilans” Biuro Usług Finansowo- Księgowych Sp. z o.o., 39-300
Mielec, ul. Cyranowska 25, wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 1018.
Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident zbadał skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki.
Zdaniem biegłego rewidenta ww. sprawozdanie:
- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i
finansowej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2012 roku jak też jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012,
- sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania (polityką)
rachunkowości grupy kapitałowej oraz przepisami wydanego na podstawie ustawy
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 września 2009 roku w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych grup kapitałowych (Dz.U.
nr 169, poz. 1327),
- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania
finansowego przepisami prawa i zasadami rachunkowości obowiązującymi grupę
kapitałową.
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy
2012, składające się z:
a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
b) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową
14.628.207,32 złotych (czternaście milionów sześćset dwadzieścia osiem
tysięcy dwieście siedem złotych 32/100),
c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.463.119,94 złotych
(dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych
94/100),
d) informacji dodatkowej,
e) rachunku przepływów pieniężnych,
f) zestawienia zmian z kapitale własnym.
Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych
wyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
ustawy o rachunkowości i zawiera pełną informację z działalności grupy kapitałowej
ADFORM GROUP S.A. w roku 2012.
X. Ocena z badania sprawozdania Zarządu ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy
2012 z działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A.
Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
ADFORM GROUP S.A. za rok 2012, Rada Nadzorcza stwierdziła, ze zawiera ono wszelkie
informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza
stwierdziła, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu
finansowym.
Rada Nadzorcza ocenia sprawozdanie jako kompletne i wyczerpujące.
Kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinią
biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ADFORM
GROUP S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
ADFORM GROUP S.A. za rok 2012.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Montewka
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Bąk
Sekretarz Rady Nadzorczej Beata Jurkschat
Członek Rady Nadzorczej Michał Gąsior
Członek Rady Nadzorczej Karol Kapinos