Leśny savoir-vivre

Komentarze

Transkrypt

Leśny savoir-vivre
Na specjalnych drogach wewnętrznych i przesiekach nie
wolno jeździć konno i korzystać z zaprzęgów
(§ 15 ust. 5 Ustawy o lasach krajowych)
trz
Wy
araz będziesz mógł w
ymaj! Z
s
iąść!
Specjalne drogi wewnętrzne, to rodzaj przesiek w lesie, po których maszyny używane do wyrębu przewożą
drewno na drogi leśne. Służą one głównie do podziału
terenów leśnych i nie są porośnięte drzewami.
Każdy może zerwać bukiet kwiatów, zbierać płody runa
leśnego, grzyby i dziko rosnące rośliny na potrzeby
własne, jeżeli rośliny te nie należą do gatunków będących pod ochroną (zgodnie z przepisami ochrony przyrody) (§ 15 ust. 7 Ustawy o lasach krajowych)
wiary!
Nie dkoowana
Lo !
kwoka
Czy wolno
zabrać ze sobą
zwierzęta?
Psy można wprowadzać do lasu tylko na smyczy
(§ 15 ust. 8 Ustawy o lasach krajowych)
Zabrania się palenia tytoniu w lesie i na terenie oddalonym od brzegu lasu do 50 m
(§23 ust. 1 Ustawy o lasach krajowych)
est
Jak Panniajrczykiem
komi litym,
pospo
Wszystkaom
ym
gra! – oTrczno na
go m czy!
smy
to ja jestem
wodnikiem
pospolitym!
Nie dotyczy to psów myśliwskich podczas polowania i
psów policyjnych.
Poruszanie się pojazdami zmotoryzowanymi w lesie jest
dozwolone tylko w celach jego zagospodarowania, polowania i w ramach suwerennego wykorzystania terenu.
Dodatkowe pozwolenia mogą być wydane przez właściciela lasu. (§ 16 Ustawy o lasach krajowych)
rój
ie stawałowy?
n
To karn
Wypełniam
tylko
obowięzki
suwerena!
Rozniecanie ognia dozwolone jest tylko w specjalnie
do tego celu przeznaczonych miejscach wyznaczonych
przez odpowiedni urząd.
(§23 ust. 1 Ustawy o lasach krajowych)
Miejsce
na ognisko
Zabrania się zanieczyszczania lasu (§24 Ustawy o lasach
krajowych)
osiu! Te śmiec
Małąg nam przynai jmn
ż
e
l
iej
A każ
ws
drogę do ludzi!
Ministerium für Ländliche Entwicklung,
Umwelt und Verbraucherschutz
Zakaz palenia tytoniu w lasach obowiązuje przez cały
rok. Niestety ciągle jeszcze można spotkać bezmyślnych ludzi, wyrzucających niedopałki przez okno
samochodu.
Duży udział lasów sosnowych w drzewostanie , a także
ich młody wiek powoduje szybkie rozprzestrzenianie
się ognia. W ten sposób stosunkowo mały pożar może
zamienić się szybko w klęskę żywiołową. Stopień
zagrożenia pożarowego uzależnionego od warunków
atmosferycznych jest ujęty w czterostopniową skalę.
We wszystkich gminach, ośrodkach wypoczynkowych
i urzędach leśnych stopień zagrożenia pożarowego
umieszczany jest na tablicach ogłoszeń.
Osobami odpowiedzialnymi za kontrolę przestrzegania
ustawy o lasach krajowych, ochronę lasu i przebywających w nim osób, a także za wszelkie kwestie dotyczące lasu są pracownicy urzędów leśnych (§32 Ustawy o
lasach krajowych)
oże –
Może mi Pandri zepowm
ch
ty
wśród
zupełnie
nie widzę
lasu!
Pożary lasu, to największe niebezpieczeństwo dla lasów
Brandenburgii. Dlatego też wszystkich spacerowiczów
obowiązuje zakaz palenia i korzystania z otwartego
płomienia.
