Asystent anatomia 2

Transkrypt

Asystent anatomia 2
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski
MIASTO: Zielona Góra
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne
DATA OGŁOSZENIA: 18.07.2016 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.08.2016 r.
LINK DO STRONY: http://www.uz.zgora.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: nauki medyczne, anatomia, histologia, embriologia
OPIS
(tematyka, oczekiwania, uwagi):
Od kandydatów na stanowisko asystenta na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oczekuje się
wypełnienia następujących oczekiwań:
• tytuł zawodowy: lekarz lub magister inżynier biotechnologii,
• dorobek naukowy z zakresu nauk biologicznych i medycznych,
• znajomość nowoczesnych technik obrazowania preparatów histologicznych,
• doświadczenie w zakresie nowoczesnych technik biologii molekularnej,
• doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych,
• znajomość języka obcego.
Kandydaci powinni złożyć w Biurze Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu następujące
dokumenty:
1)
Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2)
Życiorys i kwestionariusz osobowy.
3)
Odpis dokumentu stwierdzający uzyskanie tytułu magistra biotechnologii,
4)
Wykaz dorobku naukowego
5)
Informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz w zakresie
kształcenia kadr.
6)
Dokument potwierdzający znajomość języka obcego lub oświadczenie na piśmie o możliwości
poprowadzenia wykładu w języku obcym.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 02.08.2016 r. w Biurze Dziekana; ul. Zyty 28, 65-046
Zielona Góra, tel. +48 68 328 31 05 lub przesyłać na adres mailowy [email protected]
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od jego ogłoszenia.
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.
Uniwersytet Zielonogórski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Podobne dokumenty