Nadrzędny cel to budowanie wartości… Rozmowa z Rafałem

Transkrypt

Nadrzędny cel to budowanie wartości… Rozmowa z Rafałem
Zdaniem Ministerstwa...
Przemysł Naftowy w Polsce 2011
Nadrzędny cel
to budowanie wartości...
Rozmowa z Rafałem Wardzińskim,
zastępcą dyrektora
Departamentu Spółek Kluczowych
w Ministerstwie Skarbu Państwa
i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej
Grupy LOTOS S.A.
standardów i na uwzględnienie wszelkich elementów istotnych zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak
i rozwoju Grupy LOTOS S.A. Dla przyszłości spółki kluczowa
jest również przyjęta przez nią strategia rozwoju, która przewiduje m.in. wielomiliardowe inwestycje, przede wszystkim
w poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, celem zapewnienia stabilnych dostaw i pewnego źródła przychodów dla
Spółki oraz długofalowe budowanie wartości firmy w Polsce.
I te elementy musi także uwzględniać inwestor. Jednak ostateczna decyzja w tym procesie będzie leżała po stronie Rady
Ministrów, której to oferta potencjalnego inwestora zostanie
przedłożona do akceptacji.
– Jakie zyski w przyszłości może przynieść prywatyzacja Grupy LOTOS? Jakich efektów dla polskiej firmy oczekuje Ministerstwo Skarbu Państwa od przyszłego właściciela LOTOS-u?
– Tak jak już wspomniałem, strategia rozwoju Grupy
przewiduje m.in. wielomiliardowe inwestycje i w tych inwestycjach niewątpliwie duży udział będzie miał także
przyszły inwestor. Jednak równie ważnym dokumentem dla
przyszłości Grupy, z punktu widzenia prywatyzacji i nowego właściciela, jest przyjęta przez Radę Nadzorczą w listopadzie 2010 roku „Strategia Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. do roku 2015”. Jej nadrzędny cel to budowanie
wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym umocnieniu
pozycji na rynku krajowym, dzięki zwiększeniu sprzedaży
benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego oraz w segmencie wydobywczym w kraju i za granicą. Poza tym GL
będzie dążyła do utrzymania wysokiej konkurencyjności
w grupie rafinerii europejskich oraz do optymalnego wykorzystania posiadanych aktywów, a także aktywów obejmowanych w wyniku dalszych działań rozwojowych. Wobec
– Z jednej strony Polacy życzą sobie tanich paliw na stacjach, z drugiej zaś – skupienia w rękach państwa firm
sektorów strategicznych – m.in. takich jak Grupa LOTOS.
Czy warto pozbywać się z portfela takiego przedsiębiorstwa? Czy nie lepiej pozostawić tak cenny podmiot w jego
dotychczasowej formule firmy państwowej?
– W 2009 i 2010 roku Polska należała do grona krajów Unii
Europejskiej, w których ceny paliw były najniższe. Faktycznie
w 2010 roku odnotowaliśmy ich skok, jednak był on konsekwencją wzrostu tzw. parytetu importowego, który kształtuje się w oparciu o notowania giełdowe gotowych paliw oraz
kurs złotego w stosunku do dolara. Mimo wszystko pod koniec grudnia 2010 detaliczne ceny krajowe benzyny 95 były
o 8%, a oleju napędowego o 4% niższe od średnich cen europejskich. Tendencja ta pogłębiła się w miarę wzrostu cen
ropy – obecnie benzyna 95 jest tańsza o ok. 15% niż średnia
europejska, olej napędowy natomiast o ok. 20%, co przede
wszystkim jest efektem działań krajowych rafinerii.
Jestem przekonany, że przyjęte dla tego procesu zasady
pozwalają na dotrzymanie najważniejszych profesjonalnych
10
P
R
Z
E
M
Y S
Ł
N
A
F
T
O
W
Y
W
P
O
L
S
C
E
2
0
1
1

Podobne dokumenty