renfert

Transkrypt

renfert
renfert report
Nowość! Precyzyjny grubościomierz
niepozostawiający metalowych śladów
Marketing w laboratorium –
obowiązek & wybór
EDITORIAL
www.renfert.com
Renfert wkracza w
cyfrowy świat
Drodzy czytelnicy,
Greg Luengen
To lubię w firmie Renfert – robi zawsze
I co jeszcze? Dokładnie 38 lat temu pojawił
świetne niespodzianki. A co teraz? Kto by
się pierwszy Raport Renferta. Po ponad 100
pomyślał, że może chodzić o coś tak mało
edycjach Raport Renferta wychodzi »cyfro-
spektakularnego jak grubościomierz. Cza-
wo«. Rosnąca w naszej branży akceptacja
sy zmieniły się i cały świat mówi teraz o
mediów cyfrowych nie pozwoliła nam zbyt
pełnej ceramice i ceramice hybrydowej.
długo zastanawiać się nad »duchem cza-
Jednak każdy technik i lekarz stomatolog
su« i koniecznością »digitalizacji« Rapor-
zna problemy związane z pomiarem gru-
tu Renferta. Teraz macie Państwo dostęp do
bości ścianek uzupełnień pełnoceramicz-
Raportu Renferta gdzie i kiedy chcecie ew.
nych, powstające podczas używania tra-
kiedy macie czas aby przejrzeć go w spoko-
Kierownik Działu
dycyjnych grubościomierzy. Uzupełnienie
ju. Także i to wydanie jest mieszanką rad i
Zarządzania Produktem
zostaje zabrudzone przez metalowe koń-
wskazówek, ciekawych porad użytkowni-
i Marketingu w firmie
cówki miernika, co w najgorszym przy-
ków jak również przydatnych dla wszystkich
Renfert GmbH
padku może uczynić naszą pracę bez-
informacji do praktycznego zastosowania.
użyteczną. Problem został rozpoznany,
niebezpieczeństwo zażegnane. W naszym
Pozwólcie Państwo zaskoczyć się, życzę mi-
artykule tytułowym przedstawiamy Pań-
łego czytania i cieszenia się tym czytaniem.
stwu rozwiązanie zaproponowane przez
firmę Renfert. Używając nowego precyzyj-
wasz
nego grubościomierza Calipretto CR, nie
zobaczycie już nigdy więcej metalowych
śladów na waszej pracy.
W numerze
ŚWIAT PRODUKTÓW
2
PORADY & TRIKI
RENFERT PRZEDSTAWIA …
Calipretto CR – nigdy więcej śladów me-
Marketing w laboratorium – co może a co
Wsparcie Lean Management – dla dobra
talu!, strona 3–4
musi być?, strona 5–7
klientów, strona 12–13
die:master – system przygotowywania
Gitarowe riffy i basowe dźwięki zwiększa-
małych modelików, strona 8–11
jące moc w miejscu pracy, strona 16–17
Kto pierwszy przychodzi, ten wygrywa!,
Konkurs – mój ulubiony produkt firmy
strona 14
Renfert, strona 18
Nowość
ŚWIAT PRODUKTÓW
Nigdy więcej śladów metalu!
Nowe Calipretto CR z drobnymi ceramicznymi kulkami
mierzy pewnie i skutecznie uzupełnienia porcelanowe
Technik dentystyczny – zawód wymagający technicznego i artystycznego talentu, a także rozległej wiedzy
o fizycznych i chemicznych procesach, o sprawdzonych klinicznie procedurach i o nowych
i starych materiałach. W pracowni używane
są różne materiały, których obróbka jest bardzo zróżnicowana. Czy to tworzywa sztuczne,
gipsy, stopy metali lub estetyczna porcelana:
każdy z tych materiałów musi być obrabiany i stosowany zgodnie z jego specyfikacją a
w określonym przypadku może wystąpić potrzeba zmierzenia jego grubości.
Przy opracowywaniu i obróbce uzupełnień
wyższą twardość niż metalowe końcówki. W
du uszkodzeń wykonane od nowa. W każ-
pełnoceramicznych, odpowiednia ich gru-
momencie, kiedy taka końcówka kontaktuje
dym razie opłacalność wykonania pełno-
bość odpowiada nie tylko za estetykę pra-
się z porcelaną może pozostawić na niej śla-
ceramicznych uzupełnień staje się znacznie
cy, ale także za jej długotrwałość. Aby za-
dy metalu – w postaci ciemnych smug star-
mniejsza.
pewnić taką trwałość technicy dentystyczni
tego metalowego miału.
zwanych grubościomierzy. Zapewniają one
Zanieczyszczenie metalem oznacza z jednej
kontrolę grubości porcelany podczas wyko-
strony znaczne pogorszenie estetyki pracy
Calipretto CR zapobiega śladom
metalu i zanieczyszczeniom porcelany
nywania uzupełnień ceramicznych.
z drugiej zaś ślady metalu przez gazowanie
Renfert rozwiązał ten problem i opracował
już od wielu dziesięcioleci korzystają z tak
podczas wypalania porcelany powodują, że
nowe urządzenie do precyzyjnego pomiaru
Brzydkie i nieekonomiczne:
ciemne smugi na porcelanie
uzupełnienie ceramiczne nie będzie nada-
grubości, w którym powierzchnia ceramicz-
wało się do dalszego użytku. Ślady metalu
na nie wchodzi w kontakt z metalem. Cali-
Aby dotrzeć do najmniejszych obszarów
mogą zostać usunięte tylko w sposób me-
pretto CR posiada w części roboczej zamiast
uzupełnień grubościomierze z reguły zakoń-
chaniczny i z wielkim wysiłkiem (przez szli-
metalowych końcówek kuleczki (średnicy
czone są cienkimi metalowymi końcówkami.
