OJCA - Nasze Miasto Kętrzyn

Komentarze

Transkrypt

OJCA - Nasze Miasto Kętrzyn
11 listopada, to podwójne
święto Kętrzyna
11 listopada 2015 roku minęła 97. rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości. W Kętrzynie uroczystość upamiętniająca tamto wydarzenie rozpoczęła msza św. w Bazylice pw. św.
Jerzego. ►11►
Konkurs
Bożonarodzeniowy
„Kartki świąteczne, stroiki, tradycyjne i nowoczesne ozdoby
choinkowe, choinki, szopki i wypieki świąteczne...” to temat
konkursu, który tradycyjnie już organizowany jest przez
Kętrzyńskie Centrum Kultury. ►15
W ŚRODKU
TVprogram
CZWARTEK, 26 listopada 2015, Nr 24 (70)
DWUTYGODNIK
www.nmketrzyn.pl
Podatki od nieruchomości – widzimisię, czy konieczność?
Nie
P inwestować znaczy to samo,
co cofać się w rozwoju
O tym, że podatki stanowią główne
Stawki podatku za mieszkanie 55 m2
źródło dochodów budżetowych nikogo nie trzeba przekonywać, a ich
<ħƚƌnjLJŶ
ϯϬ͕ϴϬnjų
wysokość stanowi niezwykle istotny
element chociażby polityki inwestyDƌČŐŽǁŽ
ϯϱ͕ϮϬnjų
cyjnej każdego samorządu. Mimo
tħŐŽƌnjĞǁŽ
ϯϴ͕ϱϬnjų
tak „oczywistej oczywistości” – jak
mówił pewien klasyk - listopadowa
/ųĂǁĂ
ϰϬ͕ϭϱnjų
sesja Rady Miasta w Kętrzynie
wzbudziła wiele wątpliwości zaSzczytno
ϰϬ͕ϳϬnjų
równo wśród grupy radnych miejW Kętrzynie to jest więcej w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 4,95 zł
skich, jak i części mieszkańców
Kętrzyna.
Można jednak odnieść wrażenie, że zrekompensuje straconej kwoty, ale po- dziły żadnych kontrowersji podwyżki
często prezentowane opinie – niestety zwoli przynajmniej utrzymać pewien podatków uchwalone w roku ubiegłym,
– bardziej przyjmują rozmiary nadmu- potencjał naszego miasta dający funda- które ostatecznie zostały zamrożone
chanego balonu, niż realnej oceny. Kęt- ment do realizacji kolejnych, niezbęd- i nie weszły w życie. Czyżby więc
rzyn bowiem jest w dalszym ciągu – nych w Kętrzynie inwestycji – mówi w tym roku komuś bardzo zależało na
mimo podwyżek podatków od nieru- Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta robieniu przysłowiowego szumu wokół
tej sprawy? Nieprawdą jest bowiem
chomości – jednym z najtańszych miast Kętrzyn.
w regionie. Co więcej, podatki od nie- Jakie to będą inwestycje? Otóż zgodnie twierdzenie, że podatek od nieruchoruchomości nie ulegały zmianie od z zamierzeniami, do najistotniejszych mości wzrośnie w 2016 roku nawet
należeć będą między innymi: budowa o 40%. Wysokość 40% dotyczy wy2013 roku.
Podjęte kroki w zakresie podwyżki po- mieszkań socjalnych, budowa oczeki- łącznie obiektów handlowych wielkodatków związane są więc z konieczno- wanej od dawna Westerplatte bis, bu- powierzchniowych, których właśścią
zapewnienia
nakładów dowa Samorządowego Domu Pomocy cicielami są w większości firmy mające
Rachel
obudzimiasta,
się rano w łóżku
z Dexem.dla
Nie –dość,
Społecznej
niestety - coraz star- swoje siedziby poza Kętrzynem, dla
finansowych na dalszy
rozwój
ż
ale – co warto pamiętać - są również szych mieszkańców Kętrzyna (w tej których podatek od nieruchomości stakonsekwencją prowadzonej polityki ze chwili miasto płaci 550 tysięcy rocznie nowi znikomy procent i nie powinien
strony bogatych samorządów zmierza- jako dopłaty dla mieszkańców korzys- wpłynąć na wzrost cen detalicznych na
jących do uszczuplenia środków z ty- tających z DPS na zewnątrz), Transgra- terenie miasta. Faktem natomiast jest,
tułu „Janosikowego”, czyli tzw. niczne Centrum Kultury Fizycznej, czy że zgodnie z zapisami w uchwale podchociażby opracowanie koncepcji bu- jętej przez Radę Miasta, nowe uregulosolidarności międzygminnej.
dowy przedszkola wraz ze żłobkiem na wania podatkowe od nieruchomości
Przypomnijmy tylko, że w 2015 roku
osiedlu Piastowskim. Nie można też oscylują w granicach 5% i wszyscy
wpływ do budżetu miasta z tego tytułu
zapominać o realizacji przedsięwzięć (z wyjątkiem handlu prowadzonego
jest mniejszy o 500 tys. złotych,
wynikających z Budżetu Obywatel- w obiektach wielkopowierzchniowych)
a w 2016 osiągnie kwotę 650 tys. zł.
skiego.
będą płacić w tej wysokości podatek na
Dziwne zatem wydaje się być podwa- terenie Kętrzyna.
- Korekta wynikająca z ustalenia wyso- żanie zasadności nowych uregulowań,
c.d. ►► str. 3
kości podatków od nieruchomości nie zwłaszcza że – przypomnijmy – nie bu-
“
Plebiscyt - 25 inwestycji na 25-lecie samorządu
Głosuj na inwestycję 25-lecia
ISSN 2300-309X
KOLEJNE WYDANIE JUŻ 10 GRUDNIA
Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Nadlimity - konieczność czy
błąd byłego kierownictwa
szpitala?
Kwestie rozliczeń i tzw. nadlimitów, które reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia stały się jednym z powodów zwolnienia Mirosława Kochańskiego z funkcji
Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
Tymczasem według byłego dyrektora, wszystko co robił
w szpitalu stanowiło przemyślaną i bezpieczną strategię.
Było też – jak twierdzi Mirosław Kochański – jedyną dobrą
drogą do odbioru pieniędzy za niewykonania na oddziale
wewnętrznym, które powstały w okresie kwiecień – sierpień
2015 r. kiedy to straty wynosiły z tego tytułu około 400 tys.
zł. Według byłego dyrektora, pełną wiedzę w tym zakresie
miał starosta powiatu kętrzyńskiego, a wszystkie działania
były uzgodnione z dyrekcją NFZ. Informacje na ten temat
były również przekazywane na lipcowych, sierpniowych
i wrześniowych Radach Powiatu.
8 sierpnia odbyło się specjalne spotkanie w tej sprawie z dyrektorami NFZ, w którym udział wzięli miedzy innymi: Mirosław Kochański, Robert Budkiewicz i Jacek Górski.
Ustalono wówczas ścieżkę postępowania do końca 2015
roku, aby zmniejszyć stratę. Narodowy Fundusz Zdrowia
przedstawioną koncepcje przyjął.
Powyższy tekst jest tylko wstępem do dalszych informacji
w sprawie wydarzeń wokół kętrzyńskiego szpitala. Do tematu więc powrócimy.
Franciszek Jaroński
Mieszkańcy Kętrzyna pytają
►2
WIEŚCI Z MIASTA
Rolą każdego samorządu jest
zadbać o osoby starsze
►3
WIEŚCI Z MIASTA
Gra na pokaz, czy mijanie się
z prawdą? Rozmowa
z Damianem Nietrzebą,Zastępcą
Burmistrza Miasta Kętrzyn
►6
WIEŚCI Z MIASTA
Rozgrywki zakończone
z minorowymi nastrojami
►9
SPORT
Jan Paweł II wobec konkordatu
z Rzeczpospolitą Polską
►12
ROZMAITOŚCI
Wystawa i warsztaty świąteczne
z Konikiem Mazurskim
►15
KULTURA
Kupon do głosowania
i pełna lista inwestycji na str. 7
Ze względu na głęboki deficyt lokali mieszkalnych, z początkiem lat sześćdziesiątych uruchomiono nowe budownictwo mieszkaniowe (pierwsza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” powstała w 1959 roku). W wielu punktach miasta pojawiły się nowe bloki
mieszkalne. Jedne z pierwszych postawiono na terenie i na obrzeżach Starego Miasta: dwa budynki wzdłuż ulicy Staromiejskiej
(nominalnie stoją one przy ulicy Daszyńskiego), kolejne przy Zamkowej, Rycerskiej i Osińskiego. Zaczął się nowy etap w rozwoju
Kętrzyna.
Mieczysław Ostrowski – „Rastenburg i Kętrzyn” (z cyklu ‚Kętrzyńskie opowieści’)
Porady prawne
- Sprzedaż nieruchomości
przed upływem 5 lat od jej
nabycia
Otrzymałem w drodze darowizny mieszkanie od mamy,
które chciałbym teraz sprzedać. Mam już nabywcę,
który jest gotów do zawarcia transakcji. Powstrzymuje
mnie tylko kwestia podatkowa – obowiązek zapłaty podatku, jeśli nie minęło jeszcze 5 lat od nabycia nieruchomości. Czy można spisać umowę z nabywcą, w której
zawarlibyśmy ustalenie, że dopiero po upływie 5 lat staje
się on właścicielem? Jeśli tak, to jak miałaby taka umowa
wyglądać?
Izabela Nowacka-Marzeion
Magister prawa, absolwentka Wydziału
Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła
samodzielną praktykę.
Nie da się przenieść własności nieruchomości z zaznaczeniem, że będzie ona wpisana do KW za 5 lat. Może pan podpisać z kupującym umowę przedwstępną. Zapewne będzie
żądał zabezpieczenia – wpłaca panu bowiem pieniądze za tę
nieruchomość, a nie jest formalnym właścicielem.
Umowę należy zawrzeć w formie aktu notarialnego, wskazując dzień spełnienia umowy – czyli formalnego przeniesienia własności – na datę dzień po upływie 5-letniego
okresu od nabycia lokalu.
Należy w akcie zaznaczyć, że wydanie lokalu już nastąpiło.
Koszty utrzymania i eksploatacji lokalu pokrywa Kupujący,
płaci czynsz, zobowiązany jest zawrzeć umowy z dostawcami mediów.
