Pytania i odpowiedzi z dnia 15.01.2015

Transkrypt

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.01.2015
Pytania i odpowiedzi dot. zaproszenia do złożenia oferty cenowej
na wykonanie społecznościowej platformy internetowej pn. „Start up Accelerator”
z dnia 15 stycznia 2015 r.
1. "Platforma powinna umożliwiać importowanie danych przez Facebook, Twitter, Google+,
LinkedIn itp. lub określenie hasła oraz loginu przez email (weryfikacja adresu email)"
a) Proszę o wyjaśnienie, czy przez powyższe rozumie się, integrację polegającą na
możliwości logowania się do platformy przez wykorzystanie swoich kont na powyższych
portalach
Odpowiedź:
Tak – użytkownik powinien mieć możliwość importu danych z Facebook, Twitter, Google+,
LinkedIn przy wykorzystaniu istniejących kont.
b) Jakie inne serwisy miały by być jeszcze zintegrowane ( "itp.")
Odpowiedź:
Integracja z serwisami: Facebook, Twitter, Google+ oraz LinkedIn jest obligatoryjna.
Oferent może zaproponować integrację z innymi serwisami. Oceniana będzie
funkcjonalność strony, zatem wyjście poza zakres podstawowy określony przez ARR S.A.
pozostaje w gestii Oferenta.
c) Czy przewiduje się integrację polegającą na importowaniu treści z portalu do
zewnętrznych aplikacji : Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn. Zwracam uwagę, że w
takim wypadku, należy doprecyzować jakie treści miałyby być importowane. Oznacza to
również budowę co najmniej czterech odrębnych aplikacji w ramach wymienionych
platform, których funkcjonalność może być ograniczona do funkcjonalności
przewidzianych w API (o ile dostępne) poszczególnych platform.
Odpowiedź:
Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się takiej funkcjonalności.
2. Proszę o doprecyzowanie co jest rozumiane pod pojęciem "serwera ARR SA. "
Czy udostępniane jest :
a) serwer dedykowany, z dostępem zdalnym, na którym Wykonawca instaluje system
operacyjny oraz całe środowisko programowe do hostowania aplikacji
b) serwer VPS jak wyżej
1
c) środowisko hostingowe => proszę podać jaki jest zainstalowany system oraz jakie usługi
w jakiej wersji są na nim uruchomione (w szczególności wersja PHP, serwera bazy
danych, serwera WWW)
Odpowiedź:
Serwer dedykowany, bez dostępu zdalnego (istnieje możliwość udostępnienia w celu
instalacji, konfiguracji). Oprogramowanie: PHP ver 5.3, MySQL 5.5. W przypadku
wymagań w postaci dodatkowych bibliotek, mogą zostać przez ARR S.A. zainstalowane.
3. Proszę podać parametry sprzętowe serwera: procesor (czy gwarantowany, czy
współdzielony z innymi usługami), dysk twardy, pamięć operacyjna ram.
Odpowiedź:
Zapewniamy następujące parametry serwera: 4 CPU, 8GB RAM. Istnieje możliwość
przydzielenia większych zasobów do konkretnego serwera.
4. pkt h: Narzędzie do diagnozowania i raportowania procesów zachodzących w ramach
aplikacji: Czy chodzi o historię zmian? czy faktycznie o statystki?
Odpowiedź:
Minimalny zakres narzędzia to statystyki. Oceniana będzie funkcjonalność strony, zatem
pełny zakres proponowanej diagnozy pozostaje w gestii Oferenta.
5. Forum: na ile ma być rozbudowane, czy mają to być tylko wątki, czy mają też być
odpowiedzi? Raportowanie nadużyć?
Odpowiedź:
Minimalny zakres forum to wątki z odpowiedziami. Oceniana będzie funkcjonalność strony,
zatem propozycja pełnego zakresu forum pozostaje w gestii Oferenta.
6. Strona główna panelu logowania:
"Zarejestruj (lista rozwijalna wielokrotnego wyboru):
- Pomysłodawca
- Mentor
- Inwestor"
Lista wielokrotnego wyboru: Czy jak dobrze rozumiem, można się zalogować jako
Pomysłodawca i Mentor - jednocześnie?
Odpowiedź:
Tak – jedna osoba może mieć przypisanych kilka ról w społeczności.
2