Obiecsazjy, sz
że nize rmuiejsca!
się
Przepisy te obowiązują we wszyskich lasach bez względu na to, czy przy wjeździe do lasu znajduje się szlaban
czy tablica informacyjna. Właściciel lasu może tylko z
ważnego powodu wydać pozwolenie na poruszanie się
pojazdami po swoim lesie.
Jedyną naturalną przyczyną pożarów lasu jest uderzenie pioruna. 95 % wszystkich pożarów spowodowane jest nieostrożnym obchodzeniem się z otwartym
płomieniem, paleniem tytoniu lub innym nierozważnym
działaniem. Każdy pożar negatywnie wpływa na funkcjonowanie lasu w charakterze np. regulatora klimatu,
miejsca wypoczynku czy też siedziby zwierząt i roślin.
Ponadto każdy pożar powoduje wysokie straty materialne.
Urząd
ds.
gospodarki leśnej
Stopień zagrożenia pożarowego
I
II
III
IV
zagrożenie pożarem
podwyższone zagrożenie pożarem
wysokie zagrożenie pożarem
najwyższe zagrożenie pożarem
Prosimy poinformować się o aktualnym stopniu zagrożenia pożarowego w internecie pod www.luis-bb.de 
aktuelle Daten  Waldbrandwarnstufen lub w codziennej prasie. Od stopnia zagrożenia 3 odpowiedni urząd
może zarządzić zakaz wstępu do lasu.
Jeżeli zauważą Państwo pożar, prosimy niezwłocznie
poinformować o tym następujące organy:
– telefon 112 (straż pożarna, centrala ratownictwa i
katasrof)
– centrale ppoż. w miastach i gminach
– urzędy leśne
– posterunki policji (telefon 110)
Ponadto każdy właściciel lasu ma prawo do bezpłatnych
porad w urzędzie leśnym.
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Ochrony Konsumenta Landu Brandenburgii, tel.: 03 31 / 8 66 72 37
E-mail: [email protected]
Wydano dzęki pomocy:
Vattenfall Europe Mining & Generation
Ilustracje: Barbara Henniger, wg. pomysłu Manfreda Bofingera
Tłumaczenie: Mariola Ewa Gatermann, Berlin
Wykonanie: Hendrik Bäßler, Berlin
Wydanie I: 20.000 egzemplarzy
Poczdam, wrzesień 2006
Leśny
savoir-vivre
Las, to każdy teren na którym rośnie roślinność leśna. Na
tym terenie obowiązuje prawo leśne landu Brandenburgii
(§ 2 Ustawy o lasach krajowych)
Do widzenia stary!
Teraz podlegasz już
prawu leśnemu!
Wykorzystanie lasu w innych celach niż gospodarka
leśna możliwe jest tylko za zgodą Urzędu Gospodarki
Leśnej (§8 Ustawy o lasach krajowych)
Czy ma Pan zezwolenie straży
pożarnej?
Wejście na teren lasu w celach rekreacyjnych odbywa
się na własną odpowiedzialność. Właściciel lasu nie
odpowiada za szkody poniesione w wyniku niebezpieczeństw typowych dla lasu. (§14 Ustawy o lasach krajowych)
Kto znajduje się w lesie, powinien zachowywać się tak,
ażeby środowisko leśne było w jak najmniejszym stopniu zakłócone, żeby nie przeszkadzać działalności gospodarczej, nie narażać lasu na szkody, nie zaśmiecać
go i nie przeszkadzać innym w użytkowaniu go do celów
rekreacyjnych (§ 15 ust. 2 Ustawy o lasach krajowych)
W lesie jazda na rowerze dozwolona jest (tylko) na drogach leśnych (§ 15 ust. 4 Ustawy o lasach krajowych)
lnoo, wi!
o
w
Naym miejsc
m
ognis
WodHa orsta ta
ym
W tpadkzuenie
wyzpiec anu
ube nic P da!
nie
Drodzy Goście!
Serdecznie witamy i życzymy udanego wypoczynku oraz
miłego spędzenia czasu w lasach Brandenburgii.
