niedziela - Radio Rodzina

Transkrypt

niedziela - Radio Rodzina
niedziela
wrocławska
nr
w numerze:
Uroczystość dwóch pokoleń – jubileusz
Kardynała i obtuniczyny w Henrykowie
Roraty na Kasprowicza – co przyciąga
dzieci na poranne Eucharystie
49 (435) • R • rok LV • 2 XII 2012 • WROCŁAW
adwent
w świetle roku wiary
niezwykła okazja, aby pogłębić nasze doświadczenie wiary we wszystkich jej wymiarach, szczególnie
w adwentowym czasie (…).
ROK WIARY powinien wyrazić wspólne zobowiązania do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, do jej pogłębienia. Będziemy to
czynić poprzez lekturę dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Nasz
zamysł streszcza hasło roku duszpasterskiego, które
brzmi: „Otworzyć podwoje wiary i być solą ziemi”.
(…) Wiarę trzeba przekazywać innym, trzeba się
nią dzielić. Ta rola chrześcijanina streszcza się w słowach Chrystusa: „Wy jesteście solą ziemi” – przez
wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie trzeba wiele soli, aby
potrawa nabrała smaku. Chodzi o to, abyśmy dawali
świadectwo naszej wiary wobec laicyzującego się
świata. Najważniejsze jest to, by być solą ziemi. Sól
bowiem, jeśli przestanie solić – nie nadaje się do
niczego. Oto pokrótce zarysowany program duszpasterski: mój i wasz. Ja rozpocznę jego realizację,
a kontynuował go będzie mój następca, jako że
Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął moją rezygnację
z urzędu arcybiskupa metropolity wrocławskiego,
a formalnie zostanie ona ogłoszona wraz z nominacją następcy na urzędzie w takim czasie, aby nowy
metropolita wrocławski mógł otrzymać paliusz
w czerwcu przyszłego roku. Polecam Waszym
modlitwom moją skromną osobę, a razem z Wami
modlę się w intencji nowego już metropolity wrocławskiego. Na czas adwentowej odnowy ducha i na
realizację programu duszpasterskiego wszystkim
Wam z serca błogosławię:W Imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.
Abp Marian Gołębiewski
Metropolita Wrocławski
Fragmenty Listu Pasterskiego na
Adwent 2012
b. sztajner/niedziela
L
iturgiczny czas Adwentu to najlepsza okazja, by
przypomnieć sobie jedną z podstawowych konsekwencji Ewangelii: historia ludzkości ma sens,
zmierza do swojego ukoronowania przez ostateczne
spotkanie z Bogiem. W troskach codziennego życia,
w zabieganiu związanym z lękiem o pracę i z utrzymaniem rodziny, ten cel może nam niekiedy zniknąć
z oczu. Dlatego Bóg obdarowuje nas czasem Adwentu, przypominając, że każdego człowieka czeka
kiedyś stanięcie przed swoim Stwórcą i Panem (…).
Dla wielu ludzi myśl o kresie życia jest przerażająca
(…). Jeden z największych darów Bożych polega na
tym, że wobec perspektywy kresu życia uczniowie
Pana Jezusa nie reagują lękiem i niepewnością, ale
wręcz przeciwnie, zaufaniem i spokojem (…). Cóż to
za dar, który pozwala na takie spojrzenie na sprawy
ostateczne: na śmierć kładącą kres ziemskiemu życiu
i na przemijanie doczesnego świata? Ten dar nazywamy wiarą. Ogłoszony przez Papieża
Benedykta ROK WIARY, przeżywany przez nas już od
dwóchmiesięcy,to
NIEDZIELA NR 49 (435) • 2 grudnia 2012
I
niedziela wrocławska
Zmiany w Kapitule Metropolitalnej
Jednym
Zdaniem
KJC
Wrocław
Bp Andrzej Siemieniewski został nowym prepozytem
Kapituły Metropolitalnej
Uroczystej Eucharystii z okazji przypadającej 16 listopada rocznicy poświęcenia wrocławskiej katedry pw. św.
Jana Chrzciciela przewodniczył abp Marian Gołębiewski.
Owe święto, z racji iż katedra jest matką wszystkich
świątyń w diecezji, obchodzone jest w całym kościele lokalnym. Metropolita dokonał również instalacji
nowego prepozyta Kapituły Metropolitalnej, którym
został bp Andrzej Siemieniewski, kanonika gremialnego
– ks. prof. Mariusza Rosika oraz kanonika honorowego
– ks. dr. Pawła Cembrowicza. Funkcje te, jak podkreśla
ks. dr Stanisław Jóźwiak, kanclerz wrocławskiej Kurii
Metropolitalnej, choć w historii miały większe znaczenie,
dziś związane są przede wszystkim ze sprawowaniem
liturgii i troską o katedrę.
MW
Debata o patriotyzmie
Listopadowe święto niepodległości,
marsze patriotyczne skłaniają do
refleksji na temat naszej miłości do
Ojczyzny. Duszpasterstwo Akademickie Dominik postanowiło zmierzyć
się z tym trudnym tematem. 16 listopada zorganizowano debatę „Kto Ty
jesteś – czyli listopadowe rozmowy
o patriotyzmie”. W dyskusji wzięli
udział: Józef Pinior – senator, Marek
Mutor – dyrektor Ośrodka Pamięć
i Przyszłość, o. Józef Puciłowski – historyk a także zgromadzona publiczność.
Debata miała bardzo żywy charakter,
co świadczy o wadze i potrzebie
podejmowania tematów dotyczących współczesnego patriotyzmu.