Wpłaconą sumę – można zabezpieczyć – poprzez wpis na
hipotekę – zobowiązania do zwrotu tej sumy, gdyby pan nie
sprzedał lokalu kupującemu. W tym wypadku byłaby to hipoteka umowna. Do powstania hipoteki konieczne jest: zawarcie umowy hipoteki, wpis hipoteki do księgi wieczystej.
Forma aktu notarialnego jest potrzebna jednakże tylko dla
oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia. Stronami
umowy hipoteki są: wierzyciel; osoba, która jest właścicielem nieruchomości, albo której przysługuje prawo, które
można obciążyć hipoteką – art. 65 u.k.w.h.
W przypadku współwłasności do ustanowienia hipoteki potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli, ponieważ ustanowienie hipoteki jest czynnością przekraczającą zwykły
zarząd (art. 199 zdanie pierwsze Kodeksu Cywilnego).
W przypadku hipoteki ustanawianej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków, potrzebna
jest zgoda drugiego małżonka, wyrażona w formie aktu notarialnego.
Wniosek o wpis może złożyć: właściciel nieruchomości,
użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie: treść
wniosku; treść i formę dołączonych do wniosku dokumentów; treść księgi wieczystej.
W akcie notarialnym warto zawrzeć także dobrowolne poddanie się przez sprzedającego egzekucji. Ułatwi to uzyskanie
tytułu do skierowania sprawy do komornika. Oczywiście
rozpatrujemy cały czas czarny scenariusz.
źródło: www.eporady24.pl
Mieszkańcy Kętrzyna pytają
►Skarbnik Miasta, Władysław Litwinowicz
Rozpoczynamy cykl odpowiedzi na
pytania internautów dotyczące
spraw miasta, jednocześnie zachęcamy czytelników do nadsyłania
pytań na adres [email protected] . Odpowiedzi będą
udzielać osoby kompetentne na problemy poruszane w pytaniach . Dzisiaj na pytania nadesłane przez p.
Stefana odpowiada skarbnik Miasta
Władysław Litwinowicz.
Proszę wyjaśnić istotę nowych stawek podatków od nieruchomości
w 2016 roku.
Patrząc na kwestie podatków, należy
zwrócić uwagę, że Miasto przez wiele
lat kształtowało podatki na możliwie
najniższym poziomie i w dalszym
ciągu tak postępuje. To powoduje, że
każdego roku pewna kwota zostaje
w „kieszeniach” mieszkańców , jak
również przedsiębiorców. Gdyby na
przykład przedsiębiorca miał płacić podatki w wysokości takiej, jak w Iławie,
czy Giżycku to musiałby wyłożyć ze
swoich środków znacznie więcej pieniędzy. Traktujmy zatem politykę podatkową w naszym mieście, jako
politykę oszczędności, a nie tylko jako
ciężar fiskalny. Przypomnę, że
w ubiegłym roku podniesiono podatki
o 5%. Ze względu na to, że był to okres
po wyborach, a Rada Miasta się konstytuowała, podatki uchwalono w miesiącu grudniu. Okazało się jednak, że
opublikowane zostały w Dzienniku
Urzędowym województwa warmińskoMazurskiego o 1 dzień za późno. Ten
fakt przesądził o tym, że nie można
było stosować tych stawek w roku
2015. I na dobra sprawę decyzja na rok
2016 jest konsekwencją tego, co było
w 2014 roku. Tutaj więc żadnego zaskoczenia być nie może. Można natomiast powiedzieć, że była to kolejna
oszczędność dla mieszkańców i przedsiębiorców, bo pieniądze które
w ubiegłym roku szacowano, ze
wzrostu podatków, na poziomie 400
tysięcy złotych zostały przez mieszkańców wydatkowane.
Doszedł natomiast jeden element, który
napędził całą spiralę „odbiegających od
rzeczywistości informacji” , a dotyczących wyłącznie sklepów wielkopowierzchniowych . Żeby jednak było
jasne i czytelne, w ubiegłym roku między innymi radni podnosili sprawę, że
w innych miastach wprowadzono indywidualne stawki podatków od supermarketów, a dlaczego w Kętrzynie nie
ma? Stąd też wychodząc naprzeciw
tym sugestiom zajęto się problemem,
czy nie zasadne byłoby opodatkowanie
wyższym podatkiem tzw. marketów.
Cały czas był poruszany temat, że markety tłamszą działalność kupców miejscowych. Myślę więc, że jest to
wyjście naprzeciw tym kupcom, bo im
naprawdę jest ciężko konkurować
z marketami, a w związku z tym będą
płacić niższe podatki. Natomiast ci,
którzy mają duże obroty i duże powierzchnie, będą płacić o wiele więcej.
Zapewne też rodzi się pytanie, ile
miasto z tego tytułu będzie miało dochodu? Szacujemy, że około 570 tysięcy złotych. Należy jednak przy tym
pamiętać, że samo obniżenie tzw. janosikowego w 2016 roku o 650 tysięcy
złotych, nie zrekompensuje utraty tej
subwencji.
Trzeba też pamiętać, że każdy pieniądz
wpływający do budżetu szczególnie
z podwyżki podatków był przeznaczony na inwestycje. Inwestycje natomiast generują miejsca pracy.
W firmach tych zatrudniani są mieszkańcy naszego miasta.
Reasumując, chciałby jeszcze raz podkreślić, że podatki w Kętrzynie w dal-
szym ciągu są najniższe w województwie.
Na co zastaną przeznaczone środki
finansowe pochodzące z zaplanowanego kredytu w wysokości 3 milionów złotych?
Żeby nie zadłużać miasta, podjęliśmy
decyzję, aby pozostawić wysokość globalnej kwoty kredytów na poziomie
roku ubiegłego. Ten kredyt nie zwiększy naszego zadłużenia w roku 2015.
Po spłacie rat, które są przewidziane na
rok 2015, zaciągnięcie kredytu spowoduje, że poziom zadłużenia będzie taki
sam, jaki był pod koniec roku 2014.
W tej kwestii kłania się właściwe podejście do tematu. Wiadomym jest, że
jeśli ktoś z nas zaciągnie jeden kredyt,
a następnie drugi i nie jest on przeznaczony na konkretny cel, to pierwsze
skojarzenie jakie w tym momencie się
pojawia to stwierdzenie, że kredyt jest
zaciągany na spłatę tego pierwszego.
Z takim przypadkiem nie mamy do
czynienia jeżeli chodzi o miasto. W załączniku inwestycyjnym pokazujemy ,
na co te pieniądze z kredytu przeznaczamy. W tym przypadku, będą to
środki przeznaczone między innymi na
budowę budynku mieszkalnego – socjalnego, przebudowę kanalizacji i kolektorów deszczowych oraz prace
realizowane na drogach naszego
miasta. Nasuwa się w tym momencie
pytanie; budować ten budynek, za pieniądze kredytowe, czy go nie budować.
Ktoś może powiedzieć, owszem budować, ale nie zaciągać kredytu. Wtedy
alternatywa jest taka, że trzeba by
komuś pieniądze te zabrać. Pytam
więc, czy tym ludziom, których miasto
zatrudnia w ramach robót publicznych?
No, chyba nie. Ci ludzie, gdyby mieli
pracę nie przychodziliby do burmistrza.
Te same pytanie postawić można w stosunku do innych wydatków realizowanych z budżetu miasta.
Franciszek Jaroński
Stypendia św. Mikołaja otrzymało dziewięcioro uczniów
Wybitne zdolności i wysokie wyniki w nauce to niektóre
kryteria, które musieli spełnić uczniowie, by otrzymać
stypendia św. Mikołaja. W tym roku wyróżniono dziewięcioro uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 4.
Fundatorami stypendiów byli przedstawiciele lokalnych
firm z Philips Lighting oddział Kętrzyn na czele.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w obu szkołach
23 listopada. W Szkole Podstawowej nr 1 otrzymały je dwie
uczennice Paulina Prokop i Kornelia Kułak.
- Rozumieć i pomagać to hasło Fundacji św. Mikołaja, która
powołała do życia stypendium św. Mikołaja, w ramach którego wspiera uzdolnione dzieci. Jej celem jest nie tylko
zbiórka pieniędzy, ale też aktywizacja środowiska lokalnego,
które wspierając dzieci daje im szansę na lepszą przyszłość.
To dzięki stypendium uczniowie mają możliwość rozwijać
skrzydła wiedzy i spełniać marzenia. Taką szansę, dzięki
wsparciu firmy Philips w Kętrzynie za pośrednictwem Fun-
dacji św. Mikołaja otrzymały dzieci z naszej szkoły – mówi
Andrzej Kliszewicz, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1.
W Szkole Podstawowej nr 4 stypendia wręczono siedmiorgu
uczniom. Otrzymali je: Teofil Kołdys, Filip Okuszko, Amelia Wiórko, Szymon Pupel, Diana Czepułowska, Grzegorz Kasialis oraz Filip Lewczyk. Fundatorami stypendiów
byli Cezary Kwasiborski, dyrektor MTI Furninova, Andrzej Malicki prezes Philips Lighting Polska w Kętrzynie
oraz Krystian Kuriata z Laboratorium OptiMed.
Andrzej Malicki, prezes Philips Lighting Polska w Kętrzynie nie krył zadowolenia, że już po raz trzeci miał przywilej
wręczać stypendia najzdolniejszym uczniom.
Uroczystość wręczenia stypendiów uświetnili swoimi występami „Mini Jedyneczki” pod kierunkiem Doroty Gwardy
ze SP 1 oraz Zespół Wokalny „Fuks” pod kierunkiem Elżbiety Reszki ze SP nr 4.
Ewa Brzostek
Na przestrzeni lat, zmieniła się rola rodziny
Nie inwestować znaczy to
samo, co cofać się w rozwoju
c.d. ze str. 1
Rolą każdego samorządu jest
zadbać o osoby starsze
O niespełnionej obietnicy starostwa
wobec miasta, a co z tym związane
wobec osób starszych, informowaliśmy już naszych czytelników. Dziś
ponownie wracamy do tego tematu.
Dla przypomnienia: Na wniosek burmistrza Kętrzyna Zarząd Powiatu
w Kętrzynie w dniu 17 czerwca
2015r. złożył pisemną deklarację
zbycia na rzecz Gminy Miejskiej
Kętrzyn nieruchomości położonej
w Kętrzynie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego, stanowiącej
działki nr 169 i nr 170 (działki są położone na terenie byłego boiska
SOSW – red.) w celu wybudowania
tam domu opieki społecznej dla osób
starszych. Czy ta sprawa znajdzie
swoje rozwiązanie?
