Aneks-SIWZ dla koparko-ładowarki

Transkrypt

Aneks-SIWZ dla koparko-ładowarki
ANEKS
DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego na zakup koparko -ładowarki)
1. Zmienia się treść zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
następujący sposób:
1) punkt 4 lit. „l” otrzymuje brzmienie: firmowy serwis gwarancyjny,
2) punkt 6 otrzymuje brzmienie: Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą lub osoby prawne, posiadające uprawnienia do dystrybucji koparkoładowarek (dealerzy maszyn budowlanych)
3) punkt 12 lit. „a” otrzymuje brzmienie: oferty należy składać w zamkniętych
kopertach w terminie do dnia 08.03.2011 r. do godziny 14.00 w siedzibie
zamawiającego osobiście lub listem poleconym.
4) punkt 12 lit. „b” otrzymuje brzmienie: Oferty dostarczone listem poleconym lub
kurierem - liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego tj. w dniu
08.03.2011 do godz. 14,00
5) punkt 15 otrzymuje brzmienie Termin związania z ofertą:
Przez tydzień w dniach 08.03.2011r.-23.03.2011r
2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje
niezmieniona.
3. Niniejsza zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie
opublikowana w sposób, w jaki opublikowano Specyfikację.
4. Zmiana wprowadzona zostaje z dniem 25.02.2011 r.
Opracował:
………………………………….
Zatwierdził:
…………………………………………., Chorzów, dnia 25.02.2011 r.

Podobne dokumenty