Świętowanie w bazylice
Wrocław
Gwiazdy Orderu Kapituły Kanoników przyznano w uznaniu
zasług dla odbudowy świątyni
Ratujmy dach
Wrocław
Trzebnica
NIEDZIELA NR 49 (435) • 2 grudnia 2012
Ośrodek Pamięć i Przyszłość
„Orędzie” w wersji komiksowej
Od kilku lat różne instytucje starają się
przedstawić młodym ludziom ważne dla
Polski momenty historyczne za pomocą
form najbardziej przystępnych. Robi to
także wrocławski Ośrodek Pamięć i Przyszłość, czego dowodem jest wystawa
prezentowana w listopadzie przy pomniku kard. Bolesława Kominka. W formie
komiksu Juliusz Woźny i dr Wojciech
Kucharski przedstawili w niej historię
Orędzia biskupów polskich do biskupów
niemieckich. Dokument uważany jest
za przełomowy w stosunkach polsko-niemieckich. Kolejnym nowoczesnym
sposobem przekazu historycznego
będzie teledysk „Zomo na Legnickiej”.
21 listopada Ośrodek Pamięć i Przyszłość
wraz ze znaną grupą Big Cyc kręcili go
we wrocławskiej zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej i przy ul. Legnickiej.
MW
II
Projekt „Krokus”
Zbigniew Kleszczyński
Biskup polowy Wojska Polskiego bp Józef Guzek przewodniczył 17 listopada uroczystościom odpustowym ku czci św.
Elżbiety Węgierskiej we wrocławskim kościele garnizonowym. Mijają wieki, a pamięć o św. Elżbiecie nie przemija. Ona
żyje w Bogu, ale ona żyje także w sercach współczesnych
wyznawców Chrystusa. Święci to są przewodnicy. Św. Elżbieta nie tylko znała prawo Miłości, ale praktykowała miłość
miłosierną, przez jej wstawiennictwo wierni mogą głębiej
zrozumieć i umocnić się w tym przekonaniu, że Bóg będzie
pytał o Miłość – podkreślał w homilii biskup. W czasie Mszy
św. wręczone zostały Gwiazdy Orderu Kapituły Kanoników
przy bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu. Otrzymali je: Sławomir Szandrocho, pułkownik Piotr Filewski oraz pułkownik
Jan Lewczyk. W Eucharystii uczestniczyli wrocławianie,
wojewoda dolnośląski, przedstawiciele władz samorządowych, generałowie, pułkownicy, oficerowie, podoficerowie
i żołnierze Wojska Polskiego.
ŁL
Jedna z plansz wrocławskiej wystawy „Orędzie”
Fundacja dla Ratowania Klasztoru św.
Jadwigi„By służyć”otrzymała wsparcie
finansowe od Gminy Trzebnica na
remont klasztornego dachu. Budynek
ma wspaniałą, kilkusetletnią historię,
ale i ogromną powierzchnię, której
remontowanie wymaga sporych
funduszy. Stąd działalność Fundacji,
która ma na celu rozpowszechnianie
idei pomocy zabytkowi. Przekazane
od Gminy pieniądze – 150 tys. zł – to
kolejna, trzecia już transza pomocy.
Wszystkich zainteresowanych losami remontu Klasztoru odsyłamy na
stronę internetową Fundacji: www.
ocalicbysluzyc.pl. Ocalenie pocysterskiego budynku klasztornego pozwoli
Siostrom Boromeuszkom (posługującym tam od 150 lat) nadal służyć
potrzebującym. MW
Do tej pory sadzenie krokusów kojarzyło się wszystkim z akcją hospicyjną,
jednak Gimnazjum w Ziębicach stworzyło swoją rabatkę dla uczczenia ofiar
Holocaustu. Akcję stworzyło Irlandzkie
Towarzystwo Edukacji o Holokauście,
a w Polsce koordynuje je Żydowskie
Muzeum Galicja. W naszym kraju
przystąpiło do projektu 90 szkół.
Gdy na wiosnę przy ziębickiej szkole
rozkwitną krokusy, to staną się one
małymi znakami pamięci o wszystkich
dzieciach, które zginęły w czasie II
wojny światowej.
VI Festiwal Pieśni Patriotycznej w Miliczu
Ośrodek Kultury w Miliczu i Biblioteka
Publiczna już po raz szósty zorganizowały Festiwal Pieśni Patriotycznej.
Przegląd jest doskonałą okazją do
odświeżenia utworów patriotycznych
poprzez nowe aranżancje i niestandardowe wykonania. Słuchacze
mieli okazję przypomnieć sobie
najważniejsze piosenki o Polsce, co
spowodowało wiele wzruszeń. Festiwal odbył się w czterech kategoriach:
szkoła podstawowa (I miejsce E. Nikiel
z Sycowa), gimnazjum (I miejsce N.
Szczorzasz z Oleśnicy i P. Stefaniak
z Sycowa), szkoła ponadgimnazjalna
(I miejsce N. Roszak z Sycowa i G.
Batóg z Oleśnicy) i dorośli (I miejsce D.
Skop z Sulmierzyc).
Justyna Serafin
wydarzenia
Zapraszamy
Marta Wilczyńska
W tegorocznym Forum kilka
kwestii mogło zadziwić słuchaczy, m.in. fakt iż wśród
prelegentów było bardzo
niewielu świeckich –
wezwanych przecież do
prowadzenia nowej ewangelizacji choćby podczas
zakończonego niedawno
Zgromadzenia Ogólnego
Synodu Biskupów
Wrocław
28. Ogólnopolskie Forum Młodych
od hasłem „Nowa ewangelizacja” zorganizowano
tegoroczne, 28. już, Ogólnopolskie Forum Młodych.
Popularnym w ostatnim czasie w Kościele tematem
zajęli się prelegenci podczas wykładów, paneli dyskusyjnych oraz konwersatoriów. W programie Forum
nie zabrakło także czasu na modlitwę i Eucharystię
oraz wydarzenia kulturalne. Pierwszego dnia Forum,
w środę 21 listopada, w kościele pw. św. Krzyża we
Wrocławiu chór kleryków Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego wykonał Akatyst ku
czci Najświętszej Maryi Panny. Następnego wieczoru
w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego wystąpiła Magdalena Frączek z zespołu Love Story. Wśród
wielu głosów wyjaśniających i porządkujących kwestię
nowej ewangelizacji mocno wybrzmiały również słowa
abp. Mariana Gołębiewskiego wypowiedziane podczas
Mszy św. inaugurującej Forum: dary Ducha Świętego
to nie ozdoby na choinkę naszej pobożności, działanie
Ducha Świętego jest nam niezbędne w prowadzeniu
nowej ewangelizacji.