Ta deklaracja starostwa stała się podstawą do tego, aby Gmina Miejska Kętrzyn dokonała stosownej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, umożliwiając zagospodarowanie terenu na cele zieleni urządzonej z usługami nieuciążliwymi (np.
usytuowanie tam domu opieki dla osób
starszych).
Z
amierzeniem Gminy Miejskiej Kętrzyn było i jest w dalszym ciągu wybudowanie infrastruktury służącej
zapewnieniu opieki osobom starszym,
niepełnosprawnym, potrze- bującym pomocy w codziennych czynnościach życiowych.
Oprócz czynników czysto społecznych, czyli wsparcia osób potrzebujących pomocy należy zauważyć, że
zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, starszym jest zadaniem samorządu, zarówno na szczeblu
gminnym, jak i powiatowym.
Tymczasem, 15 października 2015 r.
Zarząd Powiatu w Kętrzynie poinformował Burmistrza Miasta o zmianie
swojego stanowiska w sprawie przekazania gruntów, mimo że teren niezbędny do realizacji zamierzenia może
być ograniczony do mniejszej powierzchni. Jednocześnie Powiat zaproponował wykorzystanie na ten cel
obiektów na terenie byłego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sikorskiego 76A i 76H. Nikt jednak nie
pomyślał, że tego typu obiekty w żaKONDOLENCJE
tLJĚĂƚŬŽǁĂŶŝĞƑƌŽĚŬſǁĨŝŶĂŶƐŽǁLJĐŚƉƌnjĞnjDŝĂƐƚŽŽĚϮϬϭϮŶĂĚŽŵLJ
ƉŽŵŽĐLJƐƉŽųĞĐnjŶĞũŝƉůĂŶǁLJĚĂƚŬſǁŶĂϮϬϭϱʹ 2016 r
ϭϬϬϬϬϬϬ͕ϬϬnjų
ϴϬϬϬϬϬ͕ϬϬnjų
ϲϬϬϬϬϬ͕ϬϬnjų
ϰϬϬϬϬϬ͕ϬϬnjų
ϮϬϬϬϬϬ͕ϬϬnjų
Ϭ͕ϬϬnjų
Kwota
2012
2013
2014
plan na 2015
plan na 2016
ϰϳϱϭϱϮ͕ϬϬnjų
ϰϴϳϮϳϳ͕ϬϬnjų
ϱϰϭϰϭϴ͕ϬϬnjų
ϱϱϬϬϬϬ͕ϬϬnjų
ϴϰϮϭϲϰ͕ϬϬnjų
dnym przypadku nie spełniają wymogów i oczekiwań stawianych obiektom
o wskazanej funkcji. Doświadczenia
innych jednostek prowadzących tego
rodzaju placówki wskazują, iż winny
być to obiekty parterowe, o dogodnym
układzie do korzystania przez osoby
niepełnosprawne i starsze. Niezbędnym
elementem domu opieki społecznej jest
zieleń, a więc zaplecze rekreacyjne dające poczucie zamieszkiwania w przyjaznym klimacie (ogrody, parki,
miejsca wypoczynku itp.). Zatem proponowane przez Zarząd Powiatu rozwiązanie w postaci adaptacji obiektów
przy ul. Sikorskiego 76A i 76H w Kętrzynie w żadnym stopniu nie odpowiada tym oczekiwaniom, a ponadto
jest kosztowne i ogranicza możliwości
realizacji obiektu przyjaznego osobom
niepełnosprawnym i starszym.
Czy zatem inwestycja związana z budową Domu Opieki Społecznej jest naprawdę potrzebna i niezbędna?
Zdaniem Teresy Murawskiej – kierownik MOPS w Kętrzynie, budowa
takiego domu jest jak najbardziej potrzebna, bo społeczeństwo naszego
miasta się starzeje, a funkcje które niegdyś pełniła rodzina w stosunku do
osób starszych w dużej mierze przejmują obecnie samorządy.
- Nie jest tajemnicą, że w Kętrzynie
25% mieszkańców to osoby po 60-tym
roku życia, a zatem w najbliższej perspektywie musimy się przygotować na
to, że nasze społeczeństwo będzie
coraz starsze. Zmienia się też rola rodziny, która aktualnie nie spełnia takiej
roli, jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat wcześniej, kiedy to najczęściej rodzina zajmowała się osobami
starszymi. W tej chwili obowiązek ten
spada w dużej mierze na instytucje. My
natomiast, jeśli tylko możemy, staramy
„Musicie być mocni mocą miłości,
która jest potężniejsza niż śmierć”
Jan Paweł II
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
Krzysztofowi Hećmanowi
Wyrazy szczerego współczucia i żalu
Z powodu śmierci
OJCA
Ś. P. Eugeniusza Hećmana
Składają Pracownicy
Urzędu Miasta Kętrzyn
się świadczyć usługi opiekuńcze w środowisku osób starszych, natomiast
w sytuacjach wymagających zapewnienia opieki całodobowej wchodzą w grę
tylko Domy Opieki Społecznej – podkreśla Teresa Murawska, kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- W takiej sytuacji pomysł budowy takiego domu jest niezwykle trafny, tym
bardziej że my w swojej strategii do
2025 roku założyliśmy, że taki dom
w Kętrzynie powstanie. Byłoby to udogodnienie nie tylko dla miasta, ale również dla całego powiatu gdyż na dzień
dzisiejszy w całym powiecie liczba
osób umieszczonych w Domu Pomocy
Społecznej dla Somatycznie Chorych
kształtuje się w granicach 54 osób,
a zapotrzebowanie stale rośnie – dodaje.
Jak wynika z oceny dyrektor MOPS-u,
budowa tego typu domu dla osób w sędziwym wieku jest jak najbardziej
wskazana zwłaszcza, że będący w gestii powiatu dom (DPS), który funkcjonuje w Kętrzynie jest domem dla osób
somatycznie chorych i niepełnosprawnych, natomiast Burmistrz Miasta
myśli o stworzeniu domu dla osób
w wieku podeszłym, przy czym pamiętać należy, że z funkcjonowaniem takiego domu związane by było również
utworzenie kolejnych miejsc pracy. Pomijając stanowiska administracyjne,
w zależności od charakteru takiego
domu, zgodnie z przelicznikiem, pracę
mogłoby znaleźć od 30 do 50 mieszkańców miasta. Krótko mówiąc, byłby
to średniej wielkości zakład pracy.
Oprócz tego, przy takim Domu Pomocy Społecznej mógłby powstać również dzienny dom dla seniorów.
Franciszek Jaroński
„A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa.”
Jan Paweł II
Panu
Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
wyrazy głębokiego żalu
i współczucia z powodu śmierci
Ojca ś. p. Eugeniusza
Składają
Radni Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dla porównania, jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą
i zajmuje np. powierzchnię 100 m2, to w Kętrzynie zapłaci
1709 zł w skali roku, w Szczytnie 2050 zł, w Iławie 2230 zł,
w Węgorzewie 2137 z ł, a w Mrągowie 1932 zł. A zatem
w Kętrzynie podatnik zapłaci nawet o kilkaset złotych mniej
mimo, że rozwój każdego miasta uzależniony jest od przeznaczenia na cele inwestycyjne odpowiedniej ilości środków,
w tym środków pochodzących z podatków.
Warto przy tym spojrzeć na zmiany dotyczące powierzchni
mieszkaniowych. Przykład: Za mieszkanie 46 m2 - mieszkaniec Kętrzyna zapłaci przy nowej regulacji 25,76 zł. Jest
to wzrost w skali roku o 4,14 zł. Jeśli chodzi o inne miejscowości, to na przykład za takie samo mieszkanie w Szczytnie trzeba zapłacić już 34,04 zł, w Iławie 33,58 zł,
w Węgorzewie 32,20 zł, a w Mrągowie 29,44 zł.
Jak więc z powyższych przykładów widać, w Kętrzynie od
lat prowadzona jest optymalna polityka fiskalna, której
celem jest w sposób możliwie najniższy obciążanie zarówno
miejscowych podmiotów gospodarczych, jak i mieszkańców
miasta. Trzeba więc mieć uczciwą i rzetelną ocenę całej sytuacji, a nie udawać „obrońcę uciśnionych”. Przecież oczywistym jest, że rezygnacja z aktualizacji nawet
zminimalizowanych podatków oznacza zahamowanie rozwoju. Czyżby aż tak wielu mieszkańców grodu nad Gubrem
chciało powrotu do „średniowiecza”, a może do zapachów
jeszcze nie tak dawno roznoszących się nad miastem? Aż
trudno w to uwierzyć, bo i w średniowieczu nie zapominano
o rozwoju, a co za tym idzie, o inwestowaniu.
Franciszek Jaroński
Marsz pod hasłem
„Kochaj,szanuj,
nie krzywdź, nie bij…”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy
współpracy z Komendą Powiatową Policji kontynuuje
ubiegłoroczne działania projektu socjalnego pt. „Mój
bezpieczny świat”, w ramach którego ponownie organizuje marsz przeciw przemocy pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…”
Marsz odbędzie się 27 listopada 2015 r. w Kętrzynie o godzinie 12:00 przy Kompleksie Rekreacyjno - Sportowym
„Kętrzynianka”. Uczestnicy marszu będą się zbierali o godz.
11:45. Przemarsz nastąpi ulicami: Szpitalną, M. Curie Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Gen. W. Sikorskiego, Plac
Piłsudskiego do Kina “Gwiazda”.
- Ideą i celem marszu jest wyrażenie protestu przeciw przemocy, promowanie wartości miłości, szacunku i tolerancji
oraz podnoszenie świadomości i uwrażliwienie lokalnej społeczności na problem przemocy – tłumaczy Izabela Narwojsz, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kętrzynie.
Uwieńczeniem marszu będzie spotkanie w Kinie “Gwiazda”,
podczas którego nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego oraz projekcja filmowa spektaklu „Infermo amore – nie milcz na mnie” zrealizowanego przy
współpracy Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE” i Mazurskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalno-Oświatowego, jako realizacja zadania publicznego z zakresu
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
Ewa Brzostek
REKLAMA
Segregacja odpadów – to się opłaca
Dbanie o środowisko oznacza nie tylko
wyrzucanie śmieci w przeznaczone do ich
składowania pojemniki, ale głównie ograniczenie ich ilości. Specyficznym problemem nie jest składowanie i utylizacja
śmieci, ale coraz częściej także ich rodzaj.
Należy tu zwrócić uwagę na czas rozkładu
tworzyw sztucznych, który może osiągnąć
nawet kilkaset lat. Dlatego właśnie segregacja odpadów jest tak ważna.
Prawidłowa, systematyczna segregacja powoduje ułatwienie procesu recyklingu odpadów. Frakcje takie jak tworzywa sztuczne,
makulatura, stłuczka szklana poddawane są
odpowiedniej obróbce i wykorzystywane do
powstania kolejnych produktów. Dzięki
takim procesom zmniejsza się ilość odpadów trafiających na składowiska. Już
zbiórka odpadów u źródła, czyli w gospodarstwach domowych może znacznie wpłynąć
na finalny bilans odpadów poddanych recyklingowi.
Jak jeszcze dodatkowo można działać, aby
zredukować ilość śmieci? Warto nosić ze
sobą torby wielokrotnego użytku. Złożone
zajmują mało miejsca, a często posiadają
ciekawe nadruki. Zamiast używania torebek
foliowych można rozważyć używanie ich
odpowiedników z papieru, który rozkłada się
nieporównywalnie szybciej.
Niewątpliwie dla większości ludzi głównym
argumentem jest kwestia finansowa. Za odpowiednio przygotowane odpady, czyli
takie, które są posegregowane mieszkańcy
miasta Kętrzyn płacą 7,68 zł. Za odpady nieposegregowane opłata wynosi 13,58zł. Jak
łatwo policzyć segregacja się opłaca. To jednak nie jest jedyny argument przemawiający
za segregacją odpadów. Należy to robić
w trosce o środowisko naturalne i redukcję
zanieczyszczeń.
Realizując zadania bieżące, myślą o przyszłości
Korzyści segregacji odpadów w pigułce:
- zmniejszenie ilości odpadów zanieczyszczających środowisko,
- zwiększenie świadomości społeczeństwa,
- wypracowanie dobrych nawyków, tj. porządku, oszczędności i gospodarności,
- ograniczenie zagrożenia dla środowiska
i zdrowia człowieka,
- zwiększenie możliwości składowiska,
- uzyskanie surowców wtórnych,
- ograniczenie zużycia surowców naturalnych,
- ulepszenie gospodarki odpadami,
- zmniejszenie kosztów systemu selektywnej
zbiórki odpadów oraz eksploatacji składowiska
Teresa Kozłowska
INFORMACJE
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Informujemy mieszkańców miasta, że posiadają możliwość nieodpłatnego przekazywania odpadów
do punktu selektywnej zbiórki zlokalizowanego przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie.
PSZOK przyjmuje następujące odpady:
• papier,
• opakowania ze szkła, w podziale na bezbarwne i kolorowe,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe,
• metale,
• przeterminowane leki,
• chemikalia, farby,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe – np.: meble (szafy, stoły, krzesła, komody) dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac budowlanych,
odpady zielone (trwa, liście, gałęzie)
• zużyte opony samochodowe (tylko z samochodów osobowych).
Do PSZOK- u dostarczamy wyłącznie posegregowane odpady.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.00 – 21.00
Kętrzyn, ul. Budowlana 1
Razem dbamy o czysty Kętrzyn
REKLAMA
Inwestycje drogowe to jedno z najważniejszych zadań
Fot. Archiwum PGK “Komunalnik”
► Malowarka typu “PowerLiner 8900 xlt” już jest na wyposażeniu “Komunalnika”.
Kętrzyński „Komunalnik” to spółka, której wykonywane prace na terenie miasta,
w tym zawłaszcza prace inwestycyjne drogowe i budowlane, widać gołym
okiem. Nie oznacza to bynajmniej, że cała
uwaga kierownictwa firmy skupiona jest
tylko na realizacji bieżących zadań, ale
również – chociaż tego jeszcze nie widać –
myśli również o najbliższej przyszłości.
Stąd też spółka poczyniła wiele zakupów,
które po pierwsze, pozwolą jej konkurować na rynku usług, po drugie, ułatwią
specjalistyczne prace drogowe.
Kierując się sugestiami burmistrza firma
„Komunalnik” dokonała z własnych środków niezbędnych zakupów, a wśród nich
między innymi: jedną z najlepszych na polskim rynku malowarek typu „PowerLiner
8900 xlt” z systemem posypywania mikrokul szklanych, która posiada hydrauliczny
napęd pompy farby i zapewnia pracę z każdą
farbą i w każdych warunkach drogowych. Po
co „Komunalnikowi” taki sprzęt i do czego
będzie wykorzystywany?
Jak poinformował gazetę Andrzej Degórski, prezes „Komunalnika”, zakup tego urządzenia
wynikał
przede
wszystkim
z sugestii Burmistrza Miasta.
- Burmistrz postawił nam zadanie zbadania
potencjału budowlano-drogowego. Zauważyliśmy, że w tym zakresie możemy wykonać wiele zadań, a tym samym miasto będzie
mogło poczynić określone korzyści w utrzymaniu dróg miejskich i nie tylko, bowiem
będziemy w stanie zrealizować wiele zamówień również na terenie ościennych gmin.
Malowarka przyda się też do naszych robót
w zakresie malowania pasów i linii na drogach, przejść dla pieszych, krótko mówiąc
do oznaczeń poziomych. Stąd nasza decyzja
o zakupie tego urządzenia – wyjaśnia Andrzej Degórski, prezes „Komunalnika”.
- To urządzenie zamierzamy efektywnie wykorzystywać i zdobywać zlecenia na świadczenie usług. Trzeba też pamiętać, że miasto
systematycznie, przynajmniej raz w roku odświeża swoje ulice odtwarzając namalowane
znaki. Podobnie też postępują ościenne
miejscowości i gminy i tam zamierzamy
również realizować zlecenia. Weszliśmy
także w kontakt z firmami wykonawczymi
i od nich też już posiadamy zlecenie na ten
rodzaj robót - mówi Andrzej Degórski.
Aby jednak obraz zakupów i gotowości do
realizacji zadań drogowych był pełny dodać
należy, że malowarka nie jest jedynym
nowym zakupem spółki.
- Przygotowujemy się do szerszego wachlarza robót drogowych i zakupiliśmy również
specjalistyczną zagęszczarkę o dużej sile
uderzenia, która posiada urządzenie mierzące stopień zagęszczenia, a więc jest to
swoista droga do efektywności, by nie jeździć bez potrzeby po tym samym gruncie,
który już jest zagęszczony. Oprócz tego wymieniamy sprzęt transportowy, który obsługuje roboty drogowe. Zamówiliśmy dwa
nowe ciągniki z przyczepami do obsługi
robót drogowych oraz specjalistyczną wywrotkę do działań operacyjnych z automatycznym otwieraniem bortu i wysypywaniem materiałów potrzebnych do budowy drogi. Będzie ona również wyposażona w dźwig, który będzie mógł
samodzielnie wyładowywać np. palety z polbrukiem. W ten sposób przygotowujemy
nasz potencjał do przyszłorocznych robót
budowlanych, aby móc je wykonywać
w większym zakresie, szybciej i efektywniej
– wyjaśnia prezes „Komunalnika”.
W tej sytuacji wypada tylko życzyć osiągnięcia w 2016 roku zakładanych przez burmistrza i spółkę celów.
Franciszek Jaroński
W Schronisku w Pudwągach swój dom znajdą także koty
Jeszcze do niedawna głośnym echem
brzmiały apele Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami, które od dłuższego czasu zabiegało u władz miasta o miejsce dla bezdomnych kotów. I wreszcie ten problem
został rozwiązany.
Do schroniska w Pudwągach będą (oprócz
psów) przyjmowane również bezpańskie
koty.
- Na chwilę obecną ten problem został już
rozwiązany, bo zaadoptowaliśmy część boksów znajdujących się w schronisku na
przyjmowanie kotów. Wymagało to pewnych robót budowlanych, w tym przebudo-
wania części boksów i ich doposażenia,
a było to niezbędne z uwagi na takt, że boksy
dla kotów mają nieco inne wymagania. W tej
chwili jesteśmy już gotowi na przyjmowanie
kotów do schroniska. Na razie ograniczamy
to do miasta Kętrzyn, bo musimy zobaczyć,
jaki to jest potencjał ilościowy, a później
ewentualnie będziemy rozszerzać naszą
usługę na okoliczne gminy, które będą się do
nas zgłaszać – podkreśla Andrzej Degórski,
prezes „Komunalnika”, w którego gestii
znajduje się Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Pudwągach.
Franciszek Jaroński
Miasto opracowało Plan Likwidacji Barier Architektonicznych
Kolejne przejścia z myślą o niewidomych
Fot. Ewa Brzostek
► Przejście przez ul. Sikorskiego na wysokości “Sezamu”.
Wzdłuż ulicy Sikorskiego przy przejściach dla pieszych
pojawiły się kolejne żółte, guzowe płyty. Nie jest to element dekoracyjny kętrzyńskich chodników, ale istotne
udogodnienie dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wszystko zaczęło się od pisma, które wpłynęło do Urzędu
Miasta od niewidomej mieszkanki Kętrzyna. Zawarła w nim
prośbę, aby zwrócić uwagę na potrzeby osób, które mają
upośledzenie wzroku i wprowadzić rozwiązania ułatwiające
im poruszanie się po mieście.
- My właściwie wykonywaliśmy przejścia z chodnika na
ulicę dostosowując je do wózków, czyli żeby było równo
i można było łatwo wjechać i zjechać. Natomiast okazało
się, że na przykład osoba niewidoma laską nie jest w stanie
wyczuć kiedy kończy się chodnik, a zaczyna ulica. Kiedy
wybrałam się razem z nią na spacer po Kętrzynie okazało
się, że my nie zwracamy na takie rzeczy uwagi, a jednak dla
osób niewidomych i niedowidzących jest to jednak przeszkoda – opowiada Katarzyna Kopeć z wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Promocji przy Urzędzie Miasta w Kętrzynie.
