Pełnomocnictwo Ja, niżej podpisana/podpisany

Transkrypt

Pełnomocnictwo Ja, niżej podpisana/podpisany
Pełnomocnictwo
Ja, niżej podpisana/podpisany………………………………………...
(imię i nazwisko),
legitymująca/legitymujący się …………………………… (nazwa, numer/seria dokumentu tożsamości)
niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu …………………………
(imię i nazwisko),
legitymującej/legitymującemu się …………………….… (nazwa, numer/seria dokumentu tożsamości)
do
reprezentowania
mnie,
składania
w
moim
imieniu
oświadczeń
woli
oraz wykonywania w moim imieniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”, zarejestrowanego w KRS pod numerem
0000066916, zwołanym na dzień 18 marca 2016 roku.
…………………………………..
(czytelny podpis)

Podobne dokumenty