Bezpłatne szkolenia-owsiIz

Komentarze

Transkrypt

Bezpłatne szkolenia-owsiIz
Bezpłatne szkolenia, bloki aktywizacyjne oraz staże
dla osób bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat!
Zostały ostatnie, wolne miejsca do rozpoczęcia kolejnej edycji w ramach Projektu Nowa
Prespektywa! Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać ze
strony: www.nowaperspektywa.edu.pl.
W oparciu o rzetelną wiedzę o gospodarce i sytuacji na rynku pracy Olsztyńska Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego proponuje
kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat (w tym po raz
pierwszy wkraczających na rynek pracy) by pomóc w podniesieniu ich zdolności do
zatrudnienia oraz aktywności zawodowej.
Zrównoważony „system” zwalczania bezrobocia, na który przypadają szkolenia, bloki
aktywizacyjne oraz staże zapewnia oprócz wiedzy teoretycznej i obiektywnie aktualnej
informacji, dostęp do doświadczenia i praktycznych rozwiązań problemów. Zakres
wsparcia opracowany został zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami przedsiębiorców
oraz osób bezrobotnych z regionu.
Obszar
realizacji
projektu:
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
Powiat Bartoszycki, Powiat m. Olsztyn, Powiat Lidzbarski, Powiat Kętrzyński, Powiat
Mrągowski, Powiat Szczycieński, Powiat Nidzicki, Powiat Olsztyński.
W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:
Bloki Aktywizacyjne
 Trening
kompetencji
interpersonalnych
(32h)
Przykładowe
tematy:
Zarządzanie sobą w czasie, Samoocena, Mocne/Słabe strony, Skuteczna komunikacja.
 Warsztaty czynnego poszukiwania pracy (10h) Przykładowe tematy:
Konstruowanie CV/LM, Techniki poszukiwania pracy, Autoprezentacja/Rozmowa
kwalifikacyjna
 Indywidualne
poradnictwo
zawodowe
(4h)
Przykładowe
tematy:
Analiza sytuacji na rynku pracy, Specyficzne bariery, problemy i przełamywanie ich
w celu dalszego rozwoju, Określanie potencjału zawodowego
 Pośrednictwo pracy (3h) Przykładowe tematy: Dobór kandydatów na miejsca pracy,
Przedstawienie ofert pracy, Wskazanie możliwości na rynku pracy
Szkolenia
 „Barman z branżowym językiem angielskim” – 200 godzin dydaktycznych ogółem
80 godzin dydaktycznych szkolenia Barman – m. in. zajęcia praktyczne z mieszania
drinków
120 godziny dydaktyczne szkolenia z języka angielskiego zakończone certyfikatem
TELC
 „Pracownik recepcji z branżowym językiem niemieckim” – 200 godzin
dydaktycznych ogółem
80 godzin dydaktycznych szkolenia Pracownik recepcji – m. in. obsługa programu
DM Plaza, systemy rezerwacyjne
120 godzin dydaktycznych szkolenia języka niemieckiego zakończone certyfikatem
TELC
Staże dla 60 bezrobotnych (płatne, trzymiesięczne) gwarantujące nabycie praktycznych
umiejętności
Szczegóły:
Centrum Obsługi Projektów
ul. Artyleryjska 3k
10-165 Olsztyn
tel. 89 534 32 03 w. 64
fax: 89 521 88 04
e-mail: [email protected]
www.nowaperspektywa.edu.pl