Burmistrz natychmiast powołał zespół do Likwidacji Barier
Architektonicznych w Przestrzeni Miejskiej Kętrzyna. W ten
sposób został utworzony Miejski Plan Likwidacji Barier Architektonicznych. W pracach dwunastoosobowego zespołu
brali udział przedstawiciele Organizacji Pozarządowych,
Związków Niewidomych, osób niepełnosprawnych, prezes
„PGK „Komunalnik” oraz pracownicy Urzędu Miasta z Damianem Nietrzebą, Zastępcą Burmistrza i jednocześnie
Przewodniczącym Zespołu na czele.
- Podczas tego spotkania ustaliliśmy jakie są potrzeby i które
miejsca należy w pierwszej kolejności dostosować do osób
niewidomych. W taki sposób sukcesywnie wzdłuż ulicy Sikorskiego, gdzie ruch jest szczególnie natężony powstało już
siedem przejść z żółtymi płytami guzowymi. Okazuje się, że
kolor żółty jest bardzo dobrze rozpoznawalny dla osób słabowidzących, dlatego z obu stron przejść dla pieszych takie
rozwiązania zostały zastosowane – mówi Katarzyna
Kopeć.
W planach jest także zrobienie specjalnych prowadnic
ostrzegających przed wejściem na ścieżki rowerowe, które
powstaną w okolicach Ronda im. Jana Pawła II oraz poręczy
przy ulicy Wileńskiej i Klonowej, czyli w miejscach, gdzie
jest stromo. Miasto postanowiło nie tylko dostosować przestrzeń publiczną do osób niewidzących, ale także Urząd
Miasta wewnątrz. Będą tam zamontowane specjalne żółtoczarne pasy na schodach, które zgodnie z sugestiami samych
zainteresowanych doskonale sprawdzają się jako drogowskazy, jak poruszać się bezpiecznie po różnych obiektach
użyteczności publicznej.
Ewa Brzostek
Szlachetna Paczka w Kętrzynie pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Z dniem 21 listopada na stronie: www.szlachetnapaczka.pl w zakładce Rejon Kętrzyn została otwarta
baza, gdzie możemy przeczytać historię rodzin i jakie są
ich potrzeby. W tym roku honorowy patronat nad Szlachetną Paczką objął Krzysztof Hećman, Burmistrz Kętrzyna.
- Pomoc osobom żyjącym w niezawinionej biedzie, w trudnej sytuacji materialnej, osobom starszym, samotnym, rodzinom
dotkniętym
nieszczęściem,
chorobą,
niepełnosprawnością i rodzinom wielodzietnym to niewątpliwie niezwykle ważne i trudne sytuacje, wymagające
udzielenia wsparcia i zaangażowania wielu osób. Z wdzięcznością przyjmuję zaproszenie do objęcia patronatem honorowym XV edycji projektu Szlachetna Paczka,
realizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna – czytamy
w piśmie burmistrza skierowanym do liderów projektu
REKLAMA
Monitorowanie
skuteczności leczenia
boreliozy
Najlepszym dowodem na skuteczność antybiotykoterapii jest remisja objawów klinicznych.
Jeżeli dwukrotne leczenie nie przyniosło pożądanych efektów, należy rozważyć inne przyczyny dolegliwości pacjenta. Przeciwciała
anty-Borrelia mogą być obecne w ludzkiej surowicy nawet wiele lat, dlatego ich utrzymywanie się nie świadczy o niepowodzeniu leczenia.
Klasyczne testy serologiczne (ELISA oraz Westernblot) nie powinny być zatem stosowane do
monitorowania skuteczności leczenia.
W 2001 roku w jednej z prac (Philipp et al.
(2001)) udowodniono, że poziom przeciwciał
anty-VlsE u chorych na boreliozę rezusów i psów
dynamicznie spada po wdrożonej antybiotykoterapii.
Wspomniane badania pozwoliły zatem przypuszczać, że monospecyficzne oznaczanie przeciwciał
anty-VlsE może być przydatne w monitorowaniu
skuteczności leczenia boreliozy. 4 lata później ta
sama grupa naukowców powtórzyła eksperyment
na grupie 120 pacjentów z potwierdzoną klinicznie boreliozą. U 91% osób zaobserwowano cał-
kowity lub znaczący spadek przeciwciał antyVlsE w okresie 12–15 miesięcy po leczeniu.
NOWY test EUROIMMUN Lyme Trace ELISA
stworzony został do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-VlsE. Obecnie badanie nie jest
uwzględnione w żadnych kryteriach rozpoznania
boreliozy, dlatego należy uważać je za dodatkowe.
Opierając się na dostępnych publikacjach, można
zaproponować następującą strategię:
• badanie przeciwciał anty-VlsE – przed wdrożeniem antybiotykoterapii (po wykonaniu diagnostyki zgodnej z obowiązującymi standardami),
• badanie przeciwciał anty-VlsE – 6 miesięcy po
leczeniu,
• badanie przeciwciał anty-VlsE – 12 miesięcy po
leczeniu.
Jednokrotne wykonanie badania Lyme Trace
ELISA nie jest uzasadnione, ponieważ pojedynczy wynik nie jest interpretowany jako dodatni
czy ujemny. Celem badania jest monitorowanie
poziomu przeciwciał anty-VlsE, dlatego poleca
się postępować wg powyższego schematu.
Jeżeli chodzi o interpretację wyników badania
testem Lyme Trace to uważa się, że przynajmniej
4-krotny spadek poziomu przeciwciał anty-VlsE
może świadczyć o powodzeniu terapii.
w Kętrzynie.
Jak przygotować paczkę?
Wystarczy z bazy rodzin wybrać tę, której chcemy pomóc.
Zaprośmy znajomych, rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy
– razem łatwiej jest zrobić paczkę, która będzie realną pomocą i inspiracją do zmiany, a także świetnym sposobem na
integrację. Następnie zgodnie z listą potrzeb i marzeń członków wybranej przez nas rodziny trzeba przygotować paczkę.
Pomocą dla nas będzie wolontariusz, który jest opiekunem
rodziny w potrzebie. Gotową paczkę należy dostarczyć do
magazynu w dniach 12-13 grudnia, który mieści się przy ul.
Powstańców Warszawy 33 w Kościele Zielonoświątkowym.
Stamtąd wolontariusz zabierze ją do rodziny oczekującej na
wsparcie..
Ewa Brzostek
Rozmowa z Damianem Nietrzebą,
Zastępcą Burmistrza Miasta Kętrzyn
Gra na pokaz, czy mijanie się z prawdą?
Panie burmistrzu,
w ostatnim czasie
opinia publiczna
jest karmiona przez
„znawców tematu
i jedynych ekspertów”, w tym przez
radnego miejskiego
Rafała Rypinę, samymi smaczkami,
które prezentował
w programie KTK
oraz systematycznie
powtarza je na swojej stronie internetowej. Można odnieść wręcz wrażenie, że wszystko, co dotychczas było robione w mieście –
cytując słowa radnego – jest bublem. Rozpocznijmy jednak naszą rozmowę od kwestii nowych uregulowań podatkowych, które radny komentuje w taki oto sposób:
„w kolejnych latach szykują nam się gigantyczne podwyżki, jakich Kętrzyn w swojej historii jeszcze nie widział.” Co pan o tym sądzi?
- Przede wszystkim są to „informacje” wyssane z palca i dalekie od rzeczywistości, a zatem trudno wręcz powiedzieć
na jakiej podstawie zostały sformułowane. Nie sądzę –
wbrew temu jak twierdzi radny - żeby informacja o zmianie
w stawkach podatków na 2016 rok zelektryzowała mieszkańców Kętrzyna. Być może tak się stało w jego najbliższym
otoczeniu. Przypomnę tylko, że przez ostatnie 3 lata
w tym zakresie nie były podejmowane żadne działania. Logicznym jest więc, że mając na uwadze dążenie do optymalnego rozwoju miasta zmiana taka musiała nastąpić. Co
więcej, nie jest to zmiana, która jak sugeruje powstała
z „(…) pyłu kosmicznego.” Zmiana w zakresie wysokości
stawek podatku od nieruchomości została przedstawiona
radnym Rady Miejskiej już w roku ubiegłym i bez wzbudzania większych emocji zaakceptowana. Dziwię się więc, skąd
oburzenie – być może tylko radnego - po tegorocznej zmianie? Trudno też w jakiś rozsądny sposób wyjaśnić sugestię,
że „w kolejnych latach szykują nam się gigantyczne podwyżki, jakich Kętrzyn w swojej historii jeszcze nie widział”.
Sam jestem ciekawy, na jakiej podstawie snuje podobne
przypuszczenia? Niewątpliwie takimi stwierdzeniami radny
PiS-u wprowadza – mam nadzieję, że nie celowo - element
swego rodzaju niepokoju społecznego, sugerując, że w powietrzu wisi katastrofa dotycząca przyszłości Miasta Kętrzyn. Pozostawiam to ocenie mieszkańców, którzy
w zdecydowanej większości – o czym jestem przekonany –
patrzą na wszystko realnie i nie identyfikują się z poglądami
radnego Rafała Rypiny.
Kolejny temat poruszany przez radnego publicznie, to
„bezcelowe wydatki na inwestycje”. Czy będąc młodym
człowiekiem, w wieku zbliżonym do radnego, podziela
pan również taką opinię?
Wręcz przeciwnie, za bezzasadne uważam oskarżenia wobec
Miasta o niewłaściwe zarządzanie funduszami. Radny Rafał
Rypina mówi o bezcelowych wydatkach, szumnie nazywanych inwestycjami. Pytam zatem, które inwestycje były bezcelowe? Wystarczy wziąć pod uwagę choćby pięć ostatnich
lat. Czy bezsensowna i bezcelowa była modernizacja Kina
„Gwiazda”, budowa boisk sportowych „Orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 3 i nr 1, przebudowa ulicy Diehla, z której
w większości korzystają pracownicy i kontrahenci Philips
i MST, przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Krótkiej,
budowa Hali Mistrzów w Piłce Siatkowej 2014 przy Szkole
Podstawowej nr 4, budowa dwóch budynków mieszkalnych
z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Chopina, zagospodarowanie skweru przy ul. Sikorskiego (Sezam).
