Jak i gdzie się leczyć?

Transkrypt

Jak i gdzie się leczyć?
Jak i gdzie się leczyć?
Informator Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu
2015
Spis treści
Jak i gdzie się leczyć
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej ............................................................07
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna ...............................................................................................................................................14
Stan nagły i zagrożenie życia. Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe .........................................................................16
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Poradnie specjalistyczne ...........................................................................................18
Pracownie diagnostyczne .......................................................................................................................................................................33
Leczenie szpitalne ......................................................................................................................................................................................34
Świadczenia odrębnie kontraktowane ...............................................................................................................................................39
Leczenie psychiatryczne i terapia uzależnień ..................................................................................................................................40
Rehabilitacja lecznicza ..............................................................................................................................................................................43
Leczenie stomatologiczne ......................................................................................................................................................................48
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze ..........................................................................................................................................55
Opieka paliatywna i hospicyjna ............................................................................................................................................................59
Leczenie uzdrowiskowe ...........................................................................................................................................................................60
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze .............................................................................................62
Programy profilaktyczne ..........................................................................................................................................................................63
Warto wiedzieć
Pakiet onkologiczny. Szybka ścieżka onkologiczna .......................................................................................................................05
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ....................................................................................................................................65
eWUŚ. Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy ...........................................................................................66
Skierowania ..................................................................................................................................................................................................67
Bez skierowania ..........................................................................................................................................................................................68
Poza kolejnością .........................................................................................................................................................................................68
Recepty ..........................................................................................................................................................................................................69
Odpłatność za dokumentację medyczną ..........................................................................................................................................69
Wypoczynek za granicą. Jak uzyskać EKUZ ......................................................................................................................................70
Składka na ubezpieczenie zdrowotne ................................................................................................................................................71
Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej .............................................................................................................................73
Opieka transgraniczna .............................................................................................................................................................................74
Rozmaitości
Targi dla rodziców i dzieci „Mamy dziecko” .......................................................................................................................................75
ZIP. Zintegrowany Informator Pacjenta ..............................................................................................................................................76
Użyte skróty:
NZOZ
NZZOZ
S.C.
SP
SPSZOZ
SPZOZ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Spółka Cywilna
Samodzielny Publiczny
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sp. z o.o.
ZOZ
MSW
IPL
ISPL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Indywidualna Praktyka Lekarska
Indywidualna Stomatologiczna/Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Wydawca: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ. Dane teleadresowe pochodzą od Świadczeniodawców (stan: kwiecień 2015).
Za błędy wynikające z podania przez Świadczeniodawców niepełnych, niewłaściwych lub nieaktualnych informacji, Wydawca nie odpowiada.
3
Jak i gdzie się leczyć
4
Jak i gdzie się leczyć
Szybka terapia onkologiczna
Szybka terapia/ ścieżka onkologiczna to rozwiązanie organizacyjne, które służyszybszemu rozpoznawaniu i skuteczniejszemu
leczeniu nowotworów, a poprzez ustanowienie osoby koordynatora na etapie leczenia szpitalnego, daje pacjentom i ich rodzinom większe wsparcie.
• Szybka ścieżka zaczyna się u lekarza rodzinnego. Jeśli na podstawie dostępnych badań stwierdzi on u pacjenta podejrzenie
choroby nowotworowej, to wystawia mu kartę DiLO - diagnostyki i leczenia onkologicznego.
• Karta DiLO zastępuje skierowanie do specjalisty. Lekarz specjalista może zlecić wykonanie wstępnej diagnostyki - celem
potwierdzenia lub wykluczenia choroby, a jeśli to konieczne
– także diagnostyki pogłębionej, aby określić typ wykrytego
nowotworu i stopień jego zaawansowania.
Pakiet onkologiczny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
realizowany jest w 29 zakresach (specjalnościach): w poradni
audiologicznej i foniatrycznej, poradni chirurgii klatki piersiowej,
chirurgii ogólnej, chirurgii dla dzieci, chirurgii onkologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, dermatologicznej i wenerologicznej,
endokrynologicznej, endokrynologicznej dla dzieci, gastroenterologicznej, gastroenterologicznej dla dzieci, gruźlicy i chorób
płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, hematologicznej, hepatologicznej, nefrologicznej, nefrologicznej dla dzieci, neurochirurgicznej, neurochirurgicznej dla dzieci neurologicznej, neurologicznej
dla dzieci, okulistycznej, onkologicznej, onkologicznej i hematologicznej dla dzieci, otolaryngologicznej, otolaryngologicznej dla
dzieci, położniczo-ginekologicznej, ginekologicznej dla dziewcząt, urologicznej.
• Łączny czas na wykonanie diagnostyki wstępnej i pogłębionej,
uwzględniający dodatkowy tydzień na przemieszczenie się pacjenta wraz z dokumentacją medyczną pomiędzy podmiotami
udzielającymi świadczeń, wynosi 9 tygodni.
• Lekarz specjalista kieruje pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem na tzw. konsylium, właściwe dla danego umiejscowie-
nia nowotworu. Konsylium, w którego skład wchodzi onkolog
kliniczny, radioterapeuta, chirurg i radiolog, a w którym może
uczestniczyć także psycholog, pielęgniarka bądź inny pracownik medyczny, decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia
oraz wybiera osobę nadzorującą, tzw. koordynatora.
• Koordynator jest uczestnikiem konsylium. Towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Zadaniem koordynatora
jest wsparcie informacyjne, administracyjne i organizacyjne,
w tym pomoc w komunikacji między pacjentem, a zespołem
terapeutycznym. Czas na zebranie się konsylium i rozpoczęcie
leczenia wynosi 2 tygodnie od momentu zgłoszenia się pacjenta do szpitala. Pacjent jest objęty w szpitalu kompleksowym
leczeniem, co oznacza, że szpital musi mu zapewnić (w tym
w ramach współpracy z innymi świadczeniodawcami) wszystkie niezbędne świadczenia.
• Diagnostyka i leczenie onkologiczne są prowadzone także
w placówkach, które nie mają umów na pakiet onkologiczny,
ale które dysponują odpowiednimi możliwościami kadrowymi i sprzętowymi. Chory onkologicznie, bez karty DiLO, także
będzie przyjęty w poradni specjalistycznej lub w szpitalu, tak
jak dotychczas - na podstawie wymaganego skierowania.
Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, natomiast do poradni specjalistycznej – tylko lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego.
• W województwie zachodniopomorskim pakiet onkologiczny
realizowany jest we wszystkich szpitalach oraz w ponad 520
poradniach specjalistycznych.
5
Jak i gdzie się leczyć
Jeśli planujesz wizytę u lekarza rodzinnego
Sprawdź w ZIP, czy masz prawo do świadczeń.
Jeśli masz konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta
(ZIP), zobacz, czy system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień
Świadczeniobiorców (eWUŚ) potwierdza tego dnia Twoje prawo
do świadczeń. Jeśli nie masz konta w ZIP, załóż je. Więcej o ZIP –
na dalszych stronach Informatora.
Idąc do lekarza, zabieraj ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL.
Dokument tożsamości zabieraj ze sobą na każdą wizytę u lekarza, także wtedy, gdy idziesz do lekarza z dzieckiem.
Czerwony kolor w eWUŚ.
W przychodni, pracownik rejestracji, na podstawie dokumentu tożsamości, sprawdzi w systemie Elektronicznej Weryfikacji
Uprawnień Świadczeniobiorców Twoje prawo do świadczeń:
zielony kolor potwierdza to prawo; czerwony oznacza, że w danym dniu eWUŚ tego prawa nie potwierdza. Jeśli jesteś osobą
ubezpieczoną/ uprawnioną, możesz złożyć oświadczenie lub
okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie/ opłacenie składki. Więcej o systemie eWUŚ - na dalszych stronach
Informatora.
Co Ci dolega?
Zanim pójdziesz do lekarza rodzinnego, zastanów się, co Ci dolega. Czy masz gorączkę: od kiedy występuje i jaka jest w danym
dniu; czy boli Cię gardło, czy pojawiły się: katar, kaszel, osłabienie, nadmierna potliwość, ból oczu, duszności, wymioty,
biegunka.
Przejrzyj domową apteczkę.
Jeśli podejrzewasz przeziębienie, infekcję wirusową czy anginę,
sprawdź domową apteczkę; ile leków zostało z poprzedniej kuracji, czy nie są przeterminowane.
Lekarz wprowadzi Cię na szybką ścieżkę onkologiczną.
W razie podejrzenia choroby nowotworowej, lekarz rodzinny
wystawi Ci kartę DiLO - Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.
Szybka ścieżka jest po to, by wcześnie rozpoznać i skutecznie
leczyć nowotwory.
Nie zajmuj lekarzowi więcej czasu, niż potrzeba.
Pamiętaj, że czekają na niego inni chorzy.
Jeśli wymienisz lek na tańszy, poinformuj o tym lekarza.
Na następną wizytę u lekarza rodzinnego przynieś opakowanie
leku otrzymanego w aptece jako zamiennik.
Nie nadużywaj leków kupowanych bez recepty.
Spożywanie w nadmiarze leków kupowanych bez recepty, np.
przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych, może doprowadzić do poważnych chorób nerek, wątroby i żołądka.
Korzystaj z badań profilaktycznych.
Badania profilaktyczne pozwalają zapobiec groźnym chorobom lub wcześnie je wykryć i skutecznie leczyć. Jeśli nie wiesz,
na czym polega badanie profilaktyczne i jakie są korzyści z jego
wykonania, zapytaj o to swojego lekarza rodzinnego.
Nie zapominaj o szczepieniach.
Wielu chorobom zakaźnym, w tym także zagrażającym życiu,
można zapobiec lub złagodzić ich skutki dzięki szczepieniom.
Jeśli nie masz przekonania do szczepień, zapytaj lekarza o ich
skuteczność. Program Szczepień Ochronnych na dany rok, w tym
szczepień obowiązkowych dla dzieci i młodzieży oraz osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie, a także szczepień
zalecanych, ogłasza Główny Inspektor Sanitarny w Dzienniku
Urzędowym Ministra Zdrowia.
Pamiętaj o lekach od innych lekarzy.
Informuj lekarza rodzinnego o lekach zapisywanych Ci przez
innych lekarzy. Łączenie niektórych leków może być szkodliwe,
a nawet niebezpieczne dla zdrowia, dlatego ich zażywanie powinno się odbywać pod kontrolą lekarza.
Obserwuj stan swojego zdrowia.
Jeśli monitorujesz w domu stan swojego zdrowia, np. mierzysz
ciśnienie tętnicze, zapisuj daty, godziny i wyniki tych pomiarów,
a także innych obserwacji.
Zbieraj wyniki badań.
Pokaż lekarzowi wyniki ostatnich badań, konsultacji, kartę wypisu ze szpitala. Na wizyty z dzieckiem, zabieraj książeczkę zdrowia dziecka.
Wizyta lekarza w domu chorego.
Jeśli masz gorączkę, spróbuj obniżyć temperaturę i udać się
do przychodni. Wizyty domowe, w domu chorego, odbywają
się w wyjątkowych sytuacjach, gdy lekarz uzna je za niezbędne
z przyczyn medycznych.
Nie lekceważ bólu.
Jeśli stale coś Cię boli, powiedz o tym lekarzowi. Przyczyna bólu
może być łatwa to stwierdzenia. Pomocne w jej określeniu są też
badania diagnostyczne.
Pytaj rodzinę o jej choroby.
Szczególnie ważne są takie choroby jak cukrzyca, nadciśnienie,
zaburzenia cholesterolu, zawały, udary, choroby nowotworowe.
6
Skłonność do pewnych chorób bywa dziedziczona, jednak zdrowie w dużej mierze zależy od stylu życia.
Zapisz adres i telefon do najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Informacja o dyżurnych przychodniach powinna się znajdować
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przychodni, w której przyjmuje Twój lekarz rodzinny.
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, między
godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Mogą być realizowane w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie/ poradni/przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie - w domu pacjenta lub
w domu pomocy społecznej, jeśli pacjent tam mieszka.
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza. W chorobach przewlekłych, jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, porada jest
mu udzielana w uzgodnionym terminie. Późniejszy termin wizyty dotyczy także kontynuacji leczenia.
Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania,
np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny,
pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej
w sytuacji nagłego zachorowania
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ
Aby korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, należy w wybranej przez siebie przychodni dokonać wyboru lekarza i pielęgniarki; osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta obojga płci
do ukończenia 2 miesiąca życia - objęci są także opieką położnej.
Pacjent ma prawo wyboru podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
nie częściej niż trzy razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się
bezpośrednio w przychodni.
Opłata za kolejną zmianę
W przypadku czwartej zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej
w danym roku, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych.
Opłatę należy uiścić na konto Oddziału Wojewódzkiego NFZ (numer konta podany jest na ostatniej stronie okładki Informatora).
Opłaty nie pobiera się w przypadku: zmiany przez pacjenta miejsca zamieszkania, zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/ pielęgniarkę/ położną podstawowej opieki zdrowotnej, a także innych przyczyn niezależnych
od woli pacjenta.
Deklaracja dla noworodka
Noworodki do 6 miesiąca życia, jeśli nie mają nadanego numeru ewidencyjnego PESEL, mogą być zgłaszane na listę lekarza/
pielęgniarki/położnej POZ na podstawie ubezpieczenia rodzica
lub opiekuna prawnego. Po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca
życia, system informatyczny NFZ, w wyniku dokonanej weryfika-
cji, zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną. Po ukończeniu
przez dziecko 6 miesiąca życia, rodzic powinien złożyć ponowną
deklarację, podając numer PESEL dziecka.
Zadania lekarza POZ
Kierowanie na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu
pacjenta
W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi i procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji
uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta.
Jeśli zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
Gabinet zabiegowy (w tym punkt szczepień) funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Świadczeniodawcy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punkt szczepień powinien być czynny minimum jeden raz w tygodniu w godzinach
popołudniowych, po godzinie 15.00.
Kierowanie na badania laboratoryjne
Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność
wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi
laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.
W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta. Zlecenie na po7
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
branie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie
i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych
próbek.
Zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent
złożył deklarację.
Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci
świadczeniodawca POZ ze środków finansowych otrzymywanych
z NFZ, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie
lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi dany świadczeniodawca podpisał umowę.
Lekarz POZ może skierować pacjenta także na specjalistyczne badanie diagnostyczne, jakim jest badanie endoskopowe przewodu
pokarmowego.
Badanie diagnostyczne
na zlecenie lekarza POZ
należy wykonać w miejscu
(laboratorium/ pracowni)
przez niego wskazanym.
Od 2015 roku lekarz POZ może skierować pacjenta na dodatkowe
badania diagnostyczne: TSH, FT3, FT4, PSA-antygen swoisty dla
stercza całkowity; morfologię krwi obwodowej z płytkami krwi;
żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC); posiew wymazu
z gardła z antybiogramem; diagnostykę ultrasonograficzną: USG
tarczycy i przytarczyc; USG ślinianek; USG nerek, moczowodów,
pęcherza moczowego; brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej,
w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego; USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej; USG węzłów chłonnych; spirometrię.
Kierowanie do lekarza specjalisty lub do szpitala
Lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania
wyników niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną,
w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.
Wypisywanie recept – więcej o receptach na dalszych stronach Informatora
8
Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe – więcej o leczeniu
uzdrowiskowym - na dalszych stronach Informatora
Zadania pielęgniarki POZ
Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi pacjentom, którzy złożyli
do niej deklarację wyboru; zabiegi wykonuje na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ.
Materiał do badań diagnostycznych pobiera w domu pacjenta
wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest
pacjent.
Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki.
W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane
są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym
z pacjentem.
Zadania położnej POZ
Sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz neonatologiczną - nad noworodkiem. Prowadzi edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, opracowuje dla
nich plan edukacji. Począwszy od 26 tygodnia ciąży, aż do rozwiązania, sprawuje nad kobietą opiekę w formie wizyt odbywanych
nie częściej niż 2 razy w tygodniu. Ponadto opiekuje się noworodkiem do ukończenia przez niego 2 miesiąca życia oraz kobietą
w okresie połogu – do 42 dnia po porodzie. Realizuje w formie
wizyt domowych pooperacyjną opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej.
Położna sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
Zadania pielęgniarki szkolnej
Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem
szkolnym i obowiązkiem nauki, w miejscu, w którym się uczą i wychowują. Pod opieką pielęgniarki szkolnej znajdują się uczniowie
od klasy zerowej w szkołach podstawowych po ostatnią klasę
szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ, rodzinni, pierwszego kontaktu)
powiat białogardzki
powiat goleniowski
Białogard, Gabinet Lekarza Rodzinnego Doktor Cieśla, Grunwaldzka 30,
94 312 00 80
Białogard, „Dr Kałła” S.C. Krystyna Kałła, Marek Kałła, Lindego 17, 94 312 27 58
Białogard, NZOZ Eskulap, Anna Niechciał, Mickiewicza 6, 94 312 88 70
Białogard, NZOZ Evamed, Maria Styczyńska, Szymanowskiego 20, 94 312 33 54
Białogard, NZOZ Evamed, Maria Styczyńska, Lipowa 12, 94 312 00 52
Białogard, NZOZ Folk-MedSp.z.o.o., 1-go Maja 23, 94 312 26 05
Białogard, NZOZ ,,Reu-Med.” Miłosz Barańczuk, Moniuszki 2a, 94 312 52 50
Dobrowo, NZOZ Medjol II, Dobrowo 29, 94 311 14 06
Karlino, NZOZ Folk-Med Sp. zo.o., Szczecińska 3, 94 311 35 61
Karlino, Przychodnia POZ Twój Lekarz, Koszalińska 15, 94 311 64 44
Karlino, NZOZ POZ ,,EBW” Elżbieta Bekta-Wójcik, Koszalińska 25, 94 311 62 66
Tychowo, NZOZ Medjol II, Wolności 9, 94 311 50 23
Tychowo, ZOZ Ed-Med Eduard Szulc Indywidualna Praktyka Lekarska - Wyjazdowa
Tychowo, Bukowa 2, 698 277 947
Dębice, SP Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Nowogard, Dębice 58, 91 419 11 19
Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o., Nowogardzka 2,
91 466 43 69, 91 466 43 20
Goleniów, NZOZ Polmed - Przychodnia Spółka z o.o., Pocztowa 43, 91 419 15 05,
91 407 20 54
Goleniów, Profi-Med. Sp. z o.o., M. Konopnickiej 10a, 91 407 12 50
Kliniska Wielkie, Profi-Med. Sp. z o.o., Szczecińska 16, 91 418 13 25
Łąka, NZOZ s.c. „Vita-S”, Staropolska 38, 91 418 82 23
Maszewo, ZOZ S.C. w Maszewie Kilińskiego 5, 91 418 75 99
Maszewo, SP Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Szkolna 10a/7, 781 44 21 22
Nowogard, NZOZ „Praxis 2”, 3-go Maja 26 B, 91 392 51 20
Nowogard, NZOZ „LEKS” S.C. Zbigniew Antczak, Dariusz Szarek, Kościuszki 36,
91 392 25 25
Nowogard, Promed S.C S.C., Kościuszki 36, 91 392 67 40
Nowogard,Baby - Med” S. C. Urszula Czura, Helena Rokicka, Marzanna Śliwka,
Kościuszki 36, 91 392 60 13
Nowogard, SP Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Wojska Polskiego 7, 91 392 13 56
w.169; 91 39 21 800
Nowogard, PRAXISS pecjalistyczny ZOZ Dworcowa 2, 604 422 221
Osina, NZOZ „Proximus”, Osina 53, 91 391 0 3 10
Przybiernów, Samodzielny NZOZ w Przybiernowie, Cisowa 3, 91 418 65 99
Stepnica, NZOZ s.c. „Vita-S”, Tęczowa 3, 91 418 89 55
Stepnica, Samodzielny NZOZ Elżbieta Weryszko, Krzywoustego 5c, 91 418 86 45
powiat choszczeński
Bierzwnik, NZOZ Lancet, Krajowej Rady Narodowej 9, 95 768 01 09
Bierzwnik, NZOZ Jacek Naszyński, Dworcowa 44, 95 768 08 60
Choszczno, ISPL Lek. Elżbieta Wolniewicz-Olek - Pediatra i Spec. Med.,
Konopnickiej 2, 95 765 36 13
Choszczno, NZOZ Jezierski, Niedziałkowskiego 2B/10, 95 768 97 10
Choszczno, NZOZ Pacześna, Niedziałkowskiego 2B/8, 95 768 97 10
Choszczno, NZOZ Tukindorf, Niedziałkowskiego 2B/9, 95 768 97 10
Choszczno, NZOZ Wiatrow, Niedziałkowskiego 2B/5, 95 768 97 10
Choszczno, NZOZ Zimny, Niedziałkowskiego 2B/3, 95 768 97 10
Choszczno, NZOZ Znaczko, Niedziałkowskiego 2B/4, 95 768 97 10
Choszczno, SNZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, Wolności 17, 95 765 81 65
Choszczno, SP ZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4A, 95 765 87 80
Drawno, NZOZ „Eskulap”, Choszczeńska 46, 95 768 21 80
Krzęcin, NZOZ Marian Jędrzejczyk, Pogodna 9, 765 95 52 22
Pełczyce, Akmed NZOZ S.C., Ogrodowa 11b, 95 768 50 11
Recz, NZOZ B. Koper-Kozikowska, Kolejowa 1, 95 765 40 18
Recz, NZOZ Omnibus S.C., K.B. Harasimowicz, Kolejowa 1, 95 765 40 18
powiat drawski
Czaplinek, NZOZ Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., ul. Pławieńska 10A,
94 71 62 741
Czaplinek, Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Medyk II” s.c., Wałecka 54A,
94 375 50 72
Drawsko Pomorskie, SP ZOZ MSW w Koszalinie, Chrobrego 4, 602 376 506
Drawsko Pomorskie, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”,
Obrońców Westerplatte 1A, 94 36 32 292
Kalisz Pomorski, ZOZ „Eskulap” w Kaliszu Pomorskim, Wolności 14, 94 361 60 41
Kalisz Pomorski, Przychodnia Rodzinna Salus, Wolności 14, 94 361 63 82,
94 361 60 41
Nowe Worowo, NZOZ Awimed - Andrzej Wiącek Ostrowice, Chopina 7,
94 361 52 78
Ostrowice, NZOZ Awimed - Andrzej Wiącek Ostrowice, Ostrowice 96, 94 361 52 78
Wierzchowo, Przychodnia Lekarska „Eskulap”, Długa 43, 94 361 84 78
Złocieniec, NZOZ Medica S.C., Pl. 650-Lecia 1, 94 367 23 63
powiat gryficki
Brojce, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Pod Bukami” S.C., Parkowa 9,
91 386 11 76
Cerkwica, ZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej, Szkolna 10, 91 384-66-87
Gryfice, Praktyka Lekarska Małgorzata Palicka, Dworcowa 2, 91 384 63 33
Gryfice, NZOZ „Wita-Med”, Dworcowa 21/1, 91 384 58 65
Gryfice, Zespół Lekarzy Rodzinnych „Wysoczańscy”, Dworcowa 2, 091 384 63 33
Gryfice, Zespół Lekarzy Rodzinnych „Wysoczańscy”, Kościuszki 70 B/ 1,
091 384 08 42
Gryfice, ZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej, Księdza Ruta 9, 91 38 47 027
Gryfice, ZOZ „MIL-MED”, Księdza Ruta 8/1, 91 384 68 50
Mrzeżyno, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Trzebiatowska 1, 94 386 65 99
Niechorze, NZOZ Medyk, Mazowiecka 2, 91 386 33 58
Płoty, NZOZ - Poradnia Rodzinna, Jedności Narodowej 35a, 91 385 21 35
Płoty, NZOZ „Promyk”, Dworcowa 7, 91 385 12 32
Płoty, ZOZ Mil-Med, Jedności Narodowej 35, 91 385 30 22
Pobierowo, ZOZ „Majewski-Med”, Grunwaldzka 79, 91 386 25 88
Rewal, ZOZ „Majewski-Med”, Warszawska 31, 91 386 25 88
Trzebiatów, NZOZ „Eskulap II”, Kamieniecka 14 A, 91 387 31 65
Trzebiatów, ZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej, Witosa 11, 91 387 47 19
powiat gryfiński
Banie, Przychodnia Rodzinna „Panaceum”, Myśliborska 2, 91 416 65 99
Cedynia, NZOZ Hipokrates Cedynia, Obrońców Stalingradu 28, 91 414 40 54
Chojna, NZOZ SalusDradrach Lech & Konieczny Sławomir Kościuszki 5, 91 414 15 77
Chojna, WOMP-ZCLiP, Kościuszki 10, 91 414 24 82
Gardno, NZOZ w Gardnie, Żelisławiecka 12, 91 404 11 04
Gryfino, Vita-Med, 9-go Maja 8, 91 416 25 44
9
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
Gryfino, NZOZ „Chrobry”, Joanna Kostrzewa, Chrobrego 52, 91 404 58 88
Gryfino, NZOZ INTERMED Sp.z o.o., Niepodległości 28, 693 162 216
Gryfino, Pediatryczno-Internistyczny NZOZ Spółka Cywilna, Parkowa 7,
91 416 26 87
Gryfino, Megamed Sp. z o.o. - oddział w Nowym Czarnowie., Targowa 16,
91 414 10 21
Kołbacz, NZOZ Dariusz Jahns, Szarych Mnichów 10, 91 312 40 73
Krzywin, NZOZ Przychodnia Rodzinna w Mieszkowicach, Widuchowska 2,
91 416 75 28
Mieszkowice, NZOZ „Centrum Medyczne” s.c., Maria Niedźwiecka, Nata Kloc,
Poniatowskiego 15, 91 414 54 60
Mieszkowice, NZOZ Przychodnia Rodzinna w Mieszkowicach, Poniatowskiego 15,
91 414 52 27
Moryń, NZOZ Jerzy Nowak, Dworcowa 6, 91 414 60 14
Nowe Czarnowo, Megamed Sp. z o.o. - oddział w Nowym Czarnowie., Nowe
Czarnowo 74, 91 316 50 40
Stare Czarnowo, NZOZ Lidia Pięta, Szczecińska 29, 91 312 41 19
Trzcińsko-Zdrój, Kruszewska-Marchlik Spółka Partnerska Lekarzy, 2-go Lutego 20,
91 414 81 96
Trzcińsko-Zdrój, Specjalistyczna Praktyka Medycyny Rodzinnej Małgorzata
Gernand-Czubko ESKULAP, ul. 2-go Lutego 27, 602 688 369
Widuchowa, NZOZ Przychodnia Rodzinna w Mieszkowicach, Tatrzańska 13,
91 416 71 99
Zielin, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, Działka 200, 91 402 18 20
powiat kamieński
Chomino, NZPOZ S.C. Medyk, Chomino 29, 91 383 21 70
Dziwnów, Partnermed” Kościukiewicz i Gorący S.C., Słowackiego 19, 91 381 37 03
Golczewo, SP ZOZ w Golczewie, Zwycięstwa 25, 91 386 05 37
Kamień Pomorski, Niepubliczny Pediatryczny ZOZ ,,Magnus”, Kopernika 26,
91 382 40 16
Kamień Pomorski, ZOZ „Eskulap” S.C., Kopernika 26, 91 382 06 61
Kamień Pomorski, NZOZ Medicina, Szpitalna 11, 91 382 09 19
Kamień Pomorski, Szpital Św. Jerzego, Szpitalna 10, tel.91 326 26 00, 91 326 26 90,
91 326 26 91, 91 326 26 92
Kołczewo, NZOZ Vita S.C. , Zwycięstwa 1, 91 326 51 50
Międzyzdroje, NZOZ „Partnermed”, Gryfa Pomorskiego 21-23, 91 32 80 179
Międzyzdroje, NZOZ „Medica-Med” S.C. Polna 57, 91 328 26 05
Świerzno, NZPOZ S.C. Medyk, Świerzno 22, 91 383 27 76
Wolin, NZOZ „Przy Parku”, Parkowa 3a, 91 326 15 45
Wolin, NZOZ Vita S.C., Gen. Karola Świerczewskiego 8c, 91 326 11 44
Wysoka Kamieńska, SP ZOZ w Golczewie Andrzej Radecki, Kolejowa 2,
91 383 20 91
powiat kołobrzeski
Drzonowo, Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Blocher, Drzonowo
60, 94 358 74 78
Dygowo, PPL Lek. Med. Krystyna Woźniak, Zielona 4, 94 358 41 17
Gorawino, NZOZ ,,Best-Med.”, Gorawino 6, 94 35-83-215
Gościno, Gabinet Lekarza Rodzinnego w Gościnie nr 1 Lek. Med. Małgorzata
Wiśniewska, Lipowa 18/2, 94 351 20 51
Gościno, ZOZ „Meritum” FarhadMohamad, Lipowa 16/7, 94 351 21 05
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 351 96 71
Kołobrzeg, ISPL Barbara Kędzia, Łopuskiego 52, 94 35 470 88
Kołobrzeg, ISPL Jolanta Wilczyńska, Łopuskiego 52, 94 35 470 88
Kołobrzeg, ISPL Leonarda Sobczak, Łopuskiego 52, 94 35 470 88
Kołobrzeg, ISPL Franciszka Jezierska, Unii Lubelskiej 31A/I-II; 33A/I, 94 35 470 88
Kołobrzeg, ISPL Violetta Garstka- Bemowicz, Unii Lubelskiej 31A/I-II; 33A/I,
94 35 470 88
Kołobrzeg, ISPL Zdzisława Domin, Unii Lubelskiej 31A/I-II; 33A/I, 94 35 470 88
10
Kołobrzeg, ISPL Agnieszka Rogocka , Tarnopolska 1c/d, 94 354 34 34
Kołobrzeg, ISPL Bożena Popek-Ogińska, Unii Lubelskiej 31C, 94 353 00 18
Kołobrzeg, ISPL Ewa Kogutowicz-Reichel, Unii Lubelskiej 31 C, 94 353 00 18
Kołobrzeg, ISPL Ewa Kubasik-Bogacz, Unii Lubelskiej 31 C, 94 35 300 18
Kołobrzeg, ISPL Lek. Med. Beata Rybka-Stoma, Unii Lubelskiej 31A/I-II; 33A/I,
94 354 70 88
Kołobrzeg, ISPL Lidia Jastrzembska, Unii Lubelskiej 31 C, 94 353 00 18
Kołobrzeg, ISPL Monika Bronny, Unii Lubelskiej 31c, 94 35 300 18
Kołobrzeg, Przychodnia Specjalistyczna Al-Med. Sp. z o.o., Wschodnia 3,
94 354 22 23
Kołobrzeg, Przychodnia Rodzinna VIO-ZAL Zaleska Violetta, Kupiecka 5b,
94 352 16 21
Kołobrzeg, NZOZ Diamed, Zapleczna 9a/13, 94 354 21 52
Kołobrzeg, NZOZ Hipokrates, Zapleczna 9a/13, 94 354 21 52
Kołobrzeg, Lekarz Rodzinny Edward Bojanowski, Łopuskiego 31, 94 354 22 40
Kołobrzeg, Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Blocher,
Łopuskiego 38, 508 366 968
Kołobrzeg, SPZOZ MSW, Szpitalna 2, 94 347 16 44, 94 347 16 88
Kołobrzeg, ZOZ Pomorskie Centrum Medyczne, Kolejowa 1, 94 352 78 79
Kołobrzeg, Zakład Profilaktyczno-Leczniczy, Wschodnia 3, 94 352 94 45
Rymań, NZOZ ,,Best-Med”, Szkolna 4, 94 35 83 215
Siemyśl, ZOZ Siemyśl Anna Brzóska, Kołobrzeska 12/1, 94 358 80 21
Siemyśl, ZOZ Siemyśl Dorota Brzezińska, Kołobrzeska 12/1, 94 358 80 21
Ustronie Morskie, Gabinet Lekarza Rodzinnego Mieczysław Poniedziałek Pediatra
Lekarz Rodzinny, Osiedlowa 2b, 94 351 55 39
Ustronie Morskie, NZOZ Ars Medica Ustronie Morskie, Osiedlowa 2b, 94 351 40 35
Wrzosowo, PPL Jacek Zaleski, Wrzosowo 54, 94 358 19 89
Koszalin
Koszalin, Centrum Medyczne Beta-TarnowskiSp. z o.o., Traugutta 33/1,
94 343 22 99
Koszalin, NZOZ „Art Med” w Koszalinie, Niepodległości 44 -48, 94 341 54 70
Koszalin, NZOZ „Art Med” w Koszalinie, Św. Wojciecha 1, 94 346 30 29
Koszalin, NZOZ „Cordis”, Kościuszki 7, 94 346 24 71
Koszalin, NZOZ „Na Skarpie” S.C., Bosmańska 9, 94 343 25 75
Koszalin, NZOZ „Profilaktyka”, Staszica 8a, 94 347 74 82
Koszalin, NZOZ Przychodnia Clinika, Okulickiego 24 A, 94 340 70 83, 602 661 651
Koszalin, NZOZ „Puls”, Św. Wojciecha 1, 94 340 58 38
Koszalin, Nasz ZOZ „Rodzina” Adam Zając, Lelewela 7, 94 343 66 00
Koszalin, Nasz ZOZ „Rodzina” Adam Zając, Monte Cassino 13, 94 343 04 22
Koszalin, NZOZ „Salvita” S.C.,Kolejowa 71, 94 342 75 45
Koszalin, NZOZ „Twoje Zdrowie”, Kościuszki 7, 94 342 54 03
Koszalin, Przychodnia Lekarska „Vita”, Al. Monte Cassino 13, 94 347 72 00,
94 347 72 01
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ,
Zwycięstwa 204 A, 261 457792
Koszalin, ZOZ Medical Beta, Modrzejewskiej 15, 94 340 09 99, 604 549 478
Koszalin, Zespół Lekarza Rodzinnego Elkap, Zakole 1A, 94 342 02 42
Koszalin, ZOZ Panaceum, Krzyżanowskiego 1, 94 346 44 79
Koszalin, ZOZ Panaceum, Racławicka 15-17, 94 347 82 86
powiat koszaliński
Będzino, NZOZ Będzino, Będzino 18, 94 316 24 28
Będzino, NZOZ Będzino 26, 94 316 24 28
Biesiekierz, Zespół Lekarza Rodzinnego ,,Elkap”, Biesiekierz 13, 94 318 03 79
Bonin, Zespół Lekarza Rodzinnego ,,Elkap”, Bonin 8, 94 342 17 86
Bobolice, ZOZ Asklepios Raczyński i Wspólnicy, Pl. Zwycięstwa 8-12, 94 318 74 76
Dobrzyca , NZOZ Będzino, Dobrzyca 26, 94 318 12 89
Manowo, Przychodnia Zdrowia „Otwarte Serce” S.C. Teresa Obst i Krystyna
Raczkowska, Manowo 11A, 94 318 33 32
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
Mielno, ZOZ „Med-Care” s.c. L. Kosiński, W. Kosiński, Chrobrego 9, 94 31 66 515,
94 31 89 226
Mścice, Przychodnia Lekarska Master-Med, Rzemieślnicza 4, 94 316 59 78
Polanów, ZOZ w Polanowie, Bobolicka 4, 94 318 83 99, 94 318 82 71
Rosnowo, Samodzielny NZOZ „Zdrowie” Alla Anita Awstric, Rosnowo 7,
660 79 04 63, 94 343 05 23
Sarbinowo, NZOZ „Celsius-Bis” Usługi Medyczne Gutowscy Spółka Partnerska
Lekarzy, ul. Nadmorska 62, 94 316-55-89
Sianów, NZOZ „Medicus”, Słowackiego 3a, 94 318 55 56
Sianów, NZOZ „Słoneczko” S.C. Wiesława Porębska, Cecylia Chętkowska-Wilk,
Słowackiego 3, 94 318 55 58
Sianów, NZOZ „Kolmed „S.C., Słowackiego 1, 94 347 32 62
Świeszyno, Samodzielny NZOZ ,,Zdrowie” Alla Anita Awstric, Świeszyno 85,
94 316 12 78
Zegrze Pomorskie, Samodzielny NZOZ ,,Zdrowie” Alla Anita Awstric, 94 316 12 78
Żydowo, ZOZ w Polanowie, Żydowo 90, 94 318 88 13
Dołuje, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej ,,Salus”, Daniela 32, 91 311 88 19
Mierzyn, Centrum Medyczne Agmed, Grafitowa 4, 91 483 38 08
Nowe Warpno, ZOZ Lekarz Rodzinny, Welletów 18, 91 424 14 68
Police, ,,Medika” Usługi Medyczne Sp. z o.o.,Kuźnicka 1, 91 884 88 88, 91 884 88 00
Police, ,,Medika” Usługi Medyczne Sp. z o.o., Wyszyńskiego 29a, 91 312 88 60
Police, ZOZ ,,Consulta”, Chodkiewicza 11, 91 317 72 15, 53 175 15 97
Police, Polvita Sp. z o.o., Danuta Tracewska-Bychawska, Siedlecka 2a, 91 317 61 31,
91 317 88 08
Police, NZOZ „Almed”, Dworcowa 7, 91 317 60 86
Przecław, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej ,,Salus”, Przecław 58,
91 311 63 59
Przecław, Akademia Zdrowia Przychodnia Medycyny Rodzinnej S.C. Żuliński
Wojciech, Aneta Jakub, Przecław 58, 91 311 62 53
Tanowo, NZOZ „Almed”, Policka 4, 91 312 66 85
Trzebież, NZOZ Zbysław Adamczuk, Kościuszki 15, 91 312 82 13
powiat łobeski
Bielice, NZOZ Janusz Pawlak, Jana Pawła II 34a, 91 564 41 72
Lipiany, SP ZOZ w Lipianach, Myśliborska 3, 91 564 10 19
Przelewice, SP ZOZ, Przelewice 98, 91 564 31 32
Pyrzyce, NZOZ Eskulap - Sp. z o.o., Jana Pawła II 11, 91 570 16 47, 91 570 15 04
Warnice, Samodzielny Gminny ZOZ, w Warnicach 38, Warnice 38 , 91 561 28 83
Dobra, SP Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Nowogard, Mieszczańska 1A,
91 391 41 25
Łobez, NZOZ „Medicor” Andrzej Wysocki i Marek Kubacki S.C., Kwiatowa 12,
91 39 73 895
Łobez, ZOZ „Medyk” Franciszek Sarnecki, Orzeszkowej 5-5a, 91 397 64 00
Łobez, NZOZ „Przychodnia Rodzinna”, Niepodległości 66b, 91 397 55 60
Łobez, SP ZOZ w Gryficach, Sikorskiego 6, 91 573 25 12
Radowo Małe, NZOZ „Ośrodek Zdrowia”, Radowo Małe 17, 91 39 72 220
Resko, NZOZ w Resku, Bohaterów Monte Cassino 10, 91 395 13 32, 91 395 11 14
(dorośli), 91 395 15 65 (dzieci)
Resko, NZOZ „Intermed” Sp. Z O. O., Jedności Narodowej 8, 91 852 42 92
Węgorzyno, Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S.C.,
Runowska 28, 91 39 71 420
Węgorzyno, NZOZ Przychodnia Lekarska, Wiesława Andrusewicz, Runowska 22,
91 397 15 45
powiat myśliborski
Barlinek, NZOZ Zespołowa Praktyka Lekarska Medycyny Rodzinnej - lek. med.
Marek Grzywna, Kwiatowa 8, 95 746 44 20
Barlinek, „Eskulap” S.C., Szpitalna 11, 95 746 00 05
Barlinek, Medyk S.C., Szpitalna 11, 95 746 61 82
Barlinek, „Żyjmy Zdrowo” Iwona Olejnik-Pastroini, Szpitalna 8, 95 746 33 59
Boleszkowice, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, Świerczewskiego 54, 95 760 62 86
Dębno, Centrum Zdrowia II, Kościuszki 17, 95 760 93 39
Dębno, NZOZ „Medyk” S.C., Kościuszki 17, 601 577 113
Dębno, NZOZ Lek. Med. Adam Winnicki, Kościuszki 17, 95 760 90 00
Dębno, Przychodnia Ocean - KamranSayeed , Salezjańska 1, 95 729 92 07
Dębno, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, Kościuszki 17, 95 760 01 87
Dębno, NZOZ Przychodnia Rodzinna Dębno, ul. Spacerowa 9, 95 78 14 856
Dębno, Przychodnia Rodzinna „Zdrowie”, Mickiewicza 9, 512 813 278
Golenice, Przychodnia im. Jana Pawła II Sp. z o.o., Golenice 12, 95 747 20 71
Myślibórz, ZOZ „Przychodnia Rodzinna”, Kościelna 15, 95 747 02 50
Myślibórz, Przychodnia im. Jana Pawła II Sp. z o.o., Ogrodowa 9, 95 747 20 71,
95 747 20 72
Myślibórz, Przychodnia Medycyna, Armii Polskiej 14, 95 747 00 58
Nowogródek Pomorski, Przychodnia im. Jana Pawła II Sp. z o.o., Szkolna 3,
95 747 20 71
Sulimierz, Przychodnia im. Jana Pawła II Sp. z o.o., Sulimierz 53a, 95 747 20 71
powiat policki
Bezrzecze, NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej, Górna 18B, 91 818 20 10
Dobra, Centrum Medyczne Agmed, Graniczna 24a, 91 483 38 08
powiat pyrzycki
powiat sławieński
Darłowo, NZOZ „Ambulatorium”, Królowej Jadwigi 26, 94 314 44 00
Darłowo, NZOZ „Przychodnia Rodzinna”, M. Curie-Skłodowskiej 32, 94 314 47 33
Darłowo, SP ZOZ MSW w Koszalinie, Królowej Jadwigi 24, 94 314 44 00
Jarosławiec, HealthResort&Medical SPA ZOZ Panorama Morska, Uzdrowiskowa 15,
94 34 82 440
Kawno, ZOZ w Malechowie, Kawno 4, 94 318 52 93
Lejkowo, ZOZ w Malechowie, Lejkowo 12, 94 315 57 27
Malechowo, ZOZ w Malechowie, Malechowo 21, 94 318 42 09
Ostrowiec, ZOZ w Malechowie, Ostrowiec 16, 94 310 84 11
Postomino, NZOZ „Ars Medica”, Postomino 6 A, 59 810 85 11
Pieńkowo, HealthResort&Medical SPA ZOZ Panorama Morska, Pieńkowo 73,
59 810 94 78
Sławno, NZOZ Medyk, Basztowa 23, 59 810 62 32
Sławno, NZOZ Medyk, Chełmońskiego 6B, 59 810 55 73
Sławno, ZOZ w Malechowie, Wojska Polskiego 10, 59 810 25 66
Sławno, NZOZ „Ars Medica”, Koszalińska 4, 59 810 58 55
powiat stargardzki
Chociwel, Przedsiębiorstwo Usług Medyczny „Zdrowie” Maciej Milewski, ul. Armii
Krajowej 38 91 562 20 22
Dobrzany, NZOZ Lek. Med. Jerzy Milewski, Świerczewskiego 22, 91 562 01 11
Dobrzany, Marcin Kołodziejski, Niepubliczny ZOZ „Lek-Stomed”,
Świerczewskiego 34, 508 902 458
Dolice, NZOZ „Przy Janie” s.c. Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Wiejska 44,
91 564 02 96
Ińsko, NZOZ Doktor Ewa, Bohaterów Warszawy 4, 91 56 23 771
Ińsko, NZOZ Intermed, Jacek Kargul, Piękna 1, 91 562 30 16
Kobylanka, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia, Szkolna 20, 91 561 03 29
Marianowo, NZOZ Lek. Med Jerzy Milewski, Mieszka I 2, 91 561 82 06
Pęzino, Poradnia Medycyny Rodzinnej Cztery Pory Roku, Pęzino 41 A,
91 391 01 92, 603 20 90 03
Stara Dąbrowa, Poradnia Medycyny Rodzinnej Cztery Pory Roku,
Stara Dąbrowa 61, 91 397 22 95
Stargard Szczeciński, Medis Przychodnie, Kilińskiego 3, 91 577 68 12
Stargard Szczeciński, Medis Przychodnie, Główna 2, 91 576 07 77
Stargard Szczeciński, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „EWA-LEK” Sp. Jawna,
Pocztowa 2, 91 577 07 50
11
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
Stargard Szczeciński, NZOZ „Fam-Med”. Sp. z o.o., Osiedle Kopernika 10,
91 578 38 74
Stargard Szczeciński, NZOZ „Fam-Med”. Sp. z o.o.:Armii Krajowej 7u/2,
91 576 02 85
Stargard Szczeciński, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady 18,
91 392 55 13, 91 577 62 10
Stargard Szczeciński, NZOZ Pod Lwem, Witkowo Drugie 24 C, 601 76 77 45
Stargard Szczeciński, NZOZ „Przy Janie” s.c. Przychodnia Medycyny Rodzinnej,
Chrobrego 3a, 91 834 52 75
Stargard Szczeciński, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Zachód” Spółka Jawna,
B. Augustyniak, T. Burdyński, B. Gorzendowska-Gorzka, T. Szczerba, E. Zakrzewska,
Osiedle Zachód A17, 91 573 21 90, 91 834 04 56
Stargard Szczeciński, Przychodnia Osiedle Chopina ul. Węgierska 10F,
91 578 24 53
Stargard Szczeciński, Przychodnia Zdrowym Być , ul. Rumuńska A-G/1,
91 307 03 35
Stargard Szczeciński, WOMP - ZCLiP, Al. Żołnierza 12, 91 573 64 00, 91 573 89 99,
91 573 64 02
Stargard Szczeciński, WOMP - ZCLiP, Mickiewicza 18, 91 834 27 44, 91 578 56 16
Stargard Szczeciński, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
w Stargardzie Szczecińskim, Al. Żołnierza 37, 261 45 13 26, 261 45 13 28
Suchań, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Asklepios S.C. w Suchaniu,
Marta Jakubowska, Grzegorz Jakubowski, Hlonda 33, 91 56 24 020
Szczecin
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Ks. Piotra Skargi 9-11,
261 45 57 07, 261 45 56 60, 261 45 55 62, 606 719 613
Szczecin, Edan-Med., Bandurskiego 98/U7, 91 387 90 99
Szczecin, IPL POZ Henryk Petruczenko, Ku Słońcu 23/24, 91 48 48 182
Szczecin, LUX MED - Sp.z o.o., Mickiewicza 128 A, 91 487 44 81
Szczecin, LUX MED - Sp.z o.o., Odzieżowa 12 a, 91 422 16 00
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy ZOZ, Dubois 27, 91 814 02 02
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy ZOZ, Ludowa 13, 91 424 26 75
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy ZOZ, Stołczyńska 161, 91 421 79 35
Szczecin, Niepubliczny ZOZ „Interped” S.C., Danuta Dzierżawska, Renata Gruszecka,
Nad Odrą 28, 91 421 62 18
Szczecin, NZOZ Anna Wojtowicz, Batalionów Chłopskich 38, 91 461 22 46
Szczecin, NZOZ Barbara Stępień - Medycyna Rodzinna, Staromłyńska 21/26,
91 488 06 43
Szczecin, NZOZ Beata Modlińska, Tartaczna 14, 91 462 15 95
Szczecin, NZOZ Beata Oknińska, Krzemienna 42b, 91 460 96 57 w. 22
Szczecin, NZOZ Elżbieta Zarzycka Medycyna Rodzinna, Staromłyńska 21/26,
91 488 06 43
Szczecin, NZOZ ,,Familmed” Elżbieta Charkiewicz Przychodnia Medycyny
Rodzinnej, 26-go Kwietnia 63, 91 486 42 64
Szczecin, NZOZ „Family” Barbara Marczyńska, Wojska Polskiego 101, 91 422 54 42
Szczecin, NZOZ „Hipokrates”, Łucznicza 64, 91 423 20 71
Szczecin, NZOZ „Hipokrates”, Staromłyńska 21-26, 91 433 90 52
Szczecin, NZOZ Iwona Wołowicz-Naglik Medycyna Rodzinna, Staromłyńska 21,
91 488 06 43, 91 488-16-57
Szczecin, NZOZ Jolanta Macuk Medycyna Rodzinna, Staromłyńska 21/26,
91 488 06 43
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, 3-go Maja 25-27, 91 471 19 31,
91 471 19 32
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, Bolesława Śmiałego 21, 91 425 27 87
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, Piłsudskiego 36, 91 813 63 23
Szczecin, NZOZ Magdalena Skuza-Siemież, Krzemienna 42b, 91 460 96 57
Szczecin, NZOZ Majowe, Nałkowskiej 14, 91 462 73 02
Szczecin, NZOZ Marek Chomej , Brązowa 8, 91 463 45 66
Szczecin, NZOZ „Medycy” Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 72, 91 422 32 31,
91 422 18 30
12
Szczecin, NZOZ „Medycyna Rodzinna” Agnieszka Laskowska-Twarowska,
Tadeusz Twarowski , Stołczyńska 161, 91 453 87 25
Szczecin, NZOZ Multi Cordis, Powstańców Wlkp. 66/68, 91 482 24 51
Szczecin, Nasz Doktor Sp. z o.o., Strzałowska 25, 91 421 49 20
Szczecin, Nasz Doktor Sp. z o.o., Starzyńskiego 2, 91 489 31 49
Szczecin, NZOZ Piotr Tomaszewski , Brązowa 8, 091 463 45 66
Szczecin, NZOZ „Pogodna II” S.C., Kama Głód, Magdalena Trzaskowska,
Św. Jana Bosko 1, 91 486 12 27
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna, Chopina 22,
91 454 21 33
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna, Kadłubka 10-11,
91 421 00 83, 91 422 84 45
Szczecin, NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej, 9 Maja 13, 91 482 02 45
Szczecin, NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej, Derdowskiego 28, 91 453 01 84
Szczecin, NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej, Ledóchowskiego 16,
91 435 83 32
Szczecin, NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej, Lubelska 29, 91 486 80 80
Szczecin, NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej, Miodowa 45, 91 426 12 58
Szczecin, NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej, Szafera 16-18, 91 439 15 10
Szczecin, NZOZ Renata Witkowska, Brązowa 8, 91 463 45 66
Szczecin, NZOZ „Słoneczne” S.C., Łubinowa 15, 91 462 61 14
Szczecin, NZOZ ,,Zdroje”, Batalionów Chłopskich 38, 91 461 2112
Szczecin, Poradnia Medycyny Rodzinnej „Dąbie”, Gryfińska 2, 91 460 05 39
Szczecin, Poradnia Medycyny Rodzinnej Elżbieta Klimczewska,
Staromłyńska 21/26, 91 488 06 43
Szczecin, Poradnia Medycyny Rodzinnej, Joanna Pawlicka-Kłokocka, 3 Maja 25-27,
91 471 19 46
Szczecin, Poradnia Medycyny Rodzinnej Mirosława Karpcow-Pilak,
Staromłyńska 21/26, 91 488 06 43
Szczecin, Poradnia Medycyny Rodzinnej, Wacław Górczyński, Tartaczna 14,
91 462 15 95
Szczecin, Poradnia Rodzinna, Krzemienna 42b, 91 460 96 57
Szczecin, Poradnia Rodzinna DGW S.C., ul. Gorkiego 3/1, 91 818 58 77
Szczecin, Poradnia Rodzinna - Pawlus, Maciejewicza 25, 91 435 83 35
Szczecin, Przychodnia - Bukowe, Seledynowa 99, 91 463 17 97
Szczecin, Przychodnia Gumieńce S.C., Ku Słońcu 23/24, 91 485 65 66, 91 485 61 30
Szczecin, Przychodnia Kwoka, Reduty Ordona 54/1, 91 433 57 80
Szczecin, Przychodnia Lekarz Rodzinny, Klonowica 46A, 91 818 03 78
Szczecin, Przychodnia Medycyny Rodzinnej Centrum Medyczne „Vita”,
Łukasińskiego 42b/12, 91 485 80 46
Szczecin, Przychodnia Medycyny Rodzinnej Dom-Med Anna Krauze,
Witkiewicza 57/ 1, 91 881 22 64, 91 881-21-53, 500 279 434
Szczecin, Przychodnia Medycyny Rodzinnej Hrubieszowska, Dorota Wicyńska,
Hrubieszowska 22a, 91 483 48 64
Szczecin, Przychodnia Medycyny Rodzinnej Milena Barbara Sendur-Węgrzyn,
Hrubieszowska 22a, 91 483 48 64
Szczecin, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Podgórna”, Podgórna 22/23,
91 489 24 90
Szczecin, Przychodnia Rodzinna, Wiślana 14, 91 462 00 96
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, Przychodnia Portowa, Gdańska 21, 91 430 73 82
Szczecin, Przychodnia Portowa, Gdańska 20F, 91 430 72 85
Szczecin, Przychodnia Portowa, Osiedle Kasztanowe 50, 91 852 32 00
Szczecin,Scan Medica Sp. z o.o. Małgorzata Walczak, ul. Kostrzewskiego 19/U6,
91 831 60-17
Szczecin, SP ZOZ MSW w Szczecinie, Jagiellońska 44, 91 432 95 07, 91 432 95 00
Szczecin, SP ZOZ Szkół Wyższych, Wojska Polskiego 97, 91 422 12 87
Szczecin, SP ZOZ Szkół Wyższych, Boh. Warszawy 75, 91 444 28 70
Szczecin, SP ZOZ Szkół Wyższych, Boh. Warszawy 51, 91 449 45 34, 91 449 44 22
Szczecin, SP ZOZ Szkół Wyższych, Starzyńskiego 9, 91 480 97 73
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
Szczecin, SP ZOZ Szkół Wyższych, Chopina 51 a, 91 452 58 08
Szczecin, WOMP - ZCLiP, Bolesława Śmiałego 33, 91 43 49 200
Szczecin, WOMP - ZCLiP, Kopernika 18, 91 433 93 57, 91 422 50 18
Szczecin, WOMP - ZCLiP, 3-go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66, 91 488 05 01
Szczecin, ZOZ „Zdrowa Rodzina”, Batalionów Chłopskich 86, 91 461 29 13
Szczecin, Zakład POZ Jolanta Moszczyńska-Marcinkowska,
Batalionów Chłopskich 38, 91 461 21 12
powiat szczecinecki
Barwice, NZOZ Peozet Sp. z o.o. Kościuszki 3, 94 373 63 24
Barwice, ZOZ Zdrowie S.C., Kościuszki 3, 94 373 63 50
Biały Bór, ,,MEDEA’’ Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 2A, 697 613 290
Biały Bór, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp.z o.o.,
Norwida 5, 94 373 90 16
Borne Sulinowo, ZOZ w Bornem Sulinowie, Orła Białego 5, 94 373 31 16,
692 455 933
Grzmiąca, „Neomed”, Kolejowa 11A, 94 373 68 18
Grzmiąca, NZOZ Med-IK, Kolejowa 11, 94 373 70 40
Krosino, NZOZ Med-IK, Rzeczna 2, 94 373 66 18
Łubowo, ZOZ w Bornem Sulinowie, Strzelecka 3, 94 375 73 16
Silnowo, ZOZ w Bornem Sulinowie, Silnowo 1, 94 375 75 29
Szczecinek, Medycyna Rodzinna IVI-MED, Izabela Marko-Borek,
dr G. Matusewicz 11, 94 712 77 01
Szczecinek, Poradnia Rodzinna Doktor Jacek - Jacek Froehlich, 28 Lutego 3,
796 584 144
Szczecinek, NZOZ Peozet Sp. z o.o., 28-Lutego 3, 94 372 43 83
Szczecinek, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „MonMed”, Monika Bajer,
Genowefy Matusewicz 11, 94 712 77 01
Szczecinek, Specjalistyczna Praktyka Medycyny Rodzinnej ,,Panaceum”,
Wiesława Ciszewska, Grota Roweckiego 36, 94 374 59 37
Szczecinek, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Jeziorna” Małgorzata Nowak,
Jeziorna 3a, 94 374 01 28
Szczecinek, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Słoneczna” Halina Miernikowska,
Polna 24, 94 713 71 64
Szczecinek, ZOZ ,,Vital”- Danuta Dadasiewicz,, Kołobrzeska 10D, 94 37 215 19
Szczecinek, NZOZ Zachód, Karlińska 19, 94 372 55 55
Szczecinek, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o.,
Spółdzielcza 8, 94 374 22 95
Szczecinek, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o.,
Kilińskiego 7, 94 366 19 50
Szczecinek, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o,
Limanowskiego 13a, 94 374 07 72
Szczecinek, Medycyna Rodzinna, Elżbieta Malik-Rucińska, 28. Lutego 3,
609 222 909
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, Polna 24,
94 374 39 11
Wierzchowo, Przychodnia Medycyny Rodzinnej L.K.Med., Ludmiła Kowalkowska,
Wierzchowo 65, 94 375 77 15
powiat świdwiński
Brzeżno, NZOZ ,,Doktor” s.c, Brzeżno 19, 94 364 25 79
Lekowo, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świdwinie,
Lekowo 25, 94 365 67 05
Połczyn-Zdrój, Gabinet Lekarza Rodzinnego Krzysztof Darski,
Wojska Polskiego 13, 94 366 22 93
Połczyn-Zdrój, Eskulap S.C., Wojska Polskiego 13, 94 366 22 93
Połczyn-Zdrój, Medyk S.C. T.A. Kwaśniewscy, Grunwaldzka 29, 94 36 62 420
Połczyn-Zdrój, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Promyk”, Wojska Polskiego 13,
94 366 27 86
Połczyn-Zdrój, SP ZOZ MSW w Koszalinie, Plac Wolności 10, 94 366 60 20
Rąbino, ZOZ „Al-Med”, Ali Al-Mohamad, Rąbino 31, 94 364 32 14
Rusinowo, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świdwinie,
Rusinowo 34, 94 382 29 53
Sławoborze, Niepubliczna Przychodnia Medycyny Rodzinnej - Jacek Firmanty
Sławoborze, Świdwińska 1, 94 364 70 16
Sławoborze, NZOZ Eskulap, Anna Niechciał, Krzyżowa 4a, 94 364 76 32
Świdwin, NZOZ „Ana-Lek”, Kościuszki 23a, 94 364 96 14
Świdwin, NZOZ Mi-Med, Wojska Polskiego 22C, 94 713 40 28
Świdwin, Ośrodek Zdrowia „Medyk” s.c., ul. Wojska Polskiego 22c 94 365 23 18
Świdwin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Świdwinie,
Gagarina 71, 261 53 29 53
Świnoujście
Świnoujście, ZOZ „Poradnia Rodzinna - Lekarz Małgorzata Walerian i Partnerzy”,
Dąbrowskiego 4, 91 321 33 03
Świnoujście, NZOZ Przychodnia Lekarska - Tadeusz Czajka, Grunwaldzka 21,
91 321 94 44
Świnoujście, Przychodnia Lekarska „Nova-Med”., Dąbrowskiego 4, 91 321 42 46
Świnoujście, NZOZ „Medica-Med” S.C., Sąsiedzka 4, 91 322 17 95
Świnoujście, NZOZ „Medica-Med” S.C., Sosnowa 2, 91 321 52 22
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
w Świnoujściu, Kapitańska 8A, 91 888 68 02, 91 888 68 033
powiat wałecki
Człopa, Zespołowa Praktyka Lekarza Rodzinnego S.C, Pl. Zwycięstwa 2,
67 25 91 060
Mirosławiec, NZOZ Tadeusz Ząbek Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Polna 23,
67 259 50 06
Mirosławiec, Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Wojciecha Sabak NZOZ,
Polna 23, 67 259 50 09
Różewo, Przychodnia Lekarska „Salus”, Różewo 89, 67 258 19 27
Tuczno, „Konmed” Świadczenia Medyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Konrad Słoma, Gdańska 3, 67 259 30 34
Tuczno, Przychodnia Lekarska „Salus”, Wolności 55, 67 258 75 20
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
261 47 29 09
Wałcz, Przychodnia Lekarska „Salus”, Wojska Polskiego 2-6, 67 258 01 67 wew. 21
Wałcz, Przychodnia Rejonowa dla Dorosłych ZOZ S.C., Kościuszkowców 10,
67 387 37 30
Wałcz, Przychodnia Lekarska W. Janas, G. Pawłowska i Wspólnicy Spółka Jawna,
Kościuszkowców 10, 67 387 37 20
Wałcz, Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne PULS w Wałczu, Budowlanych 10,
67 356 52 80
Wałcz, Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne PULS w Wałczu, Wojska Polskiego 54,
602 29 35 35
13
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Świadczenia nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego
punktunocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, np. tam, gdzie ma najbliżej,niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego
lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
W jaki sposób sprawowana jest nocna i świąteczna
opieka zdrowotna
• Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach
ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie
uzasadnionych - w domu pacjenta.
• W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Wezwania
telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez
pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane w celu sprawnego ich wykonania - przez właściwy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej .
• Jeśli zajdzie potrzeba, lekarz dyżurny może skierować pacjenta
do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.
• Każdy świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) ma obowiązek umieścić wewnątrz przychodni
(widoczne także z zewnątrz), adresy oraz numery telefonów
podmiotów udzielających świadczeń po godz. 18.00 oraz w dni
ustawowo wolne od pracy.
W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach,
lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej
opieki w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości
leczenia, są realizowane, w celu sprawnego ich wykonania, przez
właściwy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie
z obszarem zabezpieczenia.
W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej
i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:
• gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie
życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie
przyniosły spodziewanej poprawy
• zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może
znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie
ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:
• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np.
kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie
u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
14
• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków
rozkurczowych
• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków
przeciwbólowych
• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób
w podeszłym wieku
• nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej
próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie
ratunkowe).
Czego nie można uzyskać korzystając z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym
leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane
od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18.
W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent
ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem
udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu
zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie
przeprowadzonego osobiście badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki, lub uczestnictwa w zajęciach sportowych,
spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.
W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent nie
uzyska zatem np. zaświadczenia związanego z rehabilitacją,
ale ma prawo do zaświadczenia, że nie jest zdolny do pracy lub
kontynuowania nauki lub uczestnictwa w zajęciach sportowych,
o ile lekarz taką niezdolność stwierdzi. Lekarzowi punktu nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej lub izby przyjęć lub szpitalnego
oddziału ratunkowego nie wolno odsyłać pacjenta po takie zaświadczenie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W części placówek sprawujących nocną i świąteczną opiekę
zdrowotną dostępny jest lekarz pediatra. W razie nagłego
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka, udziela on świadczeń w dni powszednie, od poniedziałku
do piątku w godz. 18-22, a w dni wolne od pracy w godz.
8-12 i 18-22
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej
Pediatra Barlinek,
k Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 957461810
Pediatra Police, MediklinikaSp. z o.o., Siedlecka 2, 914253850,500204590
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.,
Pyrzyce, Szpital Powiatowy w Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2,
Szpitalna 7, 512 644 91
91 570 25 73 wew.242, L:519144998,P:519144997
Pediatra Sławno, Szpital Powiatowy w Sławnie, I Go Pułku Ułanów 9, 59
Chojna, SP Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Polna 3, 9146128-55
810 6360
Choszczno, Falck Medycyna Sp. z o.o., Niedziałkowskiego 2b,
Pediatra Stargard Szczeciński, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady
18, 913925513,915776210, 500428210
510202266
Pediatra Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B.
Pediatra Szczecin, MediklinikaSp. z o.o., Unii Lubelskiej 1,
Chrobrego 4, 515 732 997
914253225,500204590
Pediatra Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.,
Pediatra Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna,
Nowogardzka 2, 91 46 64 369
Kadłubka 10/11, 914228445
Pediatra Szczecin, SP Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”,
Pediatra Gryfice, SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Niechorska 27, 91 384 47 14
Mączna 4, 91-88-06-389
Gryfino, Niepubliczny ZOZ „Intermed” Sp. z o.o.,Niepodległości
Pediatra Szczecin, WOMP - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia I
Profilaktyki, Bol. Śmiałego 33, 914349111, 914349115
28, 914162041
Pediatra Kamień Pomorski, NZOZ Vita S.C., Kopernika 26, 502 374132
Szczecinek,
k Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „Podimed”
Pediatra Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31,
Sp. z o. o., Kilińskiego 7, 94 366 19 50
094 3530356/ 0943530272
Świdwin, NZOZ „Ana-Lek „Kościuszki 23a, 094 3649614
Pediatra Koszalin, SPZOZ MSW w Koszalinie, Szpitalna 2, 94 3471680,
Pediatra Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o. o.,
602151097
Mieszka I 7, 91 32 67 435
Łobez, SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Wałcz, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne Puls w Wałczu,
Sikorskiego 6, 91 573 25 12
Wojska Polskiego 54, 67 250 66 50
Pediatra Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Sp. z o.o., Ogrodowa 9, 95 747 20 71, Złocieniec, Drawskie Centrum Specjalistyczne, Plac 650 - Lecia 1,
L: 606706999, P: 606706977
782312997
Pediatra Nowogard, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.,
3 Maja 46, 512532504
15
Stan nagły i zagrożenie życia
Stan nagły i zagrożenie życia
W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie, w izbach przyjęć (IP) i szpitalnych
oddziałach ratunkowych (SOR-ach). W sytuacji zagrażającej życiu pomoc w niezbędnym zakresie może być udzielona także przez podmiot, który nie ma umowy z NFZ. W izbie przyjęć udzielane są świadczenia w stanie nagłym.
Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający
na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu
lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych
czynności ratunkowych i leczenia.
Izba przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy nie służą do udzielania
planowych świadczeń opieki zdrowotnej, bowiem te świadczenia
pacjent może otrzymać w trybie ambulatoryjnym u swojego lekarza rodzinnego lub w poradni specjalistycznej.
IP i SOR-y nie służą do wystawiania recept w chorobach przewlekłych, nie wykonuje się tu planowych konsultacji specjalistycznych i badań, nie wystawia się skierowań na leczenie
uzdrowiskowe.
podtrzymanie funkcji życiowych chorego z urazem, elektroterapia
serca, wstępne leczenie ostrych zatruć, leczenie bólu, cewnikowanie pęcherza moczowego, ostre zagrożenia ginekologiczno-położnicze i nefrologiczne. Świadczenia obejmują zabezpieczenie
medyczne pacjentów i zapewnienie im transportu w razie potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
W izbie przyjęć i szpitalnym oddziale ratunkowym pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest
z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie przeprowadzonego osobiście badania.
Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności
do pracy lub kontynuowania nauki, lub uczestnictwa
w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który
taką niezdolność stwierdzi
W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane
także w razie braku potwierdzenia w eWUŚ prawa do świadczeń,
lub gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie
przez pacjenta oświadczenia.
W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest
obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego
prawo do świadczeń albo złożenia oświadczenia:
W IP i SOR pacjent nie uzyska zatem np. zaświadczenia związanego z rehabilitacją, ale ma prawo do zaświadczenia, że nie jest
zdolny do pracy lub kontynuowania nauki lub uczestnictwa
w zajęciach sportowych, o ile lekarz IP lub SOR taką niezdolność
stwierdzi. Lekarzowi izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego nie wolno odsyłać pacjenta po takie zaświadczenie do innego lekarza, np. podstawowej opieki zdrowotnej.
Świadczenia udzielane w izbie przyjęć (IP) oraz szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR).
W IP i SOR-ach udzielane są przez całą dobę świadczenia w stanach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji medycznej. Te świadczenia to np. opatrzenie ran, oparzeń i drobnych
urazów, unieruchomienie kręgosłupa i złamania kończyny, nastawienie zwichniętego stawu, usunięcie ciała obcego, tamponada
jamy nosowej, korekcja złamania przegrody nosowej, tamponada krwawienia z żylaków przełyku, zapewnienie i utrzymanie
drożności dróg oddechowych, wspomaganie i kontrola oddechu
sztucznego metodami ręcznymi i z zastosowaniem respiratorów,
16
Potwierdzanie prawa do świadczeń w stanach nagłych
• w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
• w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale
szpitalnym
- pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej
świadczeń (art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
W razie nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w terminach wyżej określonych, świadczenie
zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy (art. 50 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych).
Jeśli pacjent w późniejszym terminie przedstawi dokument potwierdzający, że w dniu udzielenia świadczenia był ubezpieczony
lub z innego tytułu miał prawo do tego świadczenia, świadczeniodawca jest obowiązany do zwrotu poniesionych przez pacjenta
kosztów. Późniejsze przedstawienie dokumentu nie może być
powodem odmowy zwolnienia z kosztów.
Opłacenie zaległych składek wraz z odsetkami nie zwalnia
z obowiązku pokrycia kosztów udzielonego świadczenia opieki
zdrowotnej.
Kiedy wezwać pogotowie ratunkowe
Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe
Izby przyjęć
Barlinek, SPZOZ Szpital Powiatowy, Szpitalna 10, 95 746 18 10 w. 71
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o., ul. Chopina 29,
tel. 94 311 37 02
Dębno, Szpital w Dębnie Sp. z o.o., Kościuszki 58, 95 760 20 63 wew. 44,
95 769 31 78, 95 760 20 63, 64, 65 wew. 30
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
94 363 03 03
Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o., Nowogardzka 2,
91 466 43 00
Gryfino, Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o, Parkowa 5, 91 416 23 54
Kamień Pomorski, Szpital Św. Jerzego, Szpitalna 10, 91 326 26 00
Kołobrzeg, Regionalny Szpital, Łopuskiego 33, 94 353 03 33
Koszalin, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Niepodległości 44,
94 342 20 51 - 53
Koszalin, SP ZOZ MSW, Szpitalna 2, 94 347 16 84
Nowogard, SP Szpital Rejonowy, Wojska Polskiego 7, 91 392 13 56 w. 164
Police, SP Szpital Kliniczny Nr 1 PUM, Siedlecka 2, 91 425 39 30
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju, Gwardii Ludowej 5,
94 366 18 02
Pyrzyce, Szpital Powiatowy, Jana Pawła II 2, 91 570 25 73 wew. 210
Resko, SPZZOZ, Szpitalna 8, 91 39 51 300
Sławno, Szpital Powiatowy, I Pułku Ułanów 9, 59 810 63 67
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, Piotra Skargi 9-11,
91 889 55 22, 91 810 58 31, 91 810 58 33
Szczecin, Specjalistyczny Szpital Szczecin-Zdunowo, A. Sokołowskiego 11
o
izba przyjęć ortopedyczna 91 442 72 35
o
izba przyjęć internistyczna i pulmonologiczna 91 442 72 45
Szczecin, SP Specjalistyczny ZOZ „Zdroje”, Mączna 4
o
izba przyjęć ogólna, 91 88 06 110, 91 88 06 144
o
izba przyjęć położniczo-ginekologiczna, 91 88 06 301, 91 88 06 375
o
izba przyjęć pediatryczna, 91 88 0 63 58; 91 88 06 549
o
izba przyjęć urologiczna, 91 88 06 552
o
izba przyjęć psychiatryczna, 91 88 06 211
Szczecin, SP Specjalistyczny ZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91 880 60 13
Szczecin, SP Szpital Kliniczny PUM Nr 2, Powstańców Wlkp. 72, 91 466 10 89
Szczecin, SP ZOZ MSW, Jagiellońska 44, 91 432 95 11
Szczecin - Zdunowo, Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
ul. A. Sokołowskiego 11,
91 44 27 200, 91 44 27 213
Świnoujście, SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły, Mieszka I 7, 91 32 67 335
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, Kołobrzeska 44, 261 47 28 80
Szpitalne oddziały ratunkowe
Choszczno, SPZOZ, Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 36
Gryfice, SPZOZ, Niechorska 27, 91 384 20 61 w. 472
Koszalin, Szpital Wojewódzki, Chałubińskiego 7, 94 34 88 500
Stargard Szczeciński, SPWZOZ, Wojska Polskiego 27, SOR 91 578 92 70
Szczecin, SP Szpital Kliniczny Nr 1 PUM, Unii Lubelskiej 1, 91 425 32 22,
91 425 32 23; 91 425 30 10
Szczecin, SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4,
91 813 98 00.
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., Kościuszki 38, 94 374 33 33
Kiedy wezwać pogotowie ratunkowe
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, do pacjenta należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, dzwoniąc
• z telefonu stacjonarnego pod 999
• z telefonu komórkowego pod 999 lub 112.
Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to m.in.: utrata
przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry
ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie
postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wy-
sypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy
użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami
chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utoniecie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana
próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające
samodzielne poruszanie się.
Dyspozytorowi pogotowia ratunkowego należy podać najważniejsze informacje:
• miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
• powód wezwania pogotowia
• kto potrzebuje pomocy, w jakim jest stanie
• kto wzywa zespół ratownictwa medycznego
• należy odpowiadać na pytania dyspozytora
• należy się zastosować do zaleceń dyspozytora w zakresie udzielania pierwszej
pomocy
17
Poradnie specjalistyczne
Poradnie specjalistyczne
(ambulatoryjna opieka specjalistyczna, AOS)
Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego (w ramach umowy z NFZ). Uwaga! Więcej o skierowaniach - na dalszych stronach Informatora.
Kierowanie na badania diagnostyczne
Lekarz specjalista może skierować pacjenta na dowolne badanie
diagnostyczne wskazane w koszyku gwarantowanych świadczeń
wykonywanych w ramach AOS, niezbędne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. To lekarz decyduje o potrzebie wykonania badania.
Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista w ramach umowy z NFZ są bezpłatne, jeśli pacjent wykona je na podstawie obowiązującego skierowaniai w miejscu wskazanym przez
lekarzakierującego.
Jeśli pacjent objęty stałą opieką specjalistyczną wymaga wykonania badań kontrolnych pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowanie na te badania wystawia i pokrywa
koszty ich wykonania poradnia specjalistyczna, w której pacjent
się leczy. Dotyczy to również poradni specjalistycznej, do którejskierowanie nie jest wymagane.
Badania ASDK
W przypadku ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, nazywanych w skrócie ASDK, takich jak rezonans
magnetyczny (MR), tomografia komputerowa (TK), echokardiografia płodu, endoskopia przewodu pokarmowego (gastroskopia
i kolonoskopia) oraz badania z zakresu medycyny nuklearnej,
o miejscu wykonania badania decyduje pacjent; wyboru dokonuje spośród pracowni mających umowę z NFZ.
ASDK, z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego, na które może kierować również lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, wykonywane są na podstawie skierowania
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane
przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza oraz opieka
psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Świadczenie specjalistyczne
j y
Świadczenie obejmujące ocenę stanu zdrowia świadczeniobiorcy
lub ocenę przebiegu leczenia, w oparciu o badanie podmiotowe
i przedmiotowe oraz posiadane lub przedstawione wyniki badań
dodatkowych oraz uwzględniające w uzasadnionych medycznie
przypadkach: realizację procedur medycznych - diagnostycznych
(w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub pozyskiwanie
w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników
badań dodatkowych, lub wydanie orzeczenia / zaświadczenia, lub
wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego – DiLO.
Świadczenie specjalistyczne
j y pierwszorazowe
Świadczenie wykonywane u pacjenta pierwszorazowego, polegające na kompleksowej ocenie stanu zdrowia (wywiad lekarski,
badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbęd-
18
nych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych). Obejmuje: podjęcie decyzji
diagnostycznej - określenie jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10; oraz podjęcie decyzji terapeutycznej – w tym określenie dalszego schematu opieki nad pacjentem; oraz wskazanie
dalszego trybu opieki, którym może być dalsze leczenie w POZ,
pozostawienie w opiece poradni specjalistycznej, skierowanie do
lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innej dziedzinie
medycyny, skierowanie do szpitala, albo zakończenie leczenia
specjalistycznego; oraz przekazanie „Informacji dla lekarza kierującego/POZ”; oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach
wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego – DiLO.
Świadczenie pohospitalizacyjne
W poradni przyszpitalnej, w szpitalu, w którym pacjent się leczył, może on w okresie nie dłuższym niż trzydzieści dni od zakończenia hospitalizacji, otrzymać świadczenia związane z nią
przyczynowo. Świadczenie pohospitalizacyjne obejmuje ocenę
przebiegu procesu leczenia, w oparciu o badanie i wyniki badań
dodatkowych. W uzasadnionych medycznie przypadkach mogą
to być badania uwzględniające realizację procedur medycznych:
diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub
niezbędne badania dodatkowe.
Organizacja
g
j pracyy poradni
Świadczeniodawca w widocznym dla pacjentów miejscu umieszcza informacje o miejscu i czasie udzielania świadczeń, imiona i
nazwiska osób, które ich udzielają, zasady zapisywania na wizyty
ambulatoryjne i domowe, tryb składania skarg i wniosków; prawa pacjenta; adres i numer telefonu do Rzecznika Praw Pacjenta,
numer bezpłatnej infolinii do Biura Praw Pacjenta przy Ministrze
Zdrowia oraz informacje o możliwości i sposobie zapisania się na
listę oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej.
W przypadku nieobecności lekarza w pracy, świadczeniodawca
ma obowiązek poinformować pacjentów o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie. Jeśli świadczeniodawca ma siedzibę
w innym miejscu niż wykonuje świadczenia, informacja powinna
być dostępna w obu miejscach.
Przyjmowanie pacjentów powinno się odbywać zgodnie z harmonogram pracy poradni. Standardowy harmonogram obejmuje
pracę poradni przynajmniej trzy razy w tygodniu po 4 godziny
dziennie, z zachowaniem ciągłości 4 godzin, w tym co najmniej
raz w tygodniu w godzinach między. 7:30 a 14:00, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach między. 14:00 a 20:00 W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz z poradni specjalistycznej udziela porad domowych.
Poradnie specjalistyczne
Poradnie specjalistyczne
realizacja szybkiej terapii onkologicznej
poradnia alergologiczna
Choszczno, NZOZ Znaczko, Niedziałkowskiego 2b, 95 7689710
Gryfice, NSZOZ „Alergo-Med”, 11 Listopada 7, 91 8521791
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 3842061 wew. 404
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 3572453
Koszalin, ISPL Jan Zdanowski Specjalista Alergolog, Heleny Modrzejewskiej 2,
943420512
Koszalin, Prywatna Przychodnia Specjalistyczna „Alergosan” Maria Jolanta
Stanosz-Sankowska, Jabłoniowa 24b/C, 94 3471567
Koszalin, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy iChorób Płuc, Niepodległości 44,
94 340 67 30, 94 342 20 51
Police, „Polvita” Sp. z o.o., Siedlecka 2a, 91317 61 31
Stargard Szczeciński, NZOZ Alergologia - Pulmonologia, Osiedle Zachód A,
91 5730133
Stargard Szczeciński, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady 18, 91 3925513
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 578 92 91, 91 578 96 36
Szczecin, Lux Med - Sp. z o.o., Mickiewicza 128a, 914874481
Szczecin, NZOZ „Alergologia”, Jagiellońska 67a, 914880012
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 4711932
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, Bolesława Śmiałego 21, 91425 27 87
Szczecin, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Podgórna”, Podgórna 22/23,
91 4892490
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 918806382
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 4661646
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 918139760
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 4711166,
91 4713366,914880501
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 4349200
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455562, 606 719613
Wałcz, Specjalistyczny Gabinet Lekarski Alergologiczny I Ftyzjopneumonologiczny
Krzysztof Adam Kitaszewski, Chłodna 50, 67 2501030
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
poradnia audiologiczna i foniatryczna
Koszalin, NZOZ „Acoustic - Med” S.C.G.P. Pieróg, Świętego Wojciecha 1, 94 3464707
Koszalin, Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci I Młodzieży z Wadą Słuchu
Polskiego Związku Głuchych, Jana z Kolna 24b, 94 3410484
Szczecin, NSZOZ „Prawobrzeże - Medyk”, Napierskiego 6c, 91 4643895
Szczecin, NZOZ Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, Starzyńskiego 3-4,
91455 33 00
Szczecin, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych,
Niedziałkowskiego 19, 91 4233609
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 4412100
Wałcz, NZOZ „Otolaryngolog”, Kościuszkowców 10, 67 258 21 60
poradnia chirurgii dziecięcej
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 3842061 wew. 249
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 4162109
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 3530237
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 1644
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 3488435
Stargard Szczeciński, WOMP-ZCLiP Szczecin, Żołnierza 12, 91 5736400,
91 5736402
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91880 6086
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 4253408
poradnia chirurgii klatki piersiowej
Szczecin, Specjalistyczny SzpitalIm. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 44273 51, 65
poradnia chirurgii ogólnej
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10,95 7461810 wew. 37
Białogard, „Folk - Med”, 1 Maja 23, 94 312 26 05
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., Szpitalna 7,
94 312 02 05
Borne Sulinowo, ZOZ w Bornem Sulinowie, Orła Białego 5, 94 3733116
Chojna, „Szpital Powiatowyw Gryfinie” Sp. z o.o., Kościuszki 10, 91 4041020
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 7658772
Czaplinek, ZOZ Ova-MedSp. z o.o., Pławieńska 10a, 94 375 55 91
Człopa, ZOZ - Venamed, Plac Zwycięstwa 2, 67 2591060
Dębno, NZOZ „Lekarzy Specjalistów” S.C., Kościuszki 17, 95 7690889
Dębno, Szpital w Dębnie Sp. z o.o., Kościuszki 58, 95 76020 63;64;65
wew.53;30;40
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
94 3630323
Golczewo, SPZOZ w Golczewie, Zwycięstwa 25, 91 3860537
Goleniów, NZOZ Specjalista S.C., Pocztowa 43, 91 4182693
Goleniów, Szpitalne Centrum Medycznew Goleniowie Sp. z o.o.,
Nowogardzka 2, 91 466 43 61
Gryfice, NZOZ „ Chirurg” Spółka z O.O, Dworcowa 21, 91 384 7024
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 3842061 Wew. 249
Gryfino, „Szpital Powiatowyw Gryfinie” Sp. z o.o.,Parkowa 5, 91 4169098
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 2041
Kalisz Pomorski, ZOZ - Venamed, Wolności 14, 94 3616382
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzegow Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91326 26 00
Kołobrzeg, NZOZ „Lancet”S.C.,Ppor.Edmunda Łopuskiego 52, 94 353 14 55
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 3530237
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 3519671, 94 3572457
Koszalin, NZOZ „ Chirurg” Spółka z O.O, Zakole 1, 94 342 0242
Koszalin, Prywatna Lecznica Chirurgiczna PraxisSp. z o.o., Al. Armii Krajowej 7,
94 3461401
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 3488355
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP Zakład Opieki
Zdrowotnej, Zwycięstwa 204a, 261 457 792, 261 457 702
Łobez, NZOZ „ Chirurg” Spółka z O.O, Elizy Orzeszkowej 5, 91 395 2726
Malechowo, ZOZ w Malechowie,21, 94 318 4209
Mirosławiec Górny, ZOZ - Venamed, Polna 23, 67 2595006
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9, 95 7472071,
95 7472072
19
Poradnie specjalistyczne
Nowogard, NZOZ „ Chirurg” Spółka z O.O, Kościuszki 36, 91 392 1632
Nowogard, SP Szpital Rejonowyw Nowogardzie, Wojska Polskiego 7,
91392 13 56 wew.212
Polanów, ZOZ w Polanowie, Bobolicka 4, 94 318 8399, 94 3188271
Police, „Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 918848888
Police, Przychodnia Lekarska „Spec-Medica” S.C., Siedlecka 2a, 91317 19 27
Police, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Siedlecka 2, 91 4253878
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., Gwardii Ludowej
5, 94 3661847
Pyrzyce, „Multimed - Poradnia Chirurgiczna Kosiński, Żukiewicz Spółka Jawna”,
Jana Pawła Ii 13, 91 5777192
Pyrzyce, Szpital Powiatowyw Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 wew. 210
Resko, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Jedności Narodowej 8, 91 8524292
Resko, NZOZ „ Chirurg” Spółka z O.O, Boh Warszawy 2, 91 395 2223
Resko, NZOZ „ Chirurg” Spółka z O.O, 1 Maja 5, 91 395 2223
Resko, SPZZOZ w Gryficach, Szpitalna 8, 91 395 1300
Sławno, Szpital Powiatowyw Sławnie, I Go Pułku Ułanów 9, 59 810 63 48
Stargard Szczeciński, NZOZ „Ginea 1”, Mickiewicza 20a, 91 8345234
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 578 92 91, 91 578 96 36
Stargard Szczeciński, WOMP-ZCLiP Szczecin, Żołnierza 12, 91 5736400,
91 5736402
Stargard Szczeciński, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ,
Al. Żołnierza 37, 261 45 13 26, 261 45 13 28
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 8140202
Szczecin, NZOZ „Starzyński”, Starzyńskiego 2, 91434 56 46
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 4711932
Szczecin, NZOZ Lancet Przychodnia, Al. Woj. Polskiego 92, 91 432 80 50
Szczecin, Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna, Batalionów Chłopskich 86,
91 461 2130
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 4412100
Szczecin, Przychodnia Specjalistyczna „Elko-Med”, Ku Słońcu 23, 91 434 3946
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM, Unii Lubelskiej 1,
91 4253395
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 4661322
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 8139370
Szczecin, SPZOZMSW, Jagiellońska 44, 91 4329507
Szczecin, SPZOZSzkół Wyższych, Wojska Polskiego 97, 91 422 12 87
Szczecin, Specjalistyczny SzpitalIm. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 442 73 51, 65
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 4711166,
91 4713366,914880501
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 4349200
Szczecin, ZOZ „Święty Marek” Spółka Cywilna, Gabinety Lekarskie, Łucznicza 64,
91 4500404
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455562,606719613
Szczecinek, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „Podimed” Sp. z o.o.,
Kilińskiego 7, 94 37211 97
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Spółka z o.o., Kościuszki 38, 94 3726780
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w
Szczecinku, Polna 24, 94 3743911
Świdwin, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., Drawska 38, 94 3662318
Świdwin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie,
Gagarina 71, 261 532 953
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduływ Świnoujściu Sp. z o.o.,
Mieszka I 7, 91 326 7424
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia LekarskaSPZOZ
w Świnoujściu, Kapitańska 8a, 91 888 68 02, 91 888 68
20
Tuczno, ZOZ - Venamed, Gdańska 3, 67 2593034
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
Złocieniec, ZOZ Ova-MedSp. z o.o., Plac 650 Lecia 1, 668 166 004
poradnia chirurgii onkologicznej
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 4162041
Koszalin, OnkomedSp Zoo Sp Komandytowa, Szpitalna 2, 602 102 436
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Orla 2, 94 3460018
Nowogard, NZOZ „Sanus” Spółka Cywilna, Kościuszki 36, 91 392 69 60
Resko, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Jedności Narodowej 8, 91 852 42 92
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 22, 91 4251595
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Szczecinku, Polna 24, 94 3743911
poradnia chirurgii plastycznej
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 3842061 Wew. 404
poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 4661322
poradnia chorób metabolicznych
Goleniów, Centrum Gastrologii I Leczenia Otyłości, Żeromskiego 46, X
Koszalin, Przychodnia Specjalistyczna Pulsmed, Stoczniowców 11-13, 94 341 99 43
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 4253395
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 9330,91 8139377
Wałcz, Przychodnia Specjalistyczna „Zdrowie” Dr Krystyna Kołodziejska-Motyl,
Ogniowa 50, 67 2585070
poradnia chorób zakaźnych
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 3488288
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 81393 41; 42
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 8139208
poradnia dermatologii i wenerologii
Białogard, Gabinet DermatologicznyEwa Lisowska, Kopernika 8a, 602 710 513
Borne Sulinowo, ZOZ w Bornem Sulinowie, Orła Białego 5, 943733116
Choszczno, ISPL Grażyna Gardas Specjalistaw Zakresie Dermatologii I Wenerologii,
Wolności 17, 602 583723
Darłowo, NZOZ „Zdrowie”, M.C Skłodowskiej 32, 94 3134733
Darłowo, NSZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Skłodowskiej 32,
59 810 22 41
Dębno, NZOZ „Lekarzy Specjalistów” S.C., Kościuszki 17, 95 760 23 52
Dobra, Centrum Medyczne Agmed, Graniczna 24a, 91 3113301
Drawsko Pomorskie, Prywatny Gabinet Lekarski Alergologia I Dermatologia Agata
Bachanek, ObrońcówWesterplatte 1a, 0-943635373
Gardno, NZOZ w Gardnie, Żelisławiecka 12, 91 404 11 04
Goleniów, NZOZ Specjalista S.C., Pocztowa 43, 91 418 26 93
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 3842061 Wew. 209
Gryfino, MegamedSp. z o.o., - Oddziałw Nowym Czarnowie, Targowa 16,
91 414 10 21
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 4162109
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzegow Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91326 2600
Poradnie specjalistyczne
Kołobrzeg, Ispl - „Dermatologia” Joanna Małaczewska, Armii Krajowej 20c,
94 35220 06, 602 577 704
Kołobrzeg, Prywatne Centrum Medyczne Gabinet Dermatologii I Kosmetyki
Lekarskiej Lek Med Jan Donhoffner, E.Gierczak 37, 94 354 73 25
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 3519671
Koszalin, NZOZ UromedSp. z o.o., Głowackiego 7, 94 340 00 65
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Kościuszki 7,
94 3470623
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 3470623
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP Zakład Opieki
Zdrowotnej, Zwycięstwa 204a, 261 457 792, 261 457 702
Łobez, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 66, 91 852 42 91
Mierzyn, Centrum Medyczne Agmed, Grafitowa 4, 91 4833808
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9, 95 7472071,
95 7472072
Nowogard, NZOZ „Sanus” Spółka Cywilna, Kościuszki 36, 91 3926960
Police, „Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 918848888
Police, NSZOZ Dermatologiczny, Siedlecka 2a, 91 333 55 33
Police, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Siedlecka 2, 91 4253878
Pyrzyce, Centrum Medyczne „For-Dent” Spółka CywilnaMarek I Małgorzata
Krystosiak, Bogusława 10, 91 570 01 94
Sławno, NZOZ „Ars Medica”, Koszalińska 4, 59 810 58 55
Sławno, NsZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Chełmońskiego 9,
59 810 22 41
Stargard Szczeciński, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady 18, 91 3925513
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Staszica 16,
91 577 00 46
Stargard Szczeciński, WOMP-ZCLiP Szczecin, Mickiewicza 18, 91 5785616,
91 8342744
Stargard Szczeciński, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ,
Al. Żołnierza 37, 261 45 13 26, 261 45 13 28
Szczecin, ISPL - Lek.Med. Jolanta Dańczura-Dynowska, Krzemienna 42 B,
504 644 370
Szczecin, ISPL -Lek. Marzena Staniszewska - Dermatolog - Wenerolog, Łucznicza
64, 91 4500404
Szczecin, Lux Med - Sp. z o.o., Mickiewicza 128a, 91487 44 81
Szczecin, NSZOZ „Prawobrzeże - Medyk”, Napierskiego 6c, 91 4643849
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 8140202
Szczecin, NZOZ „Derma-Med” S.C., Starzyńskiego 2, 91 4338541
Szczecin, NZOZ „MedicalCare” Jacek Matusiak, Batalionów Chłopskich 86,
91 461 23 31
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 4711932
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna, Kadłubka 10/11,
91 4226559
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 4412100
Szczecin, Przychodnia Specjalistyczna „Elko-Med”, Ku Słońcu 23, +48 91 434 3946
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 8139256
Szczecin, SPZOZMSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Szczecin, SPZOZSzkół Wyższych, Bohaterów Warszawy 51, 91 449 45 34
Szczecin, Specjalistyczne Usługi Medyczne „Łokietka”, Staromłyńska 21-26,
91433 22 97
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 434 92 00
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 22, 91 425 15 95
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Szczecinek, NZOZ „Peozet” Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
28-Go Lutego 3, 94 372 43 83
Szczecinek, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „Podimed” Sp. z o.o.,
Kilińskiego 7, 94 366 19 50
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Spółka ZO.O., Kościuszki 38, 94 372 67 80
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Szczecinku, Polna 24, 94 374 39 11
Świdwin, NZOZ „Ambulatorium”, Podgórna 17 E, 733 786 038
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduływ Świnoujściu Sp. z o.o.,
Dąbrowskiego 4, 604-521-698
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia LekarskaSPZOZ
w Świnoujściu, Kapitańska 8a, 91 888 68 03
Wałcz, Gabinet Lekarski Jadwiga Subocz Lek. Dermatolog-Wenerolog,
Kościuszkowców 10, 600 466 238
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
Złocieniec, NZOZ „Medica” S.C., Plac 650-Lecia 1, 94 367 23 63
poradnia diabetologii
Białogard, NZOZ Eskulap Anna Niechciał, Mickiewicza 6, 94 312 88 70
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 80
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
94 363 03 46
Goleniów, NZOZ Specjalista S.C., Pocztowa 43, 91 418 26 93
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61Wew. 404
Gryfino, ISPL Zofia Bizewska-Lewandowska, Szczecińska 7, 91 416 30 86
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 21 09
Kołobrzeg, „Diabetyk” Poradnia Specjalistyczna, Wschodnia 3, 604 498 684
Kołobrzeg, „Milenium” Przychodnia Lekarska z Bazą Zabiegową, Łopuskiego 38,
94 355 13 57
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 351 96 71, 94 357 24 73
Koszalin, Przychodnia Specjalistyczna Pulsmed, Stoczniowców 11-13, 94 341 99 43
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 83 55
Łobez, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 66, 91 852 42 91
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9, 95 747 20 71,
95 747 20 72
Police, „Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 91884 88 88
Police, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Siedlecka 2, 91 425 38 78
Pyrzyce, Szpital Powiatowyw Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 Wew. 210
Sławno, NZOZ Medyk, Basztowa 23, 59 810 62 32
Stargard Szczeciński, NZOZ „Ginea 1”, Mickiewicza 20a, 91 834 52 34
Stargard Szczeciński, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady 18, 91 392 55 13
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 578 92 91,91 578 96 36
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 814 02 02
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 471 19 32
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna, Kadłubka 10/11,
91 423 24 74
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 466 13 22
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 8139377
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Szczecinek, Centrum Usług Medycznych „Dializa” Sp. z o.o., Kilińskiego 7,
94 372 73 80
21
Poradnie specjalistyczne
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduływ Świnoujściu Sp. z o.o., Mieszka I 7,
91 326 74 24
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44, 26
147 28 39
poradnia diabetologii dla dzieci
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7, 94
348 84 00
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1, 91
425 34 08
poradnia endokrynologii
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 72
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 23
Police, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Siedlecka 2, 91 425 38
78
Pyrzyce, Szpital Powiatowyw Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 Wew. 210
Stargard Szczeciński, NSZOZ „Smol-Med” Wiesława Smolira Poradnia
Endokrynologiczna, Henryka Sucharskiego 1, 501 187 110
Szczecin, NZOZ „MedicalCare” Jacek Matusiak, Batalionów Chłopskich 86, 91
461 23 31
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Słowackiego 19, 91 422 22 82
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1, 91
425 33 95
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 466 12 52
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 70, 91 813 93 71
Szczecin, SPWSZ, Broniewskiego 22,
Szczecin, SPZOZMSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
poradnia endokrynologii dla dzieci
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1, 91
425 34 08
poradnia gastroenterologii
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 95 746 18 10 Wew. 46
Dębno, Szpital w Dębnie Sp. z o.o., Kościuszki 58, 95 760 20 63;64; Wew. 37;30;40
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
94 363 03 52
Goleniów, Szpitalne Centrum Medycznew Goleniowie Sp. z o.o.,Nowogardzka
2, 91 466 43 50
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61Wew. 404
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 21 09
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 35
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 351 96 71, 94 357 24 73
Koszalin, NZOZ Przychodnia Clinika, Okulickiego 24a, 94 340 70 83
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 84 41
Nowe Czarnowo, Megamed Sp. z o.o., - Oddziałw Nowym Czarnowie, Nowe
Czarnowo 74, 91 316 50 40
Resko, NZOZ „Intermed” Sp z o.o., Jedności Narodowej 8, 91 395 42 91
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 578 92 80
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 33 95
22
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 30, 91 813 93 33
Szczecin, SPZOZMSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Szczecin, Specjalistyczny SzpitalIm. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 442 73 51, 365
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduływ Świnoujściu Sp. z o.o.,
Mieszka I 7, 91 326 73 22
Wałcz, Przychodnia Specjalistyczna „Zdrowie” Dr Krystyna Kołodziejska-Motyl,
Ogniowa 50, 605 080 888
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
poradnia gastroenterologii dla dzieci
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91880 60 86
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 31 65
poradnia genetyki
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 466 15 52
poradnia geriatrii
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 97 45, 605 619 600
poradnia ginekologii dla dziewcząt
Stargard Szczeciński, Poradnia Ginekologiczno -Położnicza Jolanta Misiak,
Kopernika 11, 91 576 02 65
Szczecin, SPSK n1, Unii Lubelskiej 1, 91 425 34 08
poradnia gruźlicy i chorób płuc
Białogard, NZOZ Eskulap Anna Niechciał, Mickiewicza 6, 94 312 88 70
Białogard, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc, 1 Maja 23,
94 340 67 30, 94 342 20 51
Choszczno, NZOZ Zimny, Niedziałkowskiego 2b, 95 768 97 10
Dębno, ISPL Choroby Płuc I Gruźlicy, Kościuszki 17, 792 613 225
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
94 363 03 46
Gardno, NZOZ w Gardnie, Żelisławiecka 12, 91404 11 04
Gryfi ce, NSZOZ”Spec- Med” S.C., Dworcowa 21, 91 384
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 21 09
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzegow Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91326 26 00
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 60
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 351 96 71,94 357 24 66, 94 357 24 53
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc, Niepodległości 44,
94 340 67 30, 94 342 20 51
Koszalin, ZOZ „Stan-Med” Maciej Stanisławski, Staszica 8a, 94 347 74 61
Łobez, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 66, 91 852 42 91
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9,
95 747 20 71, 95 747 20 72
Nowe Czarnowo, Megamed Sp. z o.o., - Oddział w Nowym Czarnowie, Nowe
Czarnowo 74, (91 ) 316-50-40
Nowogard, NZOZ „Sanus” Spółka Cywilna, Kościuszki 36, 91 392 69 60
Police, „Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 91884 88 88
Pyrzyce, Szpital Powiatowyw Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 Wew. 210
Sławno, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc, Jedności Narodowej 36,
94 340 67 30, 94 342 20 51
Poradnie specjalistyczne
Stargard Szczeciński, NZOZ Alergologia - Pulmonologia, Osiedle Zachód A,
91 573 01 33
Stargard Szczeciński, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady 18,
91 392 55 13
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Staszica 16,
91 578 37 45
Szczecin, Astmamed S.C. - Marzenna Tarnowska-Matusiak, Dorota Małosek,
Powstańców Wlkp. 66/68, 01 489 55 03
Szczecin, NSZOZ „Prawobrzeże - Medyk”, Napierskiego 6c, 91 464 38 10
Szczecin, NZOZ „MedicalCare” Jacek Matusiak, Batalionów Chłopskich 86,
91 461 23 31
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 471 19 32
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, Bolesława Śmiałego 21, 91425 27 87
Szczecin, SPZOZMSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Szczecin, SPZOZSzkół Wyższych, Bohaterów Warszawy 51, 91 449 45 34
Szczecin, Specjalistyczny SzpitalIm. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 442 72 80
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 434 92 00
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Spółka ZO.O., Kościuszki 38, 94 372 67 80
Świdwin, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc, Wojska Polskiego 22c,
94 340 67 30, 94 342 20 51
Świnoujście, „Conexus” Specjalistyczny ZOZ Spółka Cywilna,
Konstytucji 3 Maja 10, 91321 91 36
Wałcz, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne „Puls”, Budowlanych 10,
67 259 71 11
Wałcz, Specjalistyczny Gabinet Lekarski Alergologiczny I Ftyzjopneumonologiczny
Krzysztof Adam Kitaszewski, Chłodna 50, 672501030
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61Wew. 404
Stargard Szczeciński, NZOZ Alergologia - Pulmonologia, Osiedle Zachód A,
91 573 01 33
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91 423 10 49
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 880 63 82
poradnia hematologii
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 39
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 84 00
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 33 95
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 262 455 562, 606 719 613
Szczecin, SPSZOZ "Zdroje", Mączna 4, 91 880 65 29
poradnia hepatologii
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 35
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 82 88
Szczecin, SPWSZ, Broniewskiego 12, 91 813 93 66, 93 20; 94 03; 93 95
Szczecin, SPWSZ, Broniewskiego 2, 91 813 93 66; 93 20; 94 03; 93 95
poradnia kardiochirurgii
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 466 14 71
poradnia kardiologii
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 95 746 18 10
Białogard, „Folk - Med”, 1 Maja 23, 94 312 26 05
Białogard, NZOZ Eskulap Anna Niechciał, Mickiewicza 6, 94 312 88 70
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 79
Darłowo, Szpital Powiatowyw Sławnie, Marii Skłodowskiej-Curie 32, 94 314 30 36
Drawsko Pomorskie, Nafis S.A., Bolesława Chrobrego 4, 94 711 01 26
Gardno, NZOZ w Gardnie, Żelisławiecka 12, 91404 11 04
Goleniów, NZOZ „Polmed - Przychodnia” Sp. z o.o., Pocztowa 43, 91 419 15 05,
91 407 20 54
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61Wew. 404
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 21 09
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzegow Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91326 26 00
Kołobrzeg, NZOZ „Lancet”S.C., Ppor.Edmunda Łopuskiego 52, 94 353 14 55
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 40
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 351 96 71, 94 357 24 59
Koszalin, NZOZ UromedSp. z o.o., Głowackiego 7, 94 340 00 65
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 82 84
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP Zakład Opieki
Zdrowotnej, Zwycięstwa 204a, 261 457 792, 261 457 702
Nowe Czarnowo, Megamed Sp. z o.o., - Oddział w Nowym Czarnowie,
Nowe Czarnowo 74, (91 ) 316-50-40
Nowogard, SP Szpital Rejonowyw Nowogardzie, WojskaPolskiego 7,
91392 13 56 Wew. 212
Police, „Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 91884 88 88
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.,
Gwardii Ludowej 5,94 366 18 55, 94 366 18 47
Pyrzyce, Szpital Powiatowyw Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 Wew. 210
Resko, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Jedności Narodowej 8, 91 852 42 92
Sławno, NZOZ „Ars Medica”, Koszalińska 4, 59 810 58 55
Stargard Szczeciński, Gabinet Lekarski Janusz Petri, Limanowskiego 1,
91 577 19 94
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91578 92 49
Szczecin, „Kardio-Med” Maria CybulskaAmbulatoryjne Centrum Diagnostyki,
Leczenia I Profilaktyki Kardiologicznej, Henryka Pobożnego 14, 91 433 64 39
Szczecin, Dental Service Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Pocztowa 11, 91 434 00 73
Szczecin, Lux Med - Sp. z o.o., Odzieżowa 12a, 91 422 16 00
Szczecin, NSZOZ „Prawobrzeże - Medyk”, Napierskiego 6c, 91 464 38 10
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 814 02 02
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 471 19 32
Szczecin, Przychodnia DaramedSp. z o.o., Gabriela Narutowicza 13e, 91 433 24 00
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 33 95
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 30, 91 813 93 33
Szczecin, SPZOZMSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Szczecin, SPZOZSzkół Wyższych, Bohaterów Warszawy 51, 91 449 45 34
Szczecin, Specjalistyczny NZOZ Kardiologia-Bożena Lasota,
Batalionów Chłopskich 86, 91 461 28 81
Szczecin, Specjalistyczny SzpitalIm. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 442 73 52
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 434 92 00
23
Poradnie specjalistyczne
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Szczecinek, Kliniki Kardiologii AllenortSp. z o.o., Kilińskiego 7, 94 374 35 61
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduływ Świnoujściu Sp. z o.o., Mieszka I 7,
91 326 74 24
Wałcz, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne „Puls”, Budowlanych 10,
67 259 71 11
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
poradnia kardiologii dziecięcej
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 34 08
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 92 26
poradnia leczenia AIDS
Szczecin, SPWSZ, Broniewskiego 12, 91 813 93 41
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 53
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Szczecin, NZOZ „MedicalCare” Jacek Matusiak, Batalionów Chłopskich 86,
91 461 23 31
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 85
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 27, 91 425 15 64
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku,
Polna 24, 9 -374 39 11
poradnia leczenia chorób naczyń
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 346 47 69
Nowe Czarnowo, MegamedSp. z o.o., - Oddziałw Nowym Czarnowie Nowe
Czarnowo 74, 91 316 50 42
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 466 13 22
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 95; 94 03; 93 20; 93 66
Szczecin, SPWSZ, Broniewskiego 2, 91 813 93 66; 93 20; 94 03; 93 95
Szczecin, Specjalistyczny SzpitalIm. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 442 73 51, 365
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Spółka z o.o., Kościuszki 38, 94 372 67 80
poradnia leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61Wew. 240
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 95 353 02 33
Stargard Szczeciński, NZOZ Jawmedw Stargadzie Szczecińskim,
Osiedle Zachód A, 91 573 25 39
Szczecin, Centrum Rehabilitacji Terapia, Starzyńskiego 2, 91 489 38 24,
91 489 38 25
Szczecin, ZOZ „Święty Marek” Spółka Cywilna, Gabinety Lekarskie, Łucznicza 64
poradnia leczenia zeza
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 9188 06 364
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Słowackiego 19, 91422 77 13
poradnia logopedii
Chojna, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Sikorskiego 3,
91 414 38 34
Choszczno, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych,
Niedziałkowskiego 17, 663 353 997, 513 570 049
Drawsko Pomorskie, Logopeda Mgr Anna Wojtkiewicz, Dworcowa 2a,
602 684 854
Goleniów, „Centrum” Logopedii, Uzależnień I Mediacji Sądowych. Edukacja,
Profilaktyka, Terapia - J.Z. Szeliga S.C., Szkolna 13, 603 848 177
24
Gryfice, Logopeda - Terapia I EdukacjaEwelina Wodnicka, 3 Maja 16, 91 384 22 90
Gryfino, MegamedSp. z o.o., - Oddziałw Nowym Czarnowie, Targowa 16,
91 414 10 21
Gryfino, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Krasińskiego
29, 519 818 786
Kołobrzeg, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Kołobrzegu Ośrodek Wczesnej Interwencji, Mazowiecka 29, 94 352 538
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 33
Koszalin, NZOZ „Acoustic - Med” S.C.G.P. Pieróg, Świętego Wojciecha 1,
94 346 47 07
Koszalin, NZOZ „Monada”, Kościuszki 7, 94 341 77 27
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 34
Koszalin, Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci I Młodzieży z Wadą Słuchu
Polskiego Związku Głuchych, Jana z Kolna 24b, 94 341 04 84
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 84 00
Łobez, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Konopnickiej 42,
91 397 41 62, 602 231 734
Myślibórz, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Ogrodowa 9,
665 184 554, 792 236 910, 783 675 142
Police, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Siedlecka 6,
511 513 457, 509 407 833
Przybiernów, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych,
Mieszka I 11, 660 419 297
Pyrzyce, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Lipiańska 4,
91 570 07 44, 918811364
Sławno, NZOZ „Ars Medica”, Koszalińska 4, 59 810 58 55
Stargard Szczeciński, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych,
Lechicka 11, 509 591 967, 505 262 509
Stargard Szczeciński, Poradnia Logopedyczna Anna Smolira-Kozłowska,
Majora Henryka Sucharskiego 1, 505 877 100
Szczecin, Ars DicendiUsługi Edukacyjne, Seledynowa 75a, 508 962 606
Szczecin, NZOZ „MedicalCare” Jacek Matusiak, Batalionów Chłopskich 86,
91 461 23 31
Szczecin, NZOZ Centrum Słuchu I Mowy „Medincus”, Starzyńskiego 3-4,
91 455 33 00
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna, Kadłubka 10/11,
91 422 73 74
Szczecin, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych,
Niedziałkowskiego 19, 91 423 36 09
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Marii Skłodowskiej Curie 14, 91 486 04 25
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 63
Szczecin, Specjalistyczne Usługi Medyczne „Łokietka”, Staromłyńska 21-26,
91433 22 97
Szczecinek, Centrum Rehabilitacyjno Medyczne RehaMedica, Kościuszki 57,
94 372 14 51
Szczecinek, NZOZ „Peozet” Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
28-Go Lutego 3, 94 372 43 83
Świdwin, Gabinet Neurologopedyczny Patrycja Grządko, 3 Marca 17a, 668 338 048
Świnoujście, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych,
Dąbrowskiego 4, 606585041
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia LekarskaSPZOZ
w Świnoujściu, Grunwaldzka 9, 509 500 604
Wałcz, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne „Puls”, Budowlanych 10,
67 259 71 11
Wałcz, Logopeda Halina Woźniewicz, Macieja Rataja 2, 67 387 41 26
Wolin, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Prosta 1,
603 385 089
Złocieniec, NZOZ „Medica” S.C., Plac 650-Lecia 1, 94 367 23 63
Poradnie specjalistyczne
poradnia medycyny sportowej
Białogard, „Folk - Med”, 1 Maja 23, 94 312 26 05
Cedynia, NZOZ Hipokrates Cedynia, Obrońców Stalingradu 28, 91 414 40 54
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 20 41
Kołobrzeg, „Milenium” Przychodnia Lekarska z Bazą Zabiegową, Łopuskiego 38,
94 355 13 57
Koszalin, NZOZ UromedSp. z o.o., Głowackiego 7, 94 340 00 65
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 84 47
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9, 95 747 20 71,
95 747 20 72
Pyrzyce, Szpital Powiatowyw Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 Wew. 210
Szczecin, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Energetyków 2, 91 441 21 40
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91 880 60 28
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Spółka z o.o., Kościuszki 38, 94 372 67 80
Wałcz, Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Ambulatorium Lekarskie, Al. Zdob. Wału Pomorskiego 99, 67 258 44 61 wew. 144
Wałcz, Przychodnia Lekarska Salus, Wojska Polskiego 2-6, 67 349 40 30
poradnia nefrologii
Białogard, „Folk - Med”, 1 Maja 23, 94 312 26 05
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 75
Drawsko Pomorskie, Centrum Dializ Fresenius, Chrobrego 4, 94 3615 530
Gryfice, Centrum Dializ Fresenius, Niechorska 27, 91 384 78 10
Kołobrzeg, DavitaSp. z o.o., Łopuskiego 31, 94 351 15 48
Koszalin, Centrum Dializ Fresenius, Chałubińskiego 7, 61 839 26 00
Nowogard, SP Szpital Rejonowyw Nowogardzie, WojskaPolskiego 7, 91392 13
56 Wew. 212
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., Gwardii Ludowej
5, 94 366 18 47
Stargard Szczeciński, Centrum Dializ Fresenius, Wojska Polskiego 27, 91 5789700
Szczecin, Centrum Dializ Fresenius, Mączna 4, 914021980