Marta Wilczyńska
Dolny Śląsk 2013
Sukces Radia Rodzina
Wrocław
Wrocław
Blisko 2 mld zł wyda w przyszłym
roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a tyle samo zarobi. Marszałek
i skarbnik województwa przedstawili
projekt budżetu regionu na przyszły
rok. Jego głównym celem jest utrzymanie pierwszej pozycji Dolnego
Śląska w rankingu województw.
Przodujemy jako region najbardziej
atrakcyjny dla inwestorów. Aby tak
było dalej, Zarząd Województwa
zaplanował rekordowo wysokie
wydatki i rekordowo wysokie zarobki.
Gdzie powędrują te sumy? Zakończone mają być m.in.: budowa mostu na
Odrze w Brzegu Dolnym i tworzenie
Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. Kontynuowany ma być proces restrukturyzacji samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, przejęte
zostaną uzdrowiska Szczawno-Jedlina SA i Lądek-Długopole SA. W realizacji odważnego planu budżetowego
pomocą mają być środki unijne. MW
Obłóczyny we wrocławskim
seminarium
Tradycyjnie, 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, studenci
III roku Metropolitalnego Wyższego
Seminarium Duchownego we Wrocławiu przyjmą z rąk Księdza Arcybiskupa
stroje duchowne. Uroczysta Msza św.
połączona z imieninami abp. Mariana
Gołębiewskiego odbędzie się w katedrze wrocławskiej o godz. 10 i będzie
transmitowana przez Radio Rodzina.
W ostatnim badaniu słuchalności
Katolickie Radio Rodzina z Wrocławia osiągnęło bardzo dobry, najlepszy od kilku lat wynik na terenie stolicy Dolnego Śląska. Stacja
z wynikiem 2,9% wyprzedziła m.in.
Radio Maryja, Radio RMF MAXXX,
Radio 106,1 Roxy FM, Radio CHILLI
ZET, Radio PiN oraz Radio Traffic.
Zbiórka na rzecz Kościoła
na Wschodzie
9 grudnia we wszystkich kościołach
naszej diecezji podczas Mszy Świętych odbędzie się zbiórka pieniędzy
dla Kościoła na Wschodzie. Zespół
Pomocy Kościołowi na Wschodzie
działający w ramach Konferencji
Episkopatu Polski apeluje gorąco
o wsparcie tej inicjatywy. Parafie
zza wschodniej granicy ogromnie
potrzebują naszego wsparcia finansowego, by mogły normalnie działać
i rozwijać swoją misję.
Z osiągniętego wyniku bardzo
zadowolony jest dyrektor Radia
Rodzina, ks. Cezary Chwilczyński
– Oznacza to, że codziennie słucha nas na Dolnym Śląsku ok. 90
tys. osób – mówi. Wyniki badań
słuchalności podajemy za: Radio
Track, MillwardBrown SMG/KRC,
fala: sierpień – październik 2012.
MW
tomasz lewandowski
P
„Gwiazda Kazachstanu”
we Wrocławiu
Już 1 grudnia w kościele pw.
św. Antoniego we Wrocławiu pojawi
się „Gwiazda Kazachstanu” – przepiękny ołtarz stworzony przez Stowarzyszenie Communita Regina della
Pace. „Gwiazda Kazachstanu” została
stworzona jako jeden z 12 ołtarzy
poświęconych wieczystej adoracji
w intencji pokoju. 1 grudnia o godz.
18 odbędzie się uroczysta Msza św.
pod przewodnictwem bp. Andrzeja
Siemieniewskiego a w dniach 2-5
grudnia Paulini zapraszają wiernych
na rekolekcje z „Gwiazdą Kazachstanu”,
które poprowadzi misjonarz z Kazachstanu, ks. Andrzej Marmurowicz.
Rekolekcje sms-owe
Wychodząc naprzeciw współczesnym sposobom komunikacji
i powszechnemu zabieganiu Duszpasterstwo Akademickie Most szykuje adwentowe rekolekcje sms-owe.
Osoby chętne do wzięcia udziału
w tych nietypowych rekolekcjach,
po uprzednim zostawieniu swojego
numeru telefonu, będą otrzymywały
przez cały Adwent ważne myśli, cytaty skłaniające do refleksji i do głębszego przygotowania się do Bożego
Narodzenia.
Justyna Serafin
NIEDZIELA NR 49 (435) • 2 grudnia 2012
III
niedziela wrocławska
IV
NIEDZIELA NR 49 (435) • 2 grudnia 2012
Alumni I roku wrocławskiego MWSD (Annus Propedeuticus) z abp. Celestino Migliore
uroczystość dwóch pokoleń
W
znajdującym się na krańcu
archidiecezji wrocławskiej
Henrykowie, w sobotę 17 listopada
miała miejsce uroczystość, która
połączyła dwa pokolenia – młodych
ludzi rozpoczynających drogę ku
kapłaństwu oraz doświadczonego
kapłana – kard. Henryka Gulbinowicza. Mowa o obtuniczynach
I roku alumnów wrocławskiego
seminarium oraz o świętowaniu
przez dostojnego Jubilata wejścia
w 90. rok życia
Cysterskie opactwo w Henrykowie, chyba po raz pierwszy w swej
ośmiowiecznej historii, przeżywało
tak doniosłą uroczystość. Nie co
dzień bowiem w jednej świątyni
świętuje się 89. urodziny Kardynała
oraz włączenie w grono alumnów
26 młodych ludzi. Te dwa wydarzenia zgromadziły rzeszę wiernych
oraz gości, którzy na tę okazję
przybyli nie tylko z różnych stron
naszego kraju, ale także spoza jego
granic. Przede wszystkim należy
tu wymienić przewodniczącego
liturgii – abp. Celestino Migliore
– nuncjusza apostolskiego w Polsce
oraz abp. Mariana Gołębiewskiego
– Metropolitę Wrocławskiego, abp.
