Zaproszenie do składania ofert.

Transkrypt

Zaproszenie do składania ofert.
Warszawa,4 sierpnia 2014
E-House Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 18/112
02-972 Warszawa
Tel. + 48 22 212 87 83
Fax + 48 22 201 25 07
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1
Dotyczy projektu: Rozwój oferty wynajmu nieruchomości E-House poprzez automatyzację procesów
B2B i współpracy z Partnerami polskimi i zagranicznymi, numer umowy o dofinansowanie:
WND-POIG.08.02.00-14-528/14.
Zamawiający:
E-House Sp. z o.o.,
ul. Sarmacka 18/112,
02-972 Warszawa
NIP 9512307290, REGON 142358007
W związku z realizacją projektu w ramach działania 8.2 POIG zwracamy się z prośbą o złożenie oferty
cenowej na wdrożenie projektu o nazwie: Rozwój oferty wynajmu nieruchomości E-House poprzez
automatyzację procesów B2B i współpracy z Partnerami polskimi i zagranicznymi.
I. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest wdrożenie projektu o nazwie: Rozwój oferty wynajmu nieruchomości
E-House poprzez automatyzację procesów B2B i współpracy z Partnerami polskimi i zagranicznymi,
w tym:
 Analizy przygotowawcze i analizy przedwdrożeniowe:
o Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej,
o Prace przygotowawcze,
o Prace pomocnicze.
II. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1) Złożone oferty oceniane będą wg kryterium:
Kryterium: Cena netto za wykonanie usługi
Znaczenie: 100%
III. Termin, miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę wraz załącznikami należy dostarczyć na adres biura firmy:
E-House Sp. z o.o., ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, poziom -1, lokal 13
w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2014 r., do godz. 12:00.
2) Termin ważności składanej oferty: 60 dni od daty złożenia.
str. 1 z 2
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1)
2)
3)
4)
5)
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna zostać przygotowana czytelnie w języku polskim na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Oferta i załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez
osobę podpisującą Ofertę.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć także Oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia do składania ofert, oraz Oświadczenie o pozostawaniu w dobrej kondycji
finansowej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
W przypadku Oferentów zarejestrowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
wymagane jest okazanie tłumaczenia dokumentu rejestrowego na język polski oraz okazanie
oryginału dokumentu rejestrowego.
V. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1)
2)
3)
Termin rozstrzygnięcia postępowania: 28.08.2014 r.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty udostępni oferentom informację o wybranym
wykonawcy, którą będzie można uzyskać w biurze firmy E-House Sp. z o.o., ul. Dobra 56/66,
00-312 Warszawa, poziom -1, lokal 13.
Termin podpisania umowy z Wykonawcą: do 05.09.2014 r.
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami
Pracownikiem uprawnionym
telefon +48 (22) 212 87 83.
do
kontaktów
z
oferentami
jest
Pan
Marcin
Umiński,
Sebastian Kozłowski
prezes
Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
3. Oświadczenie o pozostawaniu w dobrej kondycji finansowej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
5. Regulamin konkursu.
str. 2 z 2

Podobne dokumenty