Gdzie leży bezzasadność wymienionych inwestycji? Czy
podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta i jego estetyki lub stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań,
czy to kulturalnych, czy sportowych jest działaniem na
szkodę mieszkańców? Chętnie bym poznał odpowiedzi radnego na te pytania tym bardziej, że w jego wypowiedziach
pojawia się również wątek remontowanych ulic w Kętrzynie
“
The Climate Group apeluje
o całkowitą zmianę oświetlenia ulicznego
na LED do 2025 r.
nazwanych „szkodliwymi bublami”. Trudno sobie wyobrazić nowoczesne, rozwijające się miasto, w którym ulice wyłożone są kostką granitową, owszem posiadającą także
walory estetyczne, ale wkomponowane na przykład w zabytkową starówkę. Pytam więc radnego Rypinę, czy wyobraża sobie w XXI w. korzystanie na co dzień z tego typu
nawierzchni? W chwili obecnej trwają prace na ulicy Klonowej, Kasztanowej (w ramach Budżetu Obywatelskiego)
i Placu Słowiańskim. Żadnej z tych inwestycji z całą pewnością nie można nazwać bublem, a czyniąc tak rozumiem,
że w konkretnym celu radny wprowadza mieszkańców
w błąd. Wystarczy sobie przypomnieć jak wyglądała i jaki
był komfort jazdy chociażby ulicą Krótką. Do przyjemności
to zdecydowanie nie należało. Chyba, że radny Rypina ma
inne zdanie na ten temat i będzie usiłował przekonać mieszkańców Kętrzyna, że dziurawe ulice to dobra i zachęcająca
wizytówka dla odwiedzających nasze miasto.
Niewątpliwie jest jeszcze wiele tematów do poruszenia,
ale ze względu na objętość artykułu, ostanie pytanie dotyczące oświetlenia miasta. Interesuje mnie jednak wypowiedź radnego Rypiny w KTK, który stwierdził, że
oświetlenia typu LED nie stosuje się w żadnym mieście,
KONDOLENCJE
W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki
Józef Tischner
Panu Krzysztofowi Hećmanowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
Rada Powiatu
w Kętrzynie
składają
Zarząd Powiatu
w Kętrzynie
Panu
Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
TATY
Składają
Dzieci i rodzice z Koła Pomocy
Dzieciom o Niepełnej Sprawności
Ruchowej w Kętrzynie
aby oświetlać ulice. Czyżby rzeczywiście Kętrzyn był tzw.
królikiem doświadczalnym?
Ta wypowiedź świadczy tylko o niewiedzy radnego. Przypomnę tylko, że w roku 2014 zakończyła się modernizacja
oświetlenia ulicznego w ramach programu SOWA, y ktrego
skoryzstaz 34 miasta. Zadanie to realizowaliśmy wspólnie
z firmą Philips. Dotychczasowe światło lamp sodowych zostało zastąpione światłem ledowym. Jednym z celów tego zabiegu było wypracowanie oszczędności w zakresie zużycia
energii elektrycznej. Czy udało się ten cel osiągnąć? Oczywiście, bo nie były to - jak twierdzi radny - działania nieprzemyślane i niewprowadzane w innych miastach. Koszty
zakupu i dystrybucji energii elektrycznej celem oświetlenia
dróg i placów na terenie Miasta Kętrzyn w okresie od
1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. (okres przed
modernizacją) to kwota 576 974,85 zł, natomiast w okresie
od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. kwota ta
wynosi 312 617,37 zł. Pozwolę sobie tylko dodać, że
oszczędność w związku z modernizacją oświetlenia wynosi
264 357,48 zł rocznie, czyli 45% w skali roku. Myślę, że jakikolwiek komentarz w tym przypadku jest zbędny. Radnego
zaś odsyłam tylko do Internetu, gdzie The Climate Group
apeluje o całkowitą zmianę oświetlenia ulicznego na LED
do 2025 r. Naprawdę szczerze polecam. Może wówczas tego
typu wiedza rozświetli nieco radnego Rady Miasta
w Kętrzynie i zobaczy wreszcie, czy jego opinie są tylko grą
na pokaz, czy też – zwyczajnie – mija się z prawdą?
W ostatnim czasie w prasie lokalnej ukazał się materiał,
który może nie wprost, ale zdecydowanie odnosi się do
Pańskiej osoby. Mam tu na myśli wstęp w Tygodniku
Kętrzyńskim autorstwa Roberta Majchrzaka, który
twierdzi, że „jeden z wiceburmistrzów polecił swoim
współpracownikom zniszczenie Majchrzaka.” Jak Pan
się do tego odniesie?
Cóż, może i nie wprost jak Pan zauważył autor tego materiału odnosi się do mojej osoby, chociaż naprawdę trudno się
nie domyślić kogo Pan Majchrzak opisuje w swoim wstępie
do Tygodnika. W obecnej kadencji Burmistrz Miasta Kętrzyn powołał jednego Zastępcę, więc stwierdzenie „jeden
z wiceburmistrzów” musi odnosić się do mojej osoby. Nie
wspomnę o pierwszych słowach tego materiału, czyli „Nie
trzeba się tym przejmować, ale dotarły do mnie…”. Nie po
raz pierwszy moje, przyznam oryginalne nazwisko, stanowi
pożywkę dla naszych mediów. Dwa argumenty, które pozwoliłem sobie przytoczyć potwierdzają jedynie, że Pan
Majchrzak zarzuca mi podjęcie działań zmierzających do
zniszczenia jego osoby. Przyznam, że zaskoczyła mnie ta informacja, ponieważ nigdy nikogo nie zniszczyłem, nie niszczę i nie zamierzam niszczyć, gdyż jest to zwyczajnie
niezgodne z moimi przekonaniami. Zastanawia mnie również źródło informacji Redaktora, mogę się jedynie domyślać, że bardzo wiarygodne i rzetelne, bo rzucanie tego typu
insynuacji wymaga solidnych podstaw. Materiał ten podważa zaufanie do mojej osoby jako Zastępcy Burmistrza
Miasta Kętrzyn, jak również do Gminy Miejskiej Kętrzyn,
którą reprezentuję i proszę mi wierzyć bardzo rzetelnie i profesjonalnie traktuję tę funkcję. Martwi mnie pewien trend,
który obserwuję od jakiegoś czasu w naszych kętrzyńskich
mediach. Mam tu na myśli materiały zamieszczane w Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej oraz w Tygodniku Kętrzyńskim. Niestety często zdarza się, że informacje tam
przekazywane mijają się z prawdą i jedynym ich celem jest
ukazanie Burmistrza Miasta, Krzysztofa Hećmana, czy mnie
w jak najgorszym świetle. Pytam zatem co z etyką dziennikarską, co z odpowiedzialnością za słowo, które może być
ciosemw kierunku niewinnej osoby? Czy tylko osoby publiczne bądź też politycy muszą być odpowiedzialni za swoje
wypowiedzi? Czy dziennikarzy to kryterium nie obowiązuje?
Rozmawiał Franciszek Jaroński
Plebiscyt 25 inwestycji na 25-lecie samorządu
Wybierzmy inwestycję 25-lecia
Zapraszamy do udziału w Plebiscycie 25-inwestycji na
25-lecie samorządu, w którym można zagłosować na
jedną spośród 25 inwestycji, które do tej pory zrealizowało Miasto Kętrzyn. Przypadający w tym roku jubileusz 25-lecia samorządności to dobra okazja, aby
przypomnieć sobie, jakie ważne przedsięwzięcia zostały
w tym okresie zrealizowane.
Zapraszamy wszystkich do udziału w naszej zabawie. Wystarczy za pomocą kuponu dostępnego w gazecie Nasze
Miasto Kętrzyn.pl wybrać, Waszym zdaniem, Inwestycję
25-lecia z 25 podanych propozycji. Wypełniony kupon należy wrzucić do jednej z trzech urn dostępnych w Informacji
Turystycznej przy pl. Piłsudskiego 10/1, w Urzędzie Miasta
przy ul. Wojska Polskiego 11 lub w Kinie „Gwiazda” przy
ul. Sikorskiego 24a. Wypełnione kupony można również
wysłać na powyższe adresy, koniecznie wpisując jako tytuł
„Plebiscyt – inwestycja 25-lecia”. Plebiscyt ruszył już 1 października 2015 r. i będzie trwał do 15 grudnia 2015 r. do godziny 16. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może
oddać jeden głos na wypełnionym kuponie typując jedną inwestycję 25-lecia z 25 zaprezentowanych. Wśród Czytelników rozlosujemy atrakcyjne nagrody, które zostaną
wręczone podczas uroczystej gali.
Dziś prezentujemy opis kolejnych pięciu inwestycji i listę
dwudziestu pieciu, które biorą udział w plebiscycie.
Wyniki Plebiscytu będą opublikowane na łamach dwutygodnika Nasze Miasto Kętrzyn.pl oraz na stronie
www.nmketrzyn.pl po jego zakończeniu.
Ewa Brzostek
3OHELVF\WLQZHVW\FML
QDOHFLHVDPRU]êGX
SRGKRQRURZ\P3DWURQDWHP%XUPLVWU]D0LDVWD.ĄWU]\Q
,QZHVW\FMDOHFLD
3HæQDOLVWDLQZHVW\FML]QDMGXMHVLĄZGZXW\JRGQLNX1DV]H0LDVWR.ĄWU]\QSO
15 grudnia 2015 r. na adres:
.XSRQQDOHî\GRVWDUF]\ĂGROLVWRSDGDURNXQDDGUHV
1DV]H0LDVWR.ĄWU]\QSO3O3LæVXGVNLHJR.ĄWU]\Q
]GRSLVNLHP3OHELVF\W
11, 11-400 Kętrzyn.
OXEGR8U]ĄGX0LDVWDXO:RMVND3ROVNLHJRD.ĄWU]\Q
8ZDJD.DîGDRVREDELRUêFDXG]LDæZSOHELVF\FLHPRîHZ\SHæQLĂW\ONRMHGHQNXSRQ
,PLĄLQD]ZLVNR
$GUHV
25 inwestycji na 25-lecie samorządu
Teren wokół jeziorka wraz z budową ścieżek rowerowych
WHOHPDLO
Budowę miasteczka rowerowego wraz z oświetleniem terenu zrealizowano 2008 roku. Inwestycja kosztowała
308.919,71 zł. W miasteczku rowerowym znajdziemy
ciągi uliczek i znaki drogowe, które imitują prawdziwe.
Dzięki temu już najmłodsi mogą uczyć się zasad ruchu
drogowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz
rozpoznawania znaków drogowych. Pomysł ten łączy edukację z zabawą.
