Sprawozdawczość budżetowa 2014 - pdf / Barbara Jarosz | 101,72

Transkrypt

Sprawozdawczość budżetowa 2014 - pdf / Barbara Jarosz | 101,72
Biblioteka jednostek publicznych i pozarządowych SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2014
ISBN 978-83-269-3006-5
cena 147 zł
UOJ19_Okladka.indd 1
UOJ19
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
BU D Ż E T OWA
2014
Nowe wytyczne, aktualne procedury,
przykłady wypełnionych formularzy
Wskazówki, jak W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ
NOWE ZASADY SPORZĄDZANIA
SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH
I W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH
BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH
14-03-12 10:02
Barbara Jarosz
Sprawozdawczość
budżetowa
2014
Nowe wytyczne, aktualne procedury,
przykłady wypełnionych formularzy
Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
Warszawa 2014
BROSZURA dobra2.indd 1
14-03-11 20:07
2
Sprawozdawczość budżetowa 2014
Autor:
Barbara Jarosz
Redaktor:
Karol Zawadzki
Wydawca:
Emilia Leśniewska
Koordynator produkcji:
Mariusz Jezierski
Skład:
Dariusz Ziach
Drukarnia:
Miller
Nakład:
300
ISBN 978-83-269-3006-5
Prenumerata:
Centrum Obsługi Klienta
tel.: 22 518 29 29
e-mail: [email protected]
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa
NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264
– Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Sąd Gospodarczy XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł
Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej
publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności
i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie
w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane
rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych.
W związku z powyż­szym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie
zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
BROSZURA dobra2.indd 2
14-03-11 20:07
Spis treści
Od autora ................................................................................................................................. 5
Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych................................................... 7
1.1. Modyfikacja sprawozdań z operacji finansowych.............................................................. 7
1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania............................................................................... 8
1.3. Forma przekazywania............................................................................................................ 9
1.4. Terminy opracowywania formularzy................................................................................... 9
1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji finansowych.................................................................... 11
1.6. Sprawozdanie Rb-N ............................................................................................................. 12
1.7. Sprawozdanie Rb-Z.............................................................................................................. 17
1.8. Sprawozdanie Rb-UZ........................................................................................................... 27
1.9. Sprawozdanie Rb-UN .......................................................................................................... 37
1.10.Sprawozdanie Rb-ZN........................................................................................................... 37
1.11.Korekta sprawozdań ............................................................................................................ 38
Rozdział II. Sprawozdawczość budżetowa – zasady ogólne ................................................. 41
2.1. Jednostki sporządzające sprawozdania budżetowe.......................................................... 42
2.2. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej......................................................................... 45
2.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych .................................................................................... 48
2.4. Korekta i przechowywanie sprawozdań ............................................................................ 48
2.5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów................................................... 49
Rozdział III. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań budżetowych................... 51
3.1. Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych ...................................................................... 51
3.1.1. Wydatki strukturalne................................................................................................. 52
3.1.2. Wydatki niekwalifikowane........................................................................................ 53
3.1.3. Kwalifikowanie wydatków strukturalnych w jednostce ....................................... 54
3.2. Sprawozdanie Rb-34S .......................................................................................................... 73
3.2.1. Dochody jednostek oświatowych............................................................................. 74
3.2.2. Terminy przekazywania formularzy Rb-34S .......................................................... 75
3.3. Sprawozdanie Rb-27ZZ ....................................................................................................... 81
3.4. Sprawozdanie Rb-28 ............................................................................................................ 91
3.5. Sprawozdanie Rb-28S .......................................................................................................... 98
BROSZURA dobra2.indd 3
14-03-11 20:07
4
Sprawozdawczość budżetowa 2014
3.6. Sprawozdanie Rb-27........................................................................................................... 113
3.6.1. Dysponenci środków budżetu państwa................................................................. 114
3.6.2. Organy podatkowe .................................................................................................. 117
3.6.3. Dysponent części 77 ................................................................................................ 121
3.7. Sprawozdanie Rb-27S ........................................................................................................ 124
3.8. Sprawozdanie Rb-28NWS................................................................................................. 136
3.9. Sprawozdanie Rb-NDS...................................................................................................... 142
3.10. Sprawozdanie Rb-30S ........................................................................................................ 155
Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej................................................ 171
Podstawa prawna ................................................................................................................. 191
Wykaz tabel i wzorów .......................................................................................................... 193
BROSZURA dobra2.indd 4
14-03-11 20:07
Od autora
Na mocy ustawy o finansach publicznych jednostki sektora budżetowego zostały
zobligowane do opracowywania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gromadzeniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych. Zaniedbania w tym
zakresie mogą narazić przedstawicieli jednostek na zarzut naruszenia dyscypliny
finansów publicznych. Poprawne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań
nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę decyzję Ministerstwa Finansów
o znowelizowaniu dotychczas obowiązujących przepisów. Począwszy od sprawozdań za
2014 rok, obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Dodatkowo nowe zasady należy stosować w przypadku opracowywania sprawozdań
z operacji finansowych.