Wiedzą Państwo, że Brandenburgia to najbardziej zalesiony kraj związkowy Niemiec? Lasy zajmują 1,1 mln ha, co
stanowi ok. 37 % powierzchni Brandenburgii. Na każdego
mieszkańca przypada tu 0,34 ha lasu – więcej niż w każdym innym landzie.
Najpowszechniejszym gatunkiem drzew jest sosna – tworzy ona 75 % drzewostanu. Stopniowo wprowadzane są też
inne gatunki, szczególnie drzewa liściaste. Jednak warunki naturalne ograniczają nieco te kroki, ponieważ ponad
połowa lasów Brandenburgii rośnie na glebach suchych i
stosunkowo ubogich w składniki mineralne.
Zgodnie z ustawą lasem są też inne tereny, jak np. drogi
leśne, miejsca składowania drewna czy przesieki.
Powierzchnia lasów w Brandenburgii wynosi 1,1 mln ha.
Z tego 61 % stanowią lasy prywatne (łącznie z lasami zarządzanymi powierniczo, lasami stanowiącymi własność
odrębną i lasami należącymi do kościoła), 25 % to lasy
należące do landu Brandenburgii, 7 % należy do instytucji i 7 % do federacji.
Pochodzi prawdopodobie
z lasu należącego
do instytucji!
W broszurze “Leśny savoir-vivre“ chcemy z odrobiną humoru zwrócić Państwa uwagę na to, jak zachowywać się
w lesie.
Administracja Lasów Landu Brandenburgii
Bildtext: Czy ma Pan zezwolenie straży pożarnej?
Woda ognista Horsta
Głównym celem „Ustawy o lasach“ jest ich ochrona.
W związku z tym wymagania dotyczące zmiany celu
zagospodarowania lasu są bardzo wysokie. Przy czym
uwzględniane są nie tylko interesy składającego podanie, ale również w odpowiednim stopniu interesy ogółu.
Niebezpieczeństwa typowe dla lasu, to np. przewracające się drzewa czy spadające konary.
Każdy może korzystać z lasu w celach rekreacyjnych
(§ 15 ust. 1 Ustawy o lasach krajowych)
Zrąb zupełny, to rodzaj zbioru drewna w wyniku którego
na danym terenie pozostaje mniej niż 40% drzewostanu.
Jest to działanie zabronione. (§10 Ustawy o lasach krajowych)
Ścieżka
dydaktyczna
Wszedłe
do lasum
wc
rekrea elach
cyjnych
!
Z pytaniami mogą się Państwo zwracać do pracowników
lasu, kompetentnych w tej dziedzinie.
Prosimy również, ażeby stosowali się Państwo do zaleceń
leśniczych, myśliwych i pracowników ochrony środowiska, ponieważ oni najlepiej potrafią ocenić, co w danej sytuacji jest konieczne.
Rowerzyści mogą korzystać ze wszystkich dróg niezależnie od ich wielkości.
Las będący w gestii prywatnej, rozdzielony jest pomiędzy
ok. 100 000 właścicieli, posiadających zwykle małe jego
kawałki.
Apropos:
Wiedziałeś,
że zrąb zupełny,
to rodzaj
żniw?
Przy czym nie ma znaczenia, do kogo las należy.
Tereny, na których ścinane sę drzewa, następuje ich
obróbka lub składowanie, tereny ogrodzone lub tereny
oznakowane, a także miejsca, w których znajdują się
urządzenia do wykorzystania w leśnictwie objęte są zakazem wstępu (§ 15 ust. 3 Ustawy o lasach krajowych)
!
Nie bójogsrioę dzone
Na ternenieywolno
wchodzić!
Na drogach leśnych i pasach ppoż. wolno jeździć konno
i korzystać z niezmotoryzowanych zaprzęgów (również
psich).
Drogi leśne są drogami gospodarczymi po których wolno
poruszać się pojazdami jedno- i wielośladowymi
(§ 15 ust. 4 Ustawy o lasach krajowych)
To
ch
gach lezśnwyolone!
o
r
d
a
do
jest n
Jadący konno lub prowadzący zaprzęgi mogą korzystać
tylko z dróg gospodarczych. Mają one określoną minimalną szerokość i służą do transpotu leśnego.

Podobne dokumenty