Pytania z biochemii i biologii

Transkrypt

Pytania z biochemii i biologii
Pytania dla kandydatów po Wydziałach Biotechnologii, Biologii i Ochrony
Środowiska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Centralny dogmat biologii molekularnej
Pojęcie replikacji, transkrypcji, translacji
Alternatywny splicing
Podać różnice w budowie DNA i RNA
Metody oznaczania struktury pierwszorzędowej DNA
Podstawowe cechy kodu genetycznego
Wymienić i krótko scharakteryzować molekularne metody modulowania ekspresji
genów
8. Rekombinacja i klonowanie DNA
9. Enzymy restrykcyjne i ligujące, krótka charakterystyka
10. Zasady przeprowadzania i praktyczne zastosowanie reakcji PCR
11. Omówić przebieg biosyntezy białka
12. Wymienić i scharakteryzować struktury białka
13. Struktura i funkcje białek
14. Metody oczyszczania białek
15. Ogólna charakterystyka oraz zastosowanie PCR
16. Enzymy jako biokatalizatory
17. Zastosowanie enzymów w biotechnologii
18. DNA i RNA jako cząsteczki dziedziczności
19. Przepływ informacji genetycznej
20. Węglowodany
21. Zdefiniować pojęcie „genom”, podać najważniejsze cechy genomu prokariotycznego i
eukariotycznego.
22. Kwasy nukleinowe, budowa, właściwości i funkcje
23. Co to jest GMO i czy warto je wprowadzać?
24. Czym się zajmuje biotechnologia?
25. Jakie procesy biotechnologiczne można przeprowadzić w domu?
26. Czy białka mogą być lekami?
27. Co odkryli Watson i Crick?
28. Jak zbudowana jest helisa DNA?
29. Na czym polega sekwencjonowanie i jakie miało znaczenie zsekwencjonowanie
genomu człowieka?
30. Modyfikacje potranslacyjne białek
31. Co to jest apoptoza komórki?
32. Apoptoza a nekroza
33. Co to jest interferencja RNA
34. Katalityczne właściwości kwasów nukleinowych
35. Rola krótkich RNA w komórce

Podobne dokumenty