Sławoja Leszka Głódzia – metropolitę gdańskiego, bp. Edwarda
Janiaka – ordynariusza kaliskiego, bp. Antoniego Dziemianko
– ordynariusza diecezji pińskiej
(Białoruś) oraz bp. Andrzeja Siemieniewskiego – wrocławskiego
biskupa pomocniczego.
Przygotowania do tak podniosłej
uroczystości trwały od ponad miesiąca, a całość koordynował ks. Jan
Adamarczuk – wicerektor MWSD
we Wrocławiu – odpowiedzialny za
Annus Propedeuticus w Henrykowie. Nie było to łatwe, ponieważ
spodziewano się przeszło pół tysiąca
gości, którzy w większości przybyli.
Wśród nich byli zaproszeni przez
kard. Henryka Gulbinowicza m.in.:
rektorzy wyższych uczelni, generałowie, posłowie, samorządowcy.
Oczywiście wśród licznie zgromadzonych byli także rodzice i bliscy
alumnów I roku, którzy w trakcie
Mszy św. przyjęli białe tuniki. Będą
je nosić w czasie liturgii do momentu otrzymania sutanny. Wyrażają
one nie tylko włączenie we wspólnotę kleryków, ale także świadczą
o wewnętrznej przemianie i „przyobleczeniu się w człowieka nowego”
(Ef 4, 24).
Po Mszy św. Arcybiskup Nuncjusz
poświęcił wyremontowaną aulę
seminaryjną, w której odbyła się
akademia. Zgromadzeni goście złożyli życzenia Księdzu Kardynałowi.
Następnie abp Gołębiewski wręczył
alumnom pierwszego roku indeksy,
po czym odśpiewali oni „Hymn na
Rok Wiary” we własnej aranżacji.
Prosili w nim za Apostołami: „Adauge nobis fidem” – „Panie, przymnóż
nam wiary”.
Kl. Kacper Górnicki
niedziela
wrocławska
KJC
W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o europejskich spotkaniu
młodych w duchu Taizé w Rzymie,
a także o imprezach z duszpasterstwem Antoni, Maciejówką i Wawrzynami. Na BAL SYLWESTROWY
zaprasza też DA REDEMPTOR.
Impreza odbędzie się w auli PWT.
Koszt balu (do 12 grudnia): student
65 zł, absolwent 80 zł; (później):
student 80 zł, absolwent 95 zł. Na
stronie duszpasterstwa znajduje
się formularz zgłoszeniowy, w razie
pytań można też pisać na adres
[email protected]
DA STYGMATYK – WYJAZDOWE
REKOLEKCJE ADWENTOWE dla
studentów i młodzieży pracującej.
Temat: Nie przegrać życia, szukając szczęścia. Kłodzko, 30 XI-2 XII,
75 zł. Wyjeżdżamy w piątek późnym popołudniem, wracamy
w niedzielę wieczorem. Zapisy
i informacje: [email protected] Zapraszamy!
DA MOST – SEMINARIUM ODNOWY WIARY W DUCHU ŚWIĘTYM.
Szukamy osób, które przeszły już
seminarium i chciałyby posługiwać jako animatorzy. Pierwsze
spotkanie odbędzie się 30 listopada, w salce Duszpasterstwa
o g. 17.45. Wszelkie pytania: [email protected]
Włącz się!
DA DACH – REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE. W dniach 5-19.12.
odbędą się rekolekcje w życiu
codziennym, czyli porcja medytacji chrześcijańskiej na każdy
dzień tygodnia. Pierwsze spotkanie z krótkim wprowadzeniem
oraz rozdanie materiałów już
5 grudnia o g. 19.00 w dolnym
kościele. Jeśli chcesz lepiej przygotować się do medytacji i pełniej je przeżywać, zapraszamy na
spotkania formacyjne w małych
grupach (począwszy od 26 listopada przez 3 kolejne tygodnie).
Więcej informacji na stronie
duszpasterstwa.
DA REDEMPTOR – 15 listopada
w Kolegium Rektorów Uczelni
Wrocławia, Opola i Zielonej Góry
przyznało Redemptorowi nagrodę
za szczególne działania w środowisku studenckim. Serdecznie
gratulujemy!
KJC
Duszpasterstwa
Akademickie
Dostojni goście: abp Marian Gołębiewski, abp Celestino Migliore, kard. Henryk Gulbinowicz, bp Andrzej Siemieniewski
Dodatek do Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”
Redakcja wrocławska: ks. Cezary
Chwilczyński (redaktor odpowiedzialny), Krzysztof Kunert, Marta
Wilczyńska, Magdalena Lewandowska
ul. Kuźnicza 11/13 (III piętro)
50-138 Wrocław,
tel./fax (71) 344-38-25
Redakcja częstochowska:
Jolanta Marszałek,
tel. (34) 369-43-84,
e-mail: [email protected]
adwentowy cykl niedzieli na rok wiary
Czy młodzi oczekują Pana?
Jaka jest współczesna młodzież, w co wierzy oraz co myśli o Adwencie – z Małgorzatą Juźwin,
katechetką z X LO we Wrocławiu, rozmawia Krzysztof Kunert
Małgorzata Juźwin: – Mam przed oczami obraz
młodzieży, który rysował nam papież Jan Paweł II. Mówił,
że młodzież jest bardzo wrażliwa na prawdę, dobro i piękno. Obserwuję młodzież od kilkunastu lat i taka ona po
prostu jest. Z drugiej strony młodzi ludzie znajdują się pod
wpływem haseł, które słyszą. Czym się karmią, tym się
stają. Jeżeli wpływają na nich takie opinie, to tacy będą.
Dlatego naszą rolą, wychowawców, jest uczyć krytycznego
myślenia. Wówczas będą mniej wpływowi na hasła, które
z każdej strony obiegają ich młode głowy. Zaczną sami
szukać i zadecydują, czy „nie zabijam, nie kradnę, nie
wierzę” jest ich hasłem czy narzuconym.
