AdamskiSolidarnosc KSIAZKA.indb

Transkrypt

AdamskiSolidarnosc KSIAZKA.indb
Spis treści
W ł a d y s ł a w A d a m s k i Wprowadzenie. „Solidarność” jako
kłopotliwy problem badawczy .......................................................................
7
Część pierwsza
W poszukiwaniu źródeł i adekwatnej teorii
W ł a d y s ł a w A d a m s k i Strukturalno-pokoleniowe aspekty
konfliktu społecznego .....................................................................................
W ł a d y s ł a w A d a m s k i Posierpniowa rekonstrukcja
koncepcyjno-metodologicznych założeń w badaniach
nad kryzysem i solidarnościowym konfliktem społecznym ........................
W ł a d y s ł a w A d a m s k i Aspiracje, interesy i konflikt, czyli
o strukturalnych przesłankach kryzysu socjalizmu w Polsce ......................
A n d r z e j R y c h a r d Konflikt i przystosowanie:
dwie koncepcje ładu społecznego w Polsce....................................................
W ł a d y s ł a w A d a m s k i , K a t a r z y n a M. S t a s z y ń s k a
Tożsamość wartości a konflikt interesów w relacjach
pokoleniowych ...............................................................................................
W ł a d y s ł a w A d a m s k i Aspiracje jako źródło społecznego
konfliktu: młode pokolenie Polaków w perspektywie porównawczej .........
Władysław Adamski, Ireneusz Białecki,
Krzysztof Jasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska,
A n d r z e j R y c h a r d Konfliktorodne interesy i wartości
a szanse zmian systemowych.........................................................................
25
32
42
63
79
92
103
Część druga
Struktura i dynamika solidarnościowego konfliktu
W ł a d y s ł a w A d a m s k i Konflikt w wymiarze przynależności
organizacyjnej i uczestnictwa w protestach społecznych:
„Solidarność” w opozycji do partii i związków branżowych........................ 119
E d m u n d W n u k - L i p i ń s k i Nierówności i przywileje
jako podłoże konfliktu..................................................................................... 141
K r z y s z t o f J a s i e w i c z , W ł a d y s ł a w A d a m s k i Ewolucja postaw
kontestacyjnych: postrzeganie konfliktów i stosunek do pluralizmu .......... 171
L e n a K o l a r s k a - B o b i ń s k a Egalitarny i rynkowy ład
gospodarczy. Zmiany preferencji społecznych .............................................
A n d r z e j R y c h a r d Pożądany ład polityczny a interesy społeczne ............
K r y s t y n a Ł a p i ń s k a - T y s z k a Konflikt społeczny
w świadomości pokoleń chłopskich ...............................................................
W ł a d y s ł a w A d a m s k i Prestiż grupowy jako wskaźnik
konfliktowości struktury społecznej ..............................................................
A n n a T i t k o w Wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność
a orientacje polityczne Polaków: lata 1984 i 1989 .......................................
J a d w i g a K o r a l e w i c z Autorytaryzm a zaufanie
do przywódców i instytucji politycznych .....................................................
W ł a d y s ł a w A d a m s k i Konflikt ogólnospołeczny:
struktura – podłoże – wyzwanie systemowe ................................................
189
208
225
239
252
271
292
Część trzecia
„Solidarność” a procesy ustrojowej zmiany
K a t a r z y n a P e ł c z y ń s k a - N a ł ę c z Od „Solidarności” do wolności:
dynamika aktywności politycznej w okresie zmiany ustrojowej .................
W o j c i e c h Z a b o r o w s k i Ewolucja struktury społecznej –
ujęcie pokoleniowe ..........................................................................................
H e n r y k D o m a ń s k i Formowanie się „nowych” struktur społecznych.......
A n d r z e j R y c h a r d Polacy początku drugiej dekady XXI wieku:
w systemie i poza nim? Wstępne analizy wyników badań .............................
K r z y s z t o f Z a g ó r s k i Warunki życia, postrzeganie konfliktów
oraz postawy wobec demokracji i rynku .........................................................
K a t a r z y n a M . S t a s z y ń s k a Cele życiowe, najważniejsze
sprawy do załatwienia, poczucie deprywacji i strategie adaptacyjne
w zmieniającym się społeczeństwie: 1980–2011 ............................................
W ł a d y s ł a w A d a m s k i Interesy i wartości a preferencje ustrojowe
w procesach zmian własnościowych: dynamika w latach 1984–2011 ...........
K r y s t y n a S z a f r a n i e c Chłopi i rolnicy w procesach
przekształceń ustrojowych. Analiza dynamiki grupowej ...............................
E l ż b i e t a S k o t n i c k a - I l l a s i e w i c z Polacy w Unii Europejskiej:
obawy, rozczarowania i spełnione nadzieje ....................................................
313
330
361
379
393
449
478
503
535

Podobne dokumenty