KƑǁŝĂĚĐnjĂŵ͕ǏĞnjĂƉŽnjŶĂųĞŵƐŝħŝĂŬĐĞƉƚƵũħƌĞŐƵůĂŵŝŶWůĞďŝƐĐLJƚƵ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞŵ
ĚĂŶLJĐŚŽƐŽďŽǁLJĐŚƉŽĚĂŶLJĐŚŶĂŬƵƉŽŶŝĞũĞƐƚ<ħƚƌnjLJŷƐŬŝĞĞŶƚƌƵŵ<ƵůƚƵƌLJnjƐŝĞĚnjŝďČ
ǁ<ħƚƌnjLJŶŝĞƉƌnjLJƵů͘^ŝŬŽƌƐŬŝĞŐŽϮϰĂ͘
WŽĚĂŶĞĚĂŶĞďħĚČƉƌnjĞƚǁĂƌnjĂŶĞǁLJųČĐnjŶŝĞǁĐĞůƵƉƌnjĞƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂƉůĞďŝƐĐLJƚƵ͘
hĐnjĞƐƚŶŝŬŽŵƉƌnjLJƐųƵŐƵũĞƉƌĂǁŽĚŽƐƚħƉƵĚŽƚƌĞƑĐŝƐǁŽŝĐŚĚĂŶLJĐŚŽƐŽďŽǁLJĐŚŽƌĂnjŝĐŚ
ƉŽƉƌĂǁŝĂŶŝĂ͘WŽĚĂŶŝĞĚĂŶLJĐŚŽƐŽďŽǁLJĐŚũĞƐƚĚŽďƌŽǁŽůŶĞ͕ůĞĐnjŶŝĞnjďħĚŶĞĚůĂ
ƉŽƚƌnjĞďƉƌnjĞƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĞƉůĞďŝƐĐLJƚƵ͘
ZĞŐƵůĂŵŝŶũĞƐƚĚŽƐƚħƉŶLJǁƌĞĚĂŬĐũŝŐĂnjĞƚLJ͘
ĂƚĂŝƉŽĚƉŝƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie
Inwestycja mająca na celu poprawę estetyki wokół jeziorka miejskiego została zrealizowana w 2005 roku. W jej
ramach powstały między innymi ścieżki rowerowe i ciągi
piesze wokół jeziorka. Zamontowano 46 kompletów ławek
i koszy na śmieci oraz oświetlenie. Inwestycja kosztowała
ponad 1 mln złotych.
Lista inwestycji:
Plac AK wraz z pomnikiem W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom Obrońcom Ojczyzny 1939-1956
Prace nad wprowadzeniem biblioteki w XXI wiek były
realizowane w latach 2013-2014. Najpierw wyremontowano Czytelnię dla Dorosłych. W 2014 roku gruntownie
zmodernizowano Czytelnię dla Dzieci i Młodzieży. Oprócz
nowego wyposażenia i komputerów w bibliotece powstała
scena teatralna, gdzie funkcjonuje scena muzyczna, spotkania z pisarzami i teatr w języku angielskim. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka
uzyskała prawie 250 tysięcy złotych.
Wieża ciśnień przy MTI
W 2010 roku uroczyście odsłonięto pomnik poświęcony
wszystkim naszym rodakom, którzy oddali swoje życie za
Ojczyznę w latach 1939-56. Dziś Plac AK, którego integralną część stanowi marmurowy monument, zwieńczony
złotym orłem w koronie jest miejscem, gdzie obywają się
najważniejsze uroczystości patriotyczne.
Miasteczko rowerowe przy ul. Kazimierza Wielkiego
Zbiornik wieżowy, czyli górująca nad miastem ponad 40
metrowa wieża ciśnień przy MTI został wybudowany
w 1996 roku. Zbiornik ma pojemność 300 m3. Obiekt należy do systemu monitorowania i zdalnego sterowania
pracą układu wodociągowego w Kętrzynie.
1. Oczyszczalnia ścieków w Trzech Lipach
2. Ogród różany
3. Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Kętrzynianka”
4. Amfiteatr
5. Targowisko Miejskie
6. Zespół Szkół oraz Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza
Wielkiego
7. Budynek dawnej Loży Masońskiej
8. Fontanny
9. Budynki Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
10. Orliki 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4, nr 1 i nr 3
11. Kino „Gwiazda” i Kętrzyńskie Centrum Kultury
12. Schronisko dla zwierząt w Pudwągach
13. Hala Sportowa Mistrzów Świata w Piłce Siatkowej 2014 wraz z Bałtyckim Centrum Bilardowym, salą fitness, siłownią i sauną przy Szkole
Podstawowej nr 4
14. Budynki socjalne przy ul. Chopina
15. LED-owe oświetlenie uliczne miasta
16. Budynek dworca
17. Ulice na terenie Kętrzyna
18. Skwery przy Sezamie i przy kościele św. Jerzego
19. Ratusz Miejski
20. Iluminacje zabytków (Zamek, Ratusz, Dworzec, Kino „Gwiazda”, Budynek dawnej Loży Masońskiej)
21. Teren wokół jeziorka wraz z budową ścieżek rowerowych
22. Plac AK wraz z pomnikiem W Hołdzie Poległym, Pomordowanym
i Zamęczonym Polakom Obrońcom Ojczyzny 1939-1956
23. Miasteczko rowerowe przy ul. Kazimierza Wielkiego
24. Miejskia Biblioteka Publiczna w Kętrzynie
25. Wieża ciśnień przy MTI
KALENDARZ
IMPREZ SPORTOWYCH
Niepodległościowy turniej bilardowy
28 LISTOPADA
3LáNDQRĪQD_NROHMND.ĊWU]\ĔVNLHM/LJL)XWVDOX
JRG]_+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
/,6723$'$
7HQLV6WRáRZ\_9,,,0HPRULDá0DUW\.RPRU
JRG]_%DáW\FNLH&HQWUXP%LODUGRZHXO0RQLXV]NL
/,6723$'$
3LáND5ĊF]QD_(OLPLQDFMH0LHMVNLH6=6
JRG]_3LáND5ĊF]QD']LHZF]ąW
JRG]_3LáND5ĊF]QD&KáRSFyZ
+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZDXO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
*58'1,$
3LáNDVLDWNRZD_0LVWU]RVWZD6WUDĪ\*UDQLF]QHMZ3LáFH6LDWNRZHM
JRG]_+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
*58'1,$
3LáNDVLDWNRZD_0LVWU]RVWZD6WUDĪ\*UDQLF]QHMZ3LáFH6LDWNRZHM
JRG]_+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
*58'1,$
3LáNDVLDWNRZD_0LVWU]RVWZD6WUDĪ\*UDQLF]QHMZ3LáFH6LDWNRZHM
JRG]_+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
*58'1,$
2WZDUFLH/RGRZLVND0LHMVNLHJR
JRG]_/RGRZLVNR0LHMVNLHSU]\XO.DMNL
*58'1,$
3LáND5ĊF]QD_0HF]/LJRZ\3LáNL5ĊF]QHM&KáRSFyZ
JRG]_+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
.RV]\NyZND_7XUQLHM/LJRZ\.RV]\NyZNL&KáRSFyZ
JRG]_+DOD0LVWU]yZXO0RQLXV]NL
3LáND1RĪQD_,,,NROHMND.ĊWU]\ĔVNLHM/LJL)XWVDOX
JRG]_+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
*U\L]DEDZ\GODQDMPáRGV]\FKQD/RGRZLVNX
JRG]_/RGRZLVNR0LHMVNLHSU]\XO.DMNL
*58'1,$
%LODUG_0LNRáDMNRZ\7XUQLHM%LODUGRZ\R3XFKDU%XUPLVWU]D
JRG]_%DáW\FNLH&HQWUXP%LODUGRZHXO0RQLXV]NL
0LNRáDMNLQD/RGRZLVNX0LHMVNLP
JRG]_/RGRZLVNR0LHMVNLHSU]\XO.DMNL
)LWQHVV_0LNRáDMNRZ\)HVW\Q6SRUWRZ\
JRG]_+DOD0LVWU]yZXO0RQLXV]NL
*58'1,$
5RONL_0LVWU]RVWZD3ROVNLZ)UHHVW\OH6ODORP
JRG]_+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
.RV]\NyZND_7XUQLHM/LJRZ\.RV]\NyZNL&KáRSFyZ
JRG]_+DOD0LVWU]yZXO0RQLXV]NL
*58'1,$
5RONL_0LVWU]RVWZD3ROVNLZ)UHHVW\OH6ODORP
JRG]_+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
XO.D]LPLHU]D:LHONLHJR$
%LODUG_NROHMND%LODUGRZHM/LJL)LUP
JRG]_%DáW\FNLH&HQWUXP%LODUGRZHXO0RQLXV]NL
Fot. Archiwum MOSiR
► Uczestnicy turnieju bilardowego.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie i Bałtyckie Centrum Bilardowe z okazji Narodowego Święta
Niepodległości zorganizowało 11 listopada drużynowy
turniej bilardowy.
Patronat honorowy nad turniejem objął Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Piotr Żuchowski oraz Burmistrz Miasta Kętrzyn – Krzysztof
Hećman. Nagrody wręczył Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Julian Osiecki.
W turnieju wzięło udział 10 drużyn (40 zawodników) z miast
województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego tj.:
Kętrzyna, Mrągowa, Olsztyna, Giżycka, Ełku, Gołdapi, Elbląga, Węgorzewa oraz Suwałk. Bezkonkurencyjni okazali
się bilardziści z Kętrzyna.
Wyniki drużynowe:
I miejsce: BCB MOSiR 2 Kętrzyn (skład: Damian Ejmont,
Dorian Czubaszek, Bartosz Rycerz, Arkadiusz Zajączkowski)
II miejsce: SKB Mrągowo 1 (skład: Krystian Kosik, Grzegorz Ulewicz, Wojciech Szczubełek, Sebastia Miller)
III miejsce: Olsztyn/Elbląg (skład: Maciej Trudnowski,
Zbigniew Samsel, Mariusz Stefański, Marcin Zmysłowski)
Wyniki indywidualne:
I miejsce: Dawid Tonojan - BCB MOSiR 1 Kętrzyn
II miejsce: Krystian Kosik - SKB 1 Mrągowo
III miejsce: Maciej Trudnowski - Olsztyn/Elbląg
IV miejsce: Wojciech Szczubałek - SKB 1 Mrągowo
Łukasz Niemczyk
Zapasy. Zawodnik Orła Karolewo Mistrzem Polski Młodzików
W dniach 6-8 listopada 2015 roku w Gogolinie odbyły się
Mistrzostwa Polski Młodzików w stylu wolnym. Tytuł ten
wywalczył podopieczny Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego „Orzeł” Karolewo Dawid Lipski.