że jestem religijny i co to znaczy wierzyć w Boga. Młodzi
najczęściej określają siebie jako osoby religijne mające
odniesienie do pewnych tradycji. Ale czy oczekują na
przyjście Pana – to pytanie jest dla nich trudniejsze. Są
faktycznie ludzie, którzy po wielu latach dobrej formacji
jasno deklarują, że czekają na Pana. Natomiast niektórzy
otwierają dopiero oczy i pytają w co tak naprawdę i w kogo
wierzą oraz dlaczego są religijni. Z mojego doświadczenia
obserwuję, że może 5-10 osób w klasie oczekuje Pana,
reszta z tych, którzy przychodzą na katechezę, stawia
kolejne pytania. Rzecz w tym, aby ich doprowadzić do
relacji z Bogiem żywym.
– W szkole trwa walka o tego młodego człowieka?
– To po pierwsze walka między rozumem a wiarą. I cała
sztuka, aby im pokazać, że to dwa skrzydła, o których
mówił Jan Paweł II. Czasem przychodzą np. z wiedzą szczegółową i pytają jak to połączyć z prawdami biblijnymi. To
bardzo ważne pytania, bo mogę im pomóc zrozumieć, że
jedno drugiemu nie przeczy, że te dwie rzeczywistości są
spójne. Oczywiście jest też walka ideologiczna.
– Szkoła to nie tylko uczniowie. Na czym polega rola nauczycieli, aby w tej walce młodego człowieka właściwie pokierować?
– Jeśli wychowanie osiąga swój cel, to dlatego że rodzic,
nauczyciel i katecheta współpracują ze sobą mówiąc
jednym głosem.
– Ale czy szkoła mówi jednym głosem?
b. sztajner/niedziela
– Osobiście doświadczam sytuacji, w których stanowimy jedność, ale faktycznie różnie to bywa. Płaszczyzną
porozumienia mogą być konkretne wartości, nazywane dziś modnie uniwersalnymi, które my odnajdujemy
w Ewangelii. Chodzi o prawdę, służbę, uczciwość.
– A czy młodzież jest zainteresowana wiarą?
– Młodzi poszukują prawdy o sobie i o świecie. Wiara
na pewno jest pytaniem, które zdaje sobie ok. 2/3 wrocławskich licealistów uczęszczających na lekcje religii. I to
jest sygnał, że wiara ciągle jest ważna. Pytają mnie o nią
na katechezie, poszukują odpowiedzi. A dla pozostałej
części nie jest to już sprawa godna uwagi.
– A jak wierzą – to pytanie stawiam w kontekście Adwentu.
Czy oczekują na przyjście Pana?
– Oczekiwanie na przyjście Pana jest pytaniem o osobistą relację człowieka z Bogiem. To jest cel katechezy, do
tego zmierzamy. Często zadaję im pytania, co to znaczy
Arch. Hallelujah
Krzysztof Kunert: – „Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę”
– to jest obraz współczesnej młodzieży?
Rady katechety
na adwent
N
ie wyobrażam sobie tego
czasu bez wzmożonej
modlitwy za uczniów. Zaplecze
duchowe to podstawa. Radziłabym także, aby nie rezygnować
ze wspólnej modlitwy na lekcji,
bo tu najmocniej działa łaska
Pana. Katecheza musi się też
stać miejscem mądrych i rzetelnych dyskusji, spotkaniem
ludzi myślących. Kluczowy jest
również wyjazd z młodymi
gdzieś, gdzie przeżyją Adwent
we wspólnocie Kościoła, w środowisku ludzi żyjących wiarą
i mających relacje z Bogiem.
Małgorzata Juźwin
– Adwent to szczególny czas odnowy serca, przygotowania
na Boże Narodzenie. Jak to wygląda w Twojej szkole?
– Nie mamy zwyczaju w szkole świętować publicznie
tego czasu. Adwent to to, co zrobimy na katechezie przez
45 minut. Robię wówczas katechezy adwentowe, czyli
takie, gdzie nie mamy teorii, ale się modlimy. Ale czy
w godzinę lekcyją jestem w stanie przygotować młodzież
na Boże Narodzenie. To trudne, dlatego niesamowicie
ważną rolę odgrywa tutaj parafia. Osobiście nie wyobrażam sobie uczyć religii nie mając zaplecza duchowego
w postaci wspólnoty, w której jestem. W mojej wspólnocie
przygotowujemy rekolekcje wyjazdowe dla młodzieży.
Wiele lat temu doszliśmy do wniosku, że młody człowiek
musi być wyrwany ze swojego środowiska, aby wszedł
na drogę poszukiwania relacji z Bogiem żywym. Po
trzydniowych rekolekcjach widać zupełnie inne myślenie
niż na katechezie. Im więcej młodych ludzi odłączymy
od Facebooka i skierujemy ich uwagę na życie duchowe,
tym więcej uzna Adwent za prawdę. q
WROC£AW KOTLINA ŒWIDNICA STRZELIN
92,0 FM K£ODZKA 98,1 FM
94,8 FM
107,2 FM
W Roku Wiary zapraszamy
na rozmowy adwentowe
Radia Rodzina. Mówić
będziemy m.in. o wierze
w szkole, w rodzinie, pracy,
biznesie i życiu społecznym.
Zastanowimy się także, co
zrobić, aby w czasie Adwentu
nasza wiara mogła wzrastać.
NIEDZIELA NR 49 (435) • 2 grudnia 2012
V
niedziela wrocławska
Pani Agnieszka, która przychodzi na Karłowice z Dominiką i Łukaszem
Msze roratnie na Karłowicach przypominają mi
dzieciństwo. Msza o 6.30, tak było i jest do dziś
w mojej rodzinnej parafii, wcześniej łyżka tranu
na drogę, biały śnieg, po którym nikt jeszcze nie
chodził, zapalone lampiony niczym świetliki,
przy wejściu do kościoła obrazek do wklejenia
i ta ambicja, aby się nie poddać … Wieczorem
tego wszystkiego by nie było… Każde wstawanie na roraty trzydzieści lat później jest udowadnianiem sobie, że nadal potrafię.