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 4661221
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 8139330,918139606,918139201
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 434 92 00
Szczecinek, Centrum Usług Medycznych „Dializa” Sp z o.o., Kilińskiego 7,
94 372 73 80
poradnia nefrologii dla dzieci
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91880 60 86
poradnia neonatologii
Goleniów, Szpitalne Centrum Medycznew Goleniowie Sp. z o.o.,Nowogardzka 2,
91 466 43 41
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61wew. 404
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 03 84
Koszalin, MultimedZOZ Ginekologiczno - Położniczy, Gajowa 25, 94 346 14 01
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 83 55
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 578 92 98
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 880 63 69; 70; 19
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 34 08
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 466 13 71
poradnia neurochirurgii
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61wew. 404
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 83 55 MegamedSp. z o.o., - Oddziałw Nowym Czarnowie, Nowe
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 33 95
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 95; 94 03; 93 20; 93 66
Szczecin, SPWSZ, Broniewskiego 2, 91 813 93 66; 93 20; 94 03; 93 95
poradnia neurochirurgii dla dzieci
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 880 64 95
poradnia neurologii
Barlinek, Szpital Barlinek Sp z o.o., Szpitalna 11, 95 746 18 10 Wew. 31
Białogard, „Folk - Med”, 1 Maja 23, 94 312 26 05
Białogard, NZOZ „Ambulatorium”, Pomorska 14a, 94 716 48 09
Borne Sulinowo, ZOZ w Bornem Sulinowie, Orła Białego 5, 94 373 31 16
Choszczno, ISPL - Lek Jolanta Kędys, Konopnickiej 2, 95 765 08 99
Dębno, NZOZ „Lekarzy Specjalistów” S.C., Kościuszki 17, 95 760 23 52
Drawsko Pomorskie, Ispl Anna Ines Wędzińska-Romanowska Lekarz Specjalista
Neurolog, Bolesława Chrobrego 4, 94 363 03 46
Gardno, NZOZ w Gardnie, Żelisławiecka 12, 91404 11 04
Goleniów, NZOZ Specjalista S.C., Pocztowa 43, 91 418 26 93
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61Wew. 404
Gryfino, MegamedSp. z o.o., - Oddziałw Nowym Czarnowie, Targowa 16,
91 414 10 21
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 21 09
Gryfino, Vita-Med, 9-Go Maja 8, 91 416 25 44
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzegow Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91326 26 00
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 53
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 351 96 71, 94 357 24 62
Koszalin, NZOZ „Ambulatorium”, Wesoła 5, 605 284 364
Koszalin, NZOZ Przychodnia Clinika, Okulickiego 24a, 94 340 70 83
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 84 46
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP Zakład Opieki
Zdrowotnej, Zwycięstwa 204a, 261 457 792, 261 457 702
Łobez, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 66, 91 852 42 91
Malechowo, ZOZ w Malechowie,21, 94 318 42 09
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9,
95 747 20 71, 95 747 20 72
Nowogard, „Praxis” Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dworcowa 2,
91 392 07 87
Nowogard, NZOZ „Sanus” Spółka Cywilna, Kościuszki 36, 91 392 69 60
Nowogard, SP Szpital Rejonowyw Nowogardzie, WojskaPolskiego 7,
91392 13 56 Wew. 212
Police, „Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 91884 88 88
Police, Przychodnia Lekarska „Spec-Medica” S.C., Siedlecka 2a, 91 317 19 27
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., Gwardii Ludowej
5, 94 366 18 47
Pyrzyce, Neurologiczny ZOZ Pelagia Halina Lickendorf, Jana Pawła Ii 2,
91570 25 73 w 253
Sławno, NsZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Chełmońskiego 9,
59 810 22 41
Stargard Szczeciński, NZOZ Neurolog, Os. Zachód A17, 531 277 447
Stargard Szczeciński, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady 18,
91 392 55 13
Stargard Szczeciński, Poradnia Neurologiczna, Os.Zachód A17, 91834 03 68
Stargard Szczeciński, WOMP-ZCLiP Szczecin, Żołnierza 12, 91 573 64 00,
91 573 64 02
Stargard Szczeciński, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Stargardzie Szczecińskim, Al. Żołnierza 37, 261 45 13 26, 261 45 13 28
25
Poradnie specjalistyczne
Szczecin, Centrum Medyczne Euromedis, Powstańców Wielkopolskich 33a,
91 818 21 41
Szczecin, Centrum Rehabilitacji Terapia, Starzyńskiego 2, 91 489 38 24,
91 489 38 25
Szczecin, Dental Service Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Pocztowa 11, 91 434 00 73
Szczecin, Lux Med - Sp. z o.o., Mickiewicza 128a, 91487 44 81
Szczecin, NSZOZ „Prawobrzeże - Medyk”, Napierskiego 6c, 91 464 38 10
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 814 02 02
Szczecin, NZOZ „MedicalCare” Jacek Matusiak, Batalionów Chłopskich 86,
91 461 23 31
Szczecin, NZOZ „Starzyński”, Starzyńskiego 2, 91434 57 10
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 471 19 32
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna,
Juliana Ursyna Niemcewicza 15 H, 91 422 20 00
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 33 95
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 466 13 22
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 95; 94 03; 93 20; 93 66
Szczecin, SPWSZ, Broniewskiego 2, 91 813 93 66; 93 20; 94 03; 93 95
Szczecin, SPZOZMSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Szczecin, SPZOZSzkół Wyższych, Wojska Polskiego 97, 91 422 12 87
Szczecin, Specjalistyczne Usługi Medyczne „Łokietka”, Staromłyńska 21-26,
91433 22 97
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 434 92 00
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Szczecinek, NZOZ „Peozet” Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
28-Go Lutego 3, 94 372 43 83
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Szczecinku, Polna 24,94 374 39 11
Świdwin, Ispl Anna Ines Wędzińska-Romanowska Lekarz Specjalista Neurolog,
Drawska 38, 94 365 39 32
Świdwin, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., Drawska 38,
602 438 282
Świdwin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie,
Gagarina 71, 261 53 29 53
Świnoujście, „Conexus” Specjalistyczny ZOZ Spółka Cywilna,
Konstytucji 3 Maja 10, 91321 91 36
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia LekarskaSPZOZ
w Świnoujściu, Kapitańska 8a, 91 888 68 03
Tychowo, ZOZ „Ed-Med” Eduard Szulc Indywidualna Praktyka Lekarska Wyjazdowa, Bukowa 2, 698 277 947
Wałcz, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne „Puls”, Budowlanych 10,
67 259 71 11
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
poradnia neurologii dziecięcej
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61 Wew. 404
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 30
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7, 94
348 83 55
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Staszica 16,
91 577 00 46
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 880 63 18
26
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Marii Skłodowskiej Curie 14, 91 486 04 25
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
poradnia okulistyki
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 11, 95 746 18 10 Wew. 31
Białogard, „Folk - Med”, 1 Maja 23, 94 312 26 05
Białogard, NZOZ „Ambulatorium”, Pomorska 14a, 94 716 48 09
Borne Sulinowo, ZOZ w Bornem Sulinowie, Orła Białego 5, 94 373 31 16
Chojna, „Szpital Powiatowyw Gryfinie” Sp. z o.o., Kościuszki 10, 91 404 10 20
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 15
Czaplinek, Kornelia Kolberg-Kitaszewska Wałecko-Czaplinecki Gabinet
Okulistyczny z Siedzibąw Wałczu I Filiąw Czaplinku, Wałecka 54, 519 188 445
Darłowo, ISPL -Lek.Barbara Szymańska, Wieniawskiego 18f, 94 314 67 41
Dębno, NZOZ „Lekarzy Specjalistów” S.C., Kościuszki 17, 95 760 23 52
Dobra, Centrum Medyczne Agmed, Graniczna 24a, 91 3113301
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
94 363 03 46
Goleniów, NZOZ Specjalista S.C., Pocztowa 43, 91 418 26 93
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61Wew. 404
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 20 41
Kamień Pomorski, Gabinet Okulist.Piskozub-Kałka Bożena Okulista,
Mickiewicza 21, 91 382 07 57
Kołobrzeg, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
- Lek. D. Wodzisławska-Wącior, Al.Kolejowa 1, 94 354 63 88
Kołobrzeg, Prywatny Gabinet Okulistyczny Wanda Rynio, Zapleczna 5 A-D,
94 354 71 01
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 44
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 351 96 71, 94 357 24 64
Koszalin, Centrum Leczenia Chorób Oczu Oculus, Nowowiejskiego 3,
94 342 31 77
Koszalin, ISPL Ewa Ochocka, Chałubińskiego 12c, 94 345 36 38
Koszalin, Nasz ZOZ „Rodzina” Adam Zając, Lelewela 7, 515 708 515
Koszalin, NZOZ „Okulomed” S.C., Kościuszki 7, 94 342 57 10
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 81 29
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP Zakład Opieki
Zdrowotnej, Zwycięstwa 204a, 261 457 792, 261 457 702
Łobez, Prywatna Praktyka Lekarska Bożena I Marek Kubaccy Społka Cywilna,
Ogrodowa 5a, 91 397 65 05
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9,
95 747 20 71, 95 747 20 72
Nowe Czarnowo, MegamedSp. z o.o., - Oddziałw Nowym CzarnowieNowe
Czarnowo 74, 91 316 50 40
Nowogard,„Praxis” Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 5 Marca 12,
91 392 72 72
Nowogard, NZOZ „Sanus” Spółka Cywilna, Kościuszki 36, 91 392 69 60
Police, „Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 91884 88 88
Police, „Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Wyszyńskiego 29 A, 91312 88 60
Police, Przychodnia Lekarska „Spec-Medica” S.C., Siedlecka 2a, 91 317 19 27
Police, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Siedlecka 2,
91 425 38 78
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.,
Gwardii Ludowej 5, 0943661875
Pyrzyce, ISPL - Lek.Małgorzata Borkowska - Okulista, Plac Wolności 2, 91570-41-17
Pyrzyce, ISPL -Lek.Maria Lizak-Nitsch-Specjalistaw Zakresie Okulistyki,
Jana Pawła 2, 60964486491570 257 Wew.262
Sławno, NsZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Chełmońskiego 9,
59 810 22 41
Poradnie specjalistyczne
Stargard Szczeciński, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady 18,
91 392 55 13
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 578-92-91, 91-578-96-36
Stargard Szczeciński, WOMP-ZCLiP Szczecin, Żołnierza 12, 91 573 64 00,
91 573 64 02
Stargard Szczeciński, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ,
Al. Żołnierza 37, 261 45 13 26, 261 45 13 28
Szczecin, Dom Lekarski - Leczenie Ambulatoryjne, L. Rydla 37, 914645036
Szczecin, Lux Med - Sp. z o.o., Mickiewicza 128a, 91487 44 81
Szczecin, NSZOZ „Prawobrzeże - Medyk”, Napierskiego 6c, 91 4643986
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 814 02 02
Szczecin, NZOZ „Starzyński”, Starzyńskiego 2, 91434 56 46
Szczecin, NZOZ Medicine - Szczecin, Bartnicza 10a, 91 454 24 84
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 471 19 32
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, Marsz. Józefa Piłsudskiego 36,
91 81363 23
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna, Kadłubka 10/11,
91 4226559
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Słowackiego 19, 91 4227713
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 8806364
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 4661278
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 8139385
Szczecin, SPZOZMSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Szczecin, SPZOZSzkół Wyższych, Wojska Polskiego 97, 91 422 12 87
Szczecin, Specjalistyczne Usługi Medyczne „Łokietka”, Staromłyńska 21-26,
91433 22 97
Szczecin, Specjalistyczne Usługi Medyczne „Łokietka”, Łokietka 1, 914343320
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 434 92 00
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 262 455 562, 606 719 613
Szczecinek, NZOZ „Simed” Jolanta Grobelna, Karlińska 19c, 94374 58 02
Szczecinek, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „Podimed” Sp. z o.o.,
Kościuszki 38-38b, 94 366 19 50
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Szczecinku, Polna 24,94 374 39 11
Świdwin, NZOZ „Ambulatorium”, Podgórna 17 E, 94 716 48 09
Świdwin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie,
Gagarina 71, 261 53 29 53
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia LekarskaSPZOZ
w Świnoujściu, Kapitańska 8a, 91 888 68 03
Trzebiatów, ZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej, Witosa 11, 91 38 74 719
Tychowo, NZOZ „Medjol Ii”, Bobolicka 1, 94 3431833
Wałcz, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Wileńska 10, 673 873662
Wałcz, Kornelia Kolberg-Kitaszewska Wałecko-Czaplinecki Gabinet Okulistyczny
z Siedzibąw Wałczu i Filiąw Czaplinku, Chłodna 50, 602 468 963
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
Wolin, NZOZ Vita S.C., Gen. Karola Świerczewskiego 8c, 913261144
poradnia onkologii
Gryfice, NZOZ „ Chirurg” Spółka z O.O, Dworcowa 21, 91-38-47-024
Koszalin, EuromedicOnkoterapia - Międzynarodowe Centrum Onkoterapiiw
Koszalinie, Chałubińskiego 7, 94 711 13 00
Koszalin, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc, Niepodległości 44,
94 340 67 30, 94 342 20 51
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Orla 2, 0943460018
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 4661098
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 22, 91 425 15
05, 91 425 14 55
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 22, 91 425 15 05
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 22, 91 425 15 05
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Spółka z o.o., Kościuszki 38, 94 372 67 80
Wałcz, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne „Puls”, Wojska Polskiego 54,
67 259 71 12
poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91425 31 21
poradnia ortopedii i traumatologii
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 95 746 18 10 Wew. 37
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., Szpitalna 7,
94 312 02 05
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 72
Darłowo, NZOZ „Zdrowie”, M.C Skłodowskiej 32, 94 314 47 33
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4, 94 363
03 23
Goleniów, Szpitalne Centrum Medycznew Goleniowie Sp. z o.o.,Nowogardzka 2,
91 466 43 66
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61Wew. 464
Gryfino,„Szpital Powiatowyw Gryfinie” Sp. z o.o., Parkowa 5, 91 416 90 98
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 20 41
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzegow Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91326 26 00
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 58
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 351 96 71, 94 357 24 57
Koszalin, NZOZ UromedSp. z o.o., Głowackiego 7, 94 340 00 65
Koszalin, Prywatna Lecznica Chirurgiczna PraxisSp. z o.o., Al. Armii Krajowej 7,
94 346 14 01
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 346 47 69
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP Zakład Opieki
Zdrowotnej, Zwycięstwa 204a, 261 457 792, 261 457 702
Łobez, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Orzeszkowej 5-5a, 91 852 42 91
Łobez, NZOZ „ Chirurg” Spółka z O.O, Elizy Orzeszkowej 5, 91 395 27 26
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9, 95 747 20 71,
95 747 20 72
Nowogard, NZOZ „Sanus” Spółka Cywilna, Kościuszki 36, 91 392 69 60
Nowogard, NZOZ „ Chirurg” Spółka z O.O, Kościuszki 36, 91 392 16 32
Police,„Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 91884 88 88
Police, Przychodnia Lekarska „Spec-Medica” S.C., Siedlecka 2a, 91 317 19 27
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., Gwardii Ludowej 5,
94 366 18 47
Pyrzyce, Szpital Powiatowyw Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 Wew. 210
Sławno, Szpital Powiatowyw Sławnie, I Go Pułku Ułanów 9, 59 810 63 50
Stargard Szczeciński, NZOZ Jawmedw Stargadzie Szczecińskim,
Osiedle Zachód A, 91 573 25 39
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 578 92 91, 91 578 96 36
Stargard Szczeciński, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Stargardzie Szczecińskim, Al. Żołnierza 37, 261 45 13 26, 261 45 13 28
27
Poradnie specjalistyczne
Szczecin, Centrum Rehabilitacji Terapia, Starzyńskiego 2, 91 489 38 24,
91 489 38 25
Szczecin, NSZOZ „Prawobrzeże - Medyk”, Batalionów Chłopskich 86, 91 461 21 30
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 814 02 02
Szczecin, NZOZ „Starzyński”, Starzyńskiego 2, 91434-56-46
Szczecin, NZOZ Lancet Przychodnia, Al. Woj. Polskiego 92, 91 -432 80 50
Szczecin, Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna, Batalionów Chłopskich 86,
914612-130
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, Przychodnia Specjalistyczna „Elko-Med”, Ku Słońcu 23, +48 91 43 43 946
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91880 60 86
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 33 95
Szczecin, SPZOZMSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Szczecin, Specjalistyczny SzpitalIm. Prof. Alfreda Sokołowskiego, A. Sokołowskiego
11, 91 442 73 51, 365
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 434 92 00
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Spółka z o.o., Kościuszki 38, 94 372 67 80
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku,
Polna 24, 94 374 39 11
Świdwin, NZOZ Barbara Kołosowska, Drawska 32a, 94 365 39 17
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduływ Świnoujściu Sp. z o.o., Mieszka I 7,
91 326 74 24
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia LekarskaSPZOZ
w Świnoujściu, Kapitańska 8a, 91 888 68 03
Tychowo, NZOZ „Medjol Ii”, Bobolicka 1, 94 343 18 33
Wałcz, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne „Puls”, Wojska Polskiego 54,
67 259 71 12
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
poradnia ortopedii i traumatologii dla dzieci
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61Wew. 464
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 34 08
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
poradnia otolaryngologii
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 95 746 18 10
Białogard, NZOZ „Ambulatorium”, Pomorska 14a, 534 34 80 16, 94 312 30 99
Borne Sulinowo, ZOZ w Bornem Sulinowie, Orła Białego 5, 94 373 31 16
Chojna, „Szpital Powiatowyw Gryfinie” Sp. z o.o., Kościuszki 10, 91 404 10 20
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 15
Darłowo, NZOZ „Zdrowie”, Podzamcze 1a, 94 314 25 21
Dębno, NZOZ „Lekarzy Specjalistów” S.C., Kościuszki 17, 95 760 23 52
Dobra, Centrum Medyczne Agmed, Graniczna 24a, 913113301
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
94 363 03 46
Goleniów, NZOZ Specjalista S.C., Pocztowa 43, 91 418 26 93
Gryfice, NSZOZ „Alergo-Med”, 11 Listopada 7, 918521791
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61Wew. 404
Gryfino, MegamedSp. z o.o., - Oddziałw Nowym Czarnowie, Targowa 16,
(91 ) 414-10-21
Gryfino, NZOZ „Chrobry” Joanna Kostrzewa, Bol. Chrobrego 52, 914045888
28
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 21 09
Kamień Pomorski, ZOZ „Das-Med”, Kopernika 26, 601720957
Kołobrzeg, ISPL -Lek .Ewa Janicka, Łopuskiego 31, 603938606
Kołobrzeg, ISPL Lek.MedElżbieta Księżopolska Otolaryngolog, Łopuskiego 31,
94 3545655
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 0943530242
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 943519671, 943572458
Koszalin, Grupowa Praktyka Lekarska-Krystyna Kula-Perek,Hanna Perek S.C.,
Morelowa 7, 0943426163
Koszalin, Nasz ZOZ „Rodzina” Adam Zając, Lelewela 7, 789 486 322
Koszalin, Niepubliczny Laryngologiczny ZOZ „Auris”, Kościuszki 7, 094-342-54-02
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci I Młodzieży z Wadą Słuchu
Polskiego Związku Głuchych, Jana z Kolna 24b, 094 341 04 84
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
0943488164
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP Zakład Opieki
Zdrowotnej, Zwycięstwa 204a, 261 457 792, 261 457 702
Łobez, ISPL - Regina Pobłocka, Kwiatowa 12, 604775277
Łobez, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 66, 91 852 42 91
Łobez, NZOZ „ Chirurg” Spółka z O.O, Elizy Orzeszkowej 5, 606139030
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9,
95 747 20 71, 95 747 20 72
Nowogard, NZOZ „Sanus” Spółka Cywilna, Kościuszki 36, 91 392 69 60
Police,„Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 91884 88 88
Police, Przychodnia Lekarska „Spec-Medica” S.C., Siedlecka 2a, 91 317 19 27
Pyrzyce, Laryngologiczny ZOZ „Medicus” Jolanta Kocanowska-Hajduła,
Kwiatowa 3, 91 5706076
Resko, NZOZ „ Chirurg” Spółka ZO.O, Boh Warszawy 2, 9139-52-223
Resko, NZOZ „ Chirurg” Spółka ZO.O, 1 Maja 5, 9139-52-223
Sianów, ISPL Anna Świerczyńska, Słowackiego 3a, 604 410 156
Sławno, NZOZ „Ars Medica”, Koszalińska 4, 59 810 58 55
Sławno, Szpital Powiatowyw Sławnie, I Go Pułku Ułanów 9, 59 810 63 41
Stargard Szczeciński, NZOZ „Area Vitae”, Podmiejska 15, 608 252 234
Stargard Szczeciński, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady 18,
91 392 55 13
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91-578-92-91, 91-578-96-36
Stargard Szczeciński, WOMP-ZCLiP Szczecin, Żołnierza 12, 91 573 64 00,
91 573 64 02
Stargard Szczeciński, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Stargardzie Szczecińskim, Al. Żołnierza 37, 261 45 13 26, 261 45 13 28
Szczecin, ISPL - Lek. Dorota Piórkowska - Specj.w Zakr. Otolaryng.,
Józefa Hoene Wrońskiego 17, 601 773 637
Szczecin, NSZOZ „Prawobrzeże - Medyk”, Napierskiego 6c, 91 464 38 95
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 814 02 02
Szczecin, NZOZ „MedicalCare” Jacek Matusiak, Batalionów Chłopskich 86,
91 461 23 31
Szczecin, NZOZ „Starzyński”, Starzyńskiego 2, 91434 57 10
Szczecin, NZOZ „KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 471 19 32
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna, Kadłubka 10/11,
91 422 65 59
Szczecin, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych,
Niedziałkowskiego 19, 91 423 36 09
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 880 61 27
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 33 95
Poradnie specjalistyczne
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 70
Szczecin, SPZOZMSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Szczecin, SPZOZSzkół Wyższych, Wojska Polskiego 97, 91 422 12 87
Szczecin, Specjalistyczne Usługi Medyczne „Łokietka”, Staromłyńska 21-26,
91433 22 97
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 434 92 00
Szczecin, ZOZ „Lar-Med”, Ks. Warcisława 25d, 91 422 93 31
Szczecin, ZOZ „Święty Marek” Spółka Cywilna, Gabinety Lekarskie, Łucznicza 64,
91 450 04 04
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Szczecinek, NZOZ „Peozet” Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
28-Go Lutego 3, 94 372 43 83
Szczecinek, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „Podimed” Sp. z o.o.,
Kilińskiego 7, 94 37 211 97
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Szczecinku, Polna 24, 94 374 39 11
Świdwin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie,
Gagarina 71, 261 53 29 53
Świnoujście, Indywidualna Specjalistyczna Prak.Lek.Por.Laryngologiczna
Andrzej Urban, Dąbrowskiego 4/102, 91 321 47 33
Wałcz, NZOZ „Otolaryngolog”, Kościuszkowców 10, 67 258 21 60
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
poradnia otolaryngologii dziecięcej
Szczecin, ISPL - Lek. Dorota Piórkowska - Specj.w Zakr. Otolaryng.,
Józefa Hoene Wrońskiego 17, 601 773 637
Szczecin, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych,
Niedziałkowskiego 19, 91 423 36 09
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
poradnia położnictwa i ginekologii
powiat białogardzki
Białogard, Gabinet Lekarski Chorób Kobiecych I Położnictwa Maria Saczko,
Grunwaldzka 47, 94 3123456, 606 272334
Białogard, Gabinety Lekarskie Władysława I Maciej Kułaga, Piłsudskiego 7,
94 3129468
Białogard, NZOZ „Ambulatorium”, Mickiewicza 6 B, 94 716 22 63, 94 312 30 99
Białogard, NZOZ „Therapia” Sp.Z.O.O., Grunwaldzka 20, 94 3128600
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.,
Szpitalna 7, 94 312 02 02
Karlino, NZOZ “Therapia” Sp.Z.O.O., Koszalińska 17, 94 3128600
Tychowo, NZOZ “Medjol Ii”, Bobolicka 1, 94 343 18 33
powiat choszczeński
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 7658777
powiat drawski
Czaplinek, ZOZ Ova-MedSp. z o.o., Pławieńska 10a, 94 375 50 73
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
943630330
Drawsko Pomorskie, ZOZ Ova-MedSp. z o.o., Polna 1, 94 363 59 26
Złocieniec, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza „Szymmed” Szymon Szymczak,
Pl. 650 Lecia 1, 726 104 919
powiat goleniowski
Goleniów, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska-Lek.Bogumiła
Klimowicz, Sportowa 3g, 91418 92 41
Goleniów, NZOZ Ginmed Spółka z o.o., Pocztowa 43, 91 4184383
Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.,
Nowogardzka 2, 91 466 43 51
Maszewo, NZOZ Ginmed Spółka z o.o., Kilińskiego 5, 91 4187599
Nowogard, NZOZ “Sanus” Spółka Cywilna, Kościuszki 36, 91 392 69 60
Nowogard, SP Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Wojska Polskiego 7,
91 392 13 56,91 3921559
Przybiernów, NZOZ Ginmed Spółka z o.o., Cisowa 3, 91 4186599
Stepnica, NZOZ Ginmed Spółka z o.o., Tęczowa 3, 91 4189555
powiat gryficki
Brojce, NZOZ Gyneka, Parkowa 9, 91 3861176
Cerkwica, NZOZ Gyneka, Słoneczna 17, 91 3867663
Gryfice, NZOZ Gyneka, 11 Listopada 7, 509 458538
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61 Wew. 404
Gryfice, ZOZ “Femina” Sp. z o.o., Wałowa 2, 91 38 45 179
Płoty, NZOZ Gyneka, Jedności Narodowej 35, 91 3851232
Rewal, NZOZ Gyneka, Warszawska 32, 91 3862588
Trzebiatów, NZOZ Gyneka, Kamieniecka 14, 91 3872676
powiat gryfiński
Chojna, “Szpital powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Kościuszki 10, 91 404 10 20
Chojna, ZOZ Femina, Kościuszki 7, 91 414 36 71
Gryfino, “Szpital powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Parkowa 5, 91 416 90 98
Gryfino, Indyw.Specj. Praktyka Lek. I.Miodońska-Puszyńska Ginek-Położnik,
Ul. 9-Go Maja 8, 914164284
Gryfino, NZOZ “Chrobry” Joanna Kostrzewa, Bol. Chrobrego 52, 91 4045888
Gryfino, NZOZ “Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 21 09
Mieszkowice, NZOZ Poradnia Dla Kobiet S.C., Korczaka 1a, 95769 1160
Nowe Czarnowo, MegamedSp. z o.o., - Oddział w NowymCzarnowieNowe
Czarnowo 74, 91 316 50 40
powiat kamieński
Dziwnów, Szpital Św.Jerzegow Kamieniu Pomorskim, Słowackiego 19,
91 32 62 600
Golczewo, SPZOZ w Golczewie, Zwycięstwa 25, 91 3860537
Kamień Pomorski, ISPL Ginekologiczno-Położnicza Lek.Med.Mirosław
Klukowski, Pocztowa 3a, 91 3820097
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzegow Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91326 26 00
Świerzno, NZOZ GynekaŚwierzno 22, 91 3832776
Wolin, NZOZ Gyneka, Świerczewskiego 8, 501 306 661
powiat kołobrzeski
Kołobrzeg, ISPL Gab. Ginek.Bronny Dariusz w Zakresie Położnictwa I Ginekologii,
Unii Lubelskiej 31b, 601 76 28 69
Kołobrzeg, Przychodnia Specjalistyczna “Al-Med” Sp. z o.o., Wschodnia 3,
698 129457
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 3530276
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 3519671, 94 3572465
Koszalin
Koszalin, ISPL Grzegorz Semmler, Kościuszki 7, 602 822228
Koszalin, MultimedZOZ Ginekologiczno - Położniczy, Kolejowa 71, 94 3432372
Koszalin, MultimedZOZ Ginekologiczno - Położniczy, Lelewela 7, 94 3438398
Koszalin, MultimedZOZ Ginekologiczno - Położniczy, Monte Cassino 13,
94 3430433
29
Poradnie specjalistyczne
Koszalin, MultimedZOZ Ginekologiczno - Położniczy, Świętego Wojciecha 1,
94 3405837
Koszalin, NZOZ “Profilaktyka”, Staszica 8a, 94 341 26 15
Koszalin, NZOZ “Twój Ginekolog” M. Kopaczyk-Pstrokońska, Kościuszki 7,
94 340 42 00
Koszalin, NZOZ Przychodnia Clinika, Okulickiego 24a, 94 340 70 83
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 8400
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP Zakład Opieki
Zdrowotnej, Zwycięstwa 204a, 261 457 792, 261 457 702
powiat koszaliński
Będzino, MultimedZOZ Ginekologiczno – Położniczy, Będzino 18, 94 3162428
Mielno, ZOZ “Med-Care” S.C.L.Kosiński, W.Kosiński, Chrobrego 9, 94 3166515
Polanów, ZOZ w Polanowie, Bobolicka 4, 94 318 8399, 94 3188271
Sianów, ISPL Dariusz Porębski, Słowackiego 3a, 94 3185558
powiat łobeski
Łobez, ZOZ “Femina” Sp. z o.o., Wybickiego 5, 91 39 73 601
Resko, NZOZ “Intermed” Sp. z o.o., Jedności Narodowej 8, 91 8524292
Resko, ZOZ “Femina” Sp. z o.o., 1-Go Maja 5, 91 395 1406
powiat myśliborski
Barlinek, “Żyjmy Zdrowo” Iwona Olejnik-Pastorini, Szpitalna 8, 95 7463359
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 95 746 18 10 Wew. 25
Dębno, NZOZ Poradnia Dla Kobiet S.C., T.Kościuszki17, 95769 1160
Dębno, Szpital w Dębnie Sp. z o.o., Kościuszki 58, 95 760 20 63;64; Wew. 48;30;40
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła II Spółka z o.o., Ogrodowa 9, 9
5 747 20 71, 95 747 20 72
powiat policki
Dobra, Centrum Medyczne Agmed, Graniczna 24a, 91 3113301
Mierzyn, Centrum Medyczne Agmed, Grafitowa 4, 91 4833808
Police,“Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 918848827
Police, NSZOZ Ginekologiczno-Położniczy Iwona Tarnowska, Siedlecka 2a,
91 3122992
Police, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Siedlecka 2, 91 4253851
Przecław, NSZOZ Ginekologiczno-Położniczy Iwona Tarnowska, Przecław 58,
604 197265
powiat pyrzycki
Bielice, „Szpital powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Jana Pawła Ii 34a, 91 416 21 09
Lipiany, Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy ZOZ Jerzy Turkiewicz,
Myśliborska 3, 915641019
Pyrzyce, Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy ZOZ Bożena Biernacka, Rolna
2, 915700571
Pyrzyce, Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy ZOZ Jerzy Turkiewicz,
Ciepłownicza 1, 915701374
Pyrzyce, Szpital powiatowy w Pyrzycach, Jana Pawła II 2, 91 570 25 73 Wew. 210
powiat sławieński
Darłowo, Balticmedica - Gabinety Lekarskie, Skłodowskiej 32, 94 314 33 49
Darłowo, NZOZ “Zdrowie”, M.C Skłodowskiej 32, 94 314 33 49
Malechowo, ZOZ w Malechowie,21, 94 318 4413
Pieńkowo, Health Resort &Medical Spa Panorama Morska Zakład Opieki
ZdrowotnejPieńkowo 73, 59 810 94 78
Sławno, NZOZ “Ars Medica”, Koszalińska 4, 59 810 58 55
Sławno, Szpital powiatowy w Sławnie, I Go Pułku Ułanów 9, 59 810 63 10
30
powiat stargardzki
Dobrzany, Marcin Kołodziejski NZOZ “Lek-Stomed”, Gen. Karola Świerczewskiego
34, 508 902458
Stargard Szczeciński, NZOZ „Ginea 1”, Mickiewicza 20a, 91 834 52 34
Stargard Szczeciński, NZOZ “KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady 18,
91 392 55 13
Stargard Szczeciński, NZOZ Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Janusz Pawluk,
Pocztowa 2, 91 834 29 90
Stargard Szczeciński, Poradnia Ginekologiczno -Położnicza Jolanta Misiak,
Kopernika 11, 91 576 02 65
Stargard Szczeciński, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Tadeusz Miadzielec,
Osiedle Zachód A, 91 834 04 94
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 578 92 98
Stargard Szczeciński, WOMP-ZCLiP Szczecin, Mickiewicza 18, 918341944,
915785616
Stargard Szczeciński, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ,
Al. Żołnierza 37, 261 45 13 26, 261 45 13 28
Szczecin
Szczecin, Dental Service Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Pocztowa 11, 91 455 41 32
Szczecin, ISPL , Łucznicza 64, 914232073
Szczecin, ISPL Ginekologiczno-PołożniczaBarbara Sylwista-Jaśkiewicz,
Łucznicza 70 E, 91 4269077
Szczecin, ISPL Mirosława Grzegorzewicz, Staromłyńska 21, 91 4881453
Szczecin, ISPL Ginekologiczno-Położnicza Dariusz Kłokocki, Ku. Słońcu 23,
501 196178
Szczecin, ISPL Jerzy Macura, Łucznicza 64, 91 4528065
Szczecin, Ind. Specj. Praktyka Lekarska Jan Świderski, Felczaka 8, 91 4228710
Szczecin, Ind. Specj. Praktyka Lekarska Natalia Kołodziej-Wojciechowska,
Świstacza 43, 914228710
Szczecin, Indywidualna Specjalistyczna PraktykaLekarska - Sławomir Grzeszewski,
Bat.Chlopskich 86, 91 461 3626
Szczecin, ISPL Danuta Dębska-Jaroszewicz, Staromłyńska 21/26, 91 4881453
Szczecin, ISPL Lek. Med. Ewa Świderska, Felczaka 8, 91 4228710
Szczecin, ISPL Leszek Wojnarski, Księżnej Przybysławy 2, 91 4895559
Szczecin, Lux Med - Sp. z o.o. , Mickiewicza 128a, 91487 44 81
Szczecin, Lux Med - Sp. z o.o. , Odzieżowa 12a, 91422 16 00
Szczecin, Nasz Doktor Sp. z o.o., Strzałowska 25, 91 4214920
Szczecin, NSZOZ “Prawobrzeże - Medyk”, Napierskiego 6c, 91 4643878
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 8140252
Szczecin, NZOZ “Starzyński”, Starzyńskiego 2, 91 434 56 62
Szczecin, NZOZ Bogumiła Tobera-Pawlak, Gryfińska 2, 91 460 0318
Szczecin, NZOZ Medicine - Szczecin, Bartnicza 10a, 91 454 24 84
Szczecin, NZOZ Specjalistyczne Gabinety Ginekologiczno-Położnicze “Be-Wa-Med”
Sp.J., Powstańców Wielkopol. 66/68, 91 482 2062
Szczecin, NZOZ “KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 471 19 32
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna, Kadłubka 10/11,
91 4235970
Szczecin, Przychodnia DaramedSp. z o.o., Gabriela Narutowicza 13e, 91 433 24 00
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, Przychodnia Specjalistyczna “Elko-Med”, Ku Słońcu 23, 91 434 3946
Szczecin, SPSZOZ “Zdroje”, Mączna 4, 91 8806375
Szczecin, SPSZOZ “Zdroje”, Słowackiego 19, 91 422 22 82
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 33 95
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 4661361
Szczecin, SPZOZMSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Poradnie specjalistyczne
Szczecin, SPZOZSzkół Wyższych, Bohaterów Warszawy 51, 91 449 45 34
Szczecin, SPZOZSzkół Wyższych, Chopina 51a, 91 455 39 87, 91 452 58 08
Szczecin, Specjalistyczne Usługi Medyczne “Łokietka”, Staromłyńska 21-26,
91 433 22 97
Szczecin, Specjalistyczne Usługi Medyczne “Łokietka”, Łokietka 1, 91 4343320
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 4715832
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 4349136
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 22, 91 4251595
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 26 1455555, 26 1455562,
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 84 43
Pyrzyce, Szpital Powiatowy w Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 Wew. 210
Sławno, Szpital Powiatowy w Sławnie, I Go Pułku Ułanów 9, 59 810 63 50
Stargard Szczeciński, NZOZ Jawmed w Stargadzie Szczecińskim,
Osiedle Zachód A, 91 573 25 39
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna, Kadłubka 10/11,
91 422 65 59
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 34 08
Szczecin, ZOZ „Święty Marek” Spółka Cywilna, Gabinety Lekarskie, Łucznicza 64
powiat szczecinecki
Biały Bór, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej “Podimed” Sp. z o.o.,
Norwida 5, 94 37 390 16
Barwice, NZOZ “Dr Ewa”, Kościuszki 3
Borne Sulinowo, ZOZ w Bornem Sulinowie, Orła Białego 5, 94 3733116
Grzmiąca, NZOZ “Dr Ewa”, Kolejowa 11, X
Szczecinek, ISPL Stanisław Kocaj, Szczecińska 32, 94 374 37 05
Szczecinek, ISPL Lek. Med. Andrzej Rabęda, 28 Lutego 3, 94 372 02 65
Szczecinek, NZOZ “Dr Ewa”, Gen. Stefana Grota-Roweckiego 22, 94 3744975
Szczecinek, NZOZ “Peozet” Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
28-Go Lutego 3, 94 372 43 83
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Spółka z o.o., Kościuszki 38, 94 372 67 80
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Szczecinku, Polna 24, 94 374 39 11
powiat świdwiński
Połczyn-Zdrój, NZOZ „Med-Bor”, Grunwaldzka 6, 94 3656677
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.,
Gwardii Ludowej 5, 94 366 18 47
Świdwin, ISPL Krzysztof Czapla, 1-Go Maja 23, 94 3650007
Świdwin, NZOZ “Ambulatorium”, Podgórna 17 E, 94 3656789
Świdwin, NZOZ “Ana-Lek “, Kościuszki 23a, 94 364 9614
Świdwin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie,
Gagarina 71, 261 53 29 53
Świnoujście
Świnoujście, Poradnia Ginekologiczna Jarosław Bróg, Dąbrowskiego 4,
91 3218660
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduływ Świnoujściu Sp. z o.o.,
Mieszka I 7, 91 326 74 24
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Świnoujściu, Kapitańska 8a, 91 888 68 03
powiat wałecki
Tuczno, ISPL Marek Stefan Stysiński, Klasztorna 19, 694 604865
Wałcz, Indywidualna Specjalistyczna Ginekologiczno-Położnicza Praktyka Lekarska
Małgorzata Szczepska, Kościuszkowców 6, 67 3873344
Wałcz, ISPL Marek Stefan Stysiński, Piastowska 2-4, 69 4604865
Wałcz, Prywatny Gabinet Ginekologiczny Jerzy Bator, Dolne Miasto 8, 602 355113
Wałcz, Przychodnia Specjalistyczna “Zdrowie” Dr Krystyna Kołodziejska-Motyl,
Ogniowa 50, 605 080 888
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
poradnia proktologii
Szczecin, ZOZ „Święty Marek” Spółka Cywilna, Gabinety Lekarskie, Łucznicza 64
poradnia reumatologii
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., Chopina 29,
94 311 37 81
Choszczno, NZOZ Tukindorf, Niedziałkowskiego 2b, 95 768 97 10
Goleniów, Poradnia Lekarska „Reumatologia”, Pocztowa 43, 91 434 56 94
Gryfino, Megamed Sp. z o.o., - Oddział w Nowym Czarnowie, Targowa 16,
91 316 50 40
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91326 26 00
Kołobrzeg, NZOZ „Lancet”S.C., Ppor.Edmunda Łopuskiego 52, 94 353 14 55
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 39
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 83 41
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9, 95 747 20 71,
95 747 20 72
Police, Poradnia Lekarska „Reumatologia”, Siedlecka 2, 91 434 56 94
Pyrzyce, Reumatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Jana Pawła Ii 11, 668 482 282
Sławno, Szpital Powiatowy w Sławnie, I Go Pułku Ułanów 9, 59 810 63 22
Stargard Szczeciński, SPWSZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 578 92 91, 91 578 96 36
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 814 02 02
Szczecin, Poradnia Lekarska „Reumatologia”, Starzyńskiego 2, 91 434 56 94
Szczecin, Przychodnia Medycyny Rodzinnej Dom-Med Anna Krauze, Witkiewicza
57, 91 881 22 64
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 425 33 95
Szczecin, SPWSZ, Broniewskiego 22, 91 813 91 95
Szczecin, SPZOZ Szkół Wyższych, Bohaterów Warszawy 51, 91 449 45 34
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej, Piotra
Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Szczecinek, NZOZ „Peozet” Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
28-Go Lutego 3, 94 372 43 83
Świnoujście, „Conexus” Specjalistyczny ZOZ Spółka Cywilna,
Konstytucji 3 Maja 10, 91 321 91 36
Wałcz, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne „Puls”, Wojska Polskiego 54,
67 259 71 12
Złocieniec, NZOZ „Medica” S.C., Plac 650-Lecia 1, 94 367 23 63
poradnia preluksacji
Białogard, „Folk - Med”, 1 Maja 23, 94 312 26 05
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61 Wew. 464
Kołobrzeg, NZOZ „Ort-Med”, Dworcowa 12, 94 354 55 32
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 58
poradnia reumatologii dla dzieci
Szczecin, Poradnia Lekarska „Reumatologia”, Batalionów Chłopskich 86,
91 434 56 94
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91880 60 86
31
Poradnie specjalistyczne
poradnia transplantologii
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 466 13 22
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 30
Szczecin, SPWSZ, Broniewskiego 2, 91 813 93 20; 93 66; 93 95; 94 03
poradnia urologii
Chojna, “Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Kościuszki 10, 91 404 10 20
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 72
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
94 363 03 46
Goleniów, NZOZ “Lekarz”S.C., Partyzantów 11, 500 056 039
Gryfice, NZOZ “ Chirurg” Spółka z O.O, Dworcowa 21, 91 384 70 24
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61 Wew. 249
Gryfino,“Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Parkowa 5, 91 416 90 98
Gryfino, NZOZ “Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 21 09
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91326 26 00
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 37
Koszalin, NZOZ Uromed Sp. z o.o., Głowackiego 7, 94 340 00 65
Koszalin, SPZOZ MSWw Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 84 47
Łobez, NZOZ “ Chirurg” Spółka z O.O, Elizy Orzeszkowej 5, 91 852 16 86
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Spółka z o.o., Ogrodowa 9,
95 747 20 71, 95 747 20 72
Nowe Czarnowo, Megamed Sp. z o.o., - Oddział w Nowym CzarnowieNowe
Czarnowo 74, 91 316 50 40
Nowogard, NZOZ “ Chirurg” Spółka z O.O, Kościuszki 36, 91 392 16 32
Police,“Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Kuźnicka 1, 91884 88 88
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., Gwardii Ludowej
5, 94 366 18 47
Pyrzyce, Szpital Powiatowy w Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 Wew. 210
Resko, NZOZ “ Chirurg” Spółka z O.O, Boh Warszawy 2, 91 395 22 23
Resko, NZOZ “ Chirurg” Spółka z O.O, 1 Maja 5, 91 395 22 23
Sławno, NZOZ “Ars Medica”, Koszalińska 4, 59 810 58 55
32
Stargard Szczeciński, ISPL w Zakresie Chirurgii Ogólnej I Urologii Lek. Tadeusz
Markowski, Karłowicza 22, 91573 11 16
Stargard Szczeciński, NZOZ “Ginea 1”, Mickiewicza 20a, 91 834 52 34
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 814 02 02
Szczecin, NZOZ “Lekarz”S.C., Łokietka 32, 500 056 039
Szczecin, NZOZ “Starzyński”, Starzyńskiego 2, 91434 56 46
Szczecin, NZOZ “Urologia”, Lubelska 29, 91 485 05 27
Szczecin, NZOZ “Uromedex 2”, Piastów 58, 91 489 05 83
Szczecin, NZOZ “Uronex” Wojciech Bychawski, Bat. Chłopskich 86, 91 461 21 75
Szczecin, NZOZ “KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 91 471 19 32
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna, Kadłubka 10/11,
91 422 65 59
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, SPSZOZ “Zdroje”, Mączna 4, 91 880 65 52
Szczecin, SPSK nr 2 PUM,Powstańców Wlkp. 72, 91 466 13 23
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 813 93 33
Szczecin, SPZOZ MSWw Szczecinie, Jagiellońska 44, 91432 95 07
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66,
91 488 05 01
Szczecin, WOMP-ZCLiP Szczecin, Bolesława Śmiałego 33, 91 434 92 00
Szczecin, ZOZ “Święty Marek” Spółka Cywilna, Gabinety Lekarskie, Łucznicza 64,
91 450 04 04
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki Zdrowotnej,
Piotra Skargi 9-11, 261 455 562, 606 719 613
Szczecinek, NZOZ “Peozet” Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
28-Go Lutego 3, 94 372 43 83
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Spółka z o.o., Kościuszki 38, 94 372 67 80
Świdwin, NZOZ “Ana-Lek “, Kościuszki 23a, 94 364 96 14
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.,
Mieszka I 7, 91 326 74 24
Wałcz, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne Puls w Wałczu,
Wojska Polskiego 54, 67 25971 12
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZakład Opieki, Kołobrzeska 44,
26 147 28 39
Pracownie diagnostyczne
Pracownie diagnostyczne
badania echokardiograficzne płodu
badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 918806375
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 957461810
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., Szpitalna 7,
943120274
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 7658742
Dębno, Szpital w Dębnie Sp. z o.o., Kościuszki 58, 95 760 20 63,64 wew. 37, 30, 40
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
94 36 30 305
Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.,
Nowogardzka 2, 914664350
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 913842061 wew.440
Gryfino, „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Parkowa 5, 914162109,
914162354, wew. 135
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 20 41
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91 32 62 600
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 943530238
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 943572473, 943519671
Koszalin, NZOZ Przychodnia Clinika, Okulickiego 24a, 943407083
Koszalin, SPZOZ MSW w Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 40
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
943488400
Nowogard, Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Wojska
Polskiego 7, 913921356 wew.212
Połczyn-Zdrój,
ó Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju sp. z o.o., Gwardii Ludowej 5,
943661853
Pyrzyce, Szpital Powiatowy w Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 wew.210
Resko, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Jedności Narodowej 8, 91 852 42 92
Sławno, Szpital Powiatowy w Sławnie, I go Pułku Ułanów 9, 59 810 63 06
Stargard Szczeciński, SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 2489280
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM, Unii Lubelskiej 1,
91 4253229
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 918139140
Szczecin, SPZOZ MSW w Szczecinie, Jagiellońska 44, 91 4329576
Szczecin, Sonomed Sp. z o.o., Bolesława Śmiałego 14c,D, 914842147
Szczecin, Sonomed Sp. z o.o., Ks.Bp.Władysława Bandurskiego 98, 918201110
Szczecin, Specjalistyczny Szpital Im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, A.
Sokołowskiego 11, 91 4427310
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, Piotra Skargi 9-11,
91 8105894, 91 8105851
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., Kościuszki 38, 943726780
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.,
Mieszka I 7, 913267322
Wałcz, Przychodnia Specjalistyczna „Zdrowie” Dr Krystyna Kołodziejska-Motyl,
Ogniowa 50, 0605080888
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
261472839
badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 957461810
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., Szpitalna 7,
94 311 37 02
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 7658742
Dębno, Szpital w Dębnie Sp. z o.o., Kościuszki 58, 95 760 20 63,64 wew. 37,30,40
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
94 36 30 305
Goleniów, Centrum Gastrologii I Leczenia Otyłości, Żeromskiego 46
Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o., Nowogardzka 2,
914664350
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 91 3842061 wew.440
Gryfino, „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Parkowa 5, 914162109,
914162354, W. 135
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 914162041
Kamień Pomorski, Szpital Św.Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpitalna 10,
91 32 62 600
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 943530238
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 943572473,943519671
Koszalin, NZOZ Przychodnia Clinika, Okulickiego 24a, 943407083
Koszalin, SPZOZ MSW w Koszalinie, Szpitalna 2, 094 347 16 40
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
943488400
Nowogard, Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Wojska
Polskiego 7, 913921356 wew.212
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o., Gwardii Ludowej
5, 943661853
Pyrzyce, Szpital Powiatowy w Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 570 25 73 wew.210
Resko, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Jedności Narodowej 8, 918524292
Sławno, Szpital Powiatowy w Sławnie, I-go Pułku Ułanów 9, 59 810 63 06
Stargard Szczeciński, SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 2489280
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 918806069
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM, Unii Lubelskiej 1,
91 4253229
Szczecin, SPSK nr 2 PUM, Powstańców Wlkp. 72, 91 4661213
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 918139140
Szczecin, SPZOZ MSW w Szczecinie, Jagiellońska 44, 91 4329576
Szczecin, Sonomed Sp. z o.o., Bolesława Śmiałego 14c,d, 914842147
Szczecin, Sonomed Sp. z o.o., Bandurskiego 98, 918201110
Szczecin, Specjalistyczny Szpital Im. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 4427310
Szczecin, WOMP - ZCLiP, 3-Go Maja 25-27, 914711166, 914713366,914880501
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, Piotra Skargi 9-11,
91 8105894, 91 8105851
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., Kościuszki 38, 943726780
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.,
Mieszka I 7, 913267322
Wałcz, Przychodnia Specjalistyczna „Zdrowie” Dr Krystyna Kołodziejska-Motyl,
Ogniowa 50, 605080888
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
261472839
badania medycyny nuklearnej
Koszalin, Euromedic Zachodniopomorskie Centrum Medyczne, Chałubińskiego
7, 943419320
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM, Unii Lubelskiej 1,
91 4253444
Szczecin, Specjalistyczny Szpital Im. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 4427430
33
Leczenie szpitalne
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, Piotra Skargi 9-11,
91 8105935
badania rezonansu magnetycznego
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 913842061 wew. 361
Koszalin, Euromedic Zachodniopomorskie Centrum Medyczne, Chałubińskiego
7, 943488417
Koszalin, NZOZ „Diagnostica” S.C., Kościuszki 7, 94 3461199
Koszalin, ZOZ Pracownia Rentgenodiagnostyki Tomma, Szpitalna 2, 94 3434661
Szczecin, Euromedic Zachodniopomorskie Centrum Medyczne, Al. Powstańców
Wielkopolskich 72, 914315095
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM, Unii Lubelskiej 1,
91 425 34 26
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 918139306
Szczecin, SPZOZ MSW w Szczecinie, Jagiellońska 44, 91 4329525
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 22, 91 4251446
Szczecin, ZOZ Pracownia Rentgenodiagnostyki Tomma, A. Sokołowskiego 11,
914695409
badania tomografii komputerowej
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 7658776
Gryfice, SPZZOZ w Gryficach, Niechorska 27, 913842061 wew. 361
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 943530295
Koszalin, EuromedicOnkoterapia - Międzynarodowe Centrum Onkoterapii
w Koszalinie, Chałubińskiego 7, 94 7111301
Koszalin, NZOZ „Diagnostica” S.C., Kościuszki 7, 94 3461199
Koszalin, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
943488400
Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju sp. z o.o., Gwardii Ludowej 5,
0943661823
Stargard Szczeciński, SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim, Wojska Polskiego 27,
91 578-92-61
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 8806518
Szczecin, SPSK nr 1 im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM, Unii Lubelskiej 1,
91 425 34 26
Szczecin, SPSK nr 2 PUM, Powstańców Wlkp. 72, 91 466 11 79
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 918139306
Szczecin, SPZOZ MSW w Szczecinie, Jagiellońska 44, 91 4329525
Szczecin, Specjalistyczny Szpital Im. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 4427218
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 22, 914251446
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., Kościuszki 38, 943726780
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
261472837
Leczenie szpitalne
Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym, pacjent może zostać skierowany do szpitala.
Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, nie tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Kierujący dołącza
do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką
medyczną. Uwaga! Więcej o skierowaniach - na dalszych stronach Informatora.
Pacjent ma prawo wyboru szpitala spośród wszystkich, które mają
umowę z NFZ. Może wybrać dowolną placówkę, z danym zakresem świadczeń, na terenie całego kraju. W przypadku braku możliwości przyjęcia do szpitala w dniu zgłoszenia na planowe świadczenie, pacjent powinien zostać wpisany na listę oczekujących.
W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia w oddziale
szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.
W trakcie leczenia szpitalnego chory ma zapewnione wszystkie
niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz
środki pomocnicze. W tym czasie lekarz POZ nie może wystawiać mu recept na leki i wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych oraz zleceń na środki pomocnicze (np.
pieluchy).
Pacjent przebywający w szpitalu może skorzystać z dodatkowej,
płatnej opieki pielęgniarskiej, ale opieka ta nie może polegać
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Lekarz leczący chorego w szpitalu informuje na piśmie lekarza kierującego lub lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent,
o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych le-
34
kach (w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania) oraz
o wyznaczonych wizytach kontrolnych.
Po zakończeniu leczenia szpitalnego, także po udzieleniu
świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć, pacjent otrzymuje kartę informacyjną oraz, w zależności
od lekarskich zaleceń: potrzebne skierowania, recepty, zlecenia
na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz na transport sanitarny, a także informację dla lekarza POZ.
Od 2015 roku obowiązuje nowy zapis w ustawie zdrowotnej: jeśli
stan zdrowia pacjenta wymaga wykonywania procedur medycznych stosowanych w leczeniu szpitalnym, ale nie wymaga pobytu
w szpitalu, to świadczeniodawca zapewnia bezpłatnie, na wniosek pacjenta, zakwaterowanie go w innym miejscu, np. w hotelu
lub pensjonacie. Informację tę odnotowuje się w dokumentacji
medycznej pacjenta.
Pacjentowi, który korzysta z zakwaterowania poza szpitalem,
przysługuje bezpłatnie, na jego wniosek, transport z miejsca tego
zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń. Informację tę
odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
Leczenie szpitalne
Oddziały szpitalne
realizacja szybkiej terapii onkologicznej
Wykaz obejmuje
Wykaz nie obejmuje:
• oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oraz
• miejsca wykonywania procedur szpitalnych w trybie jednodniowym
• chemioterapię - w trybie jednodniowym, w warunkach ambulatoryjnych i w
ramach hospitalizacji
•oddziałów rehabilitacji leczniczej - są wykazane w: Rehabilitacja lecznicza
• oddziałów psychiatrycznych - są wykazane w: Leczenie psychiatryczne i terapia
uzależnień
• zakładów pielęgnacyjnych i opiekuńczych - są wykazane w: Świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze
• miejsc wykonywania dializ - są wykazane w Świadczenia odrębnie kontraktowane
Barlinek
Szpital Barlinek Spółka z o.o., ul. Szpitalna 10






izba przyjęć, tel. 95 746 18 10 wew. 71
choroby wewnętrzne, tel. 95 746 18 10 wew.71
neonatologia, tel. 95 746 18 10; pediatria, tel. 95 746 18 10
chirurgia ogólna, tel. 95 746 18 10
położnictwo i ginekologia, tel. 95 746 18 10 wew. 71
Pediatria, 95 746 18 10
Białogard
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o.,
ul. Chopina 29, tel. 94 311 37 02








izba przyjęć, ul. Szpitalna 7, tel. 94 312 02 17
anestezjologia i intensywna terapia, ul. Szpitalna 7, tel. 94 312 02 50
choroby wewnętrzne, ul. Szpitalna 7, tel. 94 312 02 21
neonatologia, ul. Szpitalna 7a, tel. 94 312 02 81
pediatria, ul. Szpitalna 7a, tel. 94 312 02 81
reumatologia, ul. Chopina 29, tel. 94 311 37 42
chirurgia ogólna, ul. Szpitalna 7, tel. 94 312 02 13
położnictwo i ginekologia, ul. Szpitalna 7, tel. 94 312 02 85
Borne Sulinowo
ZOZ Borne Sulinowo, ul. Orła Białego 5

chirurgia ogólna - tryb jednodniowy, tel. 94 373 31 16
Choszczno
SPZOZ, ul. Niedziałkowskiego 4a







szpitalny oddział ratunkowy, tel. 95 765 87 36
anestezjologia i intensywna terapia, tel. 95 765 72 11 wew. 133
choroby wewnętrzne, tel. 95 765 87 79
neonatologia, tel. 95 765 87 22
pediatria, tel. 95 765 87 61
chirurgia ogólna, tel. 95 765 87 14
położnictwo i ginekologia, tel. 95 765 87 68
Dębno
Szpital w Dębnie Spółka z o.o.ul. Kościuszki 58
 izba przyjęć, tel. 95 760 20 63 wew. 30, 95 769 31 78, 95 760 20 63, 64, 65
wew.30
 choroby wewnętrzne, tel. 95 760 20 63 wew. 35, 30, 40
 neonatologia, tel. 95 760 20 63 wew. 52, 30, 40
 pediatria, tel. 95 760 20 63 wew. 58, 30, 40
 chirurgia ogólna, tel. 95 760 20 63 wew. 42, 30, 40
 położnictwo i ginekologia, tel. 95 760 20 63, 64 wew. 49, 30, 40
Drawsko Pomorskie
Drawskie Centrum Specjalistyczne, ul. B. Chrobrego 4
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 94 363 03 12
 choroby wewnętrzne, tel. 94 363 03 58
 neonatologia, tel. 94 363 03 60
 pediatria, tel. 94 363 03 04
 chirurgia ogólna, tel. 94 363 03 44
 ortopedia i traumatologia ruchu, tel. 94 363 03 26
 położnictwo i ginekologia, tel. 94 363 03 36
Goleniów
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.,
ul. Nowogardzka 2
 izba przyjęć, tel. 91 466 43 00
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 466 43 38
 choroby wewnętrzne, tel. 91 466 43 56
 neonatologia, tel. 91 466 43 45
 pediatria, tel. 91 466 43 40
 chirurgia ogólna, tel. 91 466 43 47
 położnictwo i ginekologia, tel. 91 466 43 43
Gryfice
SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Niechorska 27
 szpitalny oddział ratunkowy, tel. 91 384 20 61 wew. 472
 alergologia, tel. 91 384 20 61 wew. 262
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 384 20 61 wew. 360
 choroby wewnętrzne, tel. 91 384 21 81
 neonatologia, tel. 91 384 20 61 wew. 362
 pediatria, tel. 91 384 20 61 wew. 262
 neurologia, tel. 91 384 20 61 wew. 311
 neurologia dziecięca, tel. 91 384 20 61 wew. 262
 chirurgia ogólna, tel. 91 384 20 61 wew. 377,
 chirurgia plastyczna, tel. 91 384 20 61 wew.436
 neurochirurgia, tel. 91 384 21 52
 okulistyka, tel. 91 384 20 61 wew. 308
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu, tel. 91 384 20 61 wew. 320
 otorynolaryngologia, tel. 91 384 20 61 wew. 340
 położnictwo i ginekologia, tel. 91 384 20 61 wew. 254
 urologia, tel. 91 384 20 61 wew. 377
Gryfino
Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o., ul. Parkowa 5
 izba przyjęć 91 416 2109, 91 416 23 54 wew. 121
 choroby wewnętrzne91 416 21 09, 91 416 23 54 wew. 135
 neonatologia 91 416 21 09, 91 416 23 54 wew. 134
 chirurgia ogólna 91 416 21 09, 91 416 23 54 wew. 131
 położnictwo i ginekologia 91 416 21 09, 91 416 23 54 wew. 310
35
Leczenie szpitalne
Kamień Pomorski
Szpital Św. Jerzego, ul. Szpitalna 10
 izba przyjęć 91 326 26 00
 choroby wewnętrzne 91 326 26 00
 neonatologia 91 326 26 0
 pediatria 91 326 26 00
 chirurgia ogólna 91 326 26 00
 położnictwo i ginekologia 91 326 26 00



Koszalin
Euromedic Onkoterapia Sp. z o.o. - Międzynarodowe Centrum
Onkoterapii, ul. T. Chałubińskiego 7 tel. 94 711 1300


Kołobrzeg
Regionalny Szpital, ul. E. Łopuskiego 33
 izba przyjęć, tel. 94 353 03 33
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 94 353 03 23
 choroby wewnętrzne, tel. 94 353 03 71
 kardiologia, tel. 94 353 03 71
 neonatologia, tel. 94 353 03 68
 neurologia, tel. 94 353 03 72
 neurologia dziecięca, tel. 94 353 03 45/49
 pediatria, tel. 94 35 30 345/349
 chirurgia ogólna, tel. 94 353 03 69
 hematologia, tel. 94 353 03 71
 okulistyka, tel. 94 353 02 63
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu, tel. 94 353 03 70
 otorynolaryngologia, tel. 94 353 02 63
 położnictwo i ginekologia, tel. 94 353 03 79
 urologia, tel. 94 353 03 69
Koszalin
NZOZ Uromed Sp. z o.o. ul. Głowackiego 7, tel. 94 340 00 65
 chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia
 ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia;
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia
Koszalin
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. Chałubińskiego 7
 szpitalny oddział ratunkowy, 94 34885 00
 anestezjologia i intensywna terapia 94 348 84 00
 anestezjologia i intensywna terapia dziecięca 94 348 84 00
 chemioterapia - hospitalizacja 94 348 84 00; chemioterapia w trybie
jednodniowym 94 348 84 00
 chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych, ul. Orla 2, tel. 94 346 00 18
 chirurgia urazowo-ortopedyczna 94 3488170
 choroby wewnętrzne 94 347 16 84
 choroby zakaźne 94 348 84 00
 dermatologia 94 348 84 00
 diabetologia 94 348 84 00;
 kardiologia 94 348 84 00
 neonatologia 94 348 84 00
 neurologia 94 348 84 00;
 pediatria 94 348 84 00
 patologia ciąży 94 34 88 366
 położnictwo 94 34 88 218
 chirurgia dziecięca 94 348 84 00
 chirurgia ogólna i onkologiczna 94 436 14 01
 chirurgia szczękowo - twarzowa 94 348 84 00
 neurochirurgia 94 348 84 00
 okulistyka 94 348 84 00
 onkologia kliniczna 94 348 84 00
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu 94 346 14 01
 otorynolaryngologia 94 348 84 00
36
ginekologia 94 346 14 01
urologia 94 348 84 00
chirurgia naczyniowa 94 348 84 00
brachyterapia
teleradioterapia
Koszalin
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc,
ul. Niepodległości 44-48, tel. 94 340 67 30, 94 342 20 51




izba przyjęć
chemioterapia – hospitalizacja;
chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych i w trybie jednodniowym
choroby płuc
Koszalin
Samodzielny Publiczny ZOZ MSW, Koszalin, ul. Szpitalna 2




izba przyjęć, tel. 94 347 16 84
chirurgia ogólna - tryb jednodniowy, tel. 94 347 16 54
choroby wewnętrzne, tel. 94 347 16 84
ortopedia i traumatologia narządu ruchu - tryb jednodniowy, tel. 94 347 16 54
Nowogard
SP Szpital Rejonowy, ul. Wojska Polskiego 7






izba przyjęć, tel. 91 392 13 56 wew. 164
choroby wewnętrzne, tel. 91 392 13 56 wew. 134
neonatologia, tel. 91 39 21 356
pediatria, tel. 91 392 13 56 wew. 140
chirurgia ogólna, tel. 91 392 13 56 wew. 114
położnictwo i ginekologia, tel. 91 392 13 56 wew. 120
Police
SP Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM,
ul. Siedlecka 2
 izba przyjęć, tel. 91 425 38 00
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 425 39 02
 chirurgia ogólna, tel. 91 425 38 84
 chirurgia plastyczna, tel. 91 425 38 84
 dermatologia i wenerologia, tel. 91 425 39 24
 diabetologa, tel. 91 425 38 58
 neonatologia, tel. 91 425 38 91
 ginekologia i położnictwo, tel. 91 425 33 91
Połczyn-Zdrój
Przyjazny Szpital Połczyn-Zdrój, ul. Gwardii Ludowej 5
 izba przyjęć, tel. 94 366 18 02
 choroby wewnętrzne, tel. 94 366 18 02
 pediatria, tel. 94 366 18 02
 chirurgia ogólna, tel. 94 366 18 02
 położnictwo i ginekologia, tel. 94 366 18 02
Pyrzyce
Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, tel. 91 570 25 73 wew. 210
 izba przyjęć
 anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie szpitalne



choroby wewnętrzne
chirurgia ogólna
ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Resko
SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach , Szpitalna 8



izba przyjęć 91 3951300
choroby wewnętrzne 91 395 1300 wew. 556
chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa 91 395 13 00 wew. 546
Sławno
Szpital Powiatowy, ul. I-go Pułku Ułanów 9









izba przyjęć, tel. 59 810 63 67
anestezjologia i intensywna terapia, tel. 59 810 6329
chirurgia ogólna, tel. 59 810 6312
ortopedia i traumatologia narządu ruchu, tel. 59 810 6312
położnictwo i ginekologia, tel. 59 810 6311
choroby wewnętrzne, tel. 59 810 6336
neonatologia, tel. 59 810 63 20
pediatria, tel. 59 810 63 20
reumatologia, tel. 59 810 63 23
Stargard Szczeciński
SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 27










szpitalny oddział ratunkowy, tel. 91 578 92 71
anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 578 63 55
chirurgia ogólna, tel. 91 578 93 13
otorynolaryngologia, tel. 91 578 93 42
położnictwo i ginekologia, tel. 91 578 93 00
choroby wewnętrzne, tel. 91 578 96 00
neonatologia, tel. 91 578 96 25
okulistyka - tryb jednodniowy, tel. 91 578 96 08
ortopedia i traumatologia narządu ruchu - tryb jednodniowy 91 578 96 08
pediatria, tel. 91 577 63 55
Szczecin
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ Szczecin,
ul. ks. Piotra Skargi 9-11, tel. 91 810 58 03 , 91 810 58 31, 261 45 55 22


izba przyjęć, tel. 91 810 58 33, 261 45 55 22
anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 810 58 60, 91 810 58 31,
261 45 56 67, 261 45 55 22
 chemioterapia - hospitalizacja, tel. 91 810 58 43, 91 810 58 97
 chemioterapia w trybie jednodniowym, tel. 91 810 58 31, 91 810 58 33
 chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych, tel.91 889 55 63, 91 889 55 62
 kardiologia, tel. 91 810 58 31, 261 45 55 22, 91 810 58 80
 choroby wewnętrzne, tel. 91 810 58 31, 261 45 55 23, 91 810 58 53
 dermatologia, tel. 91 810 58 31, 91 810 58 44, 91 810 58 82, 261 45 55 22
 chirurgia ogólna, tel. 91 810 58 31, 91 819 58 66, 91 810 58 90, 261 45 55 22
 chirurgia plastyczna, tel. 91 810 58 48, 91 810 58 31, 91 810 58 48,
91 810 58 91, 261 45 55 22
 endokrynologia, tel. 91 810 58 38, 91 810 58 83, 261 45 55 21, 261 45 55 22
 hematologia, tel. 91 810 58 31, 91 810 58 43, 91 810 58 32, 91 810 58 97,
91 810 58 89, 261 45 55 22
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu, tel. 91 810 58 31, 810 58 63,
91 810 58 88, 261 45 55 22
 otorynolaryngologia, tel. 91 810 58 31, 91 810 58 39, 91 810 58 82,
261 45 55 22
 urologia, tel. 91 91 810 58 31, 91 810 58 83, 91 810 58 27, 261 45 55 22
Szczecin
NZOZ Sonomed, Bandurskiego 98, tel. 91 820 11 10

chirurgia ogólna - tryb jednodniowy
Szczecin
SPSZOZ „Zdroje”, Szczecin, ul. Mączna 4
 izba przyjęć, tel. 91 880 61 44, 91 880 61 10
 izba przyjęć - ginekologia, tel. 91 880 63 75
 izba przyjęć - pediatria, tel. 91 880 63 58
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 880 65 33, 91 880 6569,
91 880 63 95, 91 880 62 49
 anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci, tel. 91 880 65 33, 91 88 06395,
91 88 06249
 pediatria, alergologia i choroby płuc tel. 91 88 0 63 58
 chirurgia dziecięca (centrum leczenia oparzeń), tel. 91 880 60 59,
91 880 60 64 91 880 60 89
 choroby płuc dziecięce, tel. 91 880 63 58
 choroby wewnętrzne, tel. 91 880 61 21, 91 88 06 246, 91 880 6107
 neonatologia, tel. 91 880 63 22, 91 880 63 19
 neurochirurgia dziecięca, tel. 91 88064 92
 neurologia dziecięca tel. 91 880 63 58
 okulistyka - hospitalizacja planowa, 91 880 65 56, 91 880 65 03, 91 880 6374
 otorynolaryngologia - tryb jednodniowy, tel. 91 880 61 27
 pediatria, alergologia dla dzieci, tel. 91 88063 58
 położnictwo i ginekologia, tel. 91 880 63 75
 urologia, tel. 91 880 61 22, 91 880 61 41, 91 880 6547
Szczecin, ul. Św. Wojciecha 7
 izba przyjęć tel. 91 880 60 13, 91 88 06087
 chirurgia dziecięca, tel. 91 880 60 64, 91 880 60 59
 pediatria, nefrologia dziecięca, tel. 91 88 06 076, 91 8806 0 74, 91 88 0 6077
 pediatria, gastroenterologia dziecięca, tel. 91 88 0 6034, 91 880 60 46,
91 88 06073
Szczecin
SP Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM,
ul. Unii Lubelskiej 1
 szpitalny oddział ratunkowy, tel. 91 425 32 22, 91 425 32 23
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 425 35 61, 91 425 33 78
 anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci, tel. 91 425 33 02
 chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych 91 425 33 95, 91 425 33 47,
91 425 31 39
 chemioterapia w trybie jednodniowym 91 425 35 40, 91 425 33 47, 91 425 31 39
 chemioterapia hospitalizacja 91 425 35 40, 91 425 33 47, 91 425 31 39
 chirurgia dziecięca, tel. 91 425 31 86
 chirurgia ogólna, tel. 91 425 31 96
 chirurgia onkologiczna, tel. 91 425 32 02
 choroby wewnętrzne, tel. 91 425 35 50
 klinika reumatologii, tel. 91 425 33 37
 klinika endokrynologii, chorób metabolicznych i chorób wewnętrznych,
tel. 91 425 35 40
 endokrynologia, tel. 91 425 35 54
 endokrynologia dziecięca, tel. 91 425 31 66
 gastroenterologia, tel. 91 425 32 13
 hematologia, tel. 91 425 33 47
 kardiologia dziecięca, tel. 91 425 31 66
 neurochirurgia, tel. 91 425 35 61
 neurologia, tel. 91 425 32 51
 onkologia i hematologia dziecięca, tel. 91 425 31 39
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu, tel.91 425 32 36
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca, tel. 91 425 35 31
37
Leczenie szpitalne
 otorynolaryngologia, tel. 91 425 32 77
 pediatria, diabetologia dziecięca tel. 91 425 31 66
 pediatria, hematologia i onkologia dziecięca, tel. 91 425 31 39
 reumatologia, tel. 91 425 33 37
Szczecin
SP Szpital Kliniczny PUM Nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 72
 izba przyjęć, tel. 91 466 10 89
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 466 11 51
 chemioterapia w trybie jednodniowym, tel. 91 466 10 98
 chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych, tel. 91 466 10 98
 chemioterapia hospitalizacja, tel. 91 466 10 98, 91 466 13 33
 chirurgia naczyniowa, tel. 91 466 13 51
 chirurgia ogólna, tel. 91 466 11 60, 91 466 11 29
 chirurgia szczękowo - twarzowa, tel. 91 466 11 17
 choroby wewnętrzne, tel. 91 466 11 97
 kardiochirurgia, tel. 91 466 13 91
 kardiologia, tel. 91 466 13 78
 nefrologia, tel. 91 466 11 97
 neonatologia, tel. 91 466 13 51
 okulistyka, tel. 91 466 12 94
 położnictwo i ginekologia, tel. 91 466 13 51, 91 466 13 33
 urologia, tel. 91 466 11 01
 położnictwo: 91 466 13 51
 ginekologia: 91 466 13 33
 transplantologia kliniczna, tel. 91 466 11 29, 91 466 11 97
Szczecin
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin,
ul. Arkońska 4
 szpitalny oddział ratunkowy, 91 813 98 00
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 813 96 93
 alergologia, tel. 91 813 92 53
 chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych, tel. 91 813 93 33
 chirurgia naczyniowa 91 813 94 13
 oddział gastroenterologii i chorób wewnętrznych, tel. 91 813 91 33
 oddział chorób wewnętrznych, tel. 91 813 97 33
 oddział chorób wewnętrznych i diabetologii , tel. 91 813 97 43
 oddział kardiologii, kardiologii inwazyjnej, chorób wewnętrznych
z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego), tel. 91 813 91 13
 choroby zakaźne, tel. 91 813 94 43
 dermatologia i wenerologia, tel. 91 813 92 53
 diabetologiatel. 91 813 97 43
 geriatria, tel. 91 813 97 53
 kardiologia dziecięca, tel. 91 813 92 23
 kardiologia: kobiecy - tel. 91 813 91 13
 nefrologia, tel. 91 813 96 13
 neurologia, tel. 91 813 92 83
 pediatria 91 813 92 13, 91 813 92 19
 reumatologia, tel. 91 813 91 73
 transplantologia kliniczna, tel. 91 813 94 13
 chirurgia ogólna, tel. 91 813 94 13
 choroby wewnętrzne (oddział endokrynologii i chorób wewnętrznych)
tel. 91 813 92 33
endokrynologia, tel. 91 813 92 33
gastroenterologia, tel. 91 813 91 33
neurochirurgia, tel. 91 813 97 73
okulistyka, tel. 91 813 92 43
otolaryngologia, tel. 91 813 94 63
urologia, tel. 91 813 96 23






