Zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach

Transkrypt

Zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach
Załącznik nr 3
pieczęć studiów podyplomowych
..……………., dnia …………….…..…. r.
ZAŚWIADCZENIE O NABYTYCH KWALIFIKACJACH
Zaświadcza się, że Pani/Pan ……………………………………………………..……………………………….……
ukooczyła w dniu …………… 20….. roku kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące
do ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
W związku z powyższym, Pani/Pan ………………………………………………..……….., koocząc Studia
Podyplomowe z zakresu ……………………………………………………………………………………………………..…,
uzyskał(a) kwalifikacje do………………………………………………………………………………………………………
Zaświadczenie niniejsze ważne jest jedynie ze świadectwem ukooczenia studiów
podyplomowych, wystawionym przez Uniwersytet Gdaoski.
…………………………………………………
pieczątka i podpis kierownika studiów
Opracował: Dział Kształcenia

Podobne dokumenty