Pani Magda, mama Karoliny i Asi
Nie chcemy być jak Ci z Betlejem, co czekali, ale
Matki Zbawiciela nie przyjęli pod swoje dachy.
Wczesne wstawanie daje możliwość ćwiczenia
woli i umiejętności wyrzeczenia, tak potrzebnych później w dorosłym życiu – w ten sposób
kształtuje się nam charakter, a w dodatku dzień
się lepiej układa, gdy zaczyna się go od spotkania z Bogiem. A i pogawędzimy sobie nieco przy
kawce, nim każdy rzuci się w wir codziennych
obowiązków”.
Dominika, uczennica IV klasy
Zauważyłam, że kiedy rozpoczynam dzień od
Mszy św., to wszystko wydaje się łatwiejsze.
W chodzeniu na Msze roratnie widzę jeszcze
jeden plus – w szkole na pierwszej lekcji nie
chce mi się spać. Julia, jej koleżanka z klasy wtóruje: Bardzo lubię śledzić jak Pan Jezusek schodzi po schodach. Patrząc na schody wyobrażam
sobie zbliżające się święta. Lubię też widok
zapalonych lampionów przed ołtarzem. Miłe
są również poranne zakupy z tatą po roratach:
świeże bułki, mleko.
Okiem nauczyciela
Bernadetta Niewiadomska, katechetka
z SP nr 20: Roraty, to trwanie z Maryją. Ona
nas prowadzi do Jezusa, który jest Światłem
świata. Dzisiaj chcę ten urok roratni zaszczepić
dzieciom, które uczę. Roraty w parafii franciszkańskiej św. Antoniego we Wrocławiu są wyjątkowe. Mimo wczesnej pory, przychodzi wiele
dzieci. Chętnie podejmują one adwentowy trud.
Uważnie słuchają kazań, które są przeznaczone
dla nich. Odpowiadają na zadawane przez
kapłana pytania. Mają też codziennie świeże
serduszka z dobrymi uczynkami. Uczą się
w ten sposób czynić dobro. Co dzień z żywym
zainteresowaniem losują figurkę Pana Jezusa
w żłóbku. Potem dzieci szczęśliwego losu modlą
się w domu przy figurce z całą rodziną. Inne
dzieci czekają na następny dzień i liczą, że los
tym razem ich uszczęśliwi. Wiem, że w każdym
domu przydałaby się figurka Dzieciątka Jezus
i wspólna modlitwa w Roku Wiary.
VI
NIEDZIELA NR 49 (435) • 2 grudnia 2012
Roraty na Ka
Urban Adam Bąk OFM
G
odz. 6.00 rano. Ciemno, mróz, śnieg a kościół na Karłowicach pęka w szwach. Co
sprawia, że roraty u franciszkanów cieszą
się niesłabnącą popularnością?
Obraz dzieciństwa
Kiedy myślę o roratach, zawsze wspominam swoje,
nie tak przecież odległe, dzieciństwo, kiedy pokonywałem prawie 1, 5 kilometra, aby dotrzeć na
godzinę 6.30 rano do kościoła. Mimo że był to
Wrocław, do dziś pamiętam ciemności, zimno,
śnieg i ogromne ilości błota na drogach i chodnikach, które odważnie pokonywałem. Ponieważ
byłem ministrantem, nie musiałem nosić ze sobą
lampionu, a największą frajdą było to, kto będzie
miał akolitki, by mógł świecić księdzu przy mszale, ponieważ cały kościół był ciemny. Niekiedy
ministranci także robili lampiony. Pamiętam, jak
dzień wcześniej go szykowałem, ucinając połowę
plastikowej butelki, wsadzając w nią świeczkę
i oklejając wzorami z papieru kolorowego. Choć nie
był ani piękny, ani nowoczesny – był jednak mój
i z tego byłem bardzo dumny. W kościele prawie
wszyscy mieli lampiony, a każdy był ze świeczką.
Elektryczność nie była wówczas w modzie. Gdy
ktoś przyniósł latarkę w lampionie, od razu stawał
się oszustem. Po skończonej Mszy św. dziatwa spotykała się przed wejściem do kościoła po obrazki
od siostry zakonnej. Parę lat później zmieniłem
parafię i zastałem Msze roratnie popołudniowe.
Niby wszystko takie samo, ale odczuwało się
inność. W kościele mimo zgaszonych świateł nie
było tyle mroku a i śpiewanie „Już adwentowy
ranek nadchodzi” nie miało tego smaku.
Anglicy na roratach
Dziś, gdy uczestniczę w Mszach roratnich w kościele św. Antoniego na Karłowicach i widzę tyle radosnych twarzy, pomimo mrozu i zimna i tak porannej
godziny, przypominają mi się moje dziecięce roraty
i uśmiech gości na twarzy. Parę lat temu mieszkał
w naszym klasztorze pewien współbrat ze Szkocji,
pracujący wcześniej w Anglii, który przychodził
na każde poranne roraty i codziennie nas pytał,
jak to u Was w Polsce jest możliwe, że tyle dzieci,
młodych ludzi i dorosłych przychodzi tak rano
na Msze? Mówił, że u nich nawet w niedzielę
ciężko choćby połowę ludzi zebrać. Zawsze się
śmialiśmy wspólnie, ale padło ciekawe pytanie:
dlaczego tylu ludzi, młodych, starszych, w sile
wieku przychodzi na Msze Święte roratnie? To
pytanie stawiam sobie do dziś. Czy wynika to
bożena sztajner/niedziela
Dlaczego roraty?
adwent
Kasprowicza
Czym są dla mnie roraty
Magda kl. 4
Na ostatnich roratach ojciec prowadzący
pięknie opowiadał nam o życiu naszego
papieża Jana Pawła II. Bardzo mnie to
zaciekawiło.