38
Szczecin
Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
Szczecin - Zdunowo, ul. A. Sokołowskiego



Izba przyjęć, 91 44 27 245, 91 47 17 544
Izba przyjęć (planowych), 91 44 27 235
anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 46 17 544 – sekretariat,
91 442 72 24 - dyżurka pielęgniarek
 chemioterapia - hospitalizacja, tel. 91 442 74 20 - sekretariat,
91 442 72 07-dyżurka pielęgniarek
 chemioterapia - tryb jednodniowy, tel. 91 442 74 20- sekretariat,
91 442 72 07- dyżurka pielęgniarek
 chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych, tel. 91 442 74 20 - sekretariat,
91 442 72 07-dyżurka pielęgniarek
 chirurgia klatki piersiowej, tel. 91 442 72 72 -sekretariat,
91 442 72 29 - dyżurka pielęgniarek
 Transplantacje płuc, te. 91 442 72 72 – sekretariat, 91 442 72 29 – dyżurka
pielęgniarek
 chirurgia naczyniowa, tel. 91 442 73 89 89 - sekretariat, 91 442 73 80 - dyżurka
pielęgniarek
 chirurgia ogólna, tel. 91 442 73 89 89 - sekretariat, 91 442 73 80 - dyżurka
pielęgniarek
 choroby płuc oddz. I, tel. 91 442 72 42 – sekretariat, 91 442 72 55 – dyżurka
pielęgniarek
 choroby płuc oddz. III, tel. 91 442 72 60 – sekretariat, 91 442 72 56 – dyżurka
pielęgniarek
 program lekowy - leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej
omalizumabem, tel. 91 442 72 60 – sekretariat, 91 442 72 56 – dyżurka pielęgniarek
 choroby wewnętrzne, tel. 91 442 72 21 – sekretariat, 91 442 72 89 – dyżurka
pielęgniarek
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu oddz. V,
tel. 91 442 72 90 – sekretariat, 91 442 72 25 – dyżurka pielęgniarek
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu oddz. VI, tel. 91 442 72 33 – sekretariat,
91 442 73 84 – dyżurka pielęgniarek
Szczecin
Zachodniopomorskie Centrum Chirurgiczne, Jasełkowa 6,
tel. 91 881 28 12

chirurgia ogólna - tryb jednodniowy
Szczecin
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin, ul. Strzałowska 22
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 425 15 57
 chemioterapia - hospitalizacja, tel. 91 425 15 07
 chemioterapia - tryb jednodniowy, tel. 91 425 15 07
 chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych, tel. 91 425 15 05, 91 425 14 55
 brachyterapia, tel. 91 425 14 57
 chirurgia onkologiczna, tel. 91 425 15 57
 onkologia kliniczna, tel. 91 425 15 07
 radioterapia, tel. 91 425 14 57
Szczecin
SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie,
ul. Jagiellońska 44. tel. 91 43 29 511
 izba przyjęć
 anestezjologia i intensywna terapia
 chirurgia naczyniowa
 choroby wewnętrzne
 neurologia
 chirurgia ogólna
Świadczenia odrębnie kontraktowane





neurochirurgia
okulistyka
ortopedia i traumatologia narządu ruchu
położnictwo i ginekologia
Szczecinek
Pomorski Ośrodek Diagnostyki medycznej „Podimed”,
ul. Kościuszki 38-38B, 94 366 19 45

okulistyka - hospitalizacja planowa
Szczecinek
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Kościuszki 38, tel. 94 374 33 33







szpitalny oddział ratunkowy
anestezjologia i intensywna terapia
choroby wewnętrzne, pediatria, neonatologia
chirurgia ogólna
ortopedia i traumatologia narządu ruchu
położnictwo i ginekologia
urologia - hospitalizacja planowa
Szczecinek
Centrum Kardiologii Allenort, ul. Kilińskiego 7, tel. 94 374 35 61

kardiologia
Świnoujście
SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły, ul. Mieszka I 7
 izba przyjęć 91 32 67 335
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 91 32 67 455
 chirurgia ogólna, tel. 91 32 67 335
 choroby wewnętrzne, 91 32 67 413
 neonatologia, tel. 91 32 67 430
 pediatriatel. 91 32 67 412
 położnictwo i ginekologia, sekretariat, tel. 91 32 67 443
Wałcz
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Kołobrzeska 44
 izba przyjęć, tel. 26 147 28 80
 anestezjologia i intensywna terapia, tel. 26 147 28 80
 chirurgia ogólna, tel. 26 147 28 80
 choroby wewnętrzne, tel. 26 147 28 80
 choroby zakaźne, tel. 26 147 28 80
 neonatologia, tel. 26 147 24 30
 neurologia, tel. 26 147 28 80
 pediatria, tel. 26 147 28 80
 okulistyka, tel. 26 147 28 80
 ortopedia i traumatologia narządu ruchu, tel. 26 147 28 80
 otorynolaryngologia, tel. 26 147 28 80
 położnictwo i ginekologia, tel. 26 147 28 80
Szczecinek
Centrum Usług Medycznych „Dializa” Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 7,
94 37 27 380