Aby ułatwić Państwu wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Sprawozdawczość budżetowa 2014. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych
formularzy”.
Opracowanie to jest skierowane przede wszystkim do księgowych samorządowych oraz państwowych jednostek budżetowych, którzy w codziennej praktyce zawodowej stykają się z koniecznością opracowywania formularzy sprawozdawczych.
Zaprezentowano w nim zasady sporządzania najczęściej spotykanych sprawozdań,
ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowymi rozporządzeniami
ministra finansów. Praktyczne wskazówki zostały poparte licznymi tabelami oraz
przykładami wypełnionych wzorów.
Dzięki praktycznym wskazówkom unikną Państwo niepotrzebnych kłopotów oraz
stresowych sytuacji związanych z ewentualną kontrolą.
BROSZURA dobra2.indd 5
14-03-11 20:07
BROSZURA dobra2.indd 6
14-03-11 20:07
Rozdział I
Sprawozdania w zakresie operacji
finansowych
Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są m.in. do sporządzania
sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Należy pamiętać, że pod koniec 2013 roku weszła w życie nowelizacja tego aktu
prawnego.
1.1. Modyfikacja sprawozdań z operacji finansowych
Nowelizacja z 25 października 2013 r. zmieniła m.in. wzory sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ
oraz instrukcję ich sporządzania.
W formularzu Rb-Z została zmodyfikowana część C i D. Pierwsza z nich „Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego”
została rozszerzona o dodatkowe informacje i podzielona na:
•• C1 „Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację
programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” (red. o finansach publicznych),
•• C2 „Dodatkowe dane uzupełniające”.
Zmiana w części C1 wynika m.in. z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego
realizujące programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) mogą emitować papiery wartościowe.
Dane uzupełniające w części C2 zawierają informacje, które mają wpływ na
ustalenie limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. W części tej
BROSZURA dobra2.indd 7
14-03-11 20:07
8
Sprawozdawczość budżetowa 2014
przedstawiana jest np. spłata zobowiązań przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (przejęcie zobowiązania).
Po zmianie przepisów rozporządzenia część D „Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem
usług, dostaw, robót budowlanych” obejmuje krótkoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych. Wypełniają ją wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.
Nowelizacja wprowadziła także do sprawozdania Rb-Z niefunkcjonującą wcześniej część F „Lista jednostek sporządzających sprawozdania”. Wypełniana jest wyłącznie przez jednostki sporządzające zbiorcze i łączne sprawozdania za IV kwartał
roku budżetowego.
W zakresie sprawozdania Rb-UZ zmianie uległa część B „Struktura walutowa
tytułów dłużnych według wartości nominalnej”. Została ona rozszerzona na wszystkie kategorie tytułów dłużnych (układ kolumn). Jednostki zostały zobowiązane do
wykazywania zobowiązania w walutach obcych według średnich kursów NBP oraz
średniej arytmetycznej ze średnich kursów NBP. Są one dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
1.2. Podmioty sporządzające sprawozdania
Sprawozdania w zakresie operacji finansowych sporządzają oraz składają:
•• organy władzy publicznej, w tym: organy administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy oraz trybunały,
•• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
•• jednostki budżetowe,
•• samorządowe zakłady budżetowe,
•• agencje wykonawcze,
•• instytucje gospodarki budżetowej,
•• państwowe fundusze celowe,
•• ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez
prezesa KRUS,
•• Narodowy Fundusz Zdrowia,
•• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
•• uczelnie publiczne,
•• Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
•• państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe,
•• inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.