Elżbieta kl. 4
Nasze roraty są takie wspaniałe, ponieważ
są zawsze na godz. 6. Dzieci robią serduszka z dobrymi uczynkami. Są losowane
nagrody. Każde dziecko przychodzi z lampionem.
Kamila kl. 3
Roraty w parafii św. Antoniego są super.
Chodzimy z lampionami. Są fajne nagrody. Chodzimy na śniadanie: kanapki np.
z nutellą i kakao o. Teofila.
Mateusz kl. 3
Roraty są wspaniałe, bo jest dużo dzieci.
Chodzimy na 6 rano. Każdy ma lampion.
Można się zbliżyć się do Pana Boga.
Dominika kl. 4
Nasze roraty są wspaniałe, ponieważ
poznajemy na nich np. życie Jana Pawła II.
Dzięki temu dowiadujemy się jak mamy
postępować w naszym życiu. Na każdych
roratach dowiadujemy się czegoś nowego.
Iza kl. 3
Roraty są wspaniałe, bo świecą lampiony,
które rozświetlają kościół i drogę.
Weronika kl. 4
Roraty są wspaniałe dlatego, że wtedy jest
wspólnota ludzi. Na roratach ołtarz wygląda pięknie. Są też choinki i świece. Uwielbiam chodzić na roraty.
Dzieci są uczniami SP nr 20 we Wrocławiu
z tradycji? Bo przecież roraty odprawiano w Polsce
już w XIII wieku. Były to Msze, w których udział
brali wszyscy, bez względu na stan, czy pochodzenie. Ale czy cztero i pięciolatkowie, a nawet dzieci
starsze, uczęszczaliby dziś na roraty, tylko dlatego
że i król niegdyś brał w nich udział?
Made in Kasprowicza
Rzeczywiście, jest coś, co przyciąga dzieci na
poranne Eucharystie. Roraty u franciszkanów mają
specyficzny klimat. Przed rozpoczęciem Mszy dzieci
ustawiają się przy wejściu do kościoła, by wspólnie
z kapłanem i ministrantami, z lampionami podniesionymi w górę, uroczystą procesją wejść do
kościoła. W kościele nie pali się żadne światło. Po
odśpiewaniu „Chwała na wysokości” i zapaleniu
się świateł, wszyscy rozglądają się w koło. Dzieci
patrzą, kto dziś jest, a kto zaspał. Także rodzice
rozglądają się za znajomymi. Widać, że ta zdrowa
konkurencja, pt. „Kto dziś jest” motywuje zarówno
młodszych jak i starszych. Następnie jest kazanie.
Nieraz przez całe roraty są to kazania autorskie.
Solidnie przygotowane, głoszone zrozumiałym
językiem, często w dialogu z dziećmi i przy użyciu
różnych gadżetów skutecznie przemawiają do
słuchaczy. Po Komunii jest czas na kolejne ważne
wydarzenie, szczególnie dla najmłodszych. Te
dzieci, które nie przystąpiły jeszcze do I Komunii
Świętej ustawiają się wtedy w rządku i otrzymują
od kapłana specjalne błogosławieństwo – krzyżyk
na czole. Na tym jednak nie koniec. Po Mszy św.
dzieci nadal zostają w kościele, ponieważ czeka
na nie kolejna atrakcja. Kto nie zrobił tego wcześniej, wkłada do koszyczka zrobione przez siebie
serduszko z wypisanymi dobrymi uczynkami
z poprzedniego dnia. Następuje losowanie i dzieci
otrzymują wspaniałe nagrody, w tym nagrodę
szczególną – figurkę Pana Jezusa – którą zwycięzca zabiera na cały dzień do domu i przynosi
na następne roraty.
Nareszcie nutella!
Po wyłonieniu zwycięzców, dzieci wraz z rodzicami udają się do salki katechetycznej, gdzie na
najmłodszych czekają cieplutkie bułeczki z nutellą
i serkiem oraz pyszne kakao do picia, zaś na
starszych dobra, franciszkańska kawa. Czasem
też odwiedzi nas specjalny gość, jak choćby 6
grudnia, który zawsze przyniesie ze sobą wspaniałe prezenty. A na uśmiechnięte dzieci spogląda
cały czas Pan Jezus, który stojąc na schodkach
– każdego dnia jest stopień niżej – schodzi do nas,
przypominając, że Boże Narodzenie już niebawem
i czas dobrze się przygotować.
Oprac. KK
NIEDZIELA NR 49 (435) • 2 grudnia 2012
VII
niedziela wrocławska
proboszcz
Parafia św. Marii Magdaleny w Osieku k. Oławy
ma trzy piękne kościoły:
w Osieku z XVI w.,
w Chwalibożycach
z XIII w., w Niemilu z XVI w. ten ostatni kościół leży na szlaku św. Jakuba
– do Santiago de Compostela. Tym
jednak, co mnie jako proboszcza
najbardziej cieszy jest odkrywanie
z parafianami chrześcijaństwa jako
DROGI do dojrzałej wiary. Zaczęło się
od wycieczki rowerowej z dziećmi na
początku września dwa lata temu.
Potem były systematyczne wyjazdy
na narty do Sobótki, do Rzeczki,
na Czarną Górę, czy na Palenicę
w Szczawnicy. Obecnie jeździmy na
rowerach na nabożeństwa majowe
i chodzimy w procesjach na Boże
Ciało do kościołów filialnych. Latem
i zimą wraz z rodzicami organizujemy
wyjazdy dla dzieci i młodzieży. W ten
sposób zaczęły powstawać kręgi
liturgiczno-biblijne dla dorosłych,
młodzieży a także dla małżeństw
w ramach Ruchu Światło-Życie. Tak
oto praktycznie i duchowo odkrywamy wciąż na nowo Kościół jako
wspólnotę dynamiczną będącą na
drodze wiary.
Maria Kucab
parafianka
Gdy w 1947 r. zorganizowałam drużynę harcerską w Osieku, harcerze
chodzili czwórkami
w mundurach do kościoła, a razem ze starszą młodzieżą
wystawiliśmy jasełka. Niestety „dobre
czasy” skończyły się. Krzyże usunięto
z klas, dla nauczycieli organizowano
szkolenia z marksizmu-leninizmu.
Nie pozwoliłam wyrzucić Boga
z mojej drużyny. Nadal zbiórki rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą
harcerską. Od 1947 r. w parafii Osiek
pracowało 13 księży. Remont kościoła był ich zasługą, także nowe dzwony, odnowienie drogi krzyżowej,
liczne pielgrzymki, wycieczki, ruch
oazowy, a także praca z ministrantami i scholą. Także obecny proboszcz
realizuje łacińskie powiedzenie:
„Verba docent exempla trahunt”.
VIII
NIEDZIELA NR 49 (435) • 2 grudnia 2012
Kościół domem – Diecezja rodziną
Wspólnota trzech kościołów
W
Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Osieku k. Oławy
spólnota parafialna w Osieku
obejmuje swym zasięgiem
trzy miejscowości Osiek,
Chwalibożyce i Niemil. W każdej
znajduje się kościół.
Rys historyczny
Świątynia w Osieku
pw. św. Marii Magdaleny istniała już
w 1250 r. Obecny kościół wzniesiono ok.
1540 r. w stylu gotyckim,
w 1755 r. przebudowano
go w stylu barokowym
i odrestaurowano na
początku XX wieku. Na
uwagę zasługują barokowe rzeźby i dwie tablice
epitafijne. Do 1810 r. Osiek
należał do dóbr Wrocławskiej
Kapituły Katedralnej.
Kościół pw. św. Antoniego
w Chwalibożycach – pierwsza
wzmianka o istnieniu kościoła pochodzi z 1294 r., wybudowany w stylu
gotyckim, przebudowany w XVIII
wieku w stylu barokowym. Od połowy XVI wieku znajdował się w rękach
protestanckich. W 1945 r. przejęli go
osiedlający się tu katolicy.
W Niemilu znajduje się kościół
pw. św. Katarzyny – istniał w 1303 r.
Obecny renesansowy został wzniesiony w 1557 r. Przebudowany
w 1607 r. i na początku XIX wieku,
wyposażenie wnętrza jest barokowe.
Kościół św. Katarzyny leży na szlaku
św. Jakuba.
Codzienne życie
Wspólnota parafialna jest stosunkowo mała, liczy ok. 1500 wiernych,
przeważnie to ludzie starsi. O życiu
codziennym parafii świadczą statystyki, rocznie jest do 10 chrztów i ślubów, natomiast aż do 20 pogrzebów.
W parafii działają trzy rady kościelne
i jedna rada parafialna. W ostatnim
czasie został powołany parafialny
zespół Caritas, aby wspierać najbardziej potrzebujących. W parafii są
organizowane festyny charytatywne,
gdzie zbieramy ofiary na wspólne
wyjazdy dla dzieci i młodzieży – mówi
Jarosław Wieprow
Ks. Jacek Olszewski
ks. proboszcz
Jacek Olszewski – na początku
rowerowe jedno czy
kilkudniowe. A rozpoczęło się to przed dwoma laty we
wrześniu. Potem zaczęły się regularne wyjazdy na narty do Sobótki,
Rzeczki, na Czarną Górę. To okazja,
wspomina Ksiądz Proboszcz, aby
docierać z przesłaniem Ewangelii
poprzez dzieci do całej rodziny. Takie
wyjazdy integrują, mówi dalej ks. Jacek, trzeba wspólnych spotkań, planów i zaangażowania rodziców. Podczas tych wspólnych wypraw są też
tacy, których w kościele nie widać, to
okazja, aby się modlić i rozmawiać
o Jezusie i pokazać piękno wiary.
Na początku w wyjazdach uczestniczyło tylko kilka osób, a teraz to
i nawet 50. Z czasem te wspólne
wyprawy dla dzieci i młodzieży nabierają charakteru formacyjnego, byliśmy w Grywałdzie koło Krościenka,
w Kluszkowicach i Szczawnicy oraz
Kudowie, Czermnej i Rewalu. Ksiądz
Proboszcz, aby lepiej poznać wiernych
i przybliżyć im Boga organizuje także
pielgrzymki do miejsc świętych.
Nowe Grupy Parafialne
Żywy Różaniec istnieje w parafii od
czasu, kiedy osiedlili się tu po II wojnie światowej mieszkańcy z Kresów
wschodnich. Każdego dnia modlą
się na różańcu, w intencjach wyznaczonych przez Kościół i własnych.
Działa także Eucharystyczny Ruch
Młodych i rozwija się schola. Przy
ołtarzu zawsze widać ministrantów
i lektorów. Po latach przerwy odradza
się ruch oazowy. W tym roku odbyły
się rekolekcje dla młodzieży w Szlachtowej koło Szczawnicy. Dzięki otwartości i aktywności Proboszcza zaczęły
powstawać kręgi liturgiczno-biblijne:
dwa dla dorosłych, jeden dla młodzieży, a także jeden krąg dla małżeństw
w ramach Ruchu Światło-Życie. Życie
chrześcijanin powinno koncentrować
się wokół Eucharystii i to widać jak
świeccy bardzo angażują się w liturgię, czytają fragment Pisma Świętego
i śpiewają psalmy. Poprzez staranne
przygotowanie modlitwy wiernych
czy śpiewów oraz wystrój kościoła
odpowiedni do okresu roku liturgicznego, widać zaangażowanie laikatu
w życie Kościoła. Parafia ma swoją
stronę internetową, gdzie znajdują
się ogłoszenia i aktualności. Można
także podać swoje intencje mszalne
czy poprosić o modlitwę. Można również drogą e-mailową skontaktować
się z Księdzem Proboszczem. Taka
jest wspólnota wiary, która ukazuje świeckim, że są ważni, że każdy
z nich ma swoje miejsce i zadanie
w życiu Kościoła, że tę wspólnotę
tworzą i są za nią odpowiedzialni.
Ks. Zbigniew Orda