fowanie lub piaskowanie). Oznacza to do-
0,8 mm!) z wysokowytrzymałej ceramiki
Nie jest to jednak korzystne dla wszystkich
datkowe działania, które często prowadzą
ATZ (Alumina Toughened Zirconia). W po-
materiałów. Ceramika dentystyczna posiada
do tego, że uzupełnienie musi być z powo-
równaniu do znanego tlenku cyrkonu po3
ŚWIAT PRODUKTÓW
www.renfert.com
Zalety w
skrócie
ff brak śladów metalu na porcelanie
ff nie ma zanieczyszczenia uzupełnień
protetycznych
ff delikatne końcówki z kulkami z ce-
ramiki ATZ do mierzenia najmniejszych szczegółów
ff dokładny pomiar nawet nie wypalo-
Po to, aby pełnoceramiczne uzupełnienia pozostawały wolne od metalu
nej jeszcze porcelany
ff precyzyjne określanie grubości ścia-
nek konstrukcji protetycznych
siada ona o 40% większą wytrzymałość na zginanie, dzięki czemu
Calipretto CR pozwala dzięki swojej specjalnej konstrukcji w bez-
gwarantowana jest dużo większa trwałość kulek pomiarowych.
pieczny sposób mierzyć także nienapaloną jeszcze porcelanę, ponieważ nacisk końcówek pomiarowych może być regulowany za
Korzyści wynikające z tego faktu są oczywiste: wielkość kuleczek jest
pomocą palców.
dobrana w taki sposób, że mogą być mierzone najmniejsze zakamarki prac. Ponieważ powierzchnia porcelany styka się tylko z ce-
Konkluzja
ramicznymi kulkami, unikamy przeróbek a technik dentystyczny
Dla technika dentystycznego nowoczesny grubościomierz Calipretto
oszczędza czas a przez to pieniądze. Jednocześnie zapobiegamy
CR oznacza krótszy czas pracy przy większej efektywności, estety-
temu, że »proteza, jako produkt medyczny« zostanie zanieczyszczo-
ce i jakości oraz bezpieczeństwo procesu pracy podczas wykonywa-
na metalem – jest to zapewnienie jakości na najwyższym poziomie.
nia pomiarów uzupełnień pełnoceramicznych i nienapalonej jeszcze
Nowy przyrząd pomiarowy oferuje jednak jeszcze więcej zalet:
porcelany.
inspired
by
»Calipretto CR to fantastyczne,
uniwersalne, łatwe w obsłudze
i ergonomiczne narzędzie. Używam go do wszystkich prac ceramicznych, ponieważ nie pozostawia ciemnych śladów na
Attilio
Sommella
powierzchni porcelany. Bardzo
przydatne narzędzie pozwalające utrzymać wszystko pod kontrolą.«
Attilio Sommella
technik dentystyczny z Włoch
Docent, autor książek
www.dentalcreationsnc.com
4
Calipretto CR
Art. No. 1123 1000
PORADY & TRIKI
Marketing w laboratorium
Co może a co musi być?
»Kto zaprzestaje reklamy ten umiera!« wiedział to już wcześniej
Henry Ford. Jednak, co muszę zrobić, jako pracownia, aby promować siebie, swoje produkty i usługi? Co obowiązkowo należy do
profesjonalnego marketingu w laboratorium a co tylko może być?
U wielu właścicieli, dyrektorów i kierowni-
i określenie odpowiedniej mieszanki marke-
niego będzie miała odpowiednia mieszan-
ków laboratoriów pytania te wywołują nie-
tingu. Jak powinno być postrzegane labora-
ka marketingu, a więc odpowiednia polityka
odmiennie dwie reakcje, brzmiące w obu
torium na rynku? Jakie są główne osiągnięcia
dotycząca cen i produktów, a także polityka
przypadkach niezwykle podobnie: »Potrze-
pracowni? Jakie są unikalne cechy naszych
sprzedaży i komunikacji, na których będzie-
bujemy pilnie nowej strony internetowej.«
produktów? Identyfikacja mocnych stron jest
my skupiać po kolei naszą uwagę.
lub »Potrzebujemy atrakcyjnych materiałów
zwykle pierwszym krokiem do osiągnięcia
reklamowych, które moglibyśmy przeka-
sukcesu w marketingu. Takimi klasycznymi
Wymienione typowe reakcje należą do ob-
zać naszym klientom.« Marketing w labora-
przykładami mogą być np. innowacyjność,
szaru polityki komunikacyjnej. W jaki spo-
torium zestawiany jest chętnie z doskonałą
doskonały serwis lub przywództwo ceno-
sób zdobyć potencjalnych klientów? Jak
identyfikacją wizualną, pozwalającą do-
we. Odpowiedni komunikat może wysłać
uzyskać ich zaufanie? W jaki sposób przy-
trzeć do nowych i obecnych klientów w celu
również pozycjonowanie w obszarach niszo-
wiązać ich do siebie na dłuższy okres cza-
przekazania im niezbędnych informacji. Są
wych jak siła tradycji / firma rodzinna albo
su? Klasyczne drukowane materiały, takie
to odpowiednie sposoby stanowiące dosko-
używanie materiałów przebadanych pod
jak prospekty, zaproszenia na imprezy i in-
nały punkt wyjściowy, muszą one być jed-
względem bio kompatybilności.
formacje o produktach są dzisiaj na bieżąco
nak wbudowane w ogólną koncepcję.
dostępne w internecie. Zaproszenie wysła-
Na pierwszym planie powinna być kwe-
Bez względu na to, jaki kierunek pozycjo-
ne pocztą stomatolog znajdzie teraz także
stia pozycjonowania laboratorium na rynku
nowania wybierze laboratorium, wpływ na
na stronie internetowej laboratorium, gdzie
5
PORADY & TRIKI / WYDARZENIA
www.renfert.com
będzie ono uzupełnione dodatkowo o inte-
Thorsten Huhn
raktywny formularz rejestracyjny. Informa-
C&T Huhn – coaching & training GbR
cja o produkcie umieszczona w internecie
Wilnsdorf, Deutschland
jest przede wszystkim informacją interak-
www.ct-huhn.de
tywną, w ten sposób, że czytelnik ma moż-
[email protected]
liwość wypowiedzenia się na blogu założonym przez laboratorium. Cała strona może
być postrzegana, jako prospekt pod warunkiem, że spełnia ona założenia Web 2.0 a
więc nie jest kształtowana statycznie i jest
wyświetlana płynnie na urządzeniach mobil-
O autorze
nych. Indywidualna komunikacja, czyli oso-
Dypl.-Ing. Thorsten Huhn jest akcjonariuszem założonej w 2003 roku spół-
bista rozmowa ze stomatologiem w miejscu
ki zarządzającej serwisem przedsiębiorstwa usługowego C&T Huhn – co-
jego pracy, podczas której można przekazać
aching & training GbR (więcej informacji o autorze: http://ct-huhn.de/wer-
także drukowaną informację w postaci np.
te/cundt/thorsten-huhn/)
broszur, uzupełniona zostaje przez komunikację w sieci. Wszystko to należy do obo-
C&T Huhn przez więcej niż 12 lat prowadzi porady, coaching i treningi firm
wiązków marketingu w laboratorium.
będących na rynku stomatologicznym, koncentrując się na sprzedaży, marketingu i zarządzaniu (więcej informacji na temat firmy: http://ct-huhn.de/)
Do głównych zadań przy wyborze polityki komunikacyjnej należy identyfikacja wi-
We własnym interesie
zualna laboratorium. W jaki sposób powi-
W dniu 13 listopada C&T Huhn organizuje otwarte seminarium zatytuło-
nienem zaprezentować się na zewnątrz?
wane »Marketing w laboratorium – co należy, co trzeba i ile powinno to
Czy moje pozycjonowanie z wizualną iden-
kosztować?« w Golfclub Siegerland w Kreuztal. (więcej informacji na temat
tyfikacją zostało wznowione? Jeśli labora-
seminarium:
torium zdecyduje się na przykład na pozy-
kann-was-muss-und-was-darf-es-kosten-2/)
http://ct-huhn.de/seminarkalender/labor-marketing-was-
cjonowanie, jako firma rodzinna to wtedy
rodzina wraz ze swoim różnorodnym chaczeństwo, pewność i zaufanie.
może być zwykłą koroną ale powinna zostać
Aby te podstawowe warto-
nobilitowana do »Korony Kowalskiego«.
ści były w odpowiedni sposób
przekazywane odbiorcy nale-
Polityka komunikacyjna ma bezpośredni
ży wybierać ciepłe kolory i na-
wpływ na politykę sprzedaży. Jakimi spo-
leżycie formułować komuni-
sobami pracownia protetyczna sprzeda-
katy. Ważne jest, aby została
je swoje produkty i usługi? Tutaj różnice
zapewniona identyfikacja wi-
w grupie pracowni protetycznych są bar-
zualna i nie czyniła wyłomu w
dzo duże. W najlepszym przypadku labo-
wyglądzie zewnętrznym, na
ratorium posiada własny dział sprzedaży,
przykład przez faktury w »sta-
który nadzoruje dotychczasowych klien-
rym stylu«.
tów i pozyskuje nowych. W obydwu przy-
rakterem powinna znaleźć się w centrum
padkach opiera się on na dobrej polityce
uwagi. Stomatolog znajdzie wszystko sam,
Kolejnym elementem struktury komunika-
komunikacji. Czy dział sprzedaży może
na swoje własne życzenie w internecie, ale
cyjnej jest stworzenie marki. Tempo, z jakim
odesłać do strony internetowej, aby zapo-
przynajmniej podobizny członków rodziny
osiągnęły to papierowe chusteczki nie jest
znać swojego rozmówcę z większą ilością
powinny zostać rozesłane kurierem. Wy-
łatwe do osiągnięcia. Niemniej jednak koro-
informacji? Czy dział sprzedaży ma pod
gląd zewnętrzny zawiera podstawowe in-
na z »Laboratorium Kowalski« powinna no-
ręką wyczerpujące informacje o produk-
formacje o rodzinie, takie jak ciepło, bezpie-
sić specjalny podpis tego laboratorium, nie
cie, aby zakończyć osobistą rozmowę z
6
PORADY & TRIKI / WYDARZENIA
klientem? Jeśli te środki komunikacji nie są dostępne działowi sprzedaży to rozmowa z klientem może nie zostać pomyślnie zakończona.
Bezpośrednia i osobista sprzedaż może ewentualnie poradzić sobie bez takich środków komunikacji. Kontakty z klientami np. przez telefon potrzebują na pewno więcej komplementarnych działań
marketingowych. Jasno skonstruowana strona internetowa, fanpage na Facebooku lub profil firmy na platformie XING pozwala lekarzowi (lub
jego personelowi), do którego dzwonimy, na dokładne zapoznanie się z rozmówcą i jego firmą.
Dobrze jest też, aby laboratorium zapowiedziało
wcześniej swój telefon mailem.
Są też laboratoria, które obchodzą się bez marketingu bezpośredniego. Oferują one w internecie dodatkowy kanał sprzedaży, ale rozwiązania
„przez stronę internetową” są trudniejsze w re-
Wydarzenia 2015
Spotkaj się z firmą Renfert w
alizacji, ponieważ uzupełnienia protetyczne zawierają niezwykle indywidualne komponenty i
produkcja oraz rozpowszechnianie ich przez portale internetowe jest skomplikowane i kosztow-
Wrzesień
ne. Jednak przy pozycjonowaniu siebie, jako po-
11. – 12. Fachdental Lipsk, Niemcy
nadregionalnego lidera cenowego może być to
25. – 26. Antlo Montesilvano, Włochy
nadal rozsądną alternatywą.
26.
Dla większości laboratoriów bezpośrednia osobista sprzedaż będzie najsensowniejszym rozwią-
Październik
zaniem i powinna obowiązkowo należeć do mar-
10.
ketingu w laboratorium. Sprzedaż pośrednia (np.