Gminny Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Karolewo reprezentowało 6 zawodników: Kasjan Czubaszek, Dawid Lipski, Szymon Niemiec, Michał Baran, Kacper
Waszkiewicz i Jonatan Dłuski. Opiekunami byli trener Łukasz Szmyd i wiceprezes klubu Krzysztof Kania. W zawodach wzięło udział 168 zawodników z 48 klubów.
Rewelacyjnie spisał się Dawid Lipski, który w swojej
wadze do 59 kilogramów okazał się bezkonkurencyjny
i wygrywając swoje wszystkie walki przed czasem dotarł do
finału. W finale, decyzją sędziów – wykonał ostatnią akcję
wysoko punktowaną, pokonał zawodnika ze Spiczyna i wywalczył tytuł Mistrza Polski Młodzików. Bardzo dobrze spisał się również Kasjan Czubaszek. Walcząc bardzo
widowiskowo wspaniałe techniki zapaśnicze, wywalczył
brązowy medal w kat do 66 kilogramów. Wysokie V miejsce
wywalczył najmłodszy w swojej kategorii wagowej, do 85
kilogramów, Michał Baran. Szymon Niemiec w kategorii
do 42 kilogramów był X, Kacper Waszkiewicz w kategorii
do 47 kilogramów był XVI, a Jonatan Dłuski w kategorii
do 53 kilogramów XVII. Nasz klub uplasował się na VI
miejscu drużynowo, natomiast jako województwo, którego
byliśmy jego jedynymi reprezentantami, również byliśmy na
VI miejscu.
Krzysztof Kania
Tenis stołowy. VIII Memoriał Marty Komor
W niedzielę (29 listopada) o godz. 10 w Hali MOSiR przy
ul. Kazimierza Wielkiego 12 A odbędzie się już VIII Memoriał Marty Komor. Organizatorami zawodów są: UKS
OLIMP Kętrzyn, Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie, MOSIR
Kętrzyn oraz Urząd Miasta Kętrzyn. Impreza ma duże
tradycje i jest okazją do rywalizacji tenisistów stołowych
we wszystkich kategoriach wiekowych.
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców: Skrzat - rocznik 2007
i młodsi (do kl. II ), Żak - rocznik 2006 i 2005 (kl. III i kl.
IV), Młodzik - rocznik 2004 i 2003 (kl. V i kl. VI), Kadet rocznik 2002 ,2001 (kl. I i II gimnazjum), Junior - rocznik
2000,1999,1998 (III gimnazjum i I i II szkoły średnie), Open
oraz weterani +40.
Wpisowe: kategorie szkolne: 5 zł, open i weterani: 10 zł, zapisy odbędą się w godz. 9.30-9.45 oraz do 15 min przed
każdą kategorią.
Kontakt: Krzysztof Targoński, tel. 601 848 824 oraz Jarosław Wikira tel. 603 538 629.
Michał Kasperowicz
Rozgrywki zakończone z minorowymi nastrojami Siatkówka.
Czas na przygotowania piłkarzy do kolejnej rundy Gimnazjalistki z „dwójki”
najlepsze w powiecie
W miniony weekend zakończyły się rozgrywki jesiennej
rundy rozgrywek III ligi piłkarskiej, których zapewne
Granica Kętrzyn nie może zaliczyć do udanych.
Trudno bowiem uznać za jakikolwiek sukces zdobycie zaledwie 4 punktów w całym jesiennym cyklu, co dało biało niebiesko-zielonym zasłużone ostatnie miejsce w tabeli. I to
właśnie z takim dorobkiem nasi piłkarze przygotowywać się
będą do rundy wiosennej 2016. Trudno w takiej sytuacji znaleźć słowa usprawiedliwienia pisząc o brakach kadrowych,
czy braku doświadczenia ze względu na wiek piłkarzy,
a jedno zwycięstwo w całym sezonie nie uczyniło oczekiwanego zrywu i dążenia do osiągnięcia lepszych wyników
zwłaszcza, że ostatnie dwa spotkania były totalną porażką
dla kętrzynian. I tak 14 listopada Granica uległa zespołowi
Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie aż 8:0, a 21
listopada zakończyła sezon porażką 7:0 z Wikielcem.
Cóż to może oznaczać? Niewątpliwie w sytuacji zmian
w rozgrywkach ligowych w kolejnym sezonie piłkarskim nie
ma już szans, aby zespół biało-niebiesko-zielonych pozostał
w III lidze, ale to wcale nie znaczy, że na dalsze rozgrywki
należy położyć przysłowiową „lachę”. Zapewne Zarząd
klubu, trener i działacze muszą usiąść przy „okrągłym” stole,
ustalić wzajemne relacje, natomiast zawodnicy wspólnie
z trenerem winni wziąć się do wytężonej pracy nad poprawą
własnych umiejętności, bo o ile kibice byli w stanie wyba-
III liga 2015/2016, grupa: podlasko-warmińsko-mazurska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nazwa
Olimpia Elbląg
MKS Ełk
Finishparkiet Drwęca
Nowe Miasto Lubawskie
Huragan Morąg
Sokół Ostróda ŁKS 1926 Łomża
Jagiellonia II Białystok
Znicz Biała Piska
Wissa Szczuczyn
Concordia Elbląg
MKS Olimpia Olsztynek
Rominta Gołdap
GKS LZS Wikielec
Warmia Grajewo
KS Wasilków
MKS Korsze
Start Działdowo
Granica Kętrzyn
Mecze Pkt.
Z.
R. P.
Bramki
14
2 3
41-13
19
48
15
19
39
11
6 2
53-17
19
18
38
35
12
11
2 5
2 5
48-29
44-25
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
44
39
12
33
10
33
28
27
23
21
19
16
15
11
19
7
4
9
8
8
7
5
5
4
4
3
1
1
3 1
3 4
3 6
6 4
4 7
3 8
2 10
6 8
4 10
4 11
3 12
2 13
4 14
1 17
- drużyny zagrożone spadkiem
65-6
37-14
27-23
34-20
29-28
26-26
20-34
29-31
29-36
20-44
25-35
10-55
10-62
11-60
czyć nienajlepszą dyspozycję w sezonie, który minął, to
w sezonie wiosennym będą oczekiwać od swojej drużyny
znacznie więcej.
Franciszek Jaroński
Kętrzynianin z brązowym medalem
Sukces motocyklisty
Zawodnicy MotoMasuria Kętrzyn Racing Team „medalowo” zakończyli tegoroczny sezon starów w wyścigach.
Motocykliści walczyli w kilku rundach Mistrzostw Krajów Nadbałtyckich. Z indywidualnym sukcesem
w postaci „brązu” zawody zakończył Łukasz Kuźmiński.
Zawodnicy startowali w tym roku w kilku rundach imprezy
o nazwie VROOM OIL TROPHY czyli Motocyklowych
Mistrzostwach Krajów Nadbałtyckich. Zawody odbywały
się na torach m.in. Litwy i Estonii. Mimo prześladującego
kętrzynian pecha w postaci problemów technicznych kilkakrotnie udawało im się osiągnąć dobre wyniki. Efekt, to ostatecznie trzecie miejsce Łukasza Kuźmińskiego w klasie
VOT 1000 . Oprócz Łukasza Kętrzyn reprezentowali rów-
nież Mariusz Kirszyński, który w klasyfikacji generalnej
zajął 13 miejsce oraz Jacek Iwaniuk, który ze względu na
mniejszą ilość startów znalazł się dopiero na 40 pozycji.
- Odczucia nasze są takie że mogło być lepiej, ale nie ma co
narzekać i trzeba się cieszyć z tego co się ma. Mamy nadzieje że przyszły sezon będzie lepszy dzięki większemu
wsparciu sponsorów i kibiców – mówi Mariusz Kirszyński.
Oficjalne zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród odbyło
się 13 listopada w Wilnie. Warto dodać, że w minionym sezonie Jacek Iwaniuk startował również w zawodach Pucharu Polski, niestety bez większych sukcesów.
Wojciech Caruk
IV Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn
a nagrody wręczyli Burmistrz Miasta Kętrzyn – Krzysztof
Hećman oraz Dyrektor MOSiR – Emilia Kaczmarek.
Wyniki
Kategoria Senior
I miejsce: Arkadiusz Warkowski
II miejsce: Marek Wieliczko
III miejsce: Adam Proboszcz
Fot. Archiwum MOSiR
► Uczestnicy turnieju szachowego.
Wśród wielu propozycji kulturalno-sportowych związanych z obchodami Święta Niepodległości znalazła się
również czwarta edycja Turnieju Szachowego o Puchar
Burmistrza Miasta Kętrzyn.
Wzięło w niej udział ponad czterdziestu zawodników z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas rozgrywek rozegrany został również „Turniej Pierwszego
Kroku” skierowany do najmłodszych szachistów stawiających swoje pierwsze kroki w tej szlachetnej, liczącej ponad
osiem tysięcy lat dyscyplinie. Po ponad sześciogodzinnych
zmaganiach w sali konferencyjnej Hali MOSiR poznaliśmy
zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych,
Kategoria Junior
I miejsce: Jakub Żółkiewski
II miejsce: Szymon Opoka
III miejsce: Grzegorz Koczela
Kategoria Juniorka
I miejsce: Karolina Kulak
II miejsce: Dominika Szubstarska
III miejsce: Weronika Chlewińska
Turniej Pierwszego Kroku
I miejsce: Szymon Owierczuk
II miejsce: Natalia Kowalska
III miejsce: Kuba Cieleszyński
Najmłodszy zawodnik: Jan Chmielewski
Najstarszy zawodnik: Józef Badowski
Dziewczęta z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła
II pokonały swoje przeciwniczki w finale powiatowym szkolnych
rozgrywek sportowych
w piłce siatkowej dziewcząt. Turniej odbył się
13 listopada w hali
MOSiR.
Michał Kasperowicz
Wynik spotkania:
Gimnazjum Wilkowo – Gimnazjum nr 2, 0:2 (10:25,
10:25).
Po wygranej w turnieju powiatowym uczennice Gimