na szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP I i II

Transkrypt

na szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP I i II
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883
z późniejszymi zmianami) wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do celów szkolenia.
...............................................
podpis strażaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....................................
.....................................................
(pieczątka zgłaszającej jednostki OSP)
(miejscowość, data)
KARTA ZGŁOSZENIA
na szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP I i II-go stopnia (jednomodułowo)
organizowane w terminie 11.04 – 28.05.2011r. przez Komendę Powiatową PSP w Krapkowicach.
1. Nazwisko i imię .......................................................................Imię ojca.....................................................
2. Data i miejsce urodzenia ..........................................................woj.............................................................
3. Jednostka OSP w .........................................................................................................................................
4. Adres zamieszkania (pełny adres zamieszkania)....................................................................................................
5. Wymagane załączniki do „Karty zgłoszenia - skierowania":
1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w szkoleniu,
2) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (grupowe lub imienne),
6. Wymagane dokumenty (do wglądu na szkoleniu):
a) dowód osobisty
b) świdectwo ukończenia szkoły
.................................................
(Naczelnik OSP)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..........................................
(miejscowość, data).
KARTA SKIEROWANIA
Kieruję druha / druhnę......................................................................................................................................
na szkolenie ......................................................................................................................................................
...............................................
(Urząd Gminy)

Podobne dokumenty