21. – 24. Dentech Szanghaj, Chiny
przez telefon) leży w szarej strefie pomiędzy po-
22. – 24. Italian Dental Show Colloquium Montechiari, Włochy
winnością a dowolnością. Korzystanie z innych
22. – 24. NEC Birmingham, Wielka Brytania
kanałów dystrybucji (np. przez internet) spraw-
23. – 24. Fachdental Südwest Stuttgart, Niemcy
dza się doskonale w pojedynczych przypadkach,
22. – 25. FDI Bangkok, Tailandia
id-Info-Tag Dental Hanower, NIemcy
id-Tag Dentalhandel Monachium, Niemcy
wybór należy do marketingu w laboratorium.
Wspomniane wyżej typowe reakcje laboratoriów
dentystycznych pokrywają zwykle tylko część fak-
Listopad
tycznie niezbędnych działań w marketingu labo-
6. – 7.
ratoryjnym. Tylko nieliczne firmy przyjmują cały
14. – 15. Acaden Granada, Hiszpania
mix marketingowy w swoją strategię rozwoju, po-
24. – 28. ADF Paryż, Francja
id-Info-Tage Dental Frankfurt, Niemcy
nieważ przewidywane działania nie leżą zazwyczaj w strefie komfortu pracowni protetycznych.
Zasadne w tym przypadku będzie opracowanie
Grudzień
czasowo zwymiarowanych kamieni milowych w
25. – 27. Expodent Dehli, Indie
planowaniu i wykonywanie krok po kroku określonych elementów mixu marketingowego w tym
polityki cenowej i dotyczącej produktów.
7
ŚWIAT PRODUKTÓW
www.renfert.com
die:master lakiery do słupków
Systemowe przygotowywanie
modelików
Doskonałe uzupełnienia wymagają równie doskonałego przygotowania modelików, stanowiących podstawę dalszej pracy. Firma Renfert swoim zestawem lakierów die:master tworzy cały system wspomagający takie przygotowanie. W poniższym raporcie przedstawione są pojedyncze kroki i zalety stosowania tego systemu
uzupełnione o ważne informacje i zalecenia.
www.renfert.com/diemaster
8
ŚWIAT PRODUKTÓW
duo
gray
blue
Krok 1: utwardzanie i uszczelnianie małych modelików i elementów gipsowych
Informacja: podczas ostrożnej pracy z parą wodną uszczelnienie
die:master duo (0 µm) jest optymalny do utwardzania i uszczelnia-
nienie może zostać zniszczone.
modelika nie niszczy się. Przy agresywnej pracy parą wodną uszczel-
nia modelików i elementów gipsowych. Płyn wnika głęboko w powierzchnię gipsu, utwardza ją i uszczelnia nie pogrubiając jej. W ten
Krok 2: lakierowanie słupków
sposób uzyskujemy optymalne połączenie gipsu z lakierem.
Lakiery do słupków służą do stworzenia miejsca dla materiału, który będzie użyty do osadzenia na stałe koron i mostów. Firma Renfert
Zalecana strategia postępowania
oferuje szeroki wybór lakierów dystansowych, tak więc dla różnych
die:master duo krótko wstrząsnąć i nanieść dwukrotnie poniżej gra-
wskazań zawsze znajdzie się właściwe rozwiązanie.
nicy preparacji na suchy i czysty od pyłu słupek gipsowy. Właściwości chemiczne preparatu umożliwiają podczas jego pierwszego
Wybór lakieru do słupków
naniesienia na głęboką penetrację struktury gipsu. Wtedy struktura
1. Należy określić czy lakier ma zostać usunięty z modelika czy też
gipsu zostaje silnie usieciowiona i utwardzona.
nie
ff die:master czerwony, niebieski, szary, srebrny, złoty są lakiera-
Przy drugim naniesieniu zamknięte zostają pory i tworzy się podstawa do funkcji primera, to znaczy maksymalnego związania z lakierem. Po nałożeniu pierwszej warstwy, przed nałożeniem kolejnej
mi trwałymi i nie muszą być usuwane z modelika
ff die:master ivory i die:master aqua dają się łatwo usuną z ma-
łego modelika
należy pozostawić ją do wyschnięcia na ok. 40 sekund. Po drugim
nałożeniu i przed dalszą pracą lakierami die:master modelik gipso-
2. Jaka grubość warstwy lakieru jest potrzebna?
wy należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2 minuty. Je-
10 µm, 13 µm, 15 µm albo 20 µm
śli damy płynowi ten czas, to wniknie on głęboko w gips tworząc
ff zgodnie z przyjętymi zwyczajami i zaleceniami lekarza
idealną podstawę do dalszej pracy. Powierzchnia gipsu jest utwar-
ff zgodnie ze specyfikacją producenta zawartą w instrukcji użyt-
dzona i uszczelniona bez powiększenia swoich wymiarów. Ponadto
kowania np. porcelany tłoczonej
uzyskuje się w ten sposób maksymalną przyczepność dla lakierów.
red
silver
gold
9
ŚWIAT PRODUKTÓW
www.renfert.com
ivory
3. Jaki kolor powinien być preferowany?
ff die:master czerwony, niebieski, szary, srebrny, złoty do uzu-
pełnień konwencjonalnych
aqua
rozmieszane. Nałożyć wbudowanym w nakrętkę pędzelkiem równomierną, cienką warstwę farby, kończącą się ok. 1 mm nad granicą preparacji.
ff die:master ivory i die:master aqua są w kolorze zęba i są prze-
znaczone specjalnie do uzupełnień pełnoceramicznych
Dzięki starannie dobranej lepkości i krzywej płynięcia, farby te są
idealne do malowania delikatnych konstrukcji. W tym celu nale-
Opcja 1: Zalecana strategia postępowania dla lakierów
ży lakier nałożyć cienko i bardzo dokładnie na modeliki postępując
die:master czerwony, niebieski, szary, srebrny, złoty
zgodnie z zaleceniami producenta materiałów pełnoceramicznych.
