Załącznik nr 4 - poprawiona umowa SP-28

Transkrypt

Załącznik nr 4 - poprawiona umowa SP-28
Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA KOMPLEKSOWA
nr ……………………..
na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla
Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Stefana
Żeromskiego w Warszawie
zawarta w Warszawie w dniu ………………..… 2016 r.
pomiędzy
m.st. Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Stefana Żeromskiego Bożenę
Wrzosek, na podstawie pełnomocnictwa ………………………………… z dnia
…………………..
a
…..................................................…...................................................
…..................................................…...................................................
z siedzibą w ….................................................................................... ,
NIP ….........................................., Regon …...................................... ,
zwanym dalej Wykonawcą,
działającym na podstawie wpisu do
…..................................................…...................................................
…..................................................…...................................................
reprezentowanym przez
…..................................................…...................................................
…..................................................…...................................................
Umowa zawarta w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie energii cieplnej do budynku Szkoły
Podstawowej Nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie w okresie
obowiązywania umowy.
2. Planowane zużycie energii cieplnej w okresie obowiązywania umowy określone
zostało na 5 640 GJ oraz zamówiona łączna moc cieplna ustalona została na
Strona 1 z 7
0,3528 MW. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
planowane zużycie energii cieplnej zwiększone zostanie o 1 600 GJ.
3. Ilość planowanego zużycia ciepła określona w ust. 2 ma charakter szacunkowy i
nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Wykonawcy nie
będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości energii, poza rozliczeniem należności
za faktycznie zużytą ilość energii, wg cen określonych przez Wykonawcę w
niniejszej umowie.
4. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy
pomocy sieci ciepłowniczej należącej do dystrybutora sieci. Wykonawca
niebędący dystrybutorem sieci oświadcza ponadto, że zawarł umowę z
dystrybutorem sieci, w ramach której dystrybutor zapewnia Wykonawcy
świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. Temperatura wody
zostanie ustalona w tabeli regulacyjnej wody sieciowej, a zmiana wartości
zawartych w tabeli nie będzie stanowiła zmiany umowy.
§2
Umowa kompleksowa dostarczania ciepła zostanie zawarta na czas określony:
od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. lub wcześniejszego wyczerpania środków
finansowych określonych w umowie określonych w par. 3 ust. 3, wynikających
z budżetu zamawiającego przeznaczonych na ten cel.
§3
1. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostarczania
energii cieplnej dokonywane będzie odpowiednio według cen, stawek opłat oraz
zasad rozliczeń określonych w aktualnej Taryfie dla grupy taryfowej o symbolu
..…………. (podanej w ofercie Wykonawcy) w okresach miesięcznych.
2. W przypadku zmiany cen, stawek opłat i zasad ich stosowania, zatwierdzonych
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w taryfie wskazanej w par. 3 ust. 1
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga formy
aneksu.
3. Zaoferowana cena brutto za zamówienie podstawowe stanowić będzie
maksymalną wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu umowy, po wyczerpaniu
której umowa wygasa i wynosi …………………………….. zł brutto, chyba że
Zamawiający skorzysta z prawa opcji; w takim przypadku umowa wygasa po
wyczerpaniu łącznej ceny brutto za zamówienie podstawowe i objęte prawem
opcji i wynosi ……………………………………………… zł brutto.
4. Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT,
jednak nie krótszym niż 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
5. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
6. Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać jako podatnika –
nabywcę Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP
525-22-48-481, a jako odbiorcę i płatnika Szkołę Podstawową nr 28 im. Stefana
Żeromskiego w Warszawie.
7. Faktury dostarczane powinny być na adres:ul. Gościeradowska 18/20, 03-535
Warszawa.
Strona 2 z 7
§4
1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła Zamawiającemu;
2) dotrzymywania parametrów jakościowych nośnika ciepła oraz i standardów
jakościowych obsługi odbiorców, co najmniej odpowiadających parametrom
i standardom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15
stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92);
3) umożliwienia
Zamawiającemu
dostępu
do
układu
pomiaroworozliczeniowego oraz kontroli prawidłowości wskazań tego układu.
4) zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców, w szczególności:
a. przyjmowania zgłoszeń i reklamacji Zamawiającego,
b. nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz
aktualnej taryfy;
c. rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w
sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14
dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.
2. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia i reklamacje oraz udzielał informacji w
zakresie stosowania umowy pisemnie lub ustnie. Udzielenie odpowiedzi na
zgłoszenie lub reklamację następuje w takiej formie, w jakiej została zgłoszona.
3. W przypadku pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia do
wskazań układu pomiarowego, Wykonawca jest zobowiązany do:
1) sprawdzenia, w okresie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, prawidłowości
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania;
2) wymontowania, w razie potrzeby lub na pisemne żądanie Zamawiającego,
zakwestionowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego i sprawdzenia go
w laboratorium;
3) doręczenia Zamawiającemu protokołu sprawdzenia układu pomiaroworozliczeniowego w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego
działania;
4) dokonania ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu protokołu sprawdzenia układu pomiaroworozliczeniowego;
§5
W ramach umowy Zamawiający zobowiązany będzie w szczególności do:
1) odbioru i użytkowania dostarczonego ciepła zgodnie z obowiązującymi
przepisami i warunkami zawartej umowy;
2) terminowego uiszczania należności za dostarczone ciepło na warunkach
określonych w umowie;
3) dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia do sieci
ciepłowniczej, a w szczególności wyregulowania i utrzymania w należytym
stanie technicznym eksploatowanych instalacji i pomieszczenia węzła
cieplnego, w sposób niepowodujący zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej,
urządzeń węzła cieplnego i układów pomiarowych;
4) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub
usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowych i w innych urządzeniach
oraz o innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a
także o przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła;
Strona 3 z 7
5) zapewnienia osobom upoważnionym przez Wykonawcę dostępu do
pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia służące do
dostarczania ciepła oraz wstępu na teren nieruchomości w celu
przeprowadzenia kontroli, przeglądu i prac związanych z konserwacją i
eksploatacją zainstalowanych urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
6) informowania Wykonawcy o planowanych remontach instalacji będących
własnością Zamawiającego;
7) zwrotu Wykonawcy niezanieczyszczonego nośnika ciepła.
§6
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi
odbiorców, Zamawiającemu przysługiwać będą, na jego wniosek, bonifikaty i
upusty w wysokości określonej w taryfie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia reklamacji w przypadku
niezgodnej z warunkami umowy, realizacji obowiązków Wykonawcy.
3. W ramach umowy Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do żądania
sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego.
§7
1. Ustalanie ilości pobranego przez Zamawiającego ciepła dokonywane będzie
na podstawie wskazań zaplombowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego
zainstalowanego w obiekcie Zamawiającego.
2. Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powinny być dokonywane w
okresach miesięcznych i odnotowywane na fakturze do zapłaty.
3. W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku
spowodowanego demontażem w celu oddania do legalizacji) określenie ilości ciepła
dostarczanego Zamawiającemu, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do
chwili jego naprawy (wymiany lub montażu po legalizacji), odbywać się będzie na
podstawie ilości ciepła dostarczonej przed uszkodzeniem (demontażem) układu
pomiarowo-rozliczeniowego, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy
Prawo energetyczne i rozporządzenia wykonawczego.
4. Zmiana mocy zamówionej następować będzie na pisemny wniosek Zamawiającego
i nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w par. 41.1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.
Nr 194 poz.1291). Jeżeli zgłoszenie wniosku o zmianę mocy zamówionej zostanie
złożone:
w terminie do 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej
zacznie obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego,
która nastąpi w terminie od 1 sierpnia do 30 września tego roku kalendarzowego,
w terminie po 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana mocy zamówionej
zacznie obowiązywać od dnia dokonania regulacji hydraulicznej węzła cieplnego,
która nastąpi w terminie od 1 sierpnia do 30 września następnego roku
kalendarzowego, z tym że w uzasadnionych wypadkach Strony mogą ustalić inną
datę, od której obowiązywać będzie zmiana mocy zamówionej.
