„ Segregacja, recykling ….Nasza przyszłość”

Transkrypt

„ Segregacja, recykling ….Nasza przyszłość”
Konkurs Filmowy
„ Segregacja, recykling ….Nasza przyszłość”
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami i Straż Miejska
w Dąbrowie Górniczej ogłaszają konkurs dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na oryginalny film amatorski propagujący selektywną zbiórkę
odpadów.
Celem konkursu jest propagowanie i przybliżenie zasad prawidłowej segregacji
odpadów.
Do konkursu mogą być zgłoszone filmy amatorskie, które spełniają następujące warunki:
• długość filmu(metraż) - do 6min.;
• technika (animacja, żywy plan) - dowolne;
• gatunek (fabuła, dokument, impresja) - dowolna
• zapisane do odtwarzania w systemie DVD Video, choć realizowane innym dowolnym
sposobem (kamera, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, komputer)
Nagrodami w konkursie są:
• I miejsce: tablet
• II miejsce: aparat fotograficzny
• III miejsce: MP4
Zachęcamy do uczestnictwa i życzymy powodzenia!
Regulamin konkursu dostępny na stronie organizatorów. Zgłoszenia do dnia 17.01.2014r. Zgłoszenie prac następuje poprzez wypełnienie ,
wysłanie lub dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie www.mzgodg.pl lub www.smdg.pl ) wraz z
filmem na płycie CD-ROM na adres:
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Al. Piłsudskiego 34c
41-303 Dąbrowa Górnicza
Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-303 Dąbrowa Górnicza
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
„ Segregacja, recykling ….Nasza przyszłość”
1. Postanowienia ogólne
Konkurs filmowy „ Segregacja, recykling ….Nasza przyszłość” jest istotną częścią projektu
edukacyjnego „ Dąbrowskie dzieci segregują śmieci”. Organizatorami konkursu jest Straż
Miejska oraz Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej.
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży na temat
wpływu i szkodliwości odpadów na środowisko naturalne.
3. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół
i ponadgimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej
podstawowych, gimnazjalnych
4. Zasady uczestnictwa
a) Uczniowie szkół, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą wysłać nakręcony film
o segregowaniu odpadów po ogłoszeniu konkursu
b) Filmy mogą być przygotowywane przez jedną osobę, aktorów może być więcej.
Oznacza to ,że autorem filmu amatorskiego, który zostanie zgłoszony na konkurs
może być jedna osoba, jednak może ona angażować dowolną liczbę osób jako
aktorów.
c) Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie na konkurs
d) Zgłoszenie na konkurs powinno obejmować nagrany na płytę CD film z dołączonym
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym,
e) Film należy nagrywać w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player
f) Maksymalna długość filmu wynosi 6 min
g) Zgłoszenie konkursowe należy traktować jako zgodę opiekunów prawnych na
upublicznienie danych i wizerunku dzieci- uczestników w sytuacji otrzymania
nagrody bądź wyróżnienia, a także zgodę twórców filmu na jego zaprezentowanie na
stronie internetowej miasta, Straży Miejskiej oraz Miejskiego Zakładu
Gospodarowania Odpadami.
h) Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs mija 17 stycznia 2014 r.
i) Po tym terminie prace nie będą rozpatrywane
j) Prace prosimy wysyłać lub dostarczyć na adres:
Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami lub Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
5. Nagrody
Nagrody w konkursie ufundowała ALBA MPGK, partnerem jest Media Markt
• I miejsce: tablet
• II miejsce: aparat fotograficzny
• III miejsce: MP4
6. Postanowienia ogólne
a) Wszelkie pytania dotyczące konkursu
[email protected] lub [email protected]
należy
kierować
na
adres
e-mail:
b) Informacje uzyskane od uczestników konkursu za pośrednictwem wypełnionego
przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do celów informacyjnych
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych( Dz. U. 2002 nr 101,poz.926, z późn. zm)
c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowani, imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o uczestnikach konkursu, jak również wywiadów z nimi i treści akcji
przeprowadzanych na terenie szkoły na łamach prasy, w Internecie oraz min.
w publikacjach Przeglądu Dąbrowskiego, Dziennika Zachodniego
d) We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem i spornych decyduje
organizator konkursu , ostateczna interpretacja regulaminu naleŜy do organizatora.