Dobrze wstrząsnąć buteleczką z lakierem die:master, aż zobaczymy,
że lakier w buteleczce został właściwie rozmieszany. Nałożyć wbu-
Informacja: lakiery die:master ivory, czerwony, niebieski, szary,
dowanym w nakrętkę pędzelkiem równomierną, cienką warstwę
srebrny, złoty są odporne na zarysowania i działanie pary wodnej.
farby, kończącą się ok. 1 mm nad granicą preparacji. Biorąc każdora-
Lakier die:master aqua jako lakier zmywalny nie jest odporny na za-
zowo pod uwagę czas schnięcia, nanieść żądaną ilość warstw lakie-
rysowanie i działanie pary wodnej.
ru. Polakierowane modeliki gipsowe wykazują bardzo wysoką odporność na zarysowania i działanie pary wodnej, oferując przez to
Ważne jest bardzo oszczędne nakładanie. W tym celu pędzelek po
doskonałą podstawę pracy do tradycyjnych uzupełnień.
wyjęciu z butelki z lakierem należy bardzo dobrze wytrzeć o brzeg
buteleczki tak, aby na pędzelku nie było zgromadzonych zbyt du-
Opcja 2: Zalecany sposób postępowania dla lakierów die:ma-
żych kropli farby i możliwe było precyzyjne i kontrolowane jej na-
ster ivory, die:master aqua specjalnie dla uzupełnień pełnoce-
kładanie. Jeżeli zostanie naniesiona zbyt gruba warstwa lakieru to
ramicznych
może on nie utwardzić się całkowicie, co spowoduje niedostateczne
Dobrze wstrząsnąć buteleczką z lakierami die:master ivory i die:ma-
połączenie się lakieru z modelikiem. Może to mieć bardzo negatyw-
ster aqua aż zobaczymy, że lakiery w buteleczce zostały właściwie
ny wpływ na dalszą trwałość powłoki lakieru.
Perfekcyjnie przygotowane modeliki gipsowe
za pomocą lakierów w
kolorze zębów die:master
ivory i die:master aqua
10
ŚWIAT PRODUKTÓW
Lakier die:master aqua daje
się bardzo łatwo usunąć za
pomocą wody i pędzelka
Usuwanie lakieru
ff Lakier die:master aqua może być usuwany z modelików pod bie-
żącą wodą przy pomocy pędzelka.
ff Usunięcie lakieru die:master ivory jest możliwe przy pomocy roz-
cieńczalnika die:master thinner. Usuwamy go zmywając za pomocą pędzelka i rozpuszczalnika die:master thinner.
Informacja: każdą z warstw lakieru należy pozostawić do wyschniędie:master ivory może być
usunięty za pomocą rozcieńczalnika die:master thinner
cia przez ok. 50 sekund. Czas schnięcia może zmieniać się w zależności od użytej ilości lakieru i temperatury otoczenia. Przy nakładaniu kilku warstw czas schnięcia należy odpowiednio wydłużyć.
Należy przy tym upewnić się, czy poszczególne warstwy są utwardzone, tylko wtedy może być zagwarantowane optymalne połączenie pomiędzy lakierem a gipsem.
Zalecenie: jeśli lakier do słupków jest zbyt gęsty lub wykazuje zbyt
długi czas schnięcia, to może zostać rozcieńczony i zmodyfikowany
za pomocą rozcieńczalnika die:master thinner lub die:master aqua
Wskazówka
Aby pożądaną konsystencję lakieru utrzymywać przez dłuższy czas, należy od czasu do
czasu dodać 1 do 2 kropli rozcieńczalnika die:master thinner lub die:master aqua thinner.
Sprawdzić po wstrząśnięciu konsystencję lakieru i ewentualnie proces powtórzyć. Aby
zapobiec zbytniemu wyparowaniu lotnych
rozpuszczalników, lakier die:master należy
natychmiast po użyciu zamknąć.
thinner. die:master thinner gwarantuje dzięki precyzyjnemu dozowaniu kropla po kropli, precyzyjną regulację lepkości.
Krok 3: Izolowanie modelików i elementów gipsowych
Picosep jest izolitem na bazie silikonu o niskiej lepkości, stosowanym
do izolowania gipsu od wosku.
Zalecana strategia postępowania
Długotrwała izolacja wykonana płynnym Picosepem
Aby izolowanie wykonać w sposób jak najbardziej właściwy, pędzelek należy zanurzyć w izolacji a następnie dokładnie ściągnąć jej
nadmiar o brzeg buteleczki. Przed nałożeniem izolacji na modelik,
pędzelek wytrzeć w chusteczkę. Konsystencja Picosepu umożliwia
nakładanie bardzo cienkiej warstwy. Dzięki temu nakładany wosk
nie spływa po izolacji. Tak więc nie powstają żadne smugi a krawędzie woskowe nie ściągają się. Zapewnione jest idealne pasowanie
prac.
Informacja: Izolacja Picosep wykonana na bazie silikonu, nie za-
die:master blue, 20 µm, 15 ml, Art. Nr. 1956 0300
die:master red, 15 µm, 15 ml, Art. Nr. 1956 0200
die:master gray, 20 µm, 15 ml, Art. Nr. 1956 0100
die:master silver, 13 µm, 15 ml, Art. Nr. 1956 0400
die:master gold, 13 µm, 15 ml, Art. Nr. 1956 0500
die:master duo, 0 µm, 30 ml, Art. Nr. 1956 0600
die:master thinner, 30 ml, Art. Nr. 1956 0700
Picosep, 30 ml, Art. Nr. 1552 0030
die:master ivory, 10 µm, 15 ml, Art. Nr. 1957 0200
die:master aqua, 10 µm, 15 ml, Art. Nr. 1957 0500
die:master aqua thinner, 30 ml, Art. Nr. 1957 0550
wierająca rozpuszczalników, zapewnia optymalną izolację i bezpieczeństwo procesów pracy, ponieważ nie wchodzi w żadną reakcję z
powierzchnią wosku i nie rozpuszcza lakierów do słupków ani materiałów uszczelniających.
Lakiery die:master dostępne są również w zestawach: www.renfert.com/diemaster
11
RENFERT PRZEDSTAWIA …
www.renfert.com
Klaus Baschnagel wprowadzenie do Lean Management według Renferta
»Lean Management wspiera nas –
dla dobra klientów!«
Klaus Baschnagel
Członek kierownictwa firmy i
pełnomocnik dla Lean Management w Renfert GmbH
Lean Management służy nie tylko do optymalizacji procesów pracy,
ale również do ścisłej orientacji na klienta. Jest on jak duża skrzynia
z narzędziami, w której możemy znaleźć wiele różnych metod, i w ten
sposób wyeliminować te zbędne, względnie stworzyć »wartości bez
rozrzutności «. Także firma Renfert skupia się na stworzeniu mniejszej ilości odpadów w swoich procesach pracy i na wartości dodanej
dla swoich klientów. Z tych powodów firma wprowadziła niedawno u
siebie Lean Management. Za pomocą jakich narzędzi Renfert wprowadza swoje śmiałe pomysły (szczupłą produkcję), co to oznacza dla
technika dentystycznego i jaki model może być realizowany także w
laboratorium, wyjaśnia Klaus Baschnagel, członek kierownictwa firmy.
Panie Baschnagel, filozofia Lean Mana-
port, przemieszczanie się i informowanie
Czy może Pan dać przykład optymaliza-
gement brzmi: »Wartości tworzone są
a także czas przestoju, złożoność i marno-
cji zapasów w laboratorium?
bez rozrzutności.« Jakie są Pana ocze-
trawstwo zasobów, itp – wszystkie obszary,
»Technik dentystyczny musi przede wszyst-
kiwania w związku z realizacją tej kon-
które dotyczą także techników dentystycz-
kim ustalić średnie zużycie danego mate-
cepcji?
nych w ich laboratoriach.«
riału; na przykład trzy butelki tygodniowo.
»Z Lean Management chcemy stale do-
Następnie poznać czas realizacji uzupełnia-
skonalić nasze procesy pracy i dostosować
Czy oznacza to, że filozofię Lean można
nia materiału; na przykład jeden tydzień.
się jeszcze bardziej do potrzeb klienta. W
przenieść także do procesów pracy w la-
Oznacza to, że powinien on mieć na pod-
ostatnich latach nasza firma ciągle wzra-
boratorium?
stawowym stanie w zapasie sześć butelek
stała: więcej produktów, usług, pracowni-
»Tak. Proszę pomyśleć tylko o stanie ma-
na dwa tygodnie. Aby skompensować wa-
ków … Chcemy rozwijać się nadal, ale też
gazynu! Technik dentystyczny musi być za-
hania, należy zwiększyć ilość zapasów bez-
chcemy być szczuplejsi w naszych proce-
bezpieczony, aby jego tok pracy nie został
pieczeństwa. Ilość ogólna jest dzielona na
sach pracy. Dlatego też musimy znaleźć
niepotrzebnie przerwany. Rzeczywista war-
pół i przekładana na »system dwóch pojem-
zbędne czynności i przykłady marnotraw-
tość, jaką przedstawia sobą technik den-
ników« : kiedy pierwszy pojemnik jest pu-
stwa i wyeliminować je. Lean pomaga nam
tystyczny, jest jego praca. Musi on jednak
sty, drugi zostaje przyniesiony z magazynu.
osiągnąć wyższą wydajność bez dodatko-
ciągle sprawdzać stan i zużycie swoich ma-
Ten pojemnik to Kanban sygnał, że musimy
wego wysiłku.«
teriałów i surowców, aktualizować je i do-
złożyć następne zamówienie. W pojemni-
datkowo zamawiać. Nie inaczej jest w fir-
ku znajdują się wszystkie istotne informa-
Jakie są rodzaje marnotrawstwa?
mie Renfert. Dzięki systemowi Kanban,
cje tak, że proces zamawiania staje się dużo
»Wewnętrzne i zewnętrzne pytania o szcze-
narzędziom Lean, można zoptymalizować
prostszy.«
góły, nadprodukcja, zapasy, zbędny trans-
przepływ towarów i zapasy.«
12
RENFERT PRZEDSTAWIA …
odmiennej specyfice. Została zmniejszona
ilość etapów pracy, zminimalizowany interfejs i poprawiona komunikacja. Proces jest
teraz znacznie szczuplejszy. Wcześniej długość cyklu wynosiła ok. dziesięciu tygodni,
teraz tylko pięć! Co to oznacza dla klienta?
Jesteśmy bardziej elastyczni, treści są aktualniejsze a zyskany czas pracy możemy w
inny sposób wykorzystać dla klienta.«
Co poleciłby Pan na początek technikom dentystycznym, którzy chcieliby
usprawnić swoje procesy pracy?
»Uwrażliwienie współpracowników na Lean
i wzbudzenie w nich poczucia własności i
odpowiedzialności za nią. Muszą nauczyć
Lean Management oznacza
wyszukiwanie i usuwanie
zbędnych czynności i niegospodarności
się rozpoznawać niegospodarność, aby
móc ją wyeliminować. Pierwszym tematem może być ›Czystość i porządek w miejscu pracy‹. W laboratorium często szuka się
narzędzi i materiałów. Nie może to zajść tak
daleko, że w szufladzie jest zbyt mało lub
Mówi się, że: więcej niż 70% wszystkich
tów. Kiedy mamy przykłady niegospodar-
projektów upada przez złą komunika-
ności w produkcji lub administracji, klienci
cję. Jak zmieniła się wasza wewnętrz-
nie chcieliby oczywiście ponosić ich kosz-
Jakie pytanie stawiają sobie Państwo
na komunikacja po wprowadzeniu sys-
tów; a marnotrawstwo prowadzi zawsze do
codziennie na nowo?
temu Lean?
ich podwyższenia! Chcielibyśmy pracować
»Gdzie straciłem tyle swojego czasu, a tym
»Nie rozmawiamy ze sobą więcej, za to w
ekonomicznie i efektywnie tak bardzo jak to
samym czasu klienta?«
bardziej uporządkowany sposób, codzien-
tylko jest możliwe. Naszą jakość osiągamy
nie o określonej godzinie. Wprowadziliśmy
przez stosowanie systemu QM; z metodą
I jak wygląda to w Pana miejscu pracy?
przy tym system ›Shopfloor-Management‹.