nefrologia
Świadczenia odrębnie kontraktowane
badania genetyczne
Szczecin, SPSK nr 2 PUM, Powstańców Wlkp. 72, 91 4661565
badania izotopowe
Koszalin, Euromedic Zachodniopomorskie Centrum Medyczne, Chałubińskiego
7, 94 3419320
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 4253444
badania zgodności tkankowej
Szczecin, SPSK nr 2 PUM, Powstańców Wlkp. 72, 91 466 12 31
dializoterapia otrzewnowa
Koszalin, Centrum Dializ Fresenius, Chałubińskiego 7, 61 839 2600
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91 88060 74
Szczecin, SPSK nr 2 PUM, Powstańców Wlkp. 72, 91 4661221
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 8139603
Szczecinek, Centrum Usług Medycznych „Dializa” Sp. z o.o., Kilińskiego 7,
94 3727380
hemodializoterapia
Choszczno, SPZOZ w Choszcznie, Niedziałkowskiego 4a, 95 7657211 Wew. 201
Drawsko Pomorskie, Centrum Dializ Fresenius, Chrobrego 4, 94 3615530
Gryfice, Centrum Dializ Fresenius, Niechorska 27, 0913878100
Kołobrzeg, DavitaSp. z o.o., Łopuskiego 31, 94 3511548
Kołobrzeg, DavitaSp. z o.o., Jedności Narodowej 86, 94 3545430
Koszalin, Centrum Dializ Fresenius, Chałubińskiego 7, 61 839 2600
Stargard Szczeciński, Centrum Dializ Fresenius, Wojska Polskiego 27, 91 5789700
Szczecin, Centrum Dializ Fresenius, Mączna 4, 91 4021980
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91 88 06 074, 91 88 06 077
Szczecin, SPSK nr 2 PUM, Powstańców Wlkp. 72, 91 4661221
Szczecin, SPWSZ, Arkońska 4, 91 8139603
Szczecinek, Centrum Usług Medycznych „Dializa” Sp. z o.o., Kilińskiego 7,
94 3727380
Świnoujście, Centrum Dializ Fresenius, Powstańców Śląskich 2, 91326 56 50
Wałcz, Centrum Dializa Sp. z o.o., 12-Go Lutego 9, 32 363 52 57
leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej
u dorosłych
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 348 8355
Police, SPSK nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum, Siedlecka 2, 91 4253878
leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u
dzieci
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 3488400
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 4253408
39
Leczenie psychiatryczne i terapia uzależnień
Szczecin, NewmedicalSp. z o.o., Mączna 4, 91 880 63 99
Koszalin, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy I Chorób Płuc, Niepodległości 44,
94 3406730; 94 3422051
Szczecin, Astmamed S.C. - Marzenna Tarnowska-Matusiak, Dorota Małosek,
Powstańców Wlkp. 66/68, 91 4895503
Szczecin, Specjalistyczny Szpital Im. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 442 7242
terapia izotopowa
żywienie dojelitowe w warunkach domowych
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pum, Unii Lubelskiej 1,
91 4253444
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Piotra Skargi 9-11, 91 8105935, 91 810 58 38
Stargard Szczeciński, Centrum Medyczne Promedica Spółka Cywilna:
Piotr Compała, Halina Compała-Kuśnierz, Os. Kopernika 10, 602 655 050
Szczecin, Dom Medica Domowa Opieka Medyczna, Al. Jana Pawła Ii 39,
22 345 67 88; 601 989 403
Szczecin, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci I Dorosłych,
Powstańców Wlkp. 66, 91 4869330
Szczecin, Nutrimed Sp. z o.o., Papieża Jana Pawła Ii 39, 800 800 860
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Św. Wojciecha 7, 91 8806086
Szczecinek, „Patronka” Spółka z o.o., Lelewela 15, 94 374 01 06
leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne
z zastosowaniem pompy baklofenowej
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 880 6492
pozytonowa tomografia emisyjna (pet)
tlenoterapia domowa
Gryfice, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Niechorska 27, 91 3842061
Zachodniopomorski Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Barbara Lipecka przyjmuje pacjentów, ich rodziny, przedstawicieli ustawowych,
opiekunów prawnych i faktycznych
w poniedziałki, wtorki, środy, w godz. 9.00-17.00
w łączniku pawilonów psychiatrycznych przy dyrekcji szpitala
w Szczecinie - Zdrojach, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, tel. 91-88-06-539
Leczenie psychiatryczne i terapia uzależnień
Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób
uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjenta, leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub w szpitalu.
Do poradni leczenia uzależnień i do psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Skierowanie jest wymagane do psychologa
i psychoterapeuty.
W nagłych przypadkach pacjent z zaburzeniami psychicznymi
może być przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez skierowania,
po osobistym zbadaniu go przez lekarza izby przyjęć.
Na leczenie stacjonarne mogą kierować zarówno lekarze pracujący w publicznym systemie opieki zdrowotnej, tj. w ramach
umów z NFZ, jak i lekarze z prywatnego systemu ochrony zdrowia. Do szpitala psychiatrycznego pacjenci są kierowani także
na mocy postanowienia sądu. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego traci ważność po upływie 14 dni.
Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za pisemną zgodą tej osoby. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymaga pisemnej zgody jej przedstawiciela
ustawowego.
40
Skierowanie do psychiatrycznego zakładu opieki długoterminowej (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)
wydaje lekarz po zbadaniu pacjenta. W przypadku psychiatrycznego zakładu opieki długoterminowej nie obowiązuje skala
Barthel (według której oceniany jest stopień samodzielności
pacjenta).
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych
świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić pacjentowi bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, leki, wyroby medyczne
będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.
W trakcie hospitalizacji świadczeniodawca nie może wystawiać
pacjentowi recept na leki, preparaty diagnostyczne i wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych.
Świadectwo o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi,
orzeczenie, opinia lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo do zakładu opieki zdrowotnej, mogą być wydane przez
lekarza wyłącznie po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta.
Leczenie psychiatryczne i terapia uzależnień
Leczenie psychiatryczne i terapia uzależnień
leczenie środowiskowe (domowe)
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Zwycięstwa 119, 94 348 90 06
Sławno, NZOZ „Ars Medica”, Koszalińska 4, 59 810 58 55
Stargard Szczeciński, Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia”, Gdańska 4,
91 487 35 86
Szczecin, Centrum Zdrowia Psychicznego „Staromłyńska” Bogumiła Miazgowska,
Staromłyńska 21, 91 489 35 89
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM , Broniewskiego 24,
91 454 07 01
poradnie psychologiczne
Koszalin, Irena Śliwińska, Monte Cassino 13, 0943430748
Sławno, NSZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Chełmońskiego 9,
59 810 22 41
Szczecin, Centrum Zdrowia Psychicznego „Staromłyńska” Bogumiła Miazgowska,
Staromłyńska 21, 914893589
Szczecin, NZOZ „Meditest. Diagnostyka Medyczna”, Bronisławy 14d, 91 812 27 44
Szczecinek, Centrum Rehabilitacyjno Medyczne RehaMedica, Kościuszki 57,
943721451
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
261472839
poradnie zdrowia psychicznego
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o., Chopina 29,
94 311 37 74
Choszczno, Elżbieta Przybylska –Małoszuk, Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 51
Darłowo, NSZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Skłodowskiej 32,
59 810 22 41
Dębno, NZOZ „Lekarzy Specjalistów” S.C., Kościuszki 17, 95 760 23 52
Goleniów, NZOZ Psychiatria Tomasz Matławski Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Goleniowie, Pocztowa 43, 91 407 32 44
Goleniów, Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia”, Partyzantów 11,
606 993 994
Gryfice, SPZZOZw Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61 wew. 226
Gryfino, Euromedica Centrum Medyczne, Dębce 11, 605 558 022
Gryfino, NZOZ „Chrobry” Joanna Kostrzewa, Bol. Chrobrego 52, 91 404 58 88
Gryfino, NZOZ”Intermed” Sp. z O. O., Niepodległości 28, 91 414 62 01
Kamień Pomorski, NZOZ Psychiatria Tomasz Matławski Poradnia Zdrowia
Psychicznego w Goleniowie, Mickiewicza 39a, 91 382 09 19
Kołobrzeg, Poradnia Zdrowia Psychicznego Beata i Dariusz Borkowscy Spółka
Partnerska, Kupiecka 5a, 94 353 18 11 Wew. 21
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 31, 94 353 02 53
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu,
Jedności Narodowej 86/88, 94 351 96 71, 94 357 24 62
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Zwycięstwa 119, 94 348 90 06
Koszalin, NZOZ Przychodnia Clinika, Okulickiego 24a, 94 340 70 83
Koszalin, Psychiatryczny NZOZ S.C., Monte Cassino 13, 94 342 53 15
Koszalin, SPZOZ MSW w Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 06
Łobez, NZOZ”Intermed” Sp. Z O. O., Niepodległości 66, 91 852 42 91
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła Ii Sp. z o.o., Ogrodowa 9, 95 747 20 71,
95 747 2072
Nowogard, NZOZ „Sanus” Spółka Cywilna, Kościuszki 36, 91 392 69 60
Police, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM , Siedlecka 2, 91 425 38 78
Pyrzyce, Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Psychiatryczno - Odwykowy
P. Jarosiński, Stargardzka 32, 91 570 47 87
Sławno, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Konopnickiej 4, 59 810 74 90
Sławno, NZOZ „Ars Medica”, Koszalińska 4, 59 810 58 55
Sławno, NSZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Chełmońskiego 9,
59 810 22 41
Stargard Szczeciński, Eligiusz Andrzej Stamirowski, Os. Zachód A17, 608 638243
Stargard Szczeciński, NZOZ „Ginea 1”, Mickiewicza 20a, 91 834 52 34
Stargard Szczeciński, Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia”, Gdańska 4,
91 487 35 86, 606 993 994
Stargard Szczeciński, WOMP - ZCLiP, , Mickiewicza 18, 91 578 56 16, 91 834 27 44
Stargard Szczeciński, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny ZOZ w Stargardzie Szczecińskim, Al. Żołnierza 37,
91 576 63 26
Szczecin, Centrum Medyczne Euromedis, Powstańców Wielkopolskich 33a,
91 818 21 41
Szczecin, Centrum Zdrowia Psychicznego „Staromłyńska” Bogumiła Miazgowska,
Staromłyńska 21, 91 489 35 89
Szczecin, NSZOZ „Prawobrzeże - Medyk”, Napierskiego 6c, 91 464 38 34
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 814 02 52
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Żołnierska 55, 914344138
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 880 62 21
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM , Broniewskiego 24,
91 454 06 53
Szczecin, SPZOZ MSW w Szczecinie, Piotra Skargi 16, 91 422 27 68
Szczecin, SPZOZ Szkół Wyższych, Bohaterów Warszawy 51, 91 4494534
Szczecin, WOMP - ZCLiP, , Bolesława Śmiałego 33, 914349200
Szczecin, WOMP - ZCLiP, , 3-Go Maja 25-27, 914711166, 914713366, 914880501
Szczecin, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, Królowej Korony Polskiej 26,
914226060
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Piotra Skargi 9-11, 261455582
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku,
Polna 24, 94 3743911
Szczecinek, Zakład Opieki Psychiatrycznej „Salus” Jolanta Martyniuk, Kościuszki
38c, 94 372 34 13
Świdwin, Przychodnia Rodzinna Vio-Zal Zaleska Violetta, Drawska 38, 883068656
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.,
Mieszka I 7, 913267316
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
w Świnoujściu, Bohaterów Września 6, 913243087
Wałcz, Poradnia Zdrowia Psychicznego J. Molęda & H. Iżyk, Kościuszkowców 10,
067-387-37-21
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
261472839
Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dzieci i Młodzieży
Koszalin, NZOZ „Monada”, Kościuszki 7, 943417727
Stargard Szczeciński, Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia”, Gdańska 4,
91 4873586
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 918806221
Szczecin, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, Królowej Korony Polskiej 26,
914226060
świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o., Szpitalna 7a,
94 3120272
poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
Koszalin, NZOZ Centrum Opieki Medycznej „Autyzm”, Armii Krajowej 3a,
606 47 65 08, 94 348 93 28
Sławno, Renata Kosnowska, Ul. Józefa Chełmońskiego 30, 59 810 95 20
41
Leczenie psychiatryczne i terapia uzależnień
poradnie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
Białogard, SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie, Krótka 1, 94 3122100
Choszczno, Ośrodek Terapii Uzależnień „Zmiana”, Dąbrowszczaków 22, 511313151
Darłowo, Amicus Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia,
Henryka Wieniawskiego 18j, 500 38 26 26
Darłowo, NSZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Skłodowskiej 32,
59 810 22 41
Drawsko Pomorskie, Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i
Współuzależnienia Iwona Jędrych, B. Chrobrego 4, 693358377
Goleniów, NZOZ Psychiatria Tomasz Matławski Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Goleniowie, Pocztowa 13, 914071810
Gryfice, SPZZOZw Gryficach, Niechorska 27, 913842061 wew. 373
Gryfino, NZOZ”Intermed” Sp. z O. O., Niepodległości 28, 914162041
Kołobrzeg, SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie, Kniewskiego 11, 94 3522637
Koszalin, Irena Śliwińska, Monte Cassino 13, 943430748
Łobez, SPZZOZw Gryficach, Sikorskiego 6, 91573 25 12
Nowogard, NZOZ „Sanus” Spółka Cywilna, Kościuszki 36, 91392-69-60
Połczyn-Zdrój, SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie, Zdrojowa 6, 94 3821191
Pyrzyce, Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Psychiatryczno - Odwykowy
P. Jarosiński, Stargardzka 32, 91 570 47 87
Sławno, NSZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Chełmońskiego 9,
59 810 22 41
Stargard Szczeciński, Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, Wyszyńskiego B22, 91 5790900
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Żołnierska 55, 091-433-04-30
Szczecin, SPZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień Od Alkoholu, Ostrowska 7,
914558343
Szczecin, WOMP - ZCLiP, , 3-Go Maja 25-27, 914715321
Szczecinek, „Patronka” Sp. z o.o., Klasztorna 11, 943721435
Świdwin, SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie, Drawska 38, 94 3657255
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.,
Jana z Kolna 12, 913267314
Wałcz, Poradnia Zdrowia Psychicznego J. Molęda& H. Iżyk, Kościuszkowców 10,
673873721
poradnia leczenia uzależnień
Barlinek, Poradnia Leczenia Uzależnień i Psychologiczna, Szpitalna 11, 601 990 606
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 94 353 02 12
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Zwycięstwa 119, 94 348 90 06
Sławno, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Konopnickiej 4, 59 810 74 90
świadczenia terapii uzależnienia od substancji
psychoaktywnych innych niż alkohol
Koszalin, NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży,
Zwycięstwa 168, 943410101
Szczecin, NZOZPoradnia Profilaktyczno-Społeczna „NZOZ Pps” Szczecin,
Klonowica 1a, 914888355
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Żołnierska 55, 91/433-00-82
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.,
Jana z Kolna 12, 913267314
Świadczenia w Izbie Przyjęć Szpitala - Ue, Gryfice,SPZZOZ w Gryficach,
Niechorska 27, 91 3842061 wew. 245
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 943530333
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Słoneczna 15, 94 3470754
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 918806218
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM , Broniewskiego 24,
91 454 06 53
42
Szczecinek, Zakład Opieki Psychiatrycznej „Salus” Jolanta Martyniuk,
Kościuszki 38c, 94 372 34 13
program leczenia substytucyjnego
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Żołnierska 55, 91 433 00 82
oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 94 3530312
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Słoneczna 15, 94 3480970
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM , Broniewskiego 24,
91 4540653
Szczecin, SPZOZ MSW w Szczecinie, Piotra Skargi 16, 91 4222768
oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
Koszalin, Irena Śliwińska, Monte Cassino 13, 94 343 07 48
Szczecin, SPZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień Od Alkoholu, Ostrowska 7,
91 455 83 43
Szczecinek, „Patronka” Sp. z o.o., Klasztorna 11, 94 372 14 35
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.,
Jana z Kolna 12, 91 326 73 14
oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dorosłych
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Żołnierska 55, 91 4876070 wew. 331 lub 312
Świnoujście, Szpital Miejski Im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.,
Jana z Kolna 12, 91 326 7316
oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Żołnierska 55, 91 487 60 70 wew. 308, 326, 312
psychiatryczne izby przyjęć
Gryfice, SPZZOZw Gryficach, Niechorska 27, 913842061 wew. 245
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 943530333
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Słoneczna 15, 94 3470754
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 091-8806218
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM , Broniewskiego 24,
91 454 06 53
Szczecinek, Zakład Opieki Psychiatrycznej „Salus” Jolanta Martyniuk,
Kościuszki 38c, 94 372 34 13
oddziały psychiatryczne
Gryfice, SPZZOZw Gryficach, Niechorska 27, 91 3842061 wew. 245
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 943530372
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Słoneczna 15, 94 3470754
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 918806218
Szczecin, SPSK nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM , Broniewskiego 24,
91 4540653
Szczecinek, Zakład Opieki Psychiatrycznej „Salus” Jolanta Martyniuk,
Kościuszki 38c, 94 372 34 13
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44,
261472879
oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 880 62 18
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
(detoksykacja)
Gryfice, SPZZOZw Gryficach, Niechorska 27, 91 384 20 61 wew. 245
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Słoneczna 15, 94 347 07 54
Stanomino, SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie, Stanomino 5, 94 311 06 44
Szczecinek, Zakład Opieki Psychiatrycznej „Salus” Jolanta Martyniuk,
Kościuszki 38c, 94 372 34 13
Rehabilitacja lecznicza
oddział leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach
psychoaktywnych (detoksykacja)
, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Słoneczna 15, 94 347 07 54
leczenie elektrowstrząsami
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 880 62 18
Szczecin, SPSK nr 1 im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM , Broniewskiego 24,
91 454 06 53
oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dorosłych
Złocieniec, SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu, Kańsko 1,
94 367 12 22, 94 367 12 33
oddział rehabilitacji psychiatrycznej
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 918806218
oddziały opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Słoneczna 15, 94 347 07 54
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 91 880 62 18
świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne
dla dzieci i młodzieży
Koszalin, NZOZ „Monada”, Kościuszki 7, 943417727
Stargard Szczeciński, Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia”, Gdańska 4, 91
4873586
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Mączna 4, 918806221
Szczecin, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, Królowej Korony Polskiej 26,
914226060
świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie
zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla
dorosłych
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o., Szpitalna 7a,
94 3120272
Nowe Czarnowo, „Szpital Powiatowy w Gryfinie” sp. z o.o., Nowe Czarnowo 70,
91 416 21 09, 91 404 53 50
Szczecinek, „Patronka” Sp. z o.o., Lelewela 15, 94 374 01 06
świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia
ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnienionych od substancji
psychoaktywnych
Babigoszcz, Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Marianówku, 19, 91 4189360
Darżewo, Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny, 6, 0943183795
Kamień Rymański, Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Kamieniu, 5, 94 3583249
Kluczewo, Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Młodzieży w Brzezince,
Brzezinka, 500166280
Łobez, Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
w Grabowie, Grabowo 1, 913975000
Wszemierzyce, Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Marianówku, Wszemierzyce 1, 943512563, 501630588
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Zwycięstwa 119, 94 348 90 06
świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne
Gryfice, SPZZOZw Gryficach, Niechorska 27, 913842061 Wew. 379
Stanomino, SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie, Stanomino 5, 94 3110656
Szczecin, SPSZOZ „Zdroje”, Żołnierska 55, 91 48 76 070 wew. 106
Szczecinek, „Patronka” Sp. z o.o., Lelewela 15, 94 372 88 54
świadczenia w psychiatrii sądowej
Koszalin, MedisonSp. z o.o. w Koszalinie, Słoneczna 15, 943470754
Rehabilitacja lecznicza
Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych
Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego.
W przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji
leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista, np. rehabilitacji ogólnej,
w chorobach narządu ruchu (chirurgii ortopedycznej, urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).
Skierowanie na zabiegi fizjoterapii, także
w warunkach domowych, należy zarejestrować
w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci
ono ważność.
Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym
do 10 dni zabiegowych; jednemu świadczeniobiorcy przysługuje
nie więcej niż 5 zabiegów dziennie;
Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia w formie ambulatoryjnej
(w gabinecie, zakładzie rehabilitacji / fizjoterapii) może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania
z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny
nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.
Poradnia rehabilitacji
czynna jest co najmniej 2 dni w tygodniu, w tym
co najmniej jeden dzień w przedziale czasowym
od 13:00 do 18:00.
Gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii
czynny jest co najmniej 5 dni w tygodniu, nie
krócej niż 5 godzin dziennie bez przerwy, w tym
co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od
13.00 do 18.00.
43
Rehabilitacja lecznicza
Rehabilitacja w warunkach domowych
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarze
specjaliści np. rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej , chirurgii
urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii,
Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych
spowodowanymi:
- ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach
mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia
mózgu;
- ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu
nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia
niepełnosprawności, zwanej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie
stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
- uszkodzeniem rdzenia kręgowego - w okresie do 12 miesięcy
od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
- chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym,
rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
- chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
- złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych
- w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub
amputacji;
- w stanie wegetatywnym lub apalicznym
NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, nie
więcej niż pięć zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym
względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją
lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja w warunkach domowych nie
może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego.
Rehabilitacja w ośrodku / oddziale dziennym
Zakresy rehabilitacji w ośrodku dziennym:
- ogólnoustrojowa, w tym dla określonych grup pacjentów,
w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojo44
wej wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów
fizjoterapeutycznych dziennie. Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych
w roku kalendarzowym.
- kardiologiczna; czas trwania rehabilitacji kardiologicznej jest
ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni
kalendarzowych
- rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego;
czas trwania - do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym;
w przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego - może zostać przedłużony
decyzją lekarza prowadzącego, za zgodą dyrektora Oddziału
NFZ. Rehabilitacja przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami wieku
rozwojowego w wieku do 7. roku życia oraz od 8. do 18. roku
życia, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) - do ukończenia 25. roku życia.
- osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy; czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy wynosi do 120 dni zabiegowych w roku
kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego, za pisemną zgodą
dyrektora oddziału NFZ.
Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych
Rehabilitacja ogólnoustrojowa
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 tygodni,
średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie.
Rehabilitacja kardiologiczna
- z chorobami współistniejącymi: trwa do 5 tygodni bez przerwy;
pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie ze szpitala
lub w ciągu 56 dni od wypisu
- rehabilitacja kardiologiczna, kategoria I: trwa do 3 tygodni,
przez 6 dni w tygodniu; pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia
ostrej fazy choroby.
- rehabilitacja kardiologiczna, kategoria II: trwa do 2 tygodni,
przez 6 dni w tygodniu; pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia
ostrej fazy choroby.
Rehabilitacja neurologiczna
Kierowana do pacjentów wszystkich grup wiekowych ze schorzeniami neurologicznymi. Prowadzona w ramach wyodrębnionych
grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu
pacjenta oraz terminu, jaki upłynął od wypisania pacjenta z ośrodka, w którym leczono ostrą fazę choroby.
Rehabilitacja lecznicza
Rehabilitacja
fizjoterapia ambulatoryjna
Barlinek, NZOZ Rehabilitacja Zespół Lekarzy i Fizjterapeutów, Szpitalna 11,
95 7466318
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 957461810
Barwice, Skoliosis Rehabilitacja Funkcjonalna Marta Krysiak, Pl. Wolności 1,
725825462
Białogard, “Folk - Med”, 1 Maja 23, 943122605
Białogard, Dormar Zakład Rehabilitacyjny Dorota Szymańska, Wyspiańskiego 15a,
508 515 228
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., Chopina 29,
94 311 37 25, 94 311 37 63
Biały Bór, “Medea” Sp. z o.o., Nadrzeczna 2a, 943739123
Bobolice, Zakład Opieki Zdrowotnej Asklepios Raczyński i Wspólnicy,
Plac Zwycięstwa 8-12, 94-3187-476
Borne Sulinowo, Centrum Rehabilitacji Dla Osób Chorych Na Stwardnienie
Rozsiane Im. Jana Pawła II, Szpitalna 5, 94 37 33805
Choszczno, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie,
Niedziałkowskiego 4a, 95 7658769
Czaplinek, Fizjoterapia Marzena Gorbal, Wałecka 54a, 601857811
Dąbki, Dukat Medical Spa - Sanatorium Uzdrowiskowe Sp. z o.o., Wydmowa 9,
94 3148051
Dębno, Rehabilitacja “Kinezis” S.C. Agnieszka Macudzińska, Justyna Sadowska,
Urszula Marszałek, Kostrzyńska 8, 95 734 1166
Drawsko Pomorskie, Drawskie Centrum Specjalistyczne, B. Chrobrego 4,
943630328
Golczewo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wGolczewie, Zwycięstwa 25, 913860537
Goleniów, “Reha-Pol” Spółka Cywilna Agnieszka Woźniak, Magdalena Okrasińska,
Teresa Potomska, Pocztowa 43, 914185327
Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne W Goleniowie Sp. z o.o., Niepodległości
1, 91-46-64-301
Gościno, Centrum Rehabilitacji Medycznej Katarzyna Koziak, Grunwaldzka 14,
511 31 80 80
Gryfice, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Niechorska 27, 91 3842061 wew. 312
Gryfino, MegamedSp. z o.o. - Oddział wNowym Czarnowie, Targowa 16,
91 316 50 40
Gryfino, Niepubliczny Zakład Fizjoterapii Mariola Kupkowska, 9-Go Maja 8,
0914169136
Gryfino, NZOZ Aptus Sp. z o.o., Niepodległości 28, 914162041
Grzmiąca, Usługi Fizjoterapeutyczne mgrFizjoterapii Agnieszka Raczyńska,
Kolejowa 11, 607227161
Jarosławiec, Health Resort &Medical Spa Panorama Morska Zakład Opieki
Zdrowotnej, Uzdrowiskowa 15, 94 34 82 997
Kamień Pomorski, “Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A., Wojska Polskiego 2,
913821149wew.125
Kołobrzeg, “Milenium” Przychodnia Lekarska z Bazą Zabiegową, Łopuskiego 38,
943551357
Kołobrzeg, Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne “Dozamel” Sp. z o.o.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy “Dozamel” w Kołobrzegu,
Tadeusza Kościuszki 20, 94 35 33 742
Kołobrzeg, Przychodnia Rodzinna Vio-Zal Zaleska Violetta, Kupiecka 5a-5b,
94 35 216 21
Kołobrzeg, Regionalny Szpital W Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 94 3530233
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wKołobrzegu, Jedności Narodowej 86/88,
943572470
Koszalin, “Sanatus” Gabinety Specjalistyczne Sergiusz Karżanowski, Żwirowa 10,
943463363
Koszalin, Przychodnia Specjalistyczna Pulsmed, Stoczniowców 11-13, 94 341 99 40
Koszalin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW wKoszalinie,
Szpitalna 2, 94 347 16 78
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika wKoszalinie, Chałubińskiego 7,
943430799
Koszalin, Usługi Rehabilitacji iFizjoterapii “Reha-Bit” Elżbieta Kuklińska,
Głowackiego 7, 698680238
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, Zwycięstwa 204a, 261 457 792, 261 457 702
Koszalin, Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Beta, H. Modrzejewskiej 4,
94 3411049
Lipiany, Dominik Śliwa Ol-Med, Kopernika 9, 513 204 336
Łobez, Fizjoterapia iOdnowa Biologiczna Piotr Kubacki, Ogrodowa 5a, 505272325
Łobez, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Sikorskiego 6, 91 573 25 12
Mierzyn, Lux Medica, Welecka 38, 91 484 84 04
Mieszkowice, Centrum Profilaktyki iRehabilitacji Renata Grabowska, Janusza
Korczaka 1a, 602401752
Międzywodzie, NZOZ “Zdrowie”, Morska 2a, 91 3221040
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła II Sp. z o.o., Ogrodowa 9, 957472071
Nowe Czarnowo, Megamed Sp. z o.o. - Oddział wNowym Czarnowie, Nowe
Czarnowo 74, 91 316 50 40
Nowogard, Szpitalne Centrum Medyczne wGoleniowie Sp. z o.o., 15 Lutego 9c,
91 573 06 76
Polanów, Zespół Opieki Zdrowotnej wPolanowie, Bobolicka 4, 94 3188 399,
94 3188 271
Police,“Medika” Usługi Medyczne Sp. z o.o., Bankowa 7 A,B, 91 3506073
Połczyn-Zdrój, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGUS.A., Zdrojowa 5, 943662320
Pustkowo, NZOZ Medica, Słoneczna 13, 502360570
Pyrzyce, Nasz Doktor Sp. z o.o., Kwiatowa 2, 506658738
Pyrzyce, Szpital Powiatowy W Pyrzycach, Jana Pawła II 2, 91 570 25 73 wew. 287
Recz, Dominik Śliwa Ol-Med, Ratuszowa 29, 505 130 438
Resko, Gabinet Fizjoterapii iMasażu Leczniczego Magdalena Gajdzis, Jedności
Narodowej 8, 91 3952292
Sławno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Ars Medica”, Koszalińska 4, 59
810 58 55
Sławno, Szpital Powiatowy w Sławnie, I -go Pułku Ułanów 9, 59 810 63 35
Stargard Szczeciński, NZOZ “KMW - Centrum Zdrowia”, I Brygady 18, 913925513
Stargard Szczeciński, Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, Staszica 16, 91 577 00 46
Stargard Szczeciński, Zakład Rehabilitacji Krzysztof Flanc, Kasprowicza 19a,
91 5780037
Szczecin, Centrum Rehabilitacji Finmed, Staromłyńska 4, 793121121
45
Rehabilitacja lecznicza
Szczecin, Centrum Rehabilitacji Terapia, Starzyńskiego 2, 91 489 38 24, 489 38 25
Szczecin, Centrum Terapeutyczne Dla Dzieci iMłodzieży Niepełnosprawnej “Tęcza”,
Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a, 91 4843072
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
918140202
Szczecin, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Rehabilitacja - Majowe”,
Iwaszkiewicza 89, 914643945
Szczecin, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “TW”, Ściegiennego 27,
914877333
Szczecin, NZOZ “KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 914711932
Szczecin, Przychodnia “Rech-Med” S.C., Ku Słońcu 23/24, 91 43 43 946
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 914412100
Szczecin, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“Zdroje”, Marii Skłodowskiej Curie 14, 91 4860425
Szczecin, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“Zdroje”, Mączna 4, 918806459
Szczecin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW W Szczecinie,
Jagiellońska 44, 91 4329535
Szczecin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych,
Ku Słońcu 12, 91 4843358
Szczecin, Specjalistyczny Szpital Im. Prof. Alfreda Sokołowskiego,
A. Sokołowskiego 11, 91 4427223
Szczecin, WOMP - ZCLiPSzczecin, Kopernika 18, 914891809
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 27, 91 4251564
Szczecinek, Centrum Rehabilitacyjno Medyczne RehaMedica, Kościuszki 57,
943721451
Szczecinek, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej “Podimed” Sp. z o.o.,
Kilińskiego 7, 94 366 19 57
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wSzczecinku, Polna 24, 94 3743911
Świdwin, Gabinet FizykoterapiiBożena Pupkowska, Plac Sybiraków 1, 502595816
Świdwin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej wŚwidwinie, Gagarina 71, 261 53 23 53
Świnoujście, “Uzdrowisko Świnoujście” S.A., Słowackiego 23, 0913212311
Świnoujście, “Uzdrowisko Świnoujście” S.A., Powstańców Śląskich 2, 0913212315
Trzcińsko-Zdrój, Niepubliczny Zakład Fizjoterapii Mariola Kupkowska,
2-Go Lutego 12, 91-852-31-22
Unieście, Instytut Zdrowia SofraSp. z o.o.W Mielnie -Unieściu, Chełmońskiego 2,
94 3189710
Wałcz, Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Ambulatorium Lekarskie, Al. Zdob. Wału Pomorskiego 99, 672584461 wew.144
Wałcz, Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne „Puls” w Wałczu, Budowlanych 10,
67 259 71 11
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wałczu, Kołobrzeska 44, 67 250 28 17
Węgorzyno, Patryk Kusy Gabinet Fizjoterapii, Runowska 22, 500868301
Wolin, Gabinet Fizjoterapii Aniela Byczkiewicz, Prosta 1, 913218958
Złocieniec, Gabinet Fizjoterapii Bożena Miszczuk, Plac 650 Lecia 1, 943672363
Złocieniec, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Specjalistyczny MSW w Złocieńcu, Kańsko 1, 94-36-71-222, 94-36-71-233
lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
Barlinek, NZOZ Rehabilitacja Zespół Lekarzy i Fizjterapeutów, Szpitalna 11,
95-74-66-318
46
Białogard, “Folk - Med”, 1 Maja 23, 94-312-26-05
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., Chopina 29,
94 311 37 25, 94 311 37 00
Choszczno, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie,
Niedziałkowskiego 4a, 95 7658772
Dębno, Rehabilitacja “Kinezis” S.C. Agnieszka Macudzińska, Justyna Sadowska,
Urszula Marszałek, Kostrzyńska 8, 95 734 1166
Goleniów, “Reha-Pol” Spółka Cywilna Agnieszka Woźniak, Magdalena Okrasińska,
Teresa Potomska, Pocztowa 43, 914185327
Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne W Goleniowie Sp. z o.o.,
Niepodległości 1, 91-46-64-301
Gryfice,Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Niechorska 27, 91 3842061 wew.312
Gryfino, Niepubliczny Zakład Fizjoterapii Mariola Kupkowska, 9-Go Maja 8,
914169136
Jarosławiec, Health Resort &Medical Spa Panorama Morska Zakład Opieki
Zdrowotnej, Uzdrowiskowa 15, 94 34 82 997
Kamień Pomorski, “Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A., Szpitalna 9, 91 3821149
wew.125
Kołobrzeg, “Milenium” Przychodnia Lekarska z Bazą Zabiegową, Łopuskiego 38,
943551357
Kołobrzeg, Regionalny Szpital wKołobrzegu, Łopuskiego 31, 943530233
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika wKoszalinie, Chałubińskiego 7,
943488400
Łobez, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Sikorskiego 6, 91 573 25 12
Mierzyn, Lux Medica, Welecka 38, 91 484 84 04
Mieszkowice, Centrum Profilaktyki iRehabilitacji Renata Grabowska, Janusza
Korczaka 1a, 602401752
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła II Sp. z o.o., Ogrodowa 9, 0957472071,
957472072
Police,“Medika” Usługi Medyczne Sp. z o.o., Bankowa 7 A,B, 91 3506073
Połczyn-Zdrój, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGUS.A., Zdrojowa 6, 94 36 62 320
Pustkowo, NZOZ Medica, Słoneczna 13, 502360570
Pyrzyce, Nasz Doktor Sp. z o.o., Kwiatowa 2, 506658738
Sławno, Szpital Powiatowy W Sławnie, I -go Pułku Ułanów 9, 59 810 6322
Stargard Szczeciński, NZOZ “KMW- Centrum Zdrowia”, I Brygady 18, 913925513
Stargard Szczeciński, Zakład RehabilitacjiKrzysztof Flanc, Kasprowicza 19a,
91 578-00-37
Szczecin, Centrum Rehabilitacji Terapia, Starzyńskiego 2, 91 489 38 24, 489 38 25
Szczecin, NZOZ “Rehabilitacja - Majowe”, Iwaszkiewicza 89, 0914643945
Szczecin, NZOZ “KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 914711932
Szczecin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych,
Ku Słońcu 12, 91 484-33-58
Szczecin, WOMP - ZCLiPSzczecin, Kopernika 18, 914891809
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 27, 91 4251564
Szczecinek, Centrum Rehabilitacyjno Medyczne RehaMedica, Kościuszki 57,
943721451
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Szczecinku, Polna 24, 94 3743911
Świnoujście, “Uzdrowisko Świnoujście” S.A, Słowackiego 23, 91 321 2311
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej wWałczu, Kołobrzeska 44, 26-147-28-39
Złocieniec, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Specjalistyczny MSW w Złocieńcu, Kańsko 1, 94-36-71-222, 94-36-71-233
Rehabilitacja lecznicza
rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy
Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci iMłodzieży z Wadą Słuchu
Polskiego Związku Głuchych, Jana z Kolna 24b, 94 3410484
Szczecin, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Słuchu i Mowy
“Medincus”, Starzyńskiego 3-4, 91 455-33-00
Szczecin, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych,
Niedziałkowskiego 19, 914233609
rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
w ośrodku/oddziale dziennym
Jarosławiec, Health Resort &Medical SPA Panorama Morska Zakład Opieki Zdrowotnej, Uzdrowiskowa 15, 94 34 82 997
Kołobrzeg, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło wKołobrzegu Ośrodek Wczesnej Interwencji, Mazowiecka 29, 943525388
Koszalin, Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci iMłodzieży z Wadą Słuchu
Polskiego Związku Głuchych, Jana z Kolna 24b, 94 341 04 84
Sławno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Ars Medica”, Koszalińska 4,
59 810 58 55
Szczecin, Centrum Terapeutyczne Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Tęcza”,
Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a, 91 484-30-72
Szczecin, Ośrodek Wczesnej Interwencji z Oddziałem Rehabilitacji Medycznej,
Rostocka 125, 91 4268197(8) wew.104
Szczecinek, Centrum Rehabilitacyjno Medyczne RehaMedica, Kościuszki 57,
943721451
rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym
Szczecin, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Broniewskiego
22, 918139191
Szczecinek, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej “Podimed” Sp. z o.o.,
Kilińskiego 7, 94 366 19 50
rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym
Borne Sulinowo, Centrum Rehabilitacji Dla Osób Chorych Na Stwardnienie
Rozsiane Im. Jana Pawła II, Szpitalna 5, 94 37 33805
Dębno, Rehabilitacja “Kinezis” S.C. Agnieszka Macudzińska, Justyna Sadowska,
Urszula Marszałek, Kostrzyńska 8, 95 734 1166
Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne W Goleniowie Sp. z o.o.,
Niepodległości 1, 91-46-64-301
Gryfice,Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Niechorska 27, 91 3842061 wew.338
Jarosławiec, Health Resort &Medical SPA Panorama Morska Zakład Opieki
Zdrowotnej, Uzdrowiskowa 15, 94 34 82 997
Kołobrzeg, Regionalny Szpital W Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 94 35 30 233
Koszalin, Przychodnia Specjalistyczna Pulsmed, Stoczniowców 11-13, 94 341 99 40
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
943488400
Mierzyn, Lux Medica, Welecka 38, 91 484 84 04
Pyrzyce, Nasz Doktor Sp. z o.o., Kwiatowa 2, 506658738
Szczecin, Centrum Rehabilitacji Terapia, Starzyńskiego 2, 91 489 38 24, 489 38 25
Szczecin, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “TW”, Ściegiennego 27,
914877333
Szczecin, NZOZ “Kmw- Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 914711932
Szczecin, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“Zdroje”, Mączna 4, 91 8806459
Szczecin, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony,
Broniewskiego 22, 918139191
Szczecin, WOMP - ZCLiP Szczecin, Kopernika 18, 914891809
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 27, 91 4251564
rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych
Kamień Pomorski, “Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A., Wojska Polskiego 2,
91 3820630
Szczecin, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM,
Powstańców Wlkp. 72, 914661465
Świnoujście,“Uzdrowisko Świnoujście” S.A., Powstańców Śląskich 1, 913213918
Złocieniec, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Specjalistyczny MSW w Złocieńcu, Kańsko 1, 94-36-71-222, 94-36-71-233
rehabilitacja neurologiczna
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., Chopina 29,
94 311 37 40, 94 311 37 79, 94 311 37 55
Choszczno, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie,
Niedziałkowskiego 4a, 95 7658754
Gryfice,Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Niechorska 27, 91 3842061 wew. 338
Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 94 35300370
Stargard Szczeciński, Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, Staszica 16, 91 577 00 46
Szczecin, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Arkońska 4,
918139173
rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., Chopina 29,
94 311 37 55, 91 311 37 40, 91 311 37 79
Choszczno, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie,
Niedziałkowskiego 4a, 95 7658754
Gryfice,Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Niechorska 27, 91 3842061 wew.338
Kamień Pomorski, “Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A., Wojska Polskiego 2,
91 3820630
Kołobrzeg, Regionalny Szpital W Kołobrzegu, Łopuskiego 33, 943530370
Międzywodzie, NZOZ “Zdrowie”, Morska 2a, 91 3221040
Połczyn-Zdrój, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGUS.A., Solankowa 8, 943821180
Połczyn-Zdrój, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGUS.A., Solankowa 6, 943821180
Stargard Szczeciński, Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, Staszica 16, 91 577-00-46
Szczecin, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Arkońska 4,
918139173
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Piotra Skargi 9-11, 91 8105831, 261455522
Świnoujście,“Uzdrowisko Świnoujście” S.A., Słowackiego 23, 913212311
Tuczno, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej “Leśna Ustroń” w Tucznie, Staszica 5, 067-2593004
Złocieniec, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Specjalistyczny w Złocieńcu, Kańsko 1, 94-36-71-222, 94-36-71-233
47
Leczenie stomatologiczne
Opieka stomatologiczna
Pacjent ma prawo wyboru placówki/lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych w danym zakresie
na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa, w tym także specjalisty, nie wymaga skierowania.
Pacjentowi bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych - ich wykaz określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia
Wybrane świadczenia przysługujące pacjentom
• badanie lekarskie stomatologiczne z instruktarzem higieny
jamy ustnej jeden raz w okresie 12 miesięcy
• badanie lekarskie kontrolne trzy razy w roku kalendarzowym
• zdjęcie zębowe wewnątrzustne, do dwóch zdjęć w roku kalendarzowym - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym
• znieczulenie miejscowe powierzchniowe lub nasiękowe - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem
stomatologicznym
• znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - w powiązaniu
z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym
• leczenie próchnicy powierzchniowej
• opatrunek leczniczy na zębie stałym
• całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba – do trzech
powierzchni
• usunięcie złogów nazębnych jeden raz w okresie 12 miesięcy
• usunięcie zęba jedno - i wielokorzeniowego
• założenie opatrunku chirurgicznego
Pacjentowi, który zgłasza się z bólem, świadczenia gwarantowane
udzielane są w dniu zgłoszenia.
Leczenie protetyczne
W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje leczenie protetyczne:
• uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej - jeden raz na 5 lat w zakresie większym niż 5
i więcej brakujących zębów w jednym łuku zębowym
• zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku - jeden raz na 5 lat
• odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych
w większym zakresie z wyciskiem - jeden raz na 2 lata
Leczenie ortodontyczne wad zgryzu u dzieci i młodzieży do 18 roku życia
Leczenie ortodontyczne wad zgryzu obejmuje m.in.
• badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny
jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym
48
• badanie lekarskie kontrolne- trzy razy w okresie 12 miesięcy
• badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami
gwarantowanymi
• zdjęcie pantomograficzne wraz z opisem – dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego
• korekcyjne szlifowanie zębów
• Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego. Świadczenie jest udzielane
do ukończenia 12. roku życia (nie przysługuje wykonanie
aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego
użytkowania, zniszczenia go lub utraty).
• proteza dziecięca częściowa i całkowita
Dowodem wykonania protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy, jest pisemne potwierdzenie przez pacjenta odbioru wykonanej pracy.
Potwierdzone zlecenie załączane jest do dokumentacji
medycznej.
Dodatkowe świadczenia dla osób do 18. roku życia
Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przysługują
dodatkowo m.in.:
• leczenie próchnicy powierzchniowej
• zabezpieczenie bruzd zębów szóstych lakierem szczelinowym - 1 raz do ukończenia 7 roku życia
• impregnacja zębiny zębów mlecznych
• opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
• lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz
na kwartał
• całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego
• kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach
stałych
• opatrunek leczniczy w zębie stałym
• całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, na 2 powierzchniach;
• całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba
na 2 powierzchniach, na 3 powierzchniach;
Leczenie stomatologiczne
• leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2
kanałów i 3 kanałów; nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba
• leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba; nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony
• usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6
miesięcy w obrębie całego uzębienia
Dodatkowe świadczenia dla kobiet w ciąży i połogu
(do 42 dnia po porodzie)
Kobietom w ciąży i połogu przysługują dodatkowe świadczenia
stomatologiczne:
• leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2
kanałów i 3 kanałów; nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba
• leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba; nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony
• usunięcie złogów nazębnych - nie częściej niż jeden raz na 6
miesięcy w obrębie całego uzębienia
• badanie kontrolne nie częściej niż raz na kwartał
Profilaktyczne świadczenia dla dzieci
do ukończenia 6 roku życia
Opieka stomatologiczna nad dzieckiem może się rozpocząć już
w pierwszym roku życia. Świadczenia gwarantowane dla małych
dzieci to m.in.:
6 miesiąc życia:
• wizyta kontrolna z instruktażem nauki w zakresie higieny
jamy ustnej
• badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej
9 miesiąc życia:
• ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem matki
w zakresie higieny jamy ustnej
• profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań
12 miesiąc życia:
• wizyta adaptacyjna z ocena stanu uzębienia mlecznego
• kontrola higieny jamy ustnej
• profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań
do ukończenia 2, 4, 5 i 6 roku życia:
• do ukończenia 2 roku życia - ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów
mlecznych
• do ukończenia 4 i 5 roku życia - wizyta adaptacyjna z oceną
stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów mlecznych
• do ukończenia 6 roku życia - ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów
mlecznych i stałych
• kontrola higieny jamy ustnej
• profilaktyka profesjonalna próchnicy , w tym profilaktyka
fluorkowa przy braku przeciwwskazań
• ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia
• zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu –
profilaktyka ortodontyczna
PUW* - suma zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym
i znacznym
Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku
życia oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu
umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia
18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień
oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej
z innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).
Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań
medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe
materiały światłoutwardzalne do wypełnień.
Dokumenty potwierdzające prawo
do dodatkowych świadczeń:
Dzieci nieubezpieczone - dokument stwierdzający tożsamość
lub skrócony odpis aktu urodzenia;
Kobiety w ciąży: karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia
zdrowotnego lub karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający
tożsamość;
Kobiety w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia
dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis
aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość;
49
Leczenie stomatologiczne
Świadczenia ogólnostomatologiczne
18
podmiot wykonuje świadczenia tylko dla dzieci i młodzieży do 18r. życia
Brak oznaczenia - podmiot udziela świadczeń zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży.
powiat białogardzki
Białogard, NZOZ “Ambulatorium”, Komedy 7, 947191036
Białogard, IPL Iwona Berg-Potrzebowska, Pomorska 14, 608 397 571
Białogard, NZOZ “Ambulatorium”, Dworcowa 6, 94 7162657
Białogard, NZOZ “Ambulatorium”, Lipowa 12, 94 3120052
Białogard, NZOZ “Ambulatorium”, Mickiewicza 6 B, 602135401
Białogard, NZOZ “Ambulatorium”, Piastów 10, 94 3122681
Białogard, NZOZ “Ambulatorium”, Pomorska 14a, 94 3122506
Białogard, NZOZ “Ambulatorium”, Wiślana 7, 94 3120024
Białogard, NZOZ M-P Dent S.C., Kopernika 8, 94 3122956
Karlino, IPS Anna Kozłowska-Przytuła, Koszalińska 25, 606761573
Karlino, IPS Maria Grosz Lekarz Stomatolog, Szczecińska 3, 608738696
Karlino, ISPL Agnieszka Piskorek, Koszalińska 25a, 602559897
Tychowo, IPL Alicja Cisak Jankowska, Bobolicka 18, 94 3113105
powiat choszczeński
Choszczno, IPS Lek. Stom. Grażyna Witczak, Jana Brzechwy 3, 95 765 74 68
Recz, IPS Małgorzata Zaręba, Tylna 38b, 606263457
Choszczno, IPL Krystyna Lassocińska, Stargardzka 16, 957657725
Choszczno, IPL Robert Dąbek, Niedziałkowskiego 2b, 509388999
Choszczno, IPS Lek. Stom. Aurelia Jezierska, Czarnieckiego 4, 95 7657195
Choszczno, IPS Danuta Dawidowicz, Niedziałkowskiego 4a, 95 7658728
Drawno, NZOZ Niko-Dent, Szkolna 19, 607 239 301
Karlino, ISPL Agnieszka Piskorek, Koszalińska 25a, 602559897
Krzęcin, IPS Natolska-Kostka Iwona, Miodowa 2, 510053640
Pełczyce, IPS Edyta Wilk, Ogrodowa 11a, 957685589
Pełczyce, IPS Elżbieta Waszczuk, Ogrodowa 11a, 957685580
Recz, IPS Wioletta Adamiak-Gawlik, Kolejowa 16, 502586964
powiat drawski
Czaplinek, IPL Natkański Krzysztof, Pławieńska 10a, 607798008
Czaplinek, ISPL Bogumił Koziński, Wałecka 54a, 94 3755076
Czaplinek, ISPL Irena Kazoń, Wałecka 54a, 94 3755075
Drawsko Pomorskie, IPL Maria Keller, Kupiecka 8, 94 3632159
Drawsko Pomorskie, IPL Renata Sulima-Skórka, Piłsudskiego 39d, 943633770
Drawsko Pomorskie, IPL Tadeusz Sielicki, Bolesława Chrobrego 4, 603368859
Kalisz Pomorski, IPL Edyta Marciniak-Mądrzak, Koszalińska 26-28, 94 3616845
Kalisz Pomorski, IPL Ryszard Wróbel, Wolności 14, 94 361 6382
Wierzchowo, Gabinet Stomatologiczny Sylwia Rydel-Niżnik, Długa 43, 505460607
Złocieniec, IPL Szymańska Barbara, Obrońców Westerplatte 3, 509332245
Złocieniec, ISPL Zieliński Ryszard, Plac 650-Lecia 1, 94 36 71197
Złocieniec, IPL Mirosława Modelska, Plac 650 Lecia 1, 94 3671378
powiat goleniowski
Goleniów, IPS Joanna Bojara-Kukowska, Piastowska 11, 0502032617
Goleniów, Gabinety Millenium Centrum Stomatologii, Protetyki i Medycyny
Estetycznej, Pocztowa 43, 91 887 88 66
Goleniów, IPL Lekarz Dentysta Dariusz Brocki, Słowackiego 1a, 91 4071445
Goleniów, IPS Aleksandra Korecka, Wrzosowa 5, 91 4071700
Goleniów, IPS Leszek Skorupski, Szarych Szeregów 7c, 91 4182893
Goleniów, IPS Marta Suchecka, Niepodległości 1, 603197265
Goleniów, ISPL Wacław Kordas, Sportowa 3k, 914182489
Maszewo, IPS Dr N. Med. Matylda Trusewicz, Szkolna 14, 501795841
Maszewo, IPS Julia Hołubowska, 39, 606754222
Maszewo, IPS Renata Woszczyło, Kilińskiego 5, 608587716
50
Nowogard, “Medex” Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, Plac Wolności 6,
913922098
Nowogard, Gabinet Stomatologiczny Anna Mogilnicka, Tadeusza Kościuszki 36,
506606955
Nowogard, IPS Hanna Sporzyńska-Czausz, Kościuszki 36, 913925003
Nowogard, IPS Lek. Stom. Andrzej Rynkiewicz, Kościuszki 36, 607771777
Nowogard, IPS Dorota Wałęga-Bąk, Kościuszki 36, 604441609
Nowogard, NZOZ Mardent, 15 Lutego 17, 913922633
Osina, IPS Dorota Szostak-Bagińska, 53, 913911911
Przybiernów, NZOZ Madent Małgorzata Król, Cisowa 3, 914186457
Stepnica, NZOZ Ali-Dent Alina Załęska, Bolesława Krzywoustego 18a, 914188017
powiat gryficki
Brojce, Stom-Gryf S.C.Maria&Monika Orlewicz, Parkowa 9, 607616588
Gryfice, Anna Tatiana Kilijańska-Fornal, Plac Zwycięstwa 6, 604470040
18 Gryfice, Stom-Gryf S.C. Maria & Monika Orlewicz, ul. Sienkiewicza 10,
607616588, Szkoła Podstawowa nr 4
Gryfice, NZOZ “Lek-Med” S.C., Niepodległości 82, 693417398
Gryfice, Stom-Gryf S.C.Maria&Monika Orlewicz, 3 Maja 1b, 607616588
Gryfice, Stom-Gryf S.C.Maria&Monika Orlewicz, 3 Maja 8, 607616588
Gryfice, Stom-Gryf S.C.Maria&Monika Orlewicz, Rodziewiczówny 3, 607616588
Karnice, Waldemar Hysa IPS, Słoneczna 17, 601471154
Płoty, Bogdan Terka IPS , Jedności Narodowej 35, 601202588
Płoty, Stom-Gryf S.C.Maria&Monika Orlewicz, Jedności Narodowej 35, 607616588
Rewal, NZOZ Roustm-Dent, Mazowiecka 2, 603173276
Trzebiatów, ISPL Grzegorz Wójcik, Wojska Polskiego 1, 48914815520
Trzebiatów, NZOZ Roustm-Dent, Wodna 2, 603173276
Trzebiatów, NZOZ “Wm-Dent” Waldemar Minda, Kamieniecka 14, 517670639
powiat gryfiński
Banie, Ewa Alicja Więckowska, Targowa 22, 510228416
Cedynia, NZOZ “Centromed”, Obrońców Stalingradu 28, 600291198
Chojna, NZOZ S.C. “Ortos” Specjalistyczne Gabinety StomatologicznoOrtodontyczne, Dworcowa 3, 914335549
Chojna, NZOZ Gabinet Stomatologiczny Józef Trocki, Kościuszki 5, 914022380
Gryfino, Megamed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział W Nowym
Czarnowie, Nowe Czarnowo 74, 91 3165040
Gryfino, NZOZ Stomatologiczny S.C., Szczecińska 21, 91 4045401
Mieszkowice, IPL Joanna Szymoniak, Poniatowskiego 15, 914021400
Moryń, Praktyka Stomatologiczna Tomasz Podbielski, Ul. Tadeusza Kościuszki 15,
606/372-145
Stare Czarnowo, IPL Lek.Dent Zbigniew Dynowski, Szarych Mnichów 10,
501705725
Trzcińsko-Zdrój, IPL Iwan Teresa, 2-Go Lutego 20, 91 4148239
Widuchowa, Ewa Alicja Więckowska, Widuchowska 2, 501228416
powiat kamieński
Dziwnów, NZOZ Mardent, Słowackiego 19,
Golczewo, IPS Jolanta Poreda-Radecka, Zwycięstwa 25, 913860537 wew. 17
Kamień Pomorski, IPS Maria Ilona Kierzek-Kuśnieruk, Gryfitów 5, 913821604
18 Kamień Pomorski, NZOZ Mardent, Szpitalna 10, 604 793 056
Kamień Pomorski, NZOZ Mardent, Szpitalna 10, 913214314
Międzyzdroje, IPS Anna Kaczewiak-Pawlaczyk, Kopernika 4, 9132 80 748
Wolin, Centrum Dentystyczne Lek.Stom. Joanna Garda, Katedralna 4, 913261202
Wolin, NZOZ Mardent, Prosta 1, 513002456
Leczenie stomatologiczne
powiat kołobrzeski
Dygowo, IPL Grażyna Rozwód, Kołobrzeska 28, 34 3584717
Gościno, IPL Lek. Stom. Ewa Kowalczyk, Lipowa 16, 94 351 25 23
Kołobrzeg, Denteam IPS Agnieszka Szydłowska, Wąska 12, 609688680
Kołobrzeg, IPL Agnieszka Kicerman, Słowińców 9, 943520354
Kołobrzeg, IPL Barbara Nasiadko, Szpitalna 2b, 601928703
Kołobrzeg, IPL Barbara Toporowska-Golińska, Mariacka 9, 94 3542609
Kołobrzeg, IPL Danuta Wróblewska, Złota 4, 602247911
Kołobrzeg, IPL Jolanta Witkowska-Małetko, Szpitalna 2b, 94 3546499
Kołobrzeg, IPL Urszula Alot, Wąska 12, 501376262
Kołobrzeg, IPS Alicja Sadowska-Błaszczyk, Dworcowa 12, 605824334
Kołobrzeg, IPS Joanna Lichtorowicz, Mariacka 9, 94 3542609
Kołobrzeg, IPS Renata Piętowska, Grochowska 4c, 605601532
Kołobrzeg, ISPL Stasierska Anita, Kupiecka 3a, 94 3520906
Kołobrzeg, Małgorzata Ugodzińska Lekarz Dentysta, Kupiecka 3a, 602336007
Kołobrzeg, Pro - Dent Kołobrzeg, Narutowicza 4a, 94 3545655
Kołobrzeg, Stomatologia Kołobrzeg, Narutowicza 8a, 94 3525566
Kołobrzeg, Zakład Profilaktyczno-Leczniczy, Wschodnia 3, 94-3549763
Rymań, IPL Piotr Piątek, Szkolna 4, 0-509-380-409
Siemyśl, IPL Bogusława Liwerska-Gajdamowicz, Kołobrzeska 12, 94 3588095
Ustronie Morskie, IPL Katarzyna Suchodolska, Osiedlowa 2b, 94 3515662
Koszalin
Koszalin, “Medicus” Stomatologiczno - Ginekologiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej S.C., 1-Maja 20, 94-347-13-70
Koszalin, IPL Bogusława Grzywacz, Dębowa 8, 943405256
Koszalin, IPL Dariana Wojtych, Rodła 31, 604196030
Koszalin, IPL Ewa Raciborska, Chałubińskiego 12c, 94 3402587
Koszalin, IPL Mieczysław Bogobowicz, Monte Cassino 13, 94 3460837
Koszalin, IPL Urszula Deckert, Sikorskiego 2”O”, 94 3438129/531444602
Koszalin, IPS Anna Berent, Wojciecha 1, 94 340 33 96
Koszalin, IPS Anna Podraza, Mireckiego 12, 605451961
18 Koszalin, Samodzielny Publiczny ZOZ MSW, Szpitalna 2, 94 347 16 25
Koszalin, IPS Anna Radoch, Topolowa 16, 603252544
Koszalin, IPS Grażyna Płonka, Monte Cassino 13, 601873473
Koszalin, IPS Irena Charkiewicz, Gałczyńskiego 15, 94 3407201
Koszalin, IPS Iwona Gliszczyńska, Św. Wojciecha 1, 94 3403264
Koszalin, IPS Michalak-Kostecka Elżbieta, Kościuszki 7, 604901032
Koszalin, IPS Piekarewicz Anna, Monte Cassino 13, 94 3460837
Koszalin, ISPL Iwona Sylwia Rams-Jagusztyn, Kolejowa 71, 94 3417520
Koszalin, ISPL Iwona Zwolińska, Sportowa 17a, 604229325
Koszalin, Katarzyna Myśliwiec Lekarz Dentysta, Bat.Chłopskich 32, 604068121
Koszalin, NZOZ “Dentystka”, Mariańska 26, 94 3451872
Koszalin, NZOZ “Twój Dentysta”, Zwycięstwa 115, 94 3411388
Koszalin, NZOZ Kadent, Śliwkowa 9, 94 346 46 11
Koszalin, NZOZ Stomatologicznej Małgorzata Zdralewicz-Ciążkowska, Kołłątaja 1c,
94 3435590 , 509 180 099
Koszalin, Praktyka Dentystyczna Irena Brodecka, Wąwozowa 5c, 609562083
Koszalin, Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Sp. Z O.O., Legnicka 6,
94 3422262
Koszalin, Stomatologiczny NZOZ Center-Dent, Dziurewicz-Góra, Młyńska 15,
94 3411953
Koszalin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, Zwycięstwa 204a, 261 457 792, 261 457 702
powiat koszaliński
Będzino, IPS Janicka Beata, 26, 600348644
Będzino, NZOZ “Agadent”’Agata Bojar-Machowska, 18, 600211158
Biesiekierz, IPL Dagmara Ściernicka-Bączar, Biesiekierz 13, 602469413
Bobolice, IPL Grażyna Zaorska-Szulc, Plac Zwycięstwa 9, 94 3187249
Bobolice, IPS Andrzej Wajdzik, Pionierów 4, 943187536
Manowo, IPL Anna Kossak, Bonin 11, 888743920
Manowo, ISPL Iwona Sylwia Rams-Jagusztyn, Manowo 11, 94 3183222
Mielno, IPS Andrzej Fedasz, Nadmorska 62, 94 7162583
Mielno, IPS Ewa Zarzycka, B.Chrobrego 9, 602-186-888
Polanów, Gabinety Stomatologiczne Bartłomiej Suchorski, Bobolicka 4, 609980064
Sianów, IPL Jackowski Robert, Słowackiego 3a, 604592234
Sianów, IPL Tomasz Karpowicz, Słowackiego 3a, 602714751
Świeszyno, Przychodnia Stomatologiczna “Lena - Dent”, 22, 601402931
powiat łobeski
Dobra, NZOZ Mardent, Mieszczańska 2, 604793056
Łobez, Beata Iwona Danowska-Krawczak Lekarz Dentysta, Spokojna 6, 606 823 373
Łobez, IPL Barbara Stojek, Orzeszkowej 5-5a, 782 714 349
Łobez, IPL Lek. Dent. Małgorzata Ostapowicz, E. Orzeszkowej 5-5a, 603885564
Radowo Małe, Marcin Kołodziejski NZOZ “Lek-Stomed”, Radowow Małe 16,
508902458
Resko, IPS Ewa Krzykacz, Kościelna 1, 913951904
Resko, Marcin Kołodziejski NZOZ “Lek-Stomed”, 1 Maja 5, 508902458
Węgorzyno, IPS Leszek Żurek, Grunwaldzka 27, 913971096
Węgorzyno, IPS Teresa Łusiak-Szostakiewicz, Runowska 8, 91 39 71 692
powiat myśliborski
Barlinek, IPL Aleksandra Górecka-Wrona, Szpitalna 8, 504545698
Barlinek, IPL Beata Bryczek, Strzelecka 5, 512235090
Barlinek, IPS Anetta Bugajewska-Micianiec, Szpitalna 11, 693 435 093
Barlinek, IPS Lek.Stom.Iwona Górecka-Wardulińska, Szpitalna 11
Barlinek, IPS Natalia Wójtowicz, Kasprowicza 15, 661631528
Boleszkowice, SNZOS S.C., Świerczewskiego 27, 601 987 948
Dębno, IPS Alfred Kowalski, Kościuszki 17, 600 937 003
Dębno, IPS Wiktor Grabowski, Tadeusza Kościuszki 17, 507050350
Dębno, SNZOS S.C., 10, 602 776 147
Dębno, SNZOS S.C., Jana Pawła Ii 1, 601 965 774
Dębno, SNZOS S.C., Kościuszki 17, 600 055 904
Dębno, SNZOS S.C., Słowackiego 21, 603 794 385
Myślibórz, Przychodnia Im. Jana Pawła II Spółka z o.o., Ogrodowa 9, 0957472071,
957472072
Nowogródek Pomorski, IPS Zbigniew Pozichowski, Pionierów 15, 606455520
powiat policki
Police,“Medika” Usługi Medyczne Spółka z o.o., Bankowa 7 A,B, 91 3506073
Kołbaskowo, As Dental - Medica Praktyka Stomatologiczna Lek. Stom.
Adam Skowron, Przecław 58, 913116280
Dobra, Centrum Medyczne Agmed, Grafitowa 4, 914833808
Police, Ekodent Maria Domańska-Wiktor, Przyjaźni 29, 605106463
Dobra, IPS Elwira Bazaczek, Wiklinowa 8, 913113820
Police, IPS Halina Adamczuk, Kościuszki 15, 913128213
Police, IPS Renata Jurczak, Piaskowa 101, 91 317-58-30
Police, IPS Sylwia Fuchs, Piaskowa 101, 91 317-58-30
Dobra, IPS Śliwa Bożena, Daniela 32, 698446006
Police, Magnolia Gabinety Dentystyczne, Piaskowa 99, 91 8523860
Police, NSZOZ Hanna Kałuska, Policka 4, 913126531
Police, NZOS Lek. Renata Czułkowska, Siedlecka 2a, 91 3337528
Police, NZOS Małgorzata Kuźnia, Siedlecka 2a, 91 3337528
Police, NZOZ “Belle Dent”, Bankowa 2, 91 3121-050
Kołbaskowo, NZOZ “Megi-Dent”, 27a, 913117175
Police, Przychodnia Stomatologiczna Agnieszka Rajchel, Dworcowa 7, 668 227 499
powiat pyrzycki
Bielice, IPL, Lek.Dent Zbigniew Dynowski, Jana Pawła Ii 34 A, 501705725
Lipiany, IPS Wiesława Kwiatkowska, Myśliborska 3, 91 5641019
51
Leczenie stomatologiczne
Przelewice, NZOZ Plus Dent A.Mazur-Kordowska, K.Kordowski, Przelewice 95,
603238186
Pyrzyce, IPS Fabian Kowalski, Kilińskiego 24, 501103980
Pyrzyce, IPS Gała Antonina, Jana Pawła Ii 7, 506335457
Pyrzyce, Katarzyna Stępień-Zielińska Lekarz Dentysta, Poznańska 15, 605414319
Pyrzyce, Zakład Opieki Zdrowotnej “Twój Dentysta” Beata Pękała, Stargardzka 23,
883348383
Warnice, IPS Elżbieta Wajs, 38, 915615259
powiat sławieński
Darłowo, IPL Barbara Łojkowska-Rosińska, Skłodowskiej 32, 601842415
Darłowo, IPL Redlicki Bogdan, C.Skłodowskiej 32, 602440247
Darłowo, NZOZ Styldent - Praktyka Stomatologiczna, M.C. Skłodowskiej 32,
606815665
Darłowo, Usługo-Producent M.Szubert Sp.Komandytowa, Podzamcze 1a,
943142521
Malechowo, Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie, 12, 943152727, 943184209
Postomino, Health Resort & Medical Spa Panorama Morska Zakład Opieki
Zdrowotnej, Pieńkowo 73, 59 810 94 78
Postomino, ISPL Barbara Danuta Zyśk, Postomino 3, 664130482
Sławno, IPS Mirosław Orkiszewski, Wrześnica 112, 605540607
Sławno, ISPL Elwira Szurdak, Chełmońskiego 9, 59 8105753
Sławno, IPS Elwira Fengler, Basztowa 23, 59 810 4714
Sławno, NZOZ Styldent - Praktyka Stomatologiczna, Basztowa 3a, 59 8102288
powiat stargardzki
Chociwel, IPS Dobrosława Tandyrak-Broniarczyk, Armii Krajowej 38, 91 5622 022
Chociwel, Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Dr N. Med. Katarzyna
Betleja-Gromada, Dąbrowskiego 15, 502444762
Dobrzany, Marcin Kołodziejski NZOZ “Lek-Stomed”, Gen. Karola Świerczewskiego
34, 508902458
Dolice, Stomatologia Rodzinna -Iwona Małecka, Wojska Polskiego 38, 915640142
Ińsko, IPS - Lek. Stom. Filip Stelter, Piękna 1, 91 562-30-16
Kobylanka, IPS Anna Wojciechowska, Szkolna 20, 915610447
Marianowo, IPS Dobrosława Tandyrak-Broniarczyk, Polna 1 A, 603 481 963
Stara Dąbrowa, IPS Brożek-Sztajnke Magdalena, 71, 663773208
Stargard Szczeciński,“Ewident” - Stomatologia Przychodnia S.C. Ewa DmowskaKlemm, Wojciech Klemm, M. C. Skłodowskiej 7, 915775401, 601722313
Stargard Szczeciński, IPL Andrzej Woronowicz, Wojska Polskiego 15, 918809614
Stargard Szczeciński, IPL Bożena Kucharska, Oś. Pyrzyckie A. Krajowej 3u,
91 576 00 81
Stargard Szczeciński, IPS Aldona Hołubowska, Al.Żołnierza 25, 504265276
Stargard Szczeciński, IPS Anna Rybicka-Kania, Główna 2, 91 5762630
Stargard Szczeciński, IPS Elżbieta Fydryszewska, Dworcowa 9, 91 5785527
Stargard Szczeciński, IPS Matkowska-Matysik Agnieszka, Dworcowa 9, 602516095
Stargard Szczeciński, ISPL Anna Misiak, Dworcowa 9, 91 5785527
Stargard Szczeciński, ISPL Marzena Wójcikiewicz, Krzywoustego 6b, 91 5782325
Stargard Szczeciński, IPS Barbara Horak, Krzywoustego 6b, 91 5782325
Stargard Szczeciński, IPS Jadwiga Graczykowska, Osiedle Zachód A 17,
918344468
Stargard Szczeciński, IPS Jolanta Brzozowska, Piłsudskiego 92a, 91 573-25-35
Stargard Szczeciński, IPS Lenkajtis-Walczowska Małgorzata, Wojska Polskiego 34,
603589011
Stargard Szczeciński, NZOZ “Area Vitae”, Podmiejska 15, 608252234
Stargard Szczeciński, NZOZ Mkw Stomatologia Magdalena Wasilewska,
Słowackiego 8a, 91 5777666
Stargard Szczeciński, Przychodnia Zdrowym Być, Rumuńska 9 A-G, 913070335
Stargard Szczeciński, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny ZOZ w Stargardzie Szczecińskim, Al. Żołnierza 37,
261 45 13 26, 261 45 13 28
Suchań, IPS Teresa Cieślak, Kard. Augusta Hlonda 33, 91 562 46 06
52
Szczecin
Szczecin, “De-Ka-Dente” - Gabinety Stomatologiczne, Przyjaciół Żołnierza 60,
91 4537152
Szczecin, “Ra-Dent” Stomatologia - Protetyka, Krzywoustego 19, 91 4891163
Szczecin, “Tomadent” Sp. Z O.O., Bohaterów Warszawy 27, 914841710
Szczecin, “Tomadent” Sp. Z O.O., Łubinowa 15, 91 4641697
Szczecin, “Vitadent” Centrum Stomatologiczne, Modra 122, 91 4395398
Szczecin, Aldente Stomatologia Małgorzata Bieschke, Piłsudskiego 30, 784948480
Szczecin, Centrum Stomatologiczne M-Dent Lek. Dent. Grażyna Siemiątkowska,
Wojska Polskiego 10, 914340316
Szczecin, Dental Service Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Niedziałkowskiego 25, 914554124
Szczecin, Dento Gabinety Dentystyczne, Krzemienna 42b, 91 4609-526
Szczecin, Dom Lekarski - Leczenie Ambulatoryjne, L. Rydla 37, 91 4645036
Szczecin, Ekodent Maria Domańska-Wiktor, Przyjaciół Zołnierza 114a, 605106463
Szczecin, Endo-Dent, Ściegiennego 27, 519 333 678
Szczecin, Grupowa Praktyka Lekarska S.C. Artdent, Strzałowska 25, 91 422 18 19
Szczecin, Grupowa Praktyka Stomatologiczna Dzietczyk I Kubiciel,
3-Go Maja 25-27, 601774329
Szczecin, Halina Marianna Dałek Lekarz Dentysta, Świętoborzyców 40, 91 4553225
Szczecin, IPS Barbara Kęsy, Seledynowa 50, 91 463791 wew. 43
Szczecin, IPS Beata Urbanowicz, Falskiego 29b, 91 4607978
Szczecin, IPS Ewa Karędys, Wyzwolenia 97, 608 30 56 72
Szczecin, IPS Grzegorz Szponar, Św. Ducha 5a, 918180166
Szczecin, IPS Tomasz Buczko, Jasna 74, 91 46 43 465
Szczecin, ISPL Maria Materny, Słowacka 31, 91 4269440
Szczecin, IPS Andrzej Minkowski, Bohaterów Warszawy 83c, 501 357 359
Szczecin, IPS Dorota Banaszek, Boh. Warszawy 24, 91 4850355
Szczecin, IPS Ewa Teichman-Malec, Jasna 121, 502274262
Szczecin, IPS Grażyna Kijas, Kadłubka 10-11, 509761824
Szczecin, IPS Joanna Macek, Marcina 1, 602 621702
Szczecin, IPS Leszek Kaczorek, Kręta 36, 91 4869907
Szczecin, IPS Magdalena Nekanda-Trepka, Kujawska 5/6, 605566858
Szczecin, IPS Magdalena Sułkowska-Kuśmirczuk, Jagiellońska 67a, 691768138
Szczecin, IPS Magdalena Szewczyk, Wiosny Ludów 46, 607626393
Szczecin, IPS Zofia Marzec-Koronczewska, Herbowa 12, 91 4230-03
Szczecin, Monika Olesińska Lekarz Dentysta, K.Napierskiego 15c, 91 4643256
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
918140202
Szczecin, NSZOZ “I-Dent” Iwona Ignaciuk, A. Małkowskiego 6, 914894004
Szczecin, NSZOZ Hanna Kałuska, Duńska 27b, 509435401
Szczecin, NZOS “Adent”, Powstańców Wlkp. 66-68, 91 4853400
Szczecin, NZOS “E-Dent” Edyta Ziółkowska - Boboryko, Witkiewicza 49u,
918180320
Szczecin, NZOS Esdent, Rapackiego 8/A, 914235015
Szczecin, NZOZ “Dentysta” Karolina Gościmińska-Wąsowska, Jasna 101c,
914628707
Szczecin, NZOZ “Jag-Dent”, Zofii Nałkowskiej 7, 91 464 56 42
Szczecin, NZOZ “Lident” Gabinety Stomatologiczne Izabella Ligocka, Gryfińska 2,
914639789
Szczecin, NZOZ “Madent” Małgorzata Piwowarczyk, Al. Papieża Jana Pawła Ii 38,
91 4881883
Szczecin, NZOZ “Stomatolog”, Łucznicza 64, 91 4236600
Szczecin, NZOZ “Stomatologia” S.C. A.Hajok-Utracka, M.Bloch,
Powstańców Wlkp. 66/68, 91 4822452
Szczecin, NZOZ Artdentica, Piłsudskiego 24, 91 4346436
Szczecin, NZOZ Denticus 2, Bolesława Śmiałego 14d, 91 4899355
Szczecin, NZOZ Denticus 2, Bolesława Śmiałego 28, 91 4849099
Szczecin, NZOZ Denticus 2, Łukasińskiego 36g, 91 4898364
Szczecin, NZOZ Gabinet Stomatologiczny Anna Czeraszkiewicz, Różana 10,
914868500
Leczenie stomatologiczne
Szczecin, NZOZ Inka-Dent S.C. I. i J. Balcerzak, Kopernika 16, 91 8121110
18 Szczecin, NZOZ “Jag-Dent”, Szkoła Podstawowa Nr 37, Ul. Rydla 6, 501 107 087
Szczecin, NZOZ J.Bochińska, Santocka 15g, 91 4851227
Szczecin, NZOZ Medicine - Szczecin, Bartnicza 10a, 91 454 24 84
Szczecin, NZOZ Nowy Impladent, Stoisława 3, 914393481
Szczecin, NZOZ Profidentica, Bohaterów Warszawy 100, 918121714
Szczecin, NZOZ S.C. “Ortos” Specjalistyczne Gabinety StomatologicznoOrtodontyczne, Wojska Polskiego 34, 914335549
Szczecin, NZOZ Sanus-Dent, Włościańska 1, 914837912
Szczecin, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie i Stomatologiczne “Laser” Szymczak,
ul. E. Gierczak 38, 91 455 32 09
Szczecin, NZOZ “KMW - Centrum Zdrowia”, 3 Maja 25-27, 914711932
Szczecin, NZOZ “Stomatologia” Stanisław Kołecki, Jagiellońska 34a, 914393575
Szczecin, NZOZ Amber Dent-Med, Tyniecka 28, 91 4834464
Szczecin, NZOZ Dentmax Beata Urbańska, Ks. Józefa Poniatowskiego 76,
914861838
Szczecin, NZOZ Dentmax Beata Urbańska, Podhalańska 8, 91 4334988
18 Szczecin, NZOZ Praktyka Lekarsko-Stomatologiczna I.E.Pudło,
Młodzieży Polskiej 9, 604 42 40 42, Szkoła Podstawowa nr 65
Szczecin, Poradnia Stomatologiczna i Pracownia Protetyczna “Uśmiech”,
Jagiellońska 96, 91 4336367
Szczecin, Prywatny Gabinet Stomatologiczny Aurelia Kaliczyńska, Mariana
Langiewicza 19, 603792212
Szczecin, Przychodnia Portowa, 3 Maja 25-27, 914715356
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 914412100
Szczecin, Przychodnia Portowa, Os. Kasztanowe 50, 918523220
Szczecin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych,
Bohaterów Warszawy 75, 91 4442868
18 Szczecin, Tomadent Sp. z o. o. NZOZ, Chobolańska 20, 91 483 31 88, Szkoła
Podstawowa Nr 16
18 Szczecin, Tomadent Sp. z o. o. NZOZ, Komuny Paryskiej 20, 91 442 49 49, Szkoła
Podstawowa Nr 18
18 Szczecin, Tomadent, ul. Dobrzyńska 2, tel. 504974750, Szkoła Podstawowa Nr 20
18 Szczecin, Tomadent, ul. E. Plater 20, tel. 91 453-94-33, Szkoła Podstawowa Nr 11
18 Szczecin, Tomadent, ul. Benesza 75, tel. 914391060, Szkoła Podstawowa Nr 45
18 Szczecin, Tomadent, ul. Jodłowa 21, tel. 914523324, Szkoła Podstawowa Nr 51
18 Szczecin, Tomadent, ul. Rayskiego 9, tel. 914314520, Szkoła Podstawowa Nr 54
18 Szczecin, Tomadent, ul. Niemierzyńska 17, 600 313 684, Gimnazjum nr 6
Szczecin, Specjalistyczne Gabinety Lekarsko-Stomatologiczne
“Dental-Pro-Dermed” Alicja Falkowska, Łukasińskiego 42a, 91 4858674
Szczecin, Specjalistyczny Stomatologiczny NZOZ Cezary Turostowski, Felczaka 18a,
91 4873394
Szczecin, Specjalistyczny Stomatologiczny NZOZ Cezary Turostowski,
Mickiewicza 116, 91 4873394
Szczecin, Twój Lekarz S.C. Janusz Malecha, Bartłomiej Pasierbski, Ku Słońcu 63,
91 43 47 048
Szczecin, Wielmed S.C. Lek.Med. Zofia Wielebińska, Anna Wielebińska-Kujawa
Prywatna Przychodnia Lekarska, Wyzwolenia 95, 91 4210055
Szczecin, Zakład Opieki Stomatologicznej Vita Dent Anna Szabelska-Kowalczyk,
Staromłyńska 21/26, 914886677
Szczecin, Zakład Stomatologiczny “Armed”, Jana Bosko 1, 602614888
Szczecin, ZOZ Dental-Med Dr N. Med. Joanna B. V. Ziółkowska, Traugutta 61,
91 4862800
powiat szczecinecki
Barwice, Anna Maria Rudnikowicz Lekarz Dentysta, Bolesława Chrobrego 39,
94 3736293
Barwice, IPL Jerzy Wrożyński, Zwyciężców 23a, 530567049
Biały Bór, IPL Lucyna Rostkowska, Nadrzeczna 2 A, 94 373994 , 608481767
Biały Bór, IPL Mariusz Krzysztof Karczewski, Nadrzeczna 2 A, 94 3739016,
606201643
Borne Sulinowo, IPL Beata Pozyrewska-Zając, Al. Niepodległości 3f, 943734936
Borne Sulinowo, Zespół Opieki Zdrowotnej W Bornem Sulinowie, Orła Białego 5,
943733116
Grzmiąca, NZOZ “Simed” Jolanta Grobelna, Kolejowa 11, 94 373 68 72
Szczecinek, IPL Janina Krajewska, Łódzka I, 94 3740979
Szczecinek, IPL Krystyna Jakubowska, Warszawska 7, 602676681
Szczecinek, IPL Krystyna Szczepińska-Śliwińska, Jagiełły 8, 94 374 57 23
Szczecinek, IPL Teresa Grenda, Polna 8ab, 94 372 25 57
Szczecinek, IPS Małgorzata Ciesielska, Polna 8ab, 94 3721454
Szczecinek, NZOZ “Dental-Bis” Spółka z o.o., Podgórna 1, 94 3743654
Szczecinek, Prywatna Praktyka Stomatologiczna - Wioletta Kowalska, Grzegorz
Kowalski, 28 Lutego 29, 94 3721533
Szczecinek, Prywatny Zespół Opieki Zdrowotnej “Ulga-Dent”, 28-Go Lutego 3,
94 3724393
Szczecinek, Zakład Stomatologicznej Opieki Zdrowotnej Dariusz Szwedowski,
Kołobrzeska 14, 94 3720662
powiat świdwiński
Brzeżno, NZOZ “Doktor” S.C., Brzeżno 19, 94 3642579
Połczyn-Zdrój, IPL Magdalena Mikulska-Rydz, Wojska Polskiego 13, 94 3662293
Połczyn-Zdrój, IPL Zbigniew Mączka, Bowid 4, 94 3662847
Połczyn-Zdrój, ISPL Anna Maciesza-Barbusińska, Wojska Polskiego 31b, 606272941
Połczyn-Zdrój, NZOZ Dentmax Beata Urbańska, Zdrojowa 6, 502308003
Rąbino, Zakład Opieki Zdrowotnej “Al-Med” Ali Al-Mohamad, . 31, 94-36-43-214
Sławoborze, NZOZ Dentysta, Świdwińska 1, 691256873
Świdwin, NZOZ “Med-Bor”, Miła 4, 94 3656677
Świdwin, NZOZ Barbara Kołosowska, Drawska 32a, 943653917
Świdwin, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdwinie, Gagarina 71, 261 53 23 19
Świnoujście
Świnoujście, Anna Krzyżaniak-Rappke Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 11
Listopada 10, 504243357
Świnoujście, Barbara Zdanowicz-Żabińska Lekarz Dentysta, Monte Cassino 13,
913212778
Świnoujście, IPL Katarzyna Szablewska Stomatolog, Piastowska 60, 608198968
Świnoujście, IPS Kinga Olender, Sosnowa 2, 603 947 744
Świnoujście, IPS Lilianna Izotow, Dąbrowskiego 4, 602 223 431
Świnoujście, IPS Dorota Zawistowicz, Grunwaldzka 47, 91 322 46 10
Świnoujście, IPS Nina Tromińska, Dąbrowskiego 4, 607218640
Świnoujście, IPS Wioletta Koss, Dabrowskiego 4, 602486330
Świnoujście, NZOZ “Chris Dent”, Małopolska 53, 913215488
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu, Komandorska 1g, 913243087
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu, Monte Cassino 9, 913243087
powiat wałecki
Człopa, IPL Beata Agata Nagórna-Rymszewicz, Kwiatowa 15, 604640875
Mirosławiec, IPL Ossowski Leon Stanisław, Polna 23, 513844809
Tuczno, ISPL Aniela Zofia Mycer-Słoma, Gdańska 3, 672593464
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wałczu, Kołobrzeska 44, 261472915
Wałcz, Oddział Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne “PULS”, Budowlanych 10,
67 259 71 16
Wałcz, Gabinet Stomatologiczny Danuta Zaporowska, Piastowska 2-4, 603880759
Wałcz, IPL Bogdan Woźniak, Kościuszki 2, 67387 37 33
Wałcz, ISPL Alicja Hołowiecka, Al. Zdob. Wału Pomorskiego 3, 672500547
Wałcz, ISPL Alina Kozera, Aleja 1000-Lecia 7, 601166015
Wałcz, ISPL Bogumiła Miśkiewicz, Kościuszki 19, 0672508853
Wałcz, ISPL Woźniak Grażyna, Kościuszki 2, 67387 37 33
Wałcz, IPS Janina Brzezińska, Wojska Polskiego 54, 672506618
53
Leczenie stomatologiczne
Stomatologia specjalistyczna
chirurgia stomatologiczna i periodontologia
Chociwel, Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Dr N. Med. Katarzyna BetlejaGromada, Dąbrowskiego 15, 502444762
Choszczno, Michał Adam Lesiakowski Lekarz Dentysta, Piastowska 12a, 534675037
Darłowo, Balticmedica - Gabinety Lekarskie, Wałowa 4, 94 31 43 800
Koszalin, ISP Stomatologiczna Krzysztof Kałużyński, Zientarskiego 5, 602716631
Koszalin, Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Sp. z o.o., Legnicka 6,
943422262
Przecław, ISP Stomatologiczna Jolanta Nowakowska-Socha, Przecław 93,
605257232
Przecław, NZOZ “Megi-Dent”, 27a, 913117175
Stargard Szczeciński, ISP Stomatologiczna Wojciech Rawicki, Dworcowa 9,
91 5785527
Szczecin,“De-Ka-Dente” - Gabinety Stomatologiczne, Przyjaciół Żołnierza 60,
91 4537152
Szczecin, Aesthetic Dent Marcin Tutak, Niedziałkowskiego 47, 91 424 06 06
Szczecin, Apolonia Centrum Stomatologii NZOZ Apolonia Klinika Implantologii
I Protetyki NZOZ , Gryfińska 62a, 914614206
Szczecin, Dento Gabinety Dentystyczne, Krzemienna 42b, 914609526
Szczecin, Ekodent Maria Domańska-Wiktor, Przyjaciół Zołnierza 114a, 605106463
Szczecin, Grupowa Praktyka Stomatologiczna Dzietczyk I Kubiciel,
3-Go Maja 25-27, 601774329
Szczecin, ISP Stomatologiczna Anna Rzewuska, Kilińskiego 3, 91 4501201
Szczecin, ISP Stomatologiczna Ewa Teichman-Malec, Jasna 121, 502274262
Szczecin, ISP Stomatologiczna Jan Krawczak, Szafera 192, 601725363
Szczecin, NZOZ “Lident” Gabinety Stomatologiczne Izabella Ligocka, Gryfińska 2,
914693789
Szczecin, NZOZ Inka-Dent S.C. I. I J. Balcerzak, Kopernika 16, 793712929
Szczecin, NZOZ Nowy Impladent, Stoisława 3, 914393481
Szczecin, Niepubliczny Zakład Stomatologicznej Opieki Zdrowotnej Zaniewicz
Elżbieta, Łucznicza 76, 914224750
Szczecin, Poradnia Stomatologiczna Hanna Głazek, Krzywoustego 60, 914882321
Szczecin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Szczecinie,
Piotra Skargi 16, 091 4220095
Szczecin, Stomatologia Luk-Dent Łukasz Wlazło, Bł. Wincentego Kadłubka 10-11,
603-344-787
Szczecin, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM, Powstańców
Wielkopolskich 72, 91/466-17-37
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Piotra Skargi 9-11, 261455558, 261455567
Szczecinek, Prywatna Praktyka Stomatologiczna - Wioletta Kowalska, Grzegorz
Kowalski, 28 Lutego 29, 94 3721533
Świdwin, NZOZ Barbara Kołosowska, Drawska 32a, 94 365 39 17
protetyka stomatologiczna
Chojna, NZOZ Gabinet Stomatologiczny Józef Trocki, Kościuszki 5, 91 402 23 80
Goleniów, Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny Alicja Gałan-Koleśnik, Pocztowa
34, 914184217
Gryfice, ISP Stomatologiczna Piotr Litwin, Koszarowa 8, 604 47 43 42
Gryfino, NZOZ Stomatologiczny S.C., Szczecińska 21, 91 4045401
Kołobrzeg, Pro - Dent Kołobrzeg, Narutowicza 4a, 94 3545655
Kołobrzeg, Stomatologia Kołobrzeg, Narutowicza 8a, 943525566
Koszalin, ISP Lekarska Elżbieta Woźniak, Akacjowa 17, 943405885
Koszalin, ISP Lekarska Justyna Sadowska, Traugutta 31, 602406689
Koszalin, ISP Lekarska Krystyna Łosowska, Śniadeckich 7a, 94346 49 28
Koszalin, Praktyka Dentystyczna Irena Brodecka, Wąwozowa 5c, 609562083
54
Koszalin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie,
Szpitalna 2, 094 347 16 25
Koszalin, Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Sp. z o.o., Legnicka 6,
94-342-22-62
Pyrzyce, ISP Stomatologiczna Dariusz Jabłoński, Szkolna 6, 602627034
Resko, ISP Stomatologiczna Piotr Litwin, Boh. Warszawy 2, 604 47 43 42
Stargard Szczeciński, NZOZ “Dentimex”, Pogodna 3, 915737339
Szczecin,“Ra-Dent” Stomatologia - Protetyka, Krzywoustego 19, 91 4891163
Szczecin, Agnieszka Lapis, Niemcewicza 15b, 501958045
Szczecin, Centrum Stomatologii “Dentysta”, Al. Wyzwolenia 9, 91 4346780,
602 272 444
Szczecin, Centrum Protetyki Stomatologicznej “Med i Dent” S.C., Św. Barbary 3,
914225562
Szczecin, Dental Service Sp. Z O.O. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Niedziałkowskiego 25, 914554124
Szczecin, ISP Lekarska Bartosz Dalewski, Św. Ducha 5a, 606155666
Szczecin, ISP Lekarska Ewa Janowska, Bogusława 42, 91 4335371
Szczecin, ISP Stomatologiczna Aleksandruk Grażyna, Traugutta 39, 914878494
Szczecin, ISP Stomatologiczna Alicja Oleksiewicz-Kukiełka, Mickiewicza 14,
914844308
Szczecin, ISP Stomatologiczna Anna Michalczyk, 5 Lipca 31, 601214510
Szczecin, ISP Stomatologiczna Ewa Sobolewska, Al Papieża Jana Pawła Ii 42,
504860051
Szczecin, ISP Stomatologiczna Halina Ey-Chmielewska, Kostki Napierskiego 55,
601576160
Szczecin, ISP Stomatologiczna Jolanta Parulska-Gosk, Tczewska 59a, 91 469 3380
Szczecin, ISP Stomatologiczna Kinga Nowakowska-Sitarz, Gołebia 27, 91 453 7603
Szczecin, ISP Stomatologiczna Szydłowska, Starzyńskiego 2, 785700702
Szczecin, Isp Stomatologiczna Janusz Kubrak, Mazowiecka 17, 914891214
Szczecin, Małgorzata Maria Lewandowska Lekarz Dentysta,
Gen Ludomiła Rayskiego 21, 914881499
Szczecin, Niepubliczny Stoczniowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Dubois 27,
91 81 40 241
Szczecin, NZOZ “Madent” Małgorzata Piwowarczyk, Al. Papieża Jana Pawła Ii 38,
601686775
Szczecin, NZOZ “Pro Dentus”, Przyjaciół Żołnierza 55, 91 852 54 13
Szczecin, NZOZ Denticus 2, Bolesława Śmiałego 28, 91 48 49 099
Szczecin, NZOZ Platanus Dent, Moniuszki 9, 914879288
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 914412100
Szczecin, Specjalistyczne Gabinety Lekarsko-Stomatologiczne “Dental-ProDermed” Alicja Falkowska, Łukasińskiego 42a, 914858674
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Piotra Skargi 9-11, 261455558, 261455557
Szczecinek, ISP Lekarska Beata Świderska, Polna 8ab/Iii, 94 3741880
Świdwin, Praktyka Dentystyczna Dr N. Med. Paweł Rawski, Drawska 38, 661957627
Wałcz, ISP Lekarska Bogumiła Miśkiewicz, Kościuszki 19, 672508853
Wałcz, ISP Stomatologiczna Janina Brzezińska, Wojska Polskiego 54, 672506618
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wałczu, Kołobrzeska 44, 261472912
ortodoncja
Będzino, NZOZ ‘’Agadent’’ Agata Bojar-Machowska, Będzino 18, 600211158
Białogard, NZOZ Paweł Jakubowski, Sikorskiego 12-14, 943113416
Darłowo, NZOZ Doktor Usługo-producent M. Szubert Sp. komandytowa, Podzamcze 1a, 943142521
Goleniów, ISPS Maria Kusz-Stepczyńska, Pocztowa 43, 601052983
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Goleniów, ISPS Radosław Grygiel, J. Słowackiego 1 a, 605414269
Gryfice, NZOZ “Stom-Gryf”, Maria Monika Orlewicz, 3 Maja 1B, 607616588
Koszalin, IPS Aneta Kałużyńska, Zientarskiego 5/58, 602 82378
Koszalin, NZOZ ‘’Agadent’’ Agata Bojar-Machowska, Staszica 8a, 600211158
Koszalin, Samodzielny Publiczny ZOZ MSW, Szpitalna 2, 943471625
Koszalin, Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Sp. z o.o. Legnicka 6-10,
94 342 22 62
Pyrzyce, NZOZ ‘’Gabinety Stomatologiczne Rafał Peter’’ Kilińskiego 15/2B, 91
5703999
Szczecin, ISP Stomatologiczno-Ortodontyczna Danuta Górniak,
Andrzejewskiego 21, 91 46 1068
Szczecin, ISPL Katarzyna Jamroszczyk, Juliana Ursyna Niemcewicza 24a,
607030755
Szczecin, ISPS Izabela Doniec-Zawidzka, Szczecin, Ostrawicka 18, 91 4877987
Szczecin, ISPS Krzysztof Woźniak, Św. Marcina 2, tel. 501204944
Szczecin, NZOZ Inka-Dent S.C. Irmina i Jarosław Balcerzak, Kopernika 16/2,
91 8121110
Szczecin, NZOZ S.C. ‘’Ortos’’ Specjalistyczne Gabinety Stomatologiczno-Ortodontyczne, Wojska Polskiego 34/3, 91 4335549
Szczecin, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM, Powstańców Wlkp. 72/6,
91 4661706
Szczecin, ISPL Wędrychowska-Szulc Barbara, Jagiellońska 67e, 91 4850217
Szczecin, SP ZOZ MSW w Szczecinie, Piotra Skargi 16, 91 4220095
Szczecin, ISPS Joanna Gadomska-Krasny, Obrońców Stalingradu 24, 91 4334770
Szczecinek, ISPL Jadwiga Tkaczyk, Malborska 2, 94 3745753
Szczecinek, Prywatna Praktyka Stomatologiczna - Wioletta Kowalska, Grzegorz
Kowalski, 28 Lutego 29, 94 3721533
Świdwin, NZOZ Barbara Kołosowska, Drawska 32a, 661967629
Wałcz, ISPL Irena Sobolewska - Siemieńska, Kusocińskiego 10, 67 2586447
protetyka stomatologiczna dla osób po chirurgicznym
leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
Szczecin, ISP Stomatologiczna Jolanta Parulska-Gosk, Tczewska 59a, 4396369
świadczenia ogólnostomatologiczne ze znieczuleniem ogólnym
dobra, Ambulatorium Dobra, Jaśminowa 4, 501151751
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Chałubińskiego 7,
94 3488355
Szczecin, NZOZ Inka-Dent S.C. Irmina i Jarosław Balcerzak, Kopernika 16/2,
91 8121110
świadczenia dla osób z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na aids
Szczecin, ISP Lekarska Stefan Leśniewski, Broniewskiego 12, 91 8139346
Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi
wadami części twarzowej czaszki
Szczecin, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM, Powstańców
Wielkopolskich 72, 914661706
Stomatologiczna pomoc doraźna
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 914412165
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze mogą być udzielane w warunkach domowych lub w zakładzie opiekuńczym.
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
To opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym
w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia
w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki
pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być
zakwalifikowani pacjenci, którzy:
• w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub
mniej
• nie korzystają w tym samym czasie z następujących świadczeń
gwarantowanych udzielanych w ramach:
• domowej opieki dla pacjentów wentylowanych
mechanicznie
• hospicjum domowego
• stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)
• nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.
Skala Barthel pozwala ocenić stan chorego pod względem m.in. jego samodzielności przy wykonywaniu
codziennych czynności takich, jak: spożywanie posiłków,
siadanie, przemieszczanie się, ubieranie się i rozbieranie, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, utrzymanie
higieny osobistej, korzystanie z toalety.
• Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana
jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej, do których świadczeniobiorca złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania
świadczeń oraz w ramach bieżącej współpracy w okresie objęcia opieką, o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta
• Karta wizyt powinna być potwierdzona przez pacjenta, jego
rodzinę lub opiekuna podpisem.
55
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
• Środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne
zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia
rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny lub prawny)
• Świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości
procesu leczenia i pielęgnacji po godzinie 20 do 8 rano dnia
następnego, zapewnia w ramach sprawowanej opieki świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej.
•
•
Świadczenia realizowane w zakładach opiekuńczych
(w warunkach stacjonarnych)
Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle
chorych, a także osób, które przebywały w szpitalu i u których
ukończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub
intensywnego leczenia zachowawczego. Osoby te, ze względu
na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności
w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitację,
wymagają całodobowej opieki.
Kierowanie do zakładu opiekuńczego.
Od 1 lipca 2012 roku kierowanie do zakładu opiekuńczego (opieki długoterminowej/) odbywa się zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania
do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 731).
• Rozporządzenie zawiera wzory dokumentów wymaganych
przy kierowaniu: wniosek o wydanie skierowania do zakładu,
wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie oraz skierowanie do zakładu.
• Pacjent (lub jego opiekun prawny lub faktyczny) występuje
do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. do lekarza rodzinnego) z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego; do wniosku załącza wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie
• Skierowanie do zakładu opiekuńczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
• Pacjent składa skierowanie bezpośrednio do wybranego przez
siebie zakładu opiekuńczego
• Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane, jeśli sąd opiekuńczy wyda
orzeczenie o umieszczeniu chorego w zakładzie opiekuńczym.
W takiej sytuacji podstawą do umieszczenia chorego w zakładzie opiekuńczym jest orzeczenie sądu opiekuńczego
• Do zakładów opiekuńczych przyjmowane są osoby, które
w ocenie samodzielności według skali Barthel, uzyskały 40
punktów lub mniej;
• Do zakładów nie są przyjmowane osoby, dla których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana
choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie
• Pacjent w zakładzie opiekuńczym ma zapewnione niezbędne leki, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
56
•
•
(np. pieluchomajtki), badania diagnostyczne, żywienie dojelitowe i pozajelitowe.
Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie może być wyższa niż 70% miesięcznego
dochodu pacjenta;
W przypadku dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli
kształci się dalej – do ukończenia 26. roku życia, przebywającego w zakładzie opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji
leczniczej, opłata wynosi 200% najniższej emerytury, ale nie
może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie
Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie
opiekuńczym.
Zakład opiekuńczy nie jest domem pomocy społecznej, nie są
do niego kierowane osoby, dla których jedynym wskazaniem
do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku możliwości podawania drogą naturalną diety kuchennej, wymagają długotrwałego,
przewidywanego dłużej niż 30 dni, podawania substancji odżywczych w sposób inny niż doustnie; ilość diety powinna być dostosowana do aktualnego zapotrzebowania białkowo-energetycznego chorego.
Kwalifikacja pacjenta do żywienia:
• dojelitowego - odbywa się w szpitalu lub w poradni prowadzącej leczenie żywieniowe;
• pozajelitowego - odbywa się w szpitalu.
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe powinno być realizowane
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; rodzaje diet, zasady opieki nad dostępem do żywienia dojelitowego lub pozjelitowego
oraz zasady podaży diety, a także zapobieganie, rozpoznawanie
i postępowanie w przypadku powikłań powinny być zgodne
ze standardami żywienia pozajelitowego i dojelitowego opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego
i Dojelitowego.
Żywienie dojelitowe może być zastosowane u chorych, u których
wytworzono dostęp sztuczny do przewodu pokarmowego, gdyż
nie jest możliwe odżywianie drogą doustną przy zachowanej
czynności przewodu pokarmowego.
Żywienie pozajelitowe jest stosowane u chorych, u których niemożliwe jest żywienie przez przewód pokarmowy; wszystkie niezbędne substancje odżywcze w przypadku żywienia pozajelitowego podawane są drogą dożylną.
Wspomaganie oddychania
(wentylacja mechaniczna)
• w zakładzie opiekuńczym
Wspomaganie oddychania dotyczy pacjentów z niewydolnością
oddechową przebywających w zakładzie opiekuńczym, którzy
nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, ale
potrzebują ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora.
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
W zakładzie opiekuńczym korzystają z całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.
• w warunkach domowych
Świadczeniami mogą być objęci pacjenci, którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę
(opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury
medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy, by podczas terapii
chory miał zapewnione bezpieczeństwo.
Opieka domowa nad pacjentem z niewydolnością oddechową,
wymagającym stosowania terapii
• inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez
rurkę tracheotomijną) bądź
• nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy kaski)
sprawowana jest przez zespół długoterminowej opieki domowej.
Zespół składa się z lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty i odwiedza
chorego w zależności od zakresu opieki.
Opieka w domu pacjenta wymagającego stosowania inwazyjnej
wentylacji mechanicznej to nie mniej niż 1 porada lekarska w tygodniu oraz wizyta pielęgniarska nie mniej niż 2 razy w tygodniu.
Opieka w domu pacjenta wymagającego stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w przypadku wentylowanych powyżej 16 godzin na dobę oraz dzieci i młodzieży do ukończenia 18
roku życia (bez względu na czas trwania nieinwazyjnej wentylacji
mechanicznej) to nie mniej niż 1 porada lekarska w tygodniu i nie
mniej niż 2 wizyty pielęgniarski w tygodniu. W przypadku pacjentów wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej od 8 do 16 godzin na dobę porada lekarska powinna się
odbyć nie mniej niż 1 raz na 2 tygodni, a wizyta pielęgniarska nie
mniej niż 1 raz w tygodniu. Opieka pacjenta wymagającego stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej poniżej 8 godzin
na dobę to, zarówno porada lekarska, jak i wizyta pielęgniarka powinny się odbyć nie mniej niż 1 raz na kwartał,
W sytuacjach wymagających nagłej konsultacji, lekarz i pielęgniarka są dostępni pod telefonem. Chory objęty taką opieką pozostaje pod obserwacją, ma zapewnione badania diagnostyczne
konieczne do właściwej realizacji terapii w domu.
Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze
Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla
pacjentów wentylowanych mechanicznie
Drawsko Pomorskie, Ośrodek Wentylacji Domowej, Obrońców Westerplatte 1a,
52 52 46 204
Goleniów, Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed Sp. z o.o., Partyzantów 4,
68 4111081
Koszalin, Ośrodek Wentylacji Domowej, Okulickiego 24a, 52 52 46 204
Myślibórz, Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed Sp. z o.o., Ogrodowa 9,
68 451 86 69
Police, Ośrodek Wentylacji Domowej, Siedlecka 2a, 52 52 46 204
Stargard Szczeciński, Ośrodek Wentylacji Domowej, Żołnierska 37, 52 524 62 04
Szczecin, Centrum Medyczne Novento, Stanisława Dubois 27, 516 976 946
Szczecinek, NZOZ Dom Sue Ryder, 28 Lutego 3, 883351551
Świdwin, Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed Sp. z o.o., Wojska Polskiego 22,
68 4111081
Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
domowej
Barlinek, Pielęgniarska Opieka Domowa Mariola Bogdanowicz, Gorzowska 5,
514 033 008
Barwice, Lukmed Sp. z o.o, Kościuszki 3, 94 3653549
Barwice, NZOZ “Med-Bis” Zakład Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych, Kościuszki 3,
94 3653549
Białogard, Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńcze “Nadzieja” w Białogardzie,
Kisielice Duże 30, 600299482
Białogard, Usługi Pielęgniarskie Łońska Irena, Batalionów Chłopskich 27,
661775653
Choszczno, Anna Nowak - “Help - Med”, Tuwima 10, 915770672
Choszczno, Edmed Milena Kopczyńska S.J., Niedziałkowskiego 17, 601651792
Drawsko Pomorskie, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Chrobrego 4,
509142650 913926531
Drawsko Pomorskie, Zakład Usług Medycznych Puls-Med, Złocieniecka 22g,
602876877; 94 36 323 34
Goleniów, Pielęgniarki i Położne Rodzinne Małgorzata Holek, Pocztowa 43,
914189605
Goleniów, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Słowackiego 1a, 914071445,
509142650
Gościno, NZOZ “Med-Bis” Zakład Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych, Lipowa 18,
943653549
Gryfice, Zakład Opieki Zdrowotnej “Mil-Med”, Księdza St. Ruta 8, 913846850
Gryfino, Euromedica Centrum Medyczne, Dębce 11, 605558022
Kamień Pomorski, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Kopernika 26,
509142650, 913926531
Kołobrzeg, Centrum Medyczne Viomed Wioletta Krociak, Kupiecka 5a-5b,
502781721
Kołobrzeg, Usługi Medyczne Izabela Maćkiewicz, Jerzego Waszyngtona 1,
501376993
Koszalin, “Bogumiła” Bogumiła Aziewicz - Gabis Usługi Pielęgniarskie,
Niepodległości 44-48, 508185558
Koszalin, “Lusi-Med” Lucyna Szpilak Usługi Pielęgniarsko-Opiekuńcze,
Niepodległości 44-48, 504620332
Lipiany, Grzegorz Skwierz NZOZ “Certus”, Myśliborska 3, 91 4238039
Łobez, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Niepodległości 66b, 509142650
913926531
Mierzyn, NZOZ “Medical Care” Jacek Matusiak, Welecka 38, 693867745
Myślibórz, NZOZ “Medical Care” Jacek Matusiak, Armii Polskiej 14, 693867745
Nowogard, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Kościuszki 36, 913926-531,
509-142-650
Police, Marzena Ginda NZOZ Almamed, Siedlecka 2a, 692 344-777
Police, NZOZ Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo - Rodzinnych
57
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
“Środ - Med” S.C., Siedlecka 2a, 91 3339393, 91 3129549
Pyrzyce, NZOZ “Medical Care” Jacek Matusiak, Jana Pawła Ii 2, 504049944
Resko, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, 1-Go Maja 5, 509142650,
913926531
Sławno, NZOZ “Ars Medica”, Koszalińska 4, 59 810 58 55
Sławno, Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinne “Puls” S.C., Basztowa 23, 59 810 4336
Stare Czarnowo, Anna Nowak - “Help - Med”, Szczecińska 29, 915770672
Stargard Szczeciński, Anna Nowak - “Help - Med”, Jana Lechonia 10a, 600 24 92 57
Stargard Szczeciński, Medeor Sp. z o.o., Os. Kopernika 10, 91 883 54 20
Szczecin, Grzegorz Skwierz NZOZ “Certus”, Metalowa 34, 91 423-80-39
Szczecin, NZOZ “Medical Care” Jacek Matusiak, Batalionów Chłopskich 86,
914612331
Szczecin, NZOZ “Przychodnie Medycyny Rodzinnej”, Szafera 16-18, 91 439 15 10
Szczecin, NZOZ Amimed, Starzyńskiego 2, 914843527
Szczecin, NZOZ Rodzina Usługi Pielęgniarskie, Batalionów Chłopskich 86,
601635744
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 914412167
Szczecin, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Dubois 27, 509142650
913926531
Szczecinek, “Aga” Usługi Pielęgniarsko - Opiekuńcze Agnieszka Bogumił,
Klasztorna 11, 508 803 746
Świdwin, Lukmed Sp. z o.o, Drawska 38, 94 3653549
Świdwin, NZOZ “Med-Bis” Zakład Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych, Drawska 38,
943653549
Świnoujście, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Mieszka I 7, 509142650
913926531
Świnoujście, Zakład Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo - Rodzinnych Jolanta
Lazer, Dąbrowskiego 4, 609476402
Trzcińsko-Zdrój, Euromedica Centrum Medyczne, Aleja Róż 1, 605558022
Tuczno, Podmiot Leczniczy “Salve” Spółka Jawna Mariola Zielińska,
Krzysztof Małkowski, Wolności 55, 507559462
Wrzosowo, Podmiot Leczniczy “Salve” S.J. Mariola Zielińska, Krzysztof Małkowski,
Włościbórz 1, 507559462
Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczoleczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
Koszalin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie,
Szpitalna 2, 94 347 16 84
58
Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla
dzieci wentylowanych mechanicznie
Drawsko Pomorskie, Ośrodek Wentylacji Domowej, Obrońców Westerplatte 1a,
52 52 46 204
Koszalin, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych,
Kościuszki 5, 943423598
Koszalin, Ośrodek Wentylacji Domowej, Okulickiego 24a, 52 52 46 204
Myślibórz, Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed Sp. z o.o., Ogrodowa 9,
68 451 86 69
Stargard Szczeciński, Ośrodek Wentylacji Domowej, Żołnierska 37, 52 524 62 04
Szczecin, Centrum Medyczne Novento, Stanisława Dubois 27, 516 976 946
Szczecinek, NZOZ Dom Sue Ryder, 28 Lutego 3, 883351551
Świdwin, Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed Sp. z o.o., Wojska Polskiego 22,
68 4111081
Świadczenia w zakładzie
pielęgnacyjno- opiekuńczym /opiekuńczo-leczniczym
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 95 7561810
Białogard, Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., Chopina 29,
94 3122649
Dębno, Szpital W Dębnie Sp. z o.o., Kościuszki 58, 95 760 20 63;64; wew. 59;30;40
Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o., Nowogardzka 2,
914664352
Gryfino, “Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Armii Krajowej 8, 914162109,
914152513
Koszalin, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Niepodległości 44,
94 3406730; 94 3422051
Międzywodzie, NZOZ “Zdrowie”, Westerplatte 26, 91 3813917
Pyrzyce, Szpital Powiatowy w Pyrzycach, Jana Pawła Ii 2, 91 5702573 wew. 244
Resko, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Szpitalna 8, 91 39 51 300 wew. 557
Szczecin, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“Zdroje”, Mączna 4, 91 880-61-52 lub 56
Szczecinek, “Patronka” sp. z o.o, Lelewela 15, 94 374 01 06
Świnoujście, SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Żeromskiego 21,
91 3212170 wew. 27
Tuczno, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej “Leśna Ustroń” w Tucznie, Staszica 5, 67 2593004
Opieka paliatywna i hospicyjna
Opieka paliatywna i hospicyjna
Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania służą zapobieganiu cierpienia, niesieniu ulgi, leczeniu bólu i innych objawów oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów, wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta.
Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog.
Do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgoda na sprawowanie opieki paliatywnej lub hospicyjnej musi
być wyrażona na piśmie przez pacjent, jego rodzinę lub opiekuna.
W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku dziecka, które ukończyło 16 lat,
także zgoda chorego dziecka.
Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane są
w warunkach:
• domowych – w hospicjum domowym
• ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej
• stacjonarnych – w oddziale medycyny paliatywnej oraz hospicjum stacjonarnym
Poradnia medycyny paliatywnej
Przeznaczona jest dla pacjentów chorujących na choroby nowotworowe, u których zakończono leczenie przyczynowe i którzy potrzebują leczenia przeciwbólowego oraz wsparcia. Porada
obejmuje: badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, ordynację leków (w tym leków przeciwbólowych), zapewnienie badań z katalogu lekarza POZ, zlecanie i wykonywanie zabiegów
leczniczych, zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych, kierowanie
na konsultacje, do szpitala, wydawanie niezbędnych w procesie
leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta. W ramach
poradni udzielane są porady/wizyty domowe nie częściej niż dwa
razy w tygodniu. Chorzy, którzy wymagają częstszych wizyt lub
ciągłej opieki w miejscu zamieszkania, powinni zostać skierowani
do hospicjum domowego lub stacjonarnego.
Hospicjum domowe
Sprawuje całościową opieką nad pacjentem w zaawansowanym
stanie choroby niepoddającej się leczeniu przyczynowemu, chorującym na postępującą, zagrażającą życiu chorobę przewlekłą
o złym rokowaniu. Pacjentom objętym opieką przysługują w zależności od potrzeb – porady lekarskie,
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a wizyty pielęgniarskie, nie
rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
Wizyty innych członków zespołu hospicjum domowego (psychologa, fizjoterapeuty) ustalane są przez lekarza sprawującego opiekę indywidualnie, w zależności od potrzeb pacjenta.
Hospicjum stacjonarne
Opieka hospicjum stacjonarnego sprawowana jest w szczególności w chorobach, które nie rokują nadziei na wyleczenie; do hospicjum kierowani są pacjenci z trudnymi do kontroli objawami,
w schyłkowym okresie życia. Decyzję o objęciu pacjenta opieką
hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.
Poradnie paliatywne i hospicja
pporadnie medycyny
y y y ppaliatywnej
y j
Gryfino, NZOZ “Dom” Hospicjum Domowe dla Dorosłych, Bolesława Chrobrego
52, 605081795
Koszalin, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, Orla 2, 943460018
Szczecin, Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, Pokoju 77, 914215000
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 27, 914341564
Świnoujście, NZOZ Hospicjum Domowe Przystań Caritas p.w. Św. Faustyny
w Świnoujściu, Dąbrowskiego 4, 509586986
świadczenia w hospicjum
p j domowym
y
Białogard, Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńcze “Nadzieja” w Białogardzie,
Kisielice Duże 30, 600299482
Bielice, Anna Nowak - “Help - Med”, Jana Pawła Ii 34a, 915770672
Chojna, Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowe Św. Łukasza, Kościuszki 5,
603 354 772
Choszczno, Anna Nowak - “Help - Med”, Tuwima 10, 91 5770672
Darłowo, Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina,
Wiejska 9, 606600250
Dębno, NZOZ Pielęgniarki Środowiskowej Anna Szymaniuk, Spacerowa 9,
782 690 581
Drawsko Pomorskie, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Chrobrego 4,
59142650, 913926-531
Drawsko Pomorskie, Zakład Usług Medycznych Puls-Med, Złocieniecka 22g,
602876877, 94 36 323 34
Gryfice, Zakład Opieki Zdrowotnej “Mil-Med”, Księdza St. Ruta 8, 913846850
Gryfino, NZOZ “Dom” Hospicjum Domowe Dla Dorosłych,
Bolesława Chrobrego 52, 914045888
Kamień Pomorski, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Kopernika 26,
59142650, 913926531
Kołobrzeg, Centrum Medyczne Viomed Wioletta Krociak, Kupiecka 5a-5b,
502781721
Kołobrzeg, Hospicjum Domowe Victoria, Kniewskiego 11, 943551614
59
Leczenie uzdrowiskowe
Koszalin, “Promyk” Usługi Pielęgniarskie Violetta Manarczyk, Głowackiego 7,
531 597 891
Koszalin, Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zdobywców Wału
Pomorskiego 80, 943403696
Łobez, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Niepodległości 66b, 59142650,
913926531
Nowogard, Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, Wojska
Polskiego 7, 913921559
Nowogard, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Kościuszki 36, 91392653,
59142650
Police, “Polvita” Sp. z o.o., Siedlecka 2a, 601562696, 91 317 88 08
Stargard Szczeciński, Anna Nowak - “Help - Med”, Jana Lechonia 10a, 600 24 92 57
Szczecin, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych,
Powstańców Wlkp. 66, 91 486 93 30
Szczecin, Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, Pokoju 77, 91 421 50 00
Szczecinek, “Aga” Usługi Pielęgniarsko - Opiekuńcze Agnieszka Bogumił,
Klasztorna 11, 508 803 746
Świdwin, Lukmed Spółka z o.o., Drawska 38, 943653549
Świnoujście, NZOZ Hospicjum Domowe Przystań Caritas p.w. Św. Faustyny
w Świnoujściu, Sosnowa 5a, 913212058
Wałcz, NZOZ Almedur, Zdobywców Wału Pomorskiego 52, 605 835 874
świadczenia w hospicjum
p j domowym
y dla dzieci
Koszalin, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych,
Kościuszki 5, 94 342 35 98
Szczecin, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych,
Powstańców Wlkp. 66, 91 486 93 30
świadczenia w oddziale medycyny
y y y ppaliatywnej/hospicjum
y j p j
stacjonarnym
j
y
Darłowo, Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas Im. Biskupa Czesława Domina,
Wiejska 9, 606600250
Gryfino, “Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Armii Krajowej 8, 91 415 25 13
Koszalin, Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zdobywców Wału
Pomorskiego 80, 943403696
Szczecin, Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, Pokoju 77, 91 421 50 00
Leczenie uzdrowiskowe
Informacja o leczeniu uzdrowiskowym
tel. 91 425 11 51, faks 91 425 10 98
[email protected]
Przeglądarka skierowań
na leczenie uzdrowiskowe
Każde skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest rejestrowane
w systemie informatycznym Oddziału NFZ i otrzymuje kolejny
numer. Jeśli skierowanie jest prawidłowo wystawione, NFZ
w ciągu 30 dni zawiadamia pacjenta o okresie oczekiwania,
formie leczenia oraz przesyła numer skierowania – od tej chwili
pacjent sam może je śledzić w systemie informatycznym. W tym
celu należy otworzyć widoczną na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu Przeglądarkę skierowań
na leczenie uzdrowiskowe i wpisać numer skierowania.
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia
pacjenta, wskazania i przeciwwskazania.
Badania
Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych
badań, wykonanych na zlecenie i koszt kierującego:
• badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki
piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania)
oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze
będące podstawą wystawienia skierowania
• badania dla dzieci: OB., morfologia, mocz, badanie kału
na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka
do uzdrowiska)
60
Skierowanie może być przekazane do Oddziału Funduszu przez
lekarza kierującego lub przez bezpośrednio zainteresowanego
świadczeniobiorcę. W Oddziale NFZ jest rejestrowane w systemie
informatycznym, otrzymuje kolejny numer, a następnie jest rozpatrywane pod względem celowości.
Skierowanie
Oceny celowości skierowania na leczenie uzdrowiskowe dokonuje zatrudniony w NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, na pod-
Leczenie uzdrowiskowe
stawie danych zawartych w skierowaniu i dołączonej aktualnej
dokumentacji medycznej. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania.
Skierowanie z niepełnymi informacjami nie jest przez Fundusz
rozpatrywane.
O efekcie rozpatrzenia skierowania pacjent jest informowany
na piśmie. Jeżeli oddział Funduszu nie potwierdzi skierowania
z powodu braku miejsc, świadczeniobiorca wpisywany jest na listę oczekujących, o czym jest pisemnie informowany, ze wskazaniem okresu oczekiwania na potwierdzenie skierowania.
Skierowanie podlega weryfikacji po upływie 18 miesięcy licząc
od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło
być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O potrzebie weryfikacji
skierowania oddział Funduszu powiadamia świadczeniobiorcę
pisemnie.
O terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia świadczeniobiorca jest powiadamiany nie później niż 14 dni przed datą
rozpoczęcia turnusu.
Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego
W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić
do Oddziału Funduszu.
Odpłatność za leczenie w sanatorium dla dorosłych
Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem)
a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest
różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju.
Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.
Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje
pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających
azbest.
Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym
Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych trwa 21 dni. Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym trwa 28 dni. W ramach leczenia wykonywanych jest nie
mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu;
świadczenia udzielane są w profilach: choroby ortopedyczno urazowe, układu krążenia, choroby układu oddechowego.
Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych
Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne. Pacjent ponosi jedynie koszty przejazdu do szpitala uzdrowiskowego (i z powrotem). Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych trwa 21 dni.
Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym trwa 28 dni. W ramach leczenia wykonywanych jest nie
mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu;
świadczenia udzielane są w profilach: choroby ortopedyczno urazowe, układu krążenia, choroby układu oddechowego.
Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci i młodzieży
Dzieci i młodzież do 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej, do 26 roku
życia, nie wnoszą opłat za leczenie w sanatorium czy szpitalu uzdrowiskowym. Z opłat zwolnione są także dzieci o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci trwa 21 dni,
leczenie w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci trwa 27 dni.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie
uzdrowiskowe same lub pod nadzorem opiekuna prawnego. Leczenie dzieci jest bezpłatne, natomiast rodzice lub opiekun ponoszą pełną odpłatność za pobyt w zakładzie uzdrowiskowym.
Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, natomiast
młodzież szkół ponadgimnazjalnych - w okresie wolnym od nauki.
Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i
dla dzieci
Na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku kierowani są zarówno dorośli, jak i dzieci. Leczenie trwa od 6-18 dni zabiegowych;
w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym
pacjenci ponoszą koszty pobytu, we własnym zakresie zapewniając sobie zakwaterowanie i wyżywienie. NFZ finansuje zabiegi.
Doba hotelowa w uzdrowisku
Pierwszy dzień pobytu w uzdrowisku rozpoczyna się o godzinie
14.00, natomiast ostatni dzień kończy się o godzinie 12.00.
Stawki za pobyt w sanatorium - od 1 października 2014 r.
Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania
w sanatorium uzdrowiskowym
IA
IB
II
IIIA
IIIB
IV
VA
VB
VI
Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
Pokój jednoosobowy w studiu
Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego
Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno -sanitarnym
Pokój dwuosobowy w studiu
Pokój 2- osobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno -sanitarnym
Pokój wieloosobowy w studiu
Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego
I sezon
II sezon
rozliczeniowy
rozliczeniowy
od 1 października
od 1 maja
do 30 kwietnia
do 30 września
w złotychza dobę pobytu 28,80
36,10
23,00
33,00
22,00
29,30
17,30
24,10
14,60
22,00
12,50
17,30
11,00
13,10
10,50
12,00
9,40
10,50
61
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Zaopatrzenie w wyroby medyczne
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne podlegające finansowaniu przez NFZ, znajduje
się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Rozporządzenie określa
również:
• wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny
(np. bezpłatnie lub 10% lub 30% limitu)
• okres użytkowania (wyrób medyczny przysługuje raz w okresie
użytkowania potwierdzonym wskazaniami medycznymi, np.
raz na miesiąc/ na rok/ na 2 lata/ na 3 lata/ na 5 lat)
• limit ceny (to kwota, która jest podstawą do określenia udziału
własnego pacjenta w nabyciu przedmiotu ortopedycznego/
środka pomocniczego)
• kryterium przyznania
• osoby uprawnione do wystawiania zleceń
Potwierdzanie zleceń
Podstawą zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie - prawidłowo wystawione przez uprawnioną osobę i potwierdzone
do realizacji przez Oddział Funduszu, zgodnie z miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy.
Zlecenie można potwierdzić osobiście, za pośrednictwem innej
osoby, przesyłając je tradycyjną pocztą. Zachodniopomorski OW
NFZ posiada trzy punkty potwierdzania zleceń: w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach
Siedziba w Szczecinie: ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin,
tel. 91 425 10 48, 91 425 10 46
Delegatura w Koszalinie: Plac Konstytucji 3-go Maja 7,
75-820 Koszalin, tel. 94 346 36 60, tel. 94 346 52 26
Punkt Obsługi w Pyrzycach: ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, (Siedziba Starostwa Powiatowego), tel. 91 391 17 00, 91 397 18 39;
Zasady korzystania z zaopatrzenia
w wyroby medyczne
•Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy potwierdzić w Oddziale NFZ, zgodnie z miejscem zamieszkania
•Potwierdzone zlecenie należy zrealizować u świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z dowolnym oddziałem Funduszu. Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego zaopatrzenie w wyroby medyczne.
•Kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby
przysługujące comiesięcznie” wystawia oddział wojewódzki
Narodowego Fundusz Zdrowia na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; Karta jest wystawiana podczas potwierdzania zlecania
•Kartę należy mieć przy sobie, realizując zaopatrzenie w sklepie/
w aptece
•Jednorazowe zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, np. pieluchy, pieluchomajtki, sprzęt stomijny,
cewniki, może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy
kolejne miesiące.
62
• Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione,
z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły
• Zlecenie wystawione w sposób nieprawidłowy Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy lub zlecającemu bez potwierdzenia, podając jednocześnie przyczynę odmowy potwierdzania zlecenia.
Wykaz miejsc, w których można zrealizować zlecenie na wyrób medyczny, jest dołączany do potwierdzonego zlecenia;
znajduje się także na stronie internetowej ZOW NFZ.
Jak obliczyć, czy/ile będzie kosztować zlecony
wyrób medyczny
przykład 1: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit
wynosi 800 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to
pacjent otrzyma przedmiot/ środek za darmo;
przykład 2: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit
ceny wynosi 700 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent pokryje różnicę między ceną w sklepie a limitem
- w tym przypadku zapłaci 100 zł;
przykład 3: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 500 zł, limit
ceny wynosi 500 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%,
to pacjent zapłaci 150 zł;
przykład 4: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 600 zł, limit
ceny wynosi 500 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%,
to pacjent zapłaci 30% limitu czyli 150 zł oraz różnicę między ceną
w sklepie a limitem - razem 250 zł.
Odbiór wyrobu medycznego u świadczeniodawcy
Obiór wyrobu medycznego wydawanego comiesięcznie potwierdza świadczeniobiorca lub inna osoba* w jego imieniu.
Odbiór wyrobów medycznych z wyłączeniem przysługujących
comiesięcznie, potwierdza pacjent lub, w jego imieniu, przedstawiciel ustawowy albo inna osoba** na podstawie pisemnego
upoważnienia lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta, który to stan uniemożliwia wystawienie przez niego upoważnienia.
* Inną osobą nie może być świadczeniodawca, który zawarł z Funduszem
umowę na realizację zaopatrzenia, ani żadna z osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu, lub którym udzielanie świadczeń powierzył.
** Pisemne upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie powinno
zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby upoważnionej;
rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zamieszkania; nazwę odbieranego przedmiotu ortopedycznego lub środka
pomocniczego; datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego
Programy profilaktyczne
Programy
profilaktyczne
Więcej informacji o realizacji programów profilaktycznych
znajduje się na stronie internetowej www.nfz-szczecin.pl
Profilaktyka i wczesne wykrywanie
raka piesi
Profilaktyka i wczesne wykrywanie
raka szyjki macicy
Profilaktyka chorób
układu krążenia
Mammografia, USG i biopsja
Cytologia, kolposkopia
Badania w kierunku chorób układu krążenia
Profilaktyka chorób odtytoniowych
Profilaktyki wad rozwojowych
i innych chorób genetycznych
Wykrywanie wad słuchu
Badanie prenatalne
Badanie słuchu u noworodków
Program wczesnego wykrywania raka piersi
Program finansowany przez NFZ, adresowany do kobiet w wieku
50 - 69 lat (rocznikowo). W ramach programu wykonywana jest
mammografia: bezpłatnie, bez skierowania, raz na 2 lata. Badanie
wykonywane jest w pracowniach mammograficznych i mammo-
busach, które mają umowę z NFZ. Jeśli lekarz stwierdzi potrzebę
dodatkowych badań, pacjentka jest kierowana na pogłębioną
diagnostykę, czyli USG i/lub biopsję.
Pracownie stacjonarne
Szczecin, WOMP - ZCLiP, Bolesława Śmiałego 33, 91 43 49 205
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 22, 914251495
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Spółka z o.o., Kościuszki 38, 943726780
Kołobrzeg, Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Rentgenodiagnostyki Tomma,
Ppor. Edmunda Łopuskiego 52, 947136243
Choszczno, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie,
Niedziałkowskiego 4a, 95 7658776
Gryfice, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
Niechorska 27, 91 384 69 48
Kołobrzeg, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gryficach, Łopuskiego 31, 94 352 55 72
Kołobrzeg, Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Rentgenodiagnostyki Tomma,
Ppor. Edmunda Łopuskiego 52, 947136243
Koszalin, NZOZ “Profilaktyka”, Staszica 8a, 94 3412615
Koszalin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Koszalinie, Szpitalna 2, 94 347 16 44
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika w Koszalinie, Orla 2, 943460018
Stargard Szczeciński, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gryficach, Wojska Polskiego 27, 91 578 92 88
Szczecin, NZOZ “Medical Care” Jacek Matusiak, Batalionów Chłopskich 86,
914612331
Szczecin, SPSP nr 2 PUM, Powstańców Wlkp. 72, 914661174
Mammobusy
Gdańsk, NZOZ Profilaktyka I Diagnostyka, Schuberta 104, 58 767 34 20
Gdańsk, NZOZ Profilaktyka I Diagnostyka, Schuberta 104, 58 767 34 20
Gdynia, Lux Med Sp. z o.o., Tomasza Nocznickiego 8a, 58 666 24 44
Gdynia, Lux Med Sp. z o.o., Tomasza Nocznickiego 8a, 58 666 24 44
Badania pogłębione - USG i biopsja
Koszalin, Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika W Koszalinie, Orla 2, 943460018
Szczecin, SPSK nr 2 PUM, Powstańców Wlkp. 72, 914661174
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 22, 914251495
Szczecinek, Szpital W Szczecinku Spółka Z O.O., Kościuszki 38, 943726780
Szczecin, NZOZ “Meditest. Diagnostyka Medyczna”, Bronisławy 14d, 918122744
63
Programy profilaktyczne
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
Finansowany przez NFZ, adresowany do kobiet w wieku 25-59
lat (rocznikowo). W ramach programu wykonywana jest cytologia – bezpłatnie, bez skierowania, raz na 3 lata. Kobiety obciążone czynnikami ryzyka: zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki
immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka,
mogą robić badanie co 12 miesięcy. Badanie cytologiczne można
wykonać w każdej poradni ginekologiczno-położniczej, która ma
umowę z NFZ. Jeżeli wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy, specjalista ginekolog-położnik kieruje pacjentkę na dalszą
diagnostykę, którą jest badanie kolposkopowe.
Zobacz: Poradnie specjalistyczne / Poradnia położniczo
– ginekologiczna.
Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)
Finansowany przez NFZ, kierowany do osób ubezpieczonych, które w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat. Z programu można skorzystać raz na 5 lat. W ramach programu oznaczane są m.in. cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol
LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo. Świadczenia są bezpłatne,
udzielane bez skierowania.
Należy się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego.
Zobacz: Lekarze rodzinni.
Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
Finansowany przez NFZ, adresowany do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności do kobiet i mężczyzn między 40 a 65 rokiem życia, którzy
nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których
nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem
spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.
Bezpłatne badania w ramach programu można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.
Miejsca udzielania świadczeń
Biały Bór,“Medea” Sp. z o.o., Nadrzeczna 2a, 697 613 290
Myślibórz, Zoz “Przychodnia Rodzinna”, Kościelna 15, 957470250
Szczecin, NZOZ “Przychodnie Medycyny Rodzinnej”, Miodowa 45, 91 4261258
Szczecin, NZOZ “Przychodnie Medycyny Rodzinnej”, Szafera 16-18, 91 4391510
Szczecin, NZOZ “Przychodnie Medycyny Rodzinnej”, 9-Go Maja 13, 91 4820245
Szczecin, NZOZ Iwona Wołowicz-Naglik - Medycyna Rodzinna, Staromłyńska 21,
914880643, 914881657
Szczecin, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej, Kadłubka 10/11,
914210083,914228445
Szczecinek, Poradnia Rodzinna Doktor Jacek - Jacek Froehlich, 28-Lutego 3,
796584144
Program badań prenatalnych
Program profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych jest finansowany przez NFZ. Jego adresatkami są kobiety
w ciąży, spełniające co najmniej jedno z następujących kryteriów:
wiek powyżej 35 lat; wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji
chromosomowej płodu lub dziecka; stwierdzenie wystąpienia
strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca
dziecka; stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziec-
ka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub
wieloczynnikową; stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego
wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących
na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
Wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę.
Pierwsza wizyta wskazana jest w 12 tygodniu ciąży.
Miejsca udzielania świadczeń
Drawsko Pomorskie, Diagen Diagnostyka Genetyczna Dla Rodziny Sp. z o.o.,
Polna 1, 518939595
Szczecin, Diagen Diagnostyka Genetyczna Dla Rodziny Sp. z o.o.,
ul. Św. Wojciecha 7, 518939595
Szczecin, SPSK nr 2 PUM, Powstańców Wlkp. 72, 91 466 15 65, w dni powszednie
od 800 do 1800, budynek A, parter p.130 - badania prenatalne.
Program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków
Program jest adresowany do wszystkich dzieci na oddziałach noworodkowych. Dziecko, które ma dobry słuch, otrzymuje w książeczce zdrowia dziecka niebieską plakietkę. Dziecko, u którego
stwierdzono podejrzenie wady słuchu, lub u którego wystąpił
czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu, otrzymuje żółtą plakietkę.
Takie dziecko powinno mieć wykonane badanie kontrolne. Jeżeli
w jego wyniku okaże się, że słuch jest w normie, żółta plakietka
64
zostanie zastąpiona niebieską. Jeśli nie, dziecko zostanie skierowane do dalszej diagnostyki i leczenia. Jedną z najpoważniejszych
konsekwencji zaniedbania diagnostyki i leczenia wad słuchu
u dziecka jest zahamowany lub opóźniony rozwój mowy.
Zobacz: Poradnie specjalistyczne/ Poradnia audiologiczna
i foniatryczna.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
Dane o osobach ubezpieczonych, opłaconych za nich/ przez nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz o zgłoszonych
do ubezpieczenia uprawnionych członkach rodziny, gromadzą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Bazy te są zasilane danymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Na podstawie tych danych Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych - CWU. Jest on bazą dla eWUŚ
- elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Z eWUŚ korzystają świadczeniodawcy - w przychodniach i szpitalach
w całej Polsce, potwierdzając prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w ramach umów z NFZ.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby
podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
• Osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zgłasza
do ubezpieczenia ten, kto odprowadza do ZUS/ KRUS składkę
na ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenie to jest obowiązkowe.
Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza
• pracownika - pracodawca
• zleceniobiorcę - zleceniodawca
• osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza się do ZUS
sama
• osobę pobierającą zasiłek stały - MOPR
• osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie
przedemerytalne -ZUS
• emeryta/ rencistę - ZUS, KRUS
• bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy - urząd pracy
• osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - ośrodek
pomocy społecznej
• osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek
do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych - wójt, burmistrz lub prezydent miasta
• osoby ubezpieczające się dobrowolnie - zgłaszają się same
• rolnik - sam zgłasza się do KRUS (oraz pracujących z nim
domowników)
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
Rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek
zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Dziecko może zostać zgłoszone do ubezpieczenia przez każde z rodziców. W przypadku narodzin dziecka, zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie. Jeżeli żadne
z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie innych
przepisów, dziecko może zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego np. przez ubezpieczonych: babcię lub dziadka.
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia uprawnionych członków
rodziny spoczywa także na osobie ubezpieczającej się dobrowolnie.
W przypadku zmiany pracodawcy, zarówno osoba ubezpieczona,
jak i członkowie jej rodziny, zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego u nowego pracodawcy należy zgłoszenie ponowić.
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu
na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskał
inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjął pracę sezonową w czasie wakacji lub utracił status członka rodziny, np. zakończył
naukę, osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić o tym płatnika składki, który zgłosi do ZUS wyrejestrowanie członka rodziny
z ubezpieczenia zdrowotnego. Po ustaniu sezonowego zatrudnienia członek rodziny, który nie ukończył 26 lat i kontynuuje naukę,
winien być ponownie zgłoszony do ubezpieczenia rodzica!
a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione,
wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo
dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu
dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej
w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia
26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
b) małżonka,
c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka, które nie jest ubezpieczone jako członek rodziny
• Dzieci do 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej, do 26 roku życia,
niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie
rodziny lub z innego tytułu, zgłaszane są do ubezpieczenia zdrowotnego przez następujące podmioty:
• dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej - przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna
prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy.
• dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy
społecznej - przez placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej
• uczniowie - przez szkoły
• słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli- przez zakłady kształcenia nauczycieli
• studenci i uczestnicy studiów doktoranckich - przez szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia doktoranckie
Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia
Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania
do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
osoby ubezpieczonej - na formularzu ZUS ZCNA - w terminie 7 dni
od dnia powstania uprawnień członka rodziny.
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia
W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. kończy studia
i podejmuje pracę, lub traci status członka rodziny, ubezpieczony
powiadamia o tym płatnika składki, a ten zgłasza wyrejestrowanie
członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Termin wyrejestrowania z ubezpieczenia wynosi 7 dni. Jeśli osoba ubezpieczona traci
prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, np. na skutek rozwiązania
umowy o pracę lub zaprzestania działalności gospodarczej, płatnik
składki ma obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia wszystkich
członków jej rodziny.
W rozumieniu ustawy, za członków rodziny uznaje się
65
eWUŚ. Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy
Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień
Świadczeniobiorców
Potwierdzanie prawa do świadczeń
Osoba ubezpieczona w NFZ oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie jej rodziny mogą potwierdzić swoje prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej w następujący sposób:
1) Na podstawie numeru PESEL, w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy, za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy,
paszportu, a w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż..
- legitymacji uczniowskiej
2) Okazując jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, np. legitymację
ubezpieczeniową, dolny odcinek druku RMUA lub zaświadczenie
od pracodawcy. Papierowy dokument potwierdzający ubezpieczenie jest przydatny w sytuacji, gdy system eWUŚ nie potwierdza danego dnia prawa pacjenta do świadczeń lub gdy nie można skorzystać z systemu elektronicznej weryfikacji.
3) Składając pisemne oświadczenie o prawie do opieki zdrowotnej – ich wzory są dostępne w miejscach udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej ZOW NFZ, w zakładce Dla
Pacjenta/ eWUŚ
• Oświadczenie składane jest w sytuacji braku potwierdzenia
prawa do świadczeń w systemie eWUŚ oraz braku papierowego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
• Oświadczenie składa ubezpieczony pacjent, a w przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób
nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub
faktyczny
• Zgodnie z przepisami, osoba, która złoży oświadczenie
pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, jest obowiązana
do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym
błędnym przekonaniu, że takie prawo posiada.
Weryfikacja statusu w eWUŚ
Weryfikacja polega na wpisaniu numeru PESEL pacjenta do systemu
informatycznego:
Zielony status oznacza potwierdzenie prawa do świadczeń
Czerwony status oznacza brak potwierdzenia w danym dniu prawa do świadczeń; może być efektem nieprawidłowego zgłoszenia
do ubezpieczenia; sprawę należy wyjaśnić u swojego pracodawcy
lub w ZUS, który prowadzi bazę osób ubezpieczonych oraz członków ich rodzin; pomoc w wyjaśnieniu przyczyny problemu można
uzyskać także w oddziale NFZ.
66
Czerwone światło mają osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów, choć składka za te osoby nie jest odprowadzana;
są to: osoby pobierające zasiłek chorobowy lub wypadkowy (oraz
członkowie ich rodzin) po ustaniu zatrudnienia; osoby ubiegające
się o przyznanie emerytury lub renty (oraz członkowie ich rodzin);
kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, nieobjęte
ubezpieczeniem zdrowotnym; osoby, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zachowały na prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej
lub wyższej
Prawo do świadczeń absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych oraz wyższych
Osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki. Datą zakończenia
nauki jest:
• dla osób, które nie zdają matury - data świadectwa ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej
• dla osób, które są maturzystami - data świadectwa maturalnego
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego następuje z dniem
zakończenia nauki, zaś uprawnienie do świadczeń zdrowotnych dla
obu grup osób wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia
nauki.
Uwaga! Od dnia wyrejestrowania z ubezpieczenia osoby te będą
miały „czerwony” status w systemie eWUŚ.
Oznacza to, że w celu uzyskania świadczenia planowego:
• okazują dokument potwierdzający prawo do świadczeń wraz
z dokumentem/ świadectwem potwierdzającym ukończenie
szkoły ponadgimnazjalnej lub zdanie matury
• składają oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem, przedstawiając dokument/ świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły
ponadgimnazjalnej lub zdanie matury
Osoby, które ukończyły szkołę wyższą, zachowują prawo do świadczeń w okresie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia
z listy studentów.
Czerwony status w systemie e WUŚ
W sytuacji okazania przez pacjenta dowodu/ dokumentu ubezpieczenia lub złożenia przez niego oświadczenia, czerwony eWUŚ nie
stanowi podstawy do obciążenia pacjenta kosztem udzielonego
świadczenia lub wystawienia recepty ze 100 % odpłatnością na leki
objęte refundacją. Czerwony status nie stanowi podstawy do skreślenia pacjenta z listy aktywnej lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Skierowania
Skierowania
Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest do:
• ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (do poradni i na badanie diagnostyczne)
• leczenia uzdrowiskowego
• rehabilitacji leczniczej
• opieki nad przewlekle chorymi
Skierowanie do leczenia szpitalnego może wystawić każdy lekarz.
Skierowanie do dermatologa i okulisty
Od 2015 roku wymagane jest skierowanie do dermatologa i okulisty wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wymóg
posiadania skierowania nie dotyczy osób, które: zarejestrowały się do tych poradni przed 2015 rokiem, a którym termin wizyty wyznaczono na rok następny
osób będących w planie leczenia i oczekujących na kolejną wyznaczoną wizytę.
14 dni roboczych na dostarczenie oryginału skierowania
Od 2015 roku, pacjent, który zostaje wpisany na listę oczekujących
na świadczenie udzielane w szpitalu lub na świadczenie specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, ma obowiązek
dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod
rygorem skreślenia z tej listy. Świadczeniodawca dołącza przedstawiony przez pacjenta oryginał skierowania do dokumentacji medycznej pacjenta/ prowadzonej listy oczekujących.
Świadczenia szpitalne to leczenie w oddziałach szpitalnych, udzielane także z zamiarem ich zakończenia przed upływem 24 godzin
(tzw. świadczenia jednego dnia); świadczeniami szpitalnymi nie są
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, takie jak świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej,
leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.
Świadczeniem specjalistycznym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej jest każde świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich
dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
• Termin 14 dni liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem
ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku
przesyłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu.
• Jeśli pacjent nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, zostanie
skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu
oryginał skierowania.
• Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły
wyższej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).
• Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzie-
lenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny
niestawienia się w ustalonym terminie.
• Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać
na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.
Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z
leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie
pacjenta w szpitalu.
Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania mu
niezbędnych badań diagnostycznych, skierowania na te badania
wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty,
do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania.
Na badania diagnostyczne kosztochłonne, np. tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, skierowanie wystawia, w przypadkach medycznie uzasadnionych, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w ramach umowy na: ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
rehabilitację leczniczą, opiekę psychiatryczna i terapię uzależnień .
Skierowanie na leczenie szpitalne wystawia każdy lekarz, nie tylko
lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważność skierowania
Skierowanie zazwyczaj jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub
terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do poradni lub
szpitala.
Po objęciu pacjenta opieką poradni specjalistycznej, skierowanie
ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny
będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista
wyznacza termin kolejnej wizyty.
Wyjątki:
• skierowanie na leczenie uzdrowiskowe - ważne jest 18 miesięcy od dnia wystawienia; po tym okresie podlega weryfikacji
przez lekarza, który je wystawił
• skierowanie do poradni rehabilitacji - jest ważne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia
• skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane
w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia;
• skierowanie do szpitala psychiatrycznego - ważność wygasa
po upływie 14 dni od daty wystawienia;
67
Prawo do świadczeń poza kolejnością
Bez skierowania
Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy
specjalistów:
•
•
•
•
•
ginekologa i położnika
onkologa
psychiatry
wenerologa
dentysty
Skierowania do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie
okazują:
•
•
•
•
inwalidzi wojenni i wojskowi
osoby represjonowane i kombatanci
cywilne niewidome ofiary działań wojennych
uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa
a także
• chorzy na gruźlicę
• zakażeni wirusem HIV
• uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego
Bez skierowania na szybkiej ścieżce onkologicznej
Pacjent, u którego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdził
podejrzenie nowotworu złośliwego, ma prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania (karta DiLO to skierowanie zastępuje).
Pacjent, u którego:
1) w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór
złośliwy,
2) lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy
– ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, bez skierowania (karta DiLO to
skierowanie zastępuje)
Powyższych przepisów nie stosuje się do nowotworów złośliwych
skóry, z wyjątkiem czerniaka skóry.
Bez skierowania po badaniach przesiewowych u dzieci
Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań
przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania.
Prawo do świadczeń poza kolejnością
Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej
opiece zdrowotnej*
Prawo to oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń
poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego
listy oczekujących. Świadczeniodawca udziela tych świadczeń
w dniu zgłoszenia.
W przypadku, gdy nie jest to możliwe, wyznacza inny termin poza
kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)
nie może być udzielone w terminie późniejszym, niż w ciągu 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.
Uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach
i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej poza kolejnością są:
• zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy
Przeszczepu
• Inwalidzi wojenni i wojskowi
• Kombatanci i osoby represjonowane
68
• Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością
z zakresu przeszczepów:
• mają osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami
o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
Poza kolejnością w aptekach
Do usług poza kolejnością udzielanych w aptekach mają prawo:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
• Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz kombatanci
Osoby uprawnione okazują właściwy dokument potwierdzający
uprawnienia.
*Świadczeniem specjalistycznym w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej jest każde
świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Recepty
Recepty
• Pacjent może otrzymać na receptę ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną do maksymalnie 120-dniowego okresu
stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie
sposobu dawkowania
• Lekarz może wystawić: do 12 recept na następujące po sobie
okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania
(na jednej recepcie nie można przepisać leku na więcej niż 120
dni stosowania).
• Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania, lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej
do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno
najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobów medycznych.
Recepty na leki recepturowe
• Na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku
recepturowego
• W przypadku recept, na których przepisano lek recepturowy
w postaci maści, kremu, mazidła, pasty albo żelu do stosowania
na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego. Pacjent może otrzymać do 16 recept niezbędnych
do stosowania przez okres nieprzekraczający maksymalnie łącznie 120 dni stosowania
• W przypadku recept na środki antykoncepcyjne, lekarz może wystawić do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania
nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania.
Obowiązujące terminy ważności recept refundowanych
Recepta jest ważna do 30 dni od daty jej wystawienia
• wyjątkiem są recepty na antybiotyki (do stosowania wewnętrznego i pozajelitowego) - ważne do 7 dni od daty wystawienia
• Recepta na lek zawierający środek odurzający/ substancję psychotropową jest ważna do 30 dni (z uwzględnieniem przepisów
dotyczących procedury importu docelowego)
• Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.
• Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90
dni od daty jej wystawienia
Recepta „zaoczna”
Od 2015 roku, do ustawy o zawodzie lekarza wprowadzono zmianę,
która pozwala, w szczególnych sytuacjach, na wypisanie recepty lub
zlecenia bez dokonania osobistego badania pacjenta.
W artykule 41 ustawy, po zapisie, iż lekarz orzeka o stanie zdrowia
określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, dodano
nowy przepis, stanowiący, że:
Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta,
wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację
zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione
stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji
medycznej.
W takim przypadku, recepty lub zlecenia mogą być przekazane:
• osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub
zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
• osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej, że recepty lub zlecenia
mogą być odbierane przez osoby trzecie bez szczegółowego
określania tych osób.
Informację o wystawieniu recepty lub zlecenia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.
Upoważnienie lub oświadczenie, a także informację o osobie, której
przekazano receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji
medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.
Odpłatność za dokumentację medyczną
Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek
prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń w tej placówce oraz zapewnić ochronę danych zawartych
w przechowywanej dokumentacji. Dokumentacja medyczna jest
udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu; udostępnianie do wglądu jest
bezpłatne
2) poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji; podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać
za to opłatę; jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ
lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Przykład naliczania maksymalnych opłat za udostepnienie dokumentacji medycznej:
Podstawa wyliczenia
- wysokość przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale
IV kwartał 2014
3942,67 zł
Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.03.2015 - 31.05.2015
wyciąg, odpis lub kopia
1 strona wyciągu lub odpisu
1 strona kopii
na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002
maks. 0,0002
maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia
przeciętnego wynagrodzenia
przeciętnego wynagrodzenia
7,89 zł
0,79 zł
7,89 zł
69
Wypoczynek za granicą
Wypoczynek za granicą
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Wydawanie EKUZ
EKUZ wydawany jest przez Zachodniopomorski Oddział NFZ
w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach, na czas określony, na pisemny
wniosek, osobom ubezpieczonym lub uprawnionym:
• podróżującym w celach turystycznych
• uczącym się/ studiującym w krajach UE/EOG
• oddelegowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę (na podstawie formularza E-101/ A1 wystawionego przez ZUS
na wniosek pracodawcy)
• rencistom (na czas przyznanego świadczenia)
• emerytom (na 5 lat)
EKUZ jest bezpłatny, z reguły wydawany od ręki, w dniu złożenia
wniosku, dla każdego ubezpieczonego z osobna, także dla dziecka.
W okresie wzmożonych wyjazdów zagranicznych należy się liczyć
z koniecznością oczekiwania w kolejce.
Wniosek o EKUZ można wypełnić na miejscu, w NFZ. Można go
także pobrać ze strony internetowej, wypełnić, a następnie złożyć
w NFZ lub przesłać faksem/ pocztą tradycyjną/ mailem.
Opieka zdrowotna na podstawie EKUZ
Osoby ubezpieczone w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w jednym z krajów Unii Europejskiej
lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
mogą korzystać z opieki zdrowotnej w pozostałych krajach
UE/ EFTA zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ubezpieczony ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej:
• w razie nagłej choroby lub urazu
• w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych
• w placówce, która ma umowę z tamtejszą kasą chorych
• na zasadach kraju pobytu
• za okazaniem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz dowodu tożsamości.
Co oznacza brak EKUZ
Osoba potrzebująca pomocy medycznej otrzyma ją, ale będzie musiała zapłacić za leczenie z własnej kieszeni. Oryginały opłaconych
rachunków/ faktur należy zachować, ponieważ są podstawą do wystąpienia o refundację kosztów leczenia do ubezpieczyciela, jeszcze
w kraju pobytu, lub do Oddziału NFZ, po powrocie do Polski. Refundacji nie podlegają koszty, które są udziałem własnym pacjenta.
W sytuacjach szczególnych, gdy leczenie, np. ofiary wypadku drogowego, będzie się wiązać z bardzo wysokimi kosztami, należy jak
najszybciej skontaktować się z Oddziałem NFZ i wystąpić o wydanie tymczasowego certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie.
NFZ prześle go do szpitala, w którym przebywa chory, dzięki czemu rachunek za leczenie zostanie wystawiony Funduszowi, a nie
pacjentowi.
Dokąd zabrać EKUZ
Kraje objęte zasadami koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego, w tym zdrowotnego, w których udziela się świadczeń
opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłych, w zakresie niezbędnym,
na zasadach kraju pobytu:
• Kraje należące do Unii Europejskiej (UE):
70
• państwa „piętnastki”: Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia,
Holandia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Włochy, Grecja, Dania,
Szwecja, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania (w tym Gibraltar)
- terytoria francuskie: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St
Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska;
- terytoria portugalskie: Azory i Madera;
- terytoria hiszpańskie: Majorka i Wyspy Kanaryjskie;
• państwa należące do UE od 1.05.2004: Polska, Czechy, Słowacja,
Słowenia, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr;
• państwa należące do UE od 1.01.2007: Bułgaria, Rumunia
• państwa należące do UE od 01.07.2013: Chorwacja
Kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA): Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein
Dodatkowa polisa
Przed wyjazdem z Polski zaleca się wykupienie polisy chroniącej
przed kosztami świadczeń opieki zdrowotnej, za które w danym
kraju trzeba zapłacić mimo ubezpieczenia.
Osoby uprawiające podczas pobytu turystycznego sport, powinny
wykupić polisę chroniącą przed kosztami ewentualnego leczenia
i transportu sanitarnego!
Leczenie planowe
Leczenie planowe w ramach koordynacji systemów UE/EFTA wymaga uprzedniej zgody Prezesa NFZ, inaczej odbywa się na koszt
ubezpieczonego.
Praca za granicą
Po podjęciu pracy za granicą, w razie nagłego zachorowania, urazu
czy wypadku, także podczas wykonywanej pracy lub w wyniku jej
wykonywania, koszty leczenia ponosi ubezpieczalnia, w której pracodawca ubezpieczył pracownika.
Osoba wykonująca pracę w krajach UE lub EFTA, w tym pracę
sezonową, traci prawo do korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej na podstawie EKUZ!
Planujesz pracować za granicą?
EKUZ obowiązuje w drodze do kraju pobytu lub do dnia
podjęcia tam pracy!
W razie nieuprawnionego posłużenia się EKUZ i otrzymania na tej
podstawie świadczeń opieki zdrowotnej, należy się liczyć z koniecznością zwrócenia NFZ wszystkich poniesionych przez Fundusz kosztów leczenia.
Więcej informacji o EKUZ: tel. 91 425 11 32
Więcej informacji o planowym leczeniu za granicą,
za zgodą NFZ: tel. 91 425 11 57;
[email protected]
Chcesz coś załatwić w NFZ?
Nie ma sprawy! Zrób to … korespondencyjnie!
Jak uzyskać EKUZ?
Zobacz na: www.nfz-szczecin.pl
W razie pytań: [email protected]
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Składka pracownika
Podstawą wymiaru jest przychód brutto pomniejszony o składki
na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika.
Składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą:
• na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%; pracownik płaci 9,76%
tej kwoty, pracodawca drugie tyle
• na ubezpieczenie rentowe – 8%; pracownik płaci 1,5% podstawy wymiaru, 6,5% płaci pracodawca
• na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% - składkę w całości
finansuje pracownik
• składkę na ubezpieczenie wypadkowe - w całości opłaca
pracodawca
Razem składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika wynoszą 13, 71 % jego wynagrodzenia brutto.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika w wysokości 9%
jego dochodu, jest w całości pobierana z tego dochodu i wynosi
przykładowo:
• 171 zł przy płacy brutto = 1.900 zł
• 261 złł przy płacy brutto = 2.900 zł
• 387 złł przy płacy brutto = 4.300 zł
Składka osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Podstawę wymiaru stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak
niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie
z wypłatami z zysku.
W roku 2014 wynagrodzenie to wyniosło 4139,42 zł; podstawa wymiaru składki, czyli 75% tej kwoty, to 3104,57 zł.
W 2015 roku składka zdrowotna osoby prowadzącej działalność gospodarczą, stanowiąca 9% podstawy wymiaru, wynosi nie mniej niż
279,41 złł miesięcznie przez cały 2015 rok.
Składka na ubezpieczenie dobrowolne
Podstawą wymiaru jest kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, jednak nie niższa od kwoty przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.
Np. w pierwszym kwartale 2015 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku
wyniosło 4053,71 zł; a składka za kwiecień, maj, czerwiec 2015 r.
wynosiła miesięcznie nie mniej niż 364,83 zł.
Jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek
wynosi nieprzerwanie 3 miesiące i więcej, NFZ uzależnia objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym od wniesienia opłaty dodatkowej, naliczanej od podstawy wymiaru, tj. kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.
Jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie
• od 3 miesięcy do roku - opłata wynosi nie mniej niż 810,74 zł
(20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości
• powyżej roku do 2 lat - opłata wynosi nie mniej niż 2026,86 zł
(50% podstawy wymiaru); możliwe rozłożenie na 3 raty;
• powyżej 2 do 5 lat - opłata wynosi nie mniej niż 4053,71 zł
(100% podstawy wymiaru); możliwe rozłożenie na 6 rat;
• powyżej 5 do 10 lat - opłata wynosi 6080,57 złł nie mniej niż
(150% podstawy wymiaru); możliwe rozłożenie na 9 rat;
• powyżej 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 8107,42 zł
(200% podstawy wymiaru); możliwe rozłożenie na 12 rat;
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dany miesiąc kalendarzowy
należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:
• do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady
budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu ustawy
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
• do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające
składkę wyłącznie za siebie
• do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.
•
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podawana
jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego po 15-tym dniu miesiąca rozpoczynającego
kolejny kwartał. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 dnia
miesiąca rozpoczynającego kwartał, w którym nastąpiło ogłoszenie
obwieszczenia. Informację o podstawie obliczenia i o wysokości
składki zdrowotnej można uzyskać bezpośrednio w siedzibie ZOW
NFZ, na stronie internetowej oraz całodobowo pod numerem Infolinii ZOW NFZ
71
Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie
Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie
Ustawa zdrowotna o prawie do orzeczeń
i zaświadczeń lekarskich
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*, świadczeniobiorca ma prawo
otrzymać orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie,
jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach
sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,
a także, jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania
zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (wynika to z art. 16.1 ustawy)
Zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA,
czyli tzw. zwolnienia lekarskie
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej**, zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika
opieki nad chorym członkiem rodziny, zwane dalej
„zaświadczeniem lekarskim”, wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania
stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. Przy wystawianiu ubezpieczonemu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności
do pracy z powodu choroby należy brać pod uwagę
stan zdrowia ubezpieczonego, z uwzględnieniem
rodzaju i warunków pracy. Zaświadczenie lekarskie
wystawia lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub
felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym
72
ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy
niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego. Zaświadczenie lekarskie wystawia się
na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego
po dniu badania.
W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej/ izbie przyjęć/w szpitalnym oddziale
ratunkowym pacjent ma prawo do zaświadczenia lekarskiego, które związane jest z zakresem udzielanych tam świadczeń, a wynika
ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego
przez lekarza w trakcie przeprowadzonego
osobiście badania. Obowiązek wystawienia
zaświadczenia o niezdolności do pracy lub
kontynuowania nauki lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który
taką niezdolność stwierdzi.
Nie każde orzeczenie lub zaświadczenie, nie każdy
lekarz może wystawić. Związane jest to z kompetencjami, zakresem sprawowanej opieki i dostępem
do dokumentacji medycznej. W punkcie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej lub w izbie przyjęć,
czy w szpitalnym oddziale ratunkowym, pacjent
nie uzyska zaświadczenia związanego np. z rehabilitacją, ale ma prawo do zaświadczenia, że nie
jest zdolny do pracy lub kontynuowania nauki lub
uczestnictwa w zajęciach sportowych, o ile lekarz
taką niezdolność stwierdzi.
Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej
Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej
Zasady korzystania z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zostały określone
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwanej
ustawą zdrowotną), w rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz
w zarządzeniach Prezesa NFZ*.
Osoby ubezpieczone, niezależnie od wysokości opłacanej składki
oraz członkowie ich rodzin, a także osoby uprawnione, mają prawo,
na zasadach określonych w ustawie, do świadczeń, których celem
jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie
niepełnosprawności i jej ograniczanie. Przysługujące świadczenia
nazywane są świadczeniami gwarantowanymi.
Świadczenie gwarantowane – świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych
w ustawie.
Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ; lekarz rodzinny, pielęgniarka, położna, higienistka szkolna)
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS; poradnie specjalistyczne, badania diagnostyczne)
Leczenie szpitalne (oddziały szpitalne, w tym izby przyjęć - IP oraz
szpitalne oddziały ratunkowe, tj. SOR-y)
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (poradnie, ośrodki
dzienne, oddziały psychiatryczne, zakłady opiekuńcze psychiatryczne, ośrodki dla uzależnionych);
Rehabilitacja lecznicza (poradnie rehabilitacji leczniczej, fizjoterapia, ośrodki dzienne rehabilitacji, oddziały rehabilitacji stacjonarnej)
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (pielęgniarska opieka
domowa, zakłady opiekuńcze)
Leczenie stomatologiczne (ogólnostomatologiczne i specjalistyczne)
Lecznictwo uzdrowiskowe (ambulatoria uzdrowiskowe, sanatoria
uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe);
Zaopatrzenie w wyroby medyczne (zlecenia realizuje się w sklepach, które mają umowę z NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne, np. w wózek inwalidzki, protezę ręki, szkła okularowe, cewniki
etc.; niektóre środki są do nabycia w ogólnodostępnych aptekach,
np. pieluchomajtki)
Ratownictwo medyczne (świadczenia ratunkowe od miejsca zdarzenia do drzwi szpitala)
Opieka paliatywna i hospicyjna: poradnie paliatywne, hospicja
domowe i stacjonarna;
Świadczenia wysokospecjalistyczne (np. przeszczepy, ciężkie
wady serca)
Programy zdrowotne (terapeutyczne oraz profilaktyczne)
Leki refundowane oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, na podstawie recept, do realizacji
w aptekach.
Programy lekowe oraz leki stosowane w chemioterapii, określone w przepisach ustawy o refundacji
Leki nieposiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
na terytorium RP, sprowadzane z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w ustawie Prawo farmaceutyczne, pod warunkiem,
że zostały objęte refundacją
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym
w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pod warunkiem,
że zostały objęte refundacją
Udział pacjenta w koszcie świadczeń gwarantowanych
Leczenie uzdrowiskowe: osoby dorosłe korzystające z leczenia
uzdrowiskowego w sanatoriach, ponoszą częściową odpłatność
za wyżywienie i zakwaterowanie; osoby korzystające z leczenia
uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym, same organizują i finansują zakwaterowanie i wyżywienie.
Zaopatrzenie w wyroby medyczne: pacjent finansuje swój udział
w limicie, w wysokości określonej w rozporządzeniu, a także różnicę,
miedzy ceną za wyrób medyczny w sklepie/ aptece, a wysokością
limitu.
Opieka całodobowa w zakładach opiekuńczych: pacjent ponosi
koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości odpowiadającej
250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż
kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Leki refundowane: leki podstawowe i leki recepturowe wydawane
są do wysokości limitu bezpłatnie lub za odpłatnością ryczałtową;
leki uzupełniające wydawane są za odpłatnością w wysokości 30%
lub 50 % wysokości limitu. Pacjent pokrywa różnicę, między ceną
w aptece, a limitem.
Transport sanitarny, w tym lotniczy: jest odpłatny, jjeśli nie
dotyyczyy
A) realizowanego na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego: bezpłatnego przejazdu do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie,
i z powrotem, w przypadkach
1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym
2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia;
B) bezpłatnego przejazdu w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu
leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie,
i z powrotem.
Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych powyżej jest finansowany w 40% ze środków publicznych, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
gdy pacjent cierpi na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniach koszykowych, a ze zlecenia wynika, że co prawda jest zdolny
do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby,
ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga
pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ze środków publicznych finansowane są tylko gwarantowane
świadczenia opieki zdrowotnej, wymienione w tzw. rozporządzeniach koszykowych.
*Podstawy prawne dostępne są na stronie internetowej ZOW NFZ.
73
Opieka transgraniczna
Opieka transgraniczna
Od 15 listopada 2014 roku osoba ubezpieczona w Polsce
może ubiegać się o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, z których skorzystała poza granicami Polski, w dowolnym kraju Unii Europejskiej, zarówno w publicznym, jak
i prywatnym systemie opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w POLSKIEJ ustawie transgranicznej.
• Fundusz dokonuje zwrotu kosztów w kwocie nie wyższej, niż
płaci za dane świadczenie polskim świadczeniodawcom, i nie
wyższej, niż faktycznie poniesiona.
• Zwrot kosztów dotyczy gwarantowanych świadczeń opieki
zdrowotnej, czyli takich, które przysługują ubezpieczonym
w Polsce (z wyłączeniem świadczeń niepodlegających finansowaniu w ramach dyrektywy).
• Niektóre świadczenia wymagają uprzedniej zgody dyrektora
oddziału NFZ, np. związane z pozostaniem pacjenta w szpitalu do następnej doby, a także rezonans, tomografia, PET,
badania genetyczne czy programy lekowe. Jeśli w Polsce
na dane świadczenie wymagane jest skierowanie lub zlecenie, to należy je mieć także poza granicami kraju.
• Wniosek o częściowy zwrot kosztów należy złożyć do oddziału NFZ w terminie do 6 miesięcy od wystawienia rachunku za świadczenie. Jest on rozpatrywany w trybie decyzji
administracyjnej.
• Wykaz przykładowych świadczeń gwarantowanych, wraz
ze stawką zwrotu, czyli uśrednioną ceną, jaką płaci za nie NFZ
polskim świadczeniodawcom, znajduje się na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego (dostępnej ze strony
internetowej NFZ, a także oddziałów Funduszu).
Świadczenia niepodlegające finansowaniu
na podstawie dyrektywy
1) obowiązkowe szczepienia ochronne
2) opieka długoterminowa, jeżeli jej celem jest wspieranie osób
potrzebujących pomocy w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego
3) przydział i dostęp do narządów przeznaczonych do przeszczepów; obejmuje wszelkie czynności związane z pobraniem i przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów
Świadczenia wymagające zgody dyrektora OW NFZ
1) świadczenia wymagające pozostania pacjenta w szpitalu co
najmniej do następnego dnia, bez względu na rodzaj udzielanych świadczeń
2) pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
3) tomografia komputerowa
4) rezonans magnetyczny
5) badania medycyny nuklearnej
6) badania genetyczne
7) leczenie w ramach programów lekowych
8) terapia izotopowa
9) teleradioterapia stereotaktyczna
74
10) terapia hiperbaryczna
11) wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne.
Termin składania wniosku o zwrot kosztów
Wniosek o zwrot kosztów składa się w terminie do 6 miesięcy
od dnia wystawienia rachunku za świadczenie opieki zdrowotnej, którego wniosek dotyczy.
Wyjątkiem są wnioski dotyczące zwrotu kosztów świadczeń zrealizowanych w okresie od wejścia w życie dyrektywy
(25.10.2013) do wejścia w życie ustawy implementującej dyrektywę do polskiego prawodawstwa (15.11.2014); wnioski te
należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy.
Termin rozpatrywania wniosku o zwrot kosztów
Rozpatrywanie wniosków odbywa się w trybie postępowania
administracyjnego. Termin rozpatrzenia wniosku bez konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego wynosi 30
dni od dnia wszczęcia postępowania; jeśli konieczne jest postępowanie wyjaśniające - do 60 dni. W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego przy udziale zagranicznego
punktu kontaktowego - rozpatrywanie wniosku może potrwać
do 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Zwrot należnej kwoty
Zwrot należnej kwoty powinien nastąpić w ciągu 7 dni od dnia,
w którym ZOW NFZ podejmie wiadomość, że decyzja stała się
ostateczna, lub do dnia 31 stycznia następnego roku, jeśli kwota
przeznaczona w ramach dyrektywy transgranicznej na dany rok
została wydatkowana.
Odmowa zwrotu kosztów
Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi zwrotu kosztów:
• za świadczenie, które w Polsce nie jest gwarantowane, to
znaczy nie wymieniono go w koszyku świadczeń gwarantowanych, finansowanych ze środków publicznych.
• jeśli ze świadczenia skorzystano bez uprzedniej zgody dyrektora oddziału Wojewódzkiego NFZ, choć taka zgoda była
wymagana
• jeśli świadczenie wykonano bez wymaganego skierowania
lub zlecenia.
• jeśli wnioskujący o zwrot kosztów nie przedstawi dokumentów zawierających wystarczające dane dotyczące przebiegu
procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, pozwalające
na zidentyfikowanie świadczeń opieki zdrowotnej, których
wniosek dotyczy
• jeśli wnioskujący nie udokumentował faktu pokrycia całości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy
wniosek
• jeśli wniosek został złożony po obowiązującym terminie
Targi dla rodziców i dzieci „Mamy dziecko”
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ rokrocznie obejmuje patronatem honorowym Targi dla rodziców i dzieci
„Mamy dziecko”. Targi odbywają się jesienią w Szczecinie, w hali Międzynarodowych Targów Szczecińskich.
Targi dla Rodziców i Dzieci ściągają tłumy
rodziców z dziećmi, ponieważ są wspaniałą,
kolorową i pełną atrakcji ofertą z zakresu zdrowia,
zabawy i edukacji.
Miło jest się znaleźć w gronie ludzi, dla których
dziecko z jego potrzebami, od okresu prenatalnego, poprzez czas zabawy i nauki aż po okres
podejmowania samodzielnych decyzji, jest
ważnym podmiotem wszelkiej aktywności.
To bardzo optymistyczne, że tylu dorosłych ludzi myśli o tym, co zrobić,
by życie dziecka było piękne, szczęśliwe, spełnione... I zdrowe,
czego Narodowy Fundusz Zdrowia wszystkim dzieciom serdecznie życzy.
Serdeczne pozdrowienia od Dyrekcji ZOW NFZ
dla organizatorów, zarządu MTS, uczestników i gości.
przekazała Anna Makuchowska z Biura Prasowego
Funduszu.
Przy naszym stoisku można było założyć konto w ZIP, odebrać
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz sprawdzić swój status
ubezpieczenia w eWUŚ. Odwiedzający otrzymali od nas teczki
na dokumentację medyczną, a dzieci balony.
75
76
77
Notatki
78
Dla Pacjenta
Opieka zdrowotna w EU
Nasz Oddział NFZ
NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA
Dla Świadczeniodawcy
PRZEGLĄDARKA SKIEROWAŃ
NA LECZENIE UZDROWISKOWE
www.nfz-szczecin.pl
Całodobowa Infolinia
801 00 22 72 - dla telefonów stacjonarnych,
91 881 99 72 - dla telefonów komórkowych i zza granicy
Bezpłatna infolinia tel. 800 804 016
Gdzie się leczyć, kolejka medyczna, pakiet onkologiczny
- dostępna w dni powszednie, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-16, w środy 8-18
Infolinia Ministerstwa Zdrowia tel. 22 123 98 00
Informacje o możliwości zamiany leków refundowanych
na tańsze, bezpieczne i skuteczne odpowiedniki
- dostępna codziennie w godz. od 8.00 do 20.00
PLANUJESZ WYJAZD ZA GRANICĘ?
PAMIĘTAJ O EKUZ!
W CZYM MOŻNA POMÓC?
Sprawy do załatwienia w NFZ
Przydatne informacje - na skróty
- ZAPRASZAMY W DNI ROBOCZE –
Szczecin, Zachodniopomorski Oddział NFZ
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
całodobowy telefon informacyjny:
801 00 22 72 - dla telefonów stacjonarnych
91 881 99 72 - dla telefonów komórkowych i zza granicy
[email protected] ; faks 91 425 11 88
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00 środa 8.00 - 18.00
• Wydawanie EKUZ, konta w ZIP, ubezpieczenie dobrowolne, tel. 91 425 11 50
faks 91 425 10 55 e-mail: [email protected]
• Leczenie uzdrowiskowe, tel. 91 425 11 51, faks 91 425 10 98
e-mail: [email protected]
• Potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne, tel. 91 425 11 52
e-mail: [email protected]
• Pakiet onkologiczny, tel. 91 425 10 50
• Recepty refundowane, 91 425 11 34
• Formularze unijne, sprawy w ramach UE/EFTA, tel. 91 425 10 13
• Dyrektywa transgraniczna w UE
o wnioski, 91 425 11 85, [email protected]
o zwroty, 91 425 11 91, [email protected]
o leki, 91 425 10 99, [email protected]
• Kancelaria, tel. 91 425 11 70 lub 91 425 11 73, faks 91 425 11 88
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
• Przyjmowanie skarg i wniosków, tel. 91 425 10 50, tel./faks 91 425 10 52
e-mail: [email protected]
Koszalin, Delegatura ZOW NFZ
75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7
tel. 94 346 52 27 94 346 52 28 faks 94 341 54 22
email: [email protected]
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00, środa 8.00 - 18.00
• Wydawanie EKUZ, zakładanie kont w ZIP
• Potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne, tel. 94 346 36 60
• Przyjmowanie skarg i wniosków
• Dyrektywa transgraniczna w UE
• Kancelaria
Pyrzyce, ZOW NFZ Punkt Obsługi Ubezpieczonych
74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 (siedziba starostwa)
tel. 91 391 17 00, 91 397 18 39, faks 91 395 02 59
email: [email protected]
poniedziałek 8.15 - 15.45 wtorek - piątek 7.45- 15.15
• Wydawanie EKUZ, zakładanie kont w ZIP
• Potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne
• Przyjmowanie skarg i wniosków
• Dyrektywa transgraniczna w UE
• Kancelaria
KONTO BANKOWE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU NFZ
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN
NR KONTA 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001

Podobne dokumenty