BROSZURA dobra2.indd 8
14-03-11 20:07
Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
9
Po nowelizacji rozporządzenia jednostki nadal muszą sporządzać trzy sprawozdania:
•• Rb-N,
•• Rb-Z oraz
•• Rb-ZN
niezależnie od tego, czy mają na koniec kwartału należności lub zobowiązania
(tzw. sprawozdanie zerowe).
Ograniczony zakres podmiotowy
Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają tylko te sprawozdania,
w zakresie których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą posiadać
należności lub zaciągać zobowiązania.
Sprawozdanie z operacji finansowych Rb-UZ sporządzają podległe samorządom jednostki sektora finansów publicznych, u których wystąpiły zobowiązania
wy­magalne.
1.3. Forma przekazywania
Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła również możliwość rezygnacji ze stosowania przez jednostki formy papierowej.
Warunkiem jest jednak opatrzenie sprawozdań kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP oraz przesłanie na elektroniczną skrzynkę
podawczą odbiorcy.
Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
1.4. Terminy opracowywania formularzy
Daty końcowe złożenia sprawozdania wynikają z tabeli stanowiącej załączniki
do nowego rozporządzenia. Należy pamiętać, że jeśli ostatni dzień złożenia sprawozdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy (sobota nie jest dniem
wolnym), to termin złożenia przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący
po tym dniu.
Dochowanie terminów przekazywania sprawozdań jest o tyle ważne, że zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować zarzutem naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Potwierdza to pismo ministra finansów (znak: BDF1/033/12/
HKA/11/4352).
BROSZURA dobra2.indd 9
14-03-11 20:07
10
Sprawozdawczość budżetowa 2014
Tabela 1. Terminy sporządzania i przekazywania oraz odbiorcy sprawozdań
w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Rodzaj
sprawozdania
Jednostki
przekazujące
sprawozdania
1
2
Jednostki
otrzymujące
sprawozdanie
Termin złożenia sprawozdania
po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)
3
4
Kwartalne za I, II i III kwartał
Rb-Z, Rb-N
jednostki budżetowe,
zarządy jednostek
10 dni
samorządowe zakłady
samorządu terytorialnego
budżetowe
zarządy jednostek
regionalne izby
22 dni
samorządu terytorialnego obrachunkowe
regionalne izby
Ministerstwo Finansów2)
30 dni
obrachunkowe
Główny Urząd Statystyczny 30 dni
Rb-ZN
jednostki bezpośrednio
zarządy jednostek
10 dni
realizujące zadania
samorządu terytorialnego
zarządy jednostek
dysponenci główni
22 dni
samorządu terytorialnego przekazujący dotacje
Kwartalne za IV kwartał
zarządy jednostek
1 lutego
Rb-Z, Rb-N
jednostki budżetowe,
samorządowe zakłady
samorządu terytorialnego
budżetowe
zarządy jednostek
regionalne izby
23 lutego
samorządu terytorialnego obrachunkowe
6 marca
regionalne izby
Ministerstwo Finansów2)
obrachunkowe
Główny Urząd Statystyczny 6 marca
Rb-ZN
jednostki bezpośrednio
zarządy jednostek
1 lutego
realizujące zadania
samorządu terytorialnego
zarządy jednostek
dysponenci główni
7 lutego
samorządu terytorialnego przekazujący dotacje
Roczne
zarządy jednostek
1 lutego
Rb-UZ,
jednostki budżetowe,
samorządu terytorialnego
Rb-UN
samorządowe zakłady
budżetowe3)
zarządy jednostek
regionalne izby
23 lutego
samorządu terytorialnego obrachunkowe
6 marca
regionalne izby
Ministerstwo Finansów2)
obrachunkowe
Główny Urząd Statystyczny 6 marca
1)
W przypadku gdy ostatni dzień złożenia sprawozdania, w tym oznaczony datą, jest dniem wolnym od pracy – pierwszy
dzień roboczy następujący po tym dniu.
