Oświadczenie Dyrekcji Szpitala ws. pozytywnych wyników kontroli

Transkrypt

Oświadczenie Dyrekcji Szpitala ws. pozytywnych wyników kontroli
Rybnik, 29 kwietnia 2016
Oświadczenie Dyrekcji SP ZOZ Państwowego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ws. pozytywnych wyników kontroli działalności placówki oraz działań kadry szpitala
Szanowni Państwo,
oświadczamy, że działalność szpitala w Rybniku poddawana jest regularnie standardowym kontrolom,
przewidzianym dla publicznych placówek ochrony zdrowia tego typu. Ponadto w ostatnich miesiącach,
w nawiązaniu do wydarzeń związanych z pacjentami detencyjnymi, w szpitalu prowadzono też
dodatkowe postępowania sprawdzające.
Podobnie jak kontrole prowadzone w ubiegłym roku, tak i ostatnie postępowania – realizowane na
zlecenie Ministerstwa Zdrowia oraz kontrole sędziego penitencjarnego – potwierdziły prawidłowe
funkcjonowanie placówki, nie wykazując uchybień – szczególnie w obszarach, na które wskazywał
m.in. Rzecznik Praw Pacjenta. O rzetelności swojej pracy jest przekonany także personel placówki,
który wystosował kolejny list otwarty w tej sprawie. List podpisało blisko 400 pracowników
medycznych szpitala. Zarówno treść protokołów pokontrolnych, jak i listu otwartego kadry placówki,
o których mowa poniżej, zostały opublikowane na stronie internetowej szpitala.
Pozytywne wyniki kontroli Konsultanta Wojewódzkiego
Informujemy, iż w lutym br., w szpitalu w Rybniku na zlecenie Ministerstwa Zdrowia została
przeprowadzona kolejna kontrola potwierdzająca fakt przestrzegania przez placówkę praw pacjentów
oraz zapisów Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Kontrolę na zlecenie Ministerstwa Zdrowia
przeprowadził Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii – dr. n. med. Łukasz Cichocki, a wyniki kontroli
zostały przekazane Konsultantowi Krajowemu – prof. Piotrowi Gałeckiemu. Dr Cichocki zweryfikował
działania szpitala w odniesieniu do jednego z byłych pacjentów, w zakresie istniejących obaw o
niesłuszne podjęcie hospitalizacji bez zgody w trybie nagłym, po zakończeniu trwania detencji
pacjenta. Jak czytamy w opinii pokontrolnej sporządzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego:
(…) w moim przekonaniu, SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
nie dopuścił się naruszenia praw pacjenta po zakończonej przez niego detencji, ani też nie naruszył
zapisów Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego (…)
Pragniemy podkreślić, że po raz kolejny instytucje prowadzące postępowania sprawdzające w szpitalu
potwierdzają bezzasadność informacji o rzekomym kopiowaniu okresowych opinii lekarskich
wydawanych dla pacjentów detencyjnych. Jak potwierdza Konsultant Wojewódzki w opinii
pokontrolnej:
(…) Zapoznano się z 22 opiniami sądowo psychiatrycznymi dotyczącymi Pana (…) Nie znajduję
podstaw do sformułowania zarzutów wobec poprawności i wiarygodności sporządzonych opinii
sądowo-psychiatrycznych za czas pobytu na detencji.
Pozytywne wyniki kontroli sędziego penitencjarnego
Przynajmniej raz w roku, w szpitalu prowadzona jest kontrola sędziego penitencjarnego z Gliwic, który
sprawdza prawidłowość działań placówki w zakresie pracy oddziałów detencyjnych oraz procedur
przyjmowania i wypisywania pacjentów ze szpitala. Postępowanie to nigdy nie wskazało na
jakiekolwiek uchybienia szpitala. Jak czytamy w treści ostatniej opinii pokontrolnej, sporządzonej w
marcu br.:
(…) Stwierdzam, iż Dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
zrealizował w znacznej mierze zalecenia powizytacyjne oraz generalnie przestrzega wymogów, które
były przedmiotem niniejszej wizytacji (…)
Pozytywne wyniki innych kontroli prowadzonych w szpitalu
1. Obecnie szpital oczekuje na wyniki kolejnej kontroli, prowadzonej w kwietniu br. przez
przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ze wstępnych ocen przekazanych przez
kontrolujących na zakończenie ich działań w szpitalu wynika, że postępowanie to również potwierdzi,
iż szpital wypełnia swoje obowiązki zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
2. Przypominamy, że kontrole prowadzone w przeszłości w szpitalu również potwierdzały, że placówka
przestrzega przepisów i stosuje się do aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Postępowanie
Najwyższej Izby Kontroli prowadzone w 2015 r. wykazało, że szpital w Rybniku przestrzega
wszystkich wymogów związanych z przyjmowaniem i wypisywaniem pacjentów, stosowaniem
środków przymusu bezpośredniego, prowadzeniem dokumentacji medycznej, czy też
informowaniem pacjentów o ich prawach.
List otwarty pracowników szpitala
Od początku pojawiania się medialnych doniesień nt. pacjentów szpitala w Rybniku postawę pełną
zaangażowania przejawia personel placówki, reagując na zarzuty stawiane szpitalowi przez
pełnomocnika pacjentów oraz niektóre media. W ostatnich dniach pracownicy szpitala wystosowali list
otwarty, pod którym podpisało się blisko 400 osób. Personel w swoim liście stanowczo protestuje
przeciwko doniesieniom medialnym, które w sposób kłamliwy przedstawiają szpital jako miejsce
ucisku, a pracujących w nim lekarzy - jako prześladowców chorych, którzy są wrogo nastawieni do
dziennikarzy. Jak wskazuje personel w treści listu:
„Zarzucanie nam złej woli, wrogości i mściwości czy też obojętności w stosunku do pacjentów jest dla
nas szczególnie bolesne. (…) W mediach pojawiały się zmanipulowane, powyrywane z kontekstu,
poucinane wypowiedzi naszych kolegów, przedstawiające ich w złym, ośmieszającym świetle”.
Ponadto personel szpitala zwraca uwagę na negatywne dla pacjentów konsekwencje, będące skutkiem
krzywdzących materiałów dziennikarskich:
„W każdej sytuacji staramy się tworzyć z pacjentem relację opartą na szczerości, zaufaniu, szacunku
i współpracy. (…) Pracując z naszymi chorymi nie możemy się oprzeć wrażeniu, że niektóre publikacje
medialne spowodowały u wielu pacjentów wzrost nieufności, niepokoju, poczucia krzywdy, w wielu
przypadkach wręcz odmowę współpracy z zespołem terapeutycznym. Takie działania niweczą
wysiłek zespołu terapeutycznego, wydłużając proces leczenia i czas pobytu pacjenta w szpitalu”.
Pragniemy raz jeszcze zaznaczyć, że rolą placówki jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w niej
hospitalizowanych, szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę stanów chorobowych oraz prowadzonych
w szpitalu terapii. Ponieważ część publikowanych artykułów przygotowywana jest z pominięciem
szpitala, czego efektem jest ewidentne mijanie się z prawdą i wprowadzanie opinii publicznej w błąd uprzejmie przypominamy o pełnej otwartości placówki na udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania
kierowane przez przedstawicieli mediów.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku