Pytania na egzamin licencjacki specjalność: Zarządzanie Małym

Transkrypt

Pytania na egzamin licencjacki specjalność: Zarządzanie Małym
Pytania na egzamin licencjacki
specjalność:
Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem
1. Cele działalności przedsiębiorstw
2. Procedura rejestracji przedsiębiorstwa w zależności o wyboru formy organizacyjnoprawnej.
3. Główne źródła finansowania działalności w sektorze MSP
4. Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności
5. Istota i rodzaje innowacji
6. Ocena innowacyjności gospodarki polskiej.
7. Rola sektora MSP w gospodarce
8. Społeczna odpowiedzialność biznesu - istota i ewolucja koncepcji
9. Kapitał intelektualny i jego znaczenie w przedsiębiorstwie
10. Wartość przedsiębiorstwa - pojęcie i rodzaje
11. Klasyfikacja i charakterystyka metod wyceny
12. Prawno-ekonomiczne przesłanki braku zdolności do kontynuacji działalności
gospodarczej - likwidacja a upadłość przedsiębiorstw w Polsce
13. Systemy Wczesnego Ostrzegania w prognozowaniu wypłacalności przedsiębiorstw
14. Fuzje i przejęcia a strategia rozwoju przedsiębiorstwa
15. Kluczowe czynniki sukcesu i porażki fuzji i przejęć
16. Zasady motywowania przez płace
17. Proces projektowania systemu płac
18. Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej
19. Modele i czynniki wpływające na postępowanie konsumenta
20. Marketing mix w produkcji i usługach
21. Reklama

Podobne dokumenty