2)
Plik bazy danych.
3)
Nie dotyczy Rb-UN.
BROSZURA dobra2.indd 10
14-03-11 20:07
Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
11
1.5. Rodzaje sprawozdań z operacji finansowych
Ze względu na ilość prezentowanych danych przepisy rozróżniają trzy rodzaje
sprawozdań w zakresie operacji finansowych:
•• jednostkowe,
•• łączne,
•• zbiorcze.
Sprawozdania jednostkowe – sporządzane są na podstawie ksiąg rachunkowych
jednostki.
Sprawozdania łączne – sporządza się na podstawie sprawozdań jednostkowych
jednostek organizacyjnych oraz własnego sprawozdania jednostkowego, które obejmuje organ i urząd. Sporządzane są przez jednostki nadzorujące.
Sprawozdania zbiorcze – sporządza się w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, według rodzaju jednostki. Opracowują je jednostki będące organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek, które posiadają osobowość prawną.
Mogą być tworzone na podstawie sprawozdań zbiorczych lub łącznych.
Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania zbiorcze:
•• samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
•• samorządowych instytucji kultury,
•• samorządowych osób prawnych.
O czym należy pamiętać przed sporządzeniem sprawozdania
Przed przystąpieniem do wypełniania należy zapoznać się z instrukcją.
•• Podstawą sporządzania sprawozdań jest poprawna ewidencja księgowa
zgodna z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz dokumenty potwierdzające imiennie należność lub zobowiązanie.
•• Należy uzgodnić księgi za dany okres sprawozdawczy.
•• Kwoty wykazane w sprawozdaniach muszą być zgodne z danymi w ewidencji księgowej.
•• Kwoty wykazuje się w złotych i groszach.
•• Należy je sporządzić w sposób trwały i czytelny.
•• Powinny być sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo pod względem
merytorycznym oraz formalnorachunkowym.
•• Jednostki sporządzają wyłącznie te sprawozdania, do których zostały
zobowiązane (obowiązek sprawozdawczy).
•• Sprawozdania podpisuje główny księgowy oraz kierownik jednostki.
•• Odbiorcy sprawozdań przeprowadzają kontrolę formalnorachunkową.
Mogą również przeprowadzić kontrolę merytoryczną (np. w przypadku różnic danych).
•• Sprawozdania wykorzystywane są do danych statystycznych.
•• Sporządza się je według stanu na koniec okresu sprawozdawczego (narastająco).
BROSZURA dobra2.indd 11
14-03-11 20:07
12
Sprawozdawczość budżetowa 2014
•• Wzory sprawozdań muszą być zgodne ze wzorami określonymi w rozporządzeniu zmieniającym.
•• Należność lub zobowiązanie wymagalne powstaje następnego dnia po
terminie płatności. Faktury, rachunki z terminem płatności 31 grudnia
roku nie są wymagalne, stają się nimi dopiero 1 stycznia.
1.6. Sprawozdanie Rb-N
Jest sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych.
Składa się z 2 części:
•• A „Należności oraz wybrane aktywa finansowe”,
•• B „Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji”.
Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco na koniec okresu sprawozdawczego w układzie:
•• przedmiotowym – tytułami,
•• podmiotowym – z podziałem na grupy dłużników.
Część A sporządza się w wartości nominalnej. Wartość należności wykazuje się
w wartości brutto (z pominięciem odpisów aktualizujących).
Począwszy od sprawozdań za IV kwartał 2013 roku, w kategorii „depozyty” nie
należy wykazywać środków otrzymanych od innych jednostek lub na rzecz innej
jednostki, które trzeba zwrócić w następnym okresie (np. dotacja). Środki, które
znajdują się na rachunku bankowym, ale dotyczą zobowiązania przyszłego okresu sprawozdawczego, również nie podlegają ujęciu w sprawozdaniu (np. środki na
realizację zadań zleconych w przypadku komend powiatowych straży pożarnej).
