Rana jest bramą

Transkrypt

Rana jest bramą
1 lutego 2011
BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK III, NUMER 115
Rana jest bramą
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
Przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę czci GRZECH JEST ZRANIENIEM BOŻEGO SERCA. JEDNOCZEŚNIE TA RANA BOŻEGO SERCA JEST JEDYNYM LEustawicznie, to jest KARSTWEM NA NASZ GRZECH. NIE MA JEDNAK MOŻLIWOŚCI DOZNANIA PRZEBACZENIA, JEŚLI SIĘ NIE
owoc warg, które ZOBACZYŁO W CAŁEJ PEŁNI SWOJEGO GRZECHU . SZCZELINA ZRANIENIA SERCA JEZUSA STAJE SIĘ WĄSKĄ
wyznają Jego imię. BRAMĄ PROWADZĄCĄ DO NIEBA. KLUCZEM DO TEJ BRAMY JEST WYZNANIE GRZECHU, SYMBOLICZNIE
WYRAŻONE GESTEM WŁOŻENIA PALCÓW DO BOKU M ESJASZA .
Hbr 13, 15
Jezus prorokował: „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia,
a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7,14). On wpuścił nas do swego Serca przez
bolesne, ciasne przejście, przez bramę miłosierdzia, która była raną naszych złości. Czy
my będziemy zwlekad, by Go wpuścid do naszego serca? On potrzebuje tylko bólu naszego sumienia, bólu naszej skruchy. Chce delikatnie pokazad nam nasze grzechy, które nie
tylko Jego ranią, ale nas także!
O kimś, kogo najbardziej kochamy, mówimy: „Noszę cię w moim sercu; mam cię w
sercu; jesteś w moim sercu”. Wiemy, co jest w Jego sercu: głębokie miłosierdzie. Nie
chcemy wiedzied, co jest w naszym: płytkie poznanie grzechów. Tymczasem Jezus wskazywał swoim palcem na całą zepsutą zawartośd naszych serc. „Gdy się oddalił od tłumu i
wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z
serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwośd, przewrotnośd, podstęp, wyuzdanie, zazdrośd, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z
wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7,17–23).
Z serca Chrystusa wypłynęła krew miłości do nas i woda przebaczenia, a z naszego
serca wypłynęły strumienie cuchnących nieprawości. On palcem kreślił na piasku nasze
winy, gdy ratował cudzołożnicę prowadzoną na kamienowanie, my zaś palcem dotknęliśmy Go do żywego miłosierdzia.
Miłosierdzie jest nawet tam, gdzie są już sąd i kara. Bóg bowiem łatwo daje łaskę i
niechętnie karze. Nawet gdy już wyda wyrok, daje szansę na jego odwrócenie. Nawet gdy
karze, Jego uderzenia są jak pocałunki. Nawet gdy ukarze, czeka na to, by w sercu naszym
pojawiła się chod mała szczelina skruchy. Mieszkaocy Niniwy zostali już potępieni i skazani na zagładę, a przecież Bóg wysłał do nich Jonasza, zmuszając go do głoszenia ostatniej
szansy. Sodoma i Gomora zasłużyły na ogieo z nieba. Abraham nie doszukał się w Sodomie nawet jednego sprawiedliwego, a mimo to Bóg posłał tam dwóch aniołów, pokazując
wolę uratowania kogokolwiek.
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia
10
19 – spotkanie modlitewno-formacyjne w salce
(wejście od kiosku klasztornego)
II wtorek miesiąca
1830 – przygotowanie do
Mszy świętej
1845 – Eucharystia w kaplicy
domowej klasztoru (wyłącznie dla członków Wspólnoty)
III lub IV wtorek miesiąca
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia w Bazylice
1910 – katecheza audiowizualna (od IX do VI)
Spotkania kooczą się około
g. 2130
Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Barbara S.
animator diakonii miłosierdzia
Danuta M.
animator diakonii modlitwy nieustannej
Z nauczania Kościoła
Z okazji Jubileuszu Roku 2000 Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, na początku nowego tysiąclecia chrześcijaostwa zdecydowanie zaakcentował koniecznośd ponownego
oddania się niesieniu do wszystkich orędzia Ewangelii, „naśladując entuzjazm pierwszych
chrześcijan” (list apostolski „Novo millennio ineunte”, 58). Jest to najcenniejsza posługa,
jaką Kościół może dad ludzkości i każdej poszczególnej osobie poszukującej głębokich
motywów, by przeżyd w pełni swoje życie. Dlatego ta sama zachęta rozbrzmiewa co roku
podczas obchodów Światowego Dnia Misyjnego. Nieustanne głoszenie Ewangelii w istocie ożywia także Kościół, jego zapał, jego duch apostolski, odnawia jego metody duszpasterskie, aby były bardziej odpowiednie do nowych sytuacji - nawet tych, które wymagają
nowej ewangelizacji - i były ożywiane zapałem misyjnym: „Misje odnawiają Kościół,
wzmacniają wiarę i tożsamośd chrześcijaoską, dają życiu chrześcijaoskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijaoskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności
misyjnej” (Jan Paweł II, encyklika „Redemptoris missio”, 2).
Benedykt XVI, Orędzie na dzieo misyjny, 06.01.2011
Słowo Boże do medytacji







śr – Łk 2,22-40 Ofiarowanie Jezusa w świątyni
cz – Mk 6,7-13 Rozesłanie Apostołów
pt – Mk 6,14-29 Śmierd Jana Chrzciciela
so – Mk 6,30-34 Jezus lituje się nad tłumem
n – Mt 5,13–16 Wy jesteście światłem świata
pn – Mk 6,53-56 Jezus uzdrawia chorych
wt – Mk 7,1-13 Prawo Boże i tradycje ludzkie
Intencje do modlitwy
 Aby w naszej Wspólnocie panowała wzajemna miłośd i szacunek. O otwartośd na
charyzmaty Ducha Świętego.
 O dobre owoce katechez audiowizualnych.
 O rozwój diakonii uwielbienia i rozpalenie charyzmatów potrzebnych do posługi
dla osób w niej posługujących. O mądry wybór lidera dla tej diakonii.
 O wyzwolenie z sekty dla Marty.
 O owocne przeżycie rekolekcji dla o. Wiktora.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1. Dwa dni temu o. Wiktor rozpoczął swoje kapłaoskie rekolekcje. W związku z tym
bardzo prosi całą Wspólnotę o modlitwę w jego intencji w czasie trwania rekolekcji, czyli do następnej niedzieli.
2. W przyszły wtorek (7 lutego) spotykamy się na Eucharystii wspólnotowej w kaplicy domowej klasztoru. O 18.30 – spotkanie przy kiosku klasztornym i wspólne
przejście do kaplicy, próba śpiewu; 18.45 – Eucharystia.
3. Kolejna katecheza audiowizualna odbędzie się 15 lutego o g. 19.10. Temat: „Dlaczego NIE antykoncepcji”. Gościem spotkania będzie długoletnia przyjaciółka Karola Wojtyły pani dr Wanda Półtawska. Serdecznie zapraszamy!
www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  pogotowie wstawiennicze 884.170.280