§8
Strona 4 z 7
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia, jeżeli
Wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do przywrócenia stanu zgodnego z umową oraz obowiązującymi
przepisami w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
2. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuję z zachowaniem formy pisemnej
oraz z podaniem przyczyny rozwiązania.
§9
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z
zastrzeżeniem sytuacji określonych w niniejszej umowie.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem sytuacji określonych
w art. 144 ust Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy
w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki VAT lub zmiany opodatkowania energii cieplnej
podatkiem akcyzowym jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę – wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy oraz maksymalna wartości realizacji umowy określona w par. 3
ust. 3 wyliczone zostaną na podstawie nowych przepisów do części
przedmiotu Umowy, która realizowana będzie po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub zmiany
opodatkowania energii cieplnej podatkiem akcyzowym,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zostaną
uwzględnione przez Zamawiającego w momencie zmiany cen i stawek opłat
wynikających ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki,
3) zmiany cen i stawek opłat wynikających ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki powodującej wzrost kwoty
maksymalnej wartości umowy określonej w par. 3 ust. 3 niezbędnej do
realizacji pozostałej części dostaw przy wykorzystaniu szacowanej w par. 1
ust 2 ilości dostaw energii cieplnej - Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty
maksymalnej wartości realizacji umowy określonej w par. 3 ust. 3, o kwotę
która zostanie wyliczona na podstawie stawek wynikających ze zmiany taryfy
do części dostaw, które będą realizowane po dniu wejścia w życie
zmienionych taryf,
4) zmiany charakterystyki cieplnej budynku będącej następstwem np.
termomodernizacji, rozbudowy, wymiany instalacji cieplnej w budynku Zamawiający dopuszcza zmianę mocy zamówionej na podstawie
sporządzonej dokumentacji technicznej określającej zapotrzebowanie na
energie cieplną budynku w terminach zgodnych z zapisami określonymi w
par. 7 ust. 4. W przypadku wzrostu zmiany mocy zamówionej Zamawiający
dopuszcza zmianę kwoty maksymalnej wartości realizacji umowy określonej
w par. 3 ust. 3 o kwotę która zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmian
wynikających z zwiększenia mocy zamówionej do części dostaw, które będą
realizowane po dniu zmiany mocy zamówionej,
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących
świadczenia przedmiotu zamówienia (ustawy Prawo energetyczne i
Strona 5 z 7
przepisów wykonawczych do wskazanej umowy) jedynie w zakresie będącym
konsekwencją wprowadzanych w przepisach zmian.
§10
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
a. Pan/Pani .............................. tel................e-mail....................... ,
b. Pan/Pani .............................. tel................e-mail....................... ,
2) po stronie po stronie Wykonawcy:
a. Pan/Pani .............................. tel................e-mail....................... ,
b. Pan/Pani .............................. tel................e-mail....................... ,
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do udzielania niezbędnych informacji
oraz podejmowania działań koniecznych do prawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy.
§11
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania w szczególności:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.
1059 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 380.)
§12
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy
kompleksowej, a postanowieniami Ogólnych warunków Wykonawcy, rozstrzyga
treść postanowień zapisanych w umowie kompleksowej.
§13
Integralną częścią umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki:
1) Taryfa lub wyciąg z Taryfy Wykonawcy obowiązujący w zakresie nie
sprzecznym z istotnymi postanowieniami umowy,
2) Ogólne warunki umowy Wykonawcy w zakresie nie sprzecznym z istotnymi
postanowieniami umowy i SIWZ (w sytuacji, gdy Wykonawca stosuje ogólne
warunki umowy),
3) Inne dokumenty niezbędne do realizacji umowy w zakresie nie sprzecznym
z istotnymi postanowieniami umowy i SIWZ (np. zlecenie, tabela regulacyjna
wody sieciowej).
§ 14
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, w zakresie należącym do jego kompetencji, a w pozostałym zakresie
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Strona 6 z 7
§ 15
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Wszystkie
karty
każdego
egzemplarza
niniejszej
Umowy
zostaną
ponumerowane i opatrzone podpisami stron.
3. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Strona 7 z 7