W sprawozdaniu tym nie ujmujemy również środków zgromadzonych na rachunkach:
•• ZFŚS,
•• sum depozytowych otrzymanych, wpłaconych do jednostki tytułem np. zabezpieczenia należytego wykonania umów.
Jedno konto bankowe
Jeśli jednostka posiada jeden rachunek bankowy, w sprawozdaniu należy
wykazać saldo konta 130 (również dochody).
Układ przedmiotowy sprawozdania przedstawia należności powstałe z następujących tytułów:
•• papiery wartościowe – jednostka wykazuje tu wartość należności wynikającą
z nabytych papierów wartościowych, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, bony,
listy zastawne bez akcji (dla których istnieje rynek wtórny, płynny),
BROSZURA dobra2.indd 12
14-03-11 20:07
Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
13
•• pożyczki – obejmują wartość należności wynikające z udzielonych kredytów,
pożyczek oraz umów leasingu finansowego,
•• gotówka i depozyty – należy tu wykazać środki jednostki zgromadzone w kasie
oraz na rachunku bieżącym, jak też złożone przez jednostkę depozyty, np. kaucja,
•• należności wymagalne – wykazujemy tu wszystkie bezsporne należności (nieprzedawnione oraz nieumorzone – bez odsetek), przeważnie są to należności
z tytułu niezapłaconych dostaw usług,
•• pozostałe należności – w tej części wykazujemy bezsporne należności niewymagalne.
Jednostka jako płatnik podatku czy składek ZUS powstałe podczas rozliczenia
należności ujmuje w wierszu N5.3. „z tytułu innego niż wymienione”.
Układ podmiotowy przedstawia należności oraz wybrane aktywa finansowe
z podziałem na dłużników krajowych i zagranicznych. Podmioty należące do sektora finansów publicznych zostały przydzielone do grup I–IV. Dłużnicy zagraniczni
zostali podzielni na dwie grupy:
•• podmioty należące do strefy EURO,
•• pozostałe podmioty zagraniczne.
Liczbę pracowników można szacować
Stan osób zatrudnionych w danej jednostce w celu ustalenia określonej grupy podmiotowej uwzględnia się na koniec okresu sprawozdawczego. W przypadku braku wiarygodnej informacji, na podstawie której można przydzielić
podmiot do określonej grupy, dopuszcza się szacunek. Powinno to być jednak zapisane w polityce rachunkowości jednostki.
W części B sprawozdania jednostki wykazują należności z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji, które powstały w wyniku uruchomienia poręczenia (realizacja umowy poręczenia). Odsetki oraz inne opłaty (świadczenia uboczne poręczenia), jeśli zostały objęte poręczeniem (gwarancją), również wykazuje się
w wierszu B1.
Przykład sporządzenia sprawozdania Rb-N
Na koniec IV kwartału w samorządowej jednostce budżetowej wystąpiły należności niewymagalne i wymagalne na kwotę 2.430 zł.
1) Należności wymagalne z tytułu:
•• nierozliczonej przez pracownika zaliczki (termin minął), udzielonej w związku
z podróżą służbową – 100 zł.
2) Należności niewymagalne dotyczą czynszu za pomieszczenie od:
•• osoby fizycznej (zatrudnia 2 osoby) – 580 zł,
•• stowarzyszenia – 1.200 zł,
•• spółki – 200 zł,
BROSZURA dobra2.indd 13
14-03-11 20:07
14
Sprawozdawczość budżetowa 2014
•• wpłat za wyżywienie od rodziców – 250 zł,
•• zaliczki na podróż służbową pracownika – 100 zł.
Jednostka budżetowa posiada 3 rachunki bankowe:
•• rachunek bieżący jednostki (wydatki i dochody) – 112.250 zł,
•• rachunek ZFŚS – 5.800 zł,
•• rachunek sum depozytowych (otrzymane wadium) – 1.000 zł,
•• gotówka w kasie – 250 zł.
Wzór 1. Sprawozdanie Rb-N. Część A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
BROSZURA dobra2.indd 14
14-03-11 20:07
Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
15
Jednostka w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał wykaże w części A w wierszu:
•• N3.1. „gotówka” kolumna 2 – 250 zł,
•• N3.2. „depozyty na żądanie” kolumna 10 – 112.250 zł,
•• N4.2. „pozostałe” kolumna 13 – 100 zł,
•• N5.3. „z tytułu innych niż wymienione powyżej” kolumna 12 – 200 zł, kolumna
13 – 930 zł, kolumna 14 – 1.200 zł. Należności należy wykazać bez odsetek za opóźnienie.
BROSZURA dobra2.indd 15
14-03-11 20:07
16
BROSZURA dobra2.indd 16
Sprawozdawczość budżetowa 2014
14-03-11 20:07
Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
17
1.7. Sprawozdanie Rb-Z
Jest kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
oraz gwarancji i poręczeń. Przedstawia się w nim również zobowiązania długoterminowe (spłata po 12 miesiącach).
Składa się z następujących części:
•• A „Zobowiązania według tytułów dłużnych”.
•• B „Poręczenia i gwarancje”.
•• C „Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego”.
•• D „Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych”.
•• E „Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną
z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego”.
•• F „Lista jednostek sporządzających sprawozdania”.
W części A wykazuje się zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
w układzie podmiotowym według grup wierzycieli oraz w układzie przedmiotowym według tytułów dłużnych. Jeśli nie ma informacji dotyczącej obrotu papierów
wartościowych na rynku wtórnym, należy wykazać pierwotnego nabywcę. Wartość
nominalną zobowiązań według tytułów dłużnych określa się na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu
Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wydanego na
podstawie art. 73 ustawy o finansach publicznych.
W części B sprawozdania należy wykazać zobowiązania dotyczące udzielonych
poręczeń i gwarancji. W części tej wykazujemy również zobowiązania wymagalne,
które należy spłacać za dłużnika (realizacja umowy poręczenia), wyłączając wzajemne
zobowiązania jednostek z tego tytułu.
Do ustalenia wartości nominalnej niewymagalnego zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, które podlega oprocentowaniu według zmiennych stóp
procentowych, stosuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego
okresu sprawozdawczego. Wartość nominalnego zobowiązania jednostki objętego
poręczeniem lub gwarancją, wyrażonego w walucie obcej wylicza się, stosując średni
kurs tej waluty ogłaszany przez NBP, który obowiązuje w ostatnim dniu roboczym
danego okresu sprawozdawczego.
W części C dotyczącej uzupełniających danych o niektórych zobowiązaniach JST
wykazuje się kwoty wyłączeń z ograniczeń długu i spłaty zobowiązań.
Część ta składa się z zestawień:
•• C1 „Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację
programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” – wykazuje się tu otrzymane z budżetu
BROSZURA dobra2.indd 17
14-03-11 20:07
18
Sprawozdawczość budżetowa 2014
państwa lub innych źródeł oraz zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów
wartościowych jako zobowiązania z innych źródeł, w tym na współfinansowanie
(własny udział).
•• C2 „Dodatkowe dane uzupełniające” – zawiera informacje, które mają wpływ
na ustalenie limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. W części
tej przedstawiana jest np. spłata zobowiązań przekształconych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (przejęcie zobowiązania). Zobowiązania
te powinny zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w części A.
Zgodność z planem finansowym
Dane wykazane przez samorząd w wierszach 1 i 3 zestawienia C2 dotyczące
planu powinny być zgodne z planem uchwalonym przez organ stanowiący
na koniec okresu sprawozdawczego. Dane po stronie wykonania powinny
być zgodne z wykonanymi rozchodami wynikającymi z ewidencji księgowej
za dany okres sprawozdawczy.
Po nowelizacji rozporządzenia część D obejmuje krótkoterminowe zobowiązania
wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót
budowlanych. Nie są one wykazywane w części A. Wypełniają ją wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego.
Część E przedstawia zobowiązania z tytułu odsetek, naliczonych na koniec okresu
sprawozdawczego, z wyłączeniem samorządów. Wartość odsetek należy podać w podziale na odsetki od zobowiązań niewymagalnych (kredyty, pożyczki, przyjęte depozyty, wyemitowane dłużne papiery wartościowe) oraz od zobowiązań wymagalnych.
Odsetki naliczone obejmują cały okres sprawozdawczy (od początku roku do
dnia sprawozdawczego). Odsetki wymagalne należy wykazać od dnia, w którym
zobowiązanie stało się wymagalne – do dnia sporządzenia włącznie.
Nowo wprowadzona część F jest wypełniana wyłącznie przez jednostki sporządzające zbiorcze i łączne sprawozdania tylko za IV kwartał roku budżetowego. Wykazuje się tam numer REGON jednostek sporządzających sprawozdania. Pod liczbą
początkową 1 podaje się REGON jednostki sporządzającej, a numery jednostek,
których sprawozdania obejmuje – pod numerami 1.1, 1.2, 1.3.
Dowolność numeracji
Numeracja jednostek, za które składane jest sprawozdanie, może zaczynać
się od 2 lub 3, w zależności od rodzaju sprawozdania.
Zgodnie z wyjaśnieniami ministra finansów (znak RF2/657/1/AKK/2014/RD-226/2014 i RF2/657/1/AKK/2013/132963) gminy w sprawozdaniach łącznych za
IV kwartał w części F powinny wykazać pod pozycją 1 numer REGON gminy, a pod
pozycją 1.1 – numer REGON urzędu gminy.
BROSZURA dobra2.indd 18
14-03-11 20:07
Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
19
Przykład sporządzenia sprawozdania Rb-Z
Na koniec 2014 roku w jednostce sektora finansów publicznych (gmina) wystąpiły
zobowiązania w złotych z następujących tytułów:
1) Kredyt zaciągnięty 25 marca 2014 r. w banku komercyjnym na kwotę 1.200.000 zł
z terminem spłaty do 30 czerwca 2021 r.:
•• 2015 r. – 0 zł,
•• 2016 r. – 200.000 zł,
•• 2017 r. – 200.000 zł,
•• 2018 r. – 200.000 zł,
•• 2019 r. – 200.000 zł,
•• 2020 r. – 200.000 zł,
•• 2021 r. – 200.000 zł.
2) Kredyt zaciągnięty 25 lipca 2013 r. w banku komercyjnym na kwotę 2.100.000 zł
– pozostało do spłaty:
•• 2015 r. – 300.000 zł,
•• 2016 r. – 300.000 zł,
•• 2017 r. – 300.000 zł,
•• 2018 r. – 300.000 zł,
•• 2019 r. – 300.000 zł,
•• 2020 r. – 300 000 zł,
•• 2021 r. – 300.000 zł.
3) Kredyt zaciągnięty 30 maja 2011 r. w banku komercyjnym – pozostało do spłaty
200.000 zł do 30 kwietnia 2016 r.:
•• 2015 r. – 100.000 zł,
•• 2016 r. – 100.000 zł.
4) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta 15 listopada 2014 r. w BGŻ
na sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w kwocie 300.000 zł (na pokrycie udziału UE) ze spłatą do
31 marca 2015 r. (według harmonogramu) – Grupa I.
5) Pożyczka zaciągnięta 10 czerwca 2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – pozostało do spłaty 600.000 zł do 31 listopada
2016 r. – Grupa III:
•• 2015 r. – 200.000 zł,
•• 2016 r. – 400 000 zł.
6) Pożyczka zaciągnięta 19 grudnia 2013 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 800.000 zł (z tego na wkład
unijny 500.000 zł, wkład własny 300.000 zł) – pozostało do spłaty 300.000 zł
(wkład własny) do 30 czerwca 2016 r. – Grupa II:
•• 2015 r. – 150.000 zł,
•• 2016 r. – 150.000 zł.
BROSZURA dobra2.indd 19
14-03-11 20:07

Podobne dokumenty