Lean optymalizujemy to z naciskiem na wy-
Ma Pan teraz »szczuplejsze biurko«?
Pracownicy z linii produkcyjnej wymienia-
dajność i rentowność – z korzyścią dla na-
»Tak, wygląda jak niedawno posprzątane
ją się codziennie rano informacjami na te-
szych klientów.«
(śmiech). Nie stoją już na nim na przykład
mat swojej pracy. Rezultaty tych rozmów
zbyt dużo niepotrzebnych rzeczy.«
żadne segregatory. Wszystko przebiega te-
omawiane są następnie na wyższym pozio-
Czy może dać nam Pan przykład takich
raz cyfrowo. Dostaję mniej zapytań i mogę
mie w drugim Shopfloor i tak dalej. Tak więc
odchudzających zmian?
realizować swoje podstawowe zadania.
wszyscy wiedzą w bardzo krótkim czasie
»Zmieniliśmy proces korespondencji rekla-
Moje biurko jest więc rzeczywiście szczu-
czy wszystko jest w porządku, czy też istnie-
mowych dla naszych 30 krajów, każdy o
plejsze.«
je potrzeba działania i dalszych regulacji. To
także można w prosty sposób zastosować w
laboratorium.«
Jakie dodatkowe korzyści oferuje Lean
Management w stosunku do systemu
QM?
»Nie zajmujemy się systemem Lean, jako
celem samym w sobie, ale w celu zwięk-
6 kroków do
zmniejszenia
marnotrawstwa
1. Wewnętrzna i zewnętrzna orientacja na klienta
2. Koncentracja na aktywności tworzącej wartość
dodaną
3. Organizowanie ciągłego przepływu
4. Wprowadzenie systemu sterującego popytem
5. Standaryzowanie i dokumentowanie procesów
pracy
6. Dążenie do perfekcji
szenia wartości dodanej dla naszych klien-
13
ŚWIAT PRODUKTÓW
www.renfert.com
Kto pierwszy przychodzi, ten wygrywa!
Historia sukcesu wyciągu SILENT
Renfert przytłoczony popytem na wyciągi SILENT
Od czasu premiery rynkowej w 2005 roku, pokazaliście nam nasi kochani
klienci, że wasze wymagania co do wyciągu SILENT były uzasadnione.
Sprzedaż jego uzyskała wynik pięciocyfrowy. Wasze pozytywne przyjęcie
mające miejsce krótko po pierwszym wprowadzeniu go do sprzedaży, przekonało nas o szansach powodzenia całej koncepcji produktu. Aby jeszcze
lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom wprowadziliśmy na IDS 2013 wyciąg
SILENT TS2. Wraz z wprowadzeniem wiosną 2014 wielostanowiskowego
wyciągu SILENT V4, odpowiedniego dla 4 użytkowników, rodzina SILENT
powiększyła się o jeszcze większą grupę odbiorców.
Ale to był dopiero początek sukcesu wycią-
Przygotowaliśmy się dobrze i byliśmy pew-
rów uzupełnione, podjęto rozszerzenie linii
gów SILENT. Znacie nas Państwo i wiecie na
ni, że najnowszy członek rodziny SILENT
produkcyjnych i zaplanowano produkcję w
pewno, że wasze potrzeby i pragnienia są
zwiększy zainteresowanie wyciągami fir-
dodatkowych nadgodzinach i w weekendy.
dla nas najważniejszym kryterium. Dlatego
my Renfert. I tak, popyt na wyciągi SILENT
Jasnym, wyraźnym celem dla nas jest dostar-
też przeanalizowaliśmy dokładnie rynek i
wzrósł gwałtownie od momentu jego pre-
czenie Państwu wyciągu SILENT wtedy, kie-
sytuację konkurencji. Zbadaliśmy wymaga-
zentacji na IDS 2015.
dy jest on wam potrzebny. Możemy już teraz
powiedzieć, że pracujemy nad rozwojem ko-
nia dotyczące rozwoju i dopisaliśmy do historii sukcesu wyciągów SILENT nowy kom-
Aby sprostać przysłowiowemu szturmo-
lejnych wyciągów z rodziny SILENT. Będzie-
paktowy wyciąg.
wi na nasze wyciągi, zostały zmienione za-
my informować Was o tym na bieżąco.
planowane dyspozycje, zamówienia towaNa targach IDS 2015 w Kolonii przedstawiliśmy z dumą mały, ale silny wyciąg SILENT
compact. Wspaniałe rozwinięcie linii produktów SILENT, oczywiście z naszą znaną
maksymą – mocniej, czyściej, ciszej. Bardzo
wydajne, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie – dostępne, jako wyciąg dla stanowiska pracy lub wyciąg pracujący przy
urządzeniu. Wyciągiem »SILENT compactCAM« udało nam się spełnić jeszcze jedno
z Państwa życzeń. Wyciąg ten został zaprojektowany specjalnie dla małych systemów
CAD / CAM, takich jak np. Wieland Zenotec
mini lub Roland DWX-4.
14
OGŁOSZENIE
Tarczki Dynex
Niezwykle elastyczne.
Nadspodziewanie szybkie.
Elastyczne, szybkie i bezpieczne
Elastyczność niezbędna do obróbki materiałów stomatologicznych takich jak stopy
tytanu, metali szlachetnych i nieszlachetnych, stopów do protez szkieletowych i
porcelany.
Luigi de Stefano (Luigi de Stefano & C. S.N.C, Scafati, Włochy):
»Te tarczki znacznie ułatwiają i optymalizują naszą codzienną pracę. Materiały są
obrabiane w delikatnie, sposób, stabilne i trwałe tarczki mogą być prowadzone w
kontrolowany sposób.«
Doświadczcie wydajności
tarczek DYNEX w różnych
testach porównawczych
15
RENFERT PRZEDSTAWIA …
Renfert rokuje
Gitarowe riffy i basowe dźwięki dla zwiększenia mocy
w miejscu pracy
Mocy i dokładności Renferta nie mogą pokazać żadne obce słowa a tylko
piaskarki i wyciągi. Podczas gdy przy wyciągach większość uwagi skierowana jest na akustykę, na minimalizację hałasu, teraz własny zespół Renferta
troszczy się o poprawny dźwięk!
16
www.renfert.com
RENFERT PRZEDSTAWIA …
Oczywiście, każdy z pracowników firmy Renfert ma przypisane
Salą prób jest obecnie stołówka Renferta. Małe drewniane pudełko
określone zadania w świecie biznesu. Pomimo to, a może właśnie
zwane Cajón, zastępuje pełny zestaw perkusyjny. A to, co słychać na
dlatego lubią dobrą zabawę i spędzanie w różny sposób wolnego
korytarzach jest dość mocne i harmonijne.
czasu np. wspólne spotkanie się i granie dobrej muzyki.
Czystej krwi muzycy z zespołu Renferta mieli swój debiut w lipcu
Tak więc na początku roku spotkał się ze sobą 6 osobowy zespół
2015 na dniach Renferta, wzbudzając entuzjazm u kolegów i fa-
muzyczny Renferta. Razem ćwiczą teraz utwory znanych klasyków
nów. Chcielibyśmy słyszeć jeszcze więcej muzyki w wykonaniu ze-
jak i nowe przeboje.
społu Renferta. Jesteśmy bardzo ciekawi.
Eva Heim
Rainer Zoppke
Wokal
E-Guitar
Funkcja w firmie Renfert:
Funkcja w firmie Renfert:
Współpracowniczka centrali
Kierownik sprzedaży
Wolfgang Weber
Marion Volk
Keyboard
Flet
Funkcja w firmie Renfert:
Funkcja w firmie Renfert:
Asystent kierownika
Mistrz techniki dentystycznej
Annemarie Ertl
Florian Gaida
Bass
Wokal
Funkcja w firmie Renfert:
Funkcja w firmie Renfert:
Młodszy technik dentystyczny
Kierownik Controllingu i
Organizacji
17
RENFERT PRZEDSTAWIA …
www.renfert.com
#RenfertFan
Mój ulubiony produkt Renferta
Wygraj wycieczkę do Hilzingen & Calipretto CR
Czasami są takie małe rzeczy, które ułatwiają i poprawiają codzienną pracę.
Ergonomiczny kształt pędzelka lay:art, inteligentna obsługa pinarki czy niezawodna moc obcinarki do modeli.
1. Miejsce
Na
Wycieczka do Hilzingen wraz z noclegiem
Calipretto CR. Także tutaj jest mały, ale bardzo przydatny szczegół,
i zwiedzaniem fabryki oraz zupełnie nowy
mogący uczynić pracę jeszcze łatwiejszą – kulka ceramiczna. Czy
grubościomierz Calipretto CR, który zostanie
masz jakiś ulubiony produkt firmy Renfert? Wyślij nam jego zdjęcie
przekazany zwycięzcy osobiście na miejscu.
i opowiedz, dlaczego nie możesz się już bez niego obejść! Natural-
stronach
3–4
zaprezentowaliśmy
nowy
grubościomierz
nie jest także coś do wygrania. Swoje zdjęcie można przesłać na Facebook lub Twitter używając hashtag #RenfertFan. Aby zdjęcie zostało
2. & 3. Miejsce
zarejestrowane należy wysłać je do nas poprzez bezpośrednią wia-
Dla każdego zupełnie nowy grubościomierz
domość, lub umieścić je na naszej tablicy. Alternatywnie możesz prze-
Calipretto CR
słać nam swoje zdjęcie po prostu e-mailem na: [email protected]
Data zakończenia to 30 września 2015 roku. Szczegółowe instrukcje i warunki uczestnictwa można znaleźć na stronie: www.renfert.com/renfertfan
Metryczka
Wydawca:
Renfert GmbH, Industriegebiet,
78247 Hilzingen/Germany
Tel. +49 7731 8208-0, Fax 8208-70
[email protected], www.renfert.com
Redakcja, Układ: Renfert GmbH
USA / Kanada:
Renfert USA, 3718 Illinois Avenue, St. Charles IL 60174,
Toll Free (001) 800 336-7422,
Fax (001) 630 762 9787,
[email protected], www.renfertusa.com
© 2015 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Renfert zastrzega sobie prawo do pomyłek, zmian i błędów drukarskich.
Bezpłatne numery telefoniczne dla Francji, Włoch i Hiszpanii:
00800 2255 7363378 albo 00800 CALL Renfert
Ponieważ nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi, zdjęcia ich należy traktować jako przykładowe. Przy eksploatacji urządzenia
zgodnej z jego przeznaczeniem firma Renfert udziela na wszystkie swoje urządzenia 3 letniej gwarancji. Warunkiem domagania się
gwarancji jest posiadanie oryginalnego rachunku zakupu ze specjalistycznego punktu sprzedaży. Nie objęte gwarancją są części podlegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. Gwarancja wygasa w wypadku: nieodpowiedniego użytkowania urządzenia, nieprzestrzegania przepisów dotyczących: obsługi, czyszczenia, połączeń i konserwacji, samodzielnej naprawy lub naprawy wykonanej
przez nieautoryzowane osoby, użyciu części zamiennych innego producenta albo działań niedopuszczonych instrukcją użytkowania.
Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia gwarancji.
WEEE-Reg.-Nr.: 54602389
815A PL
www.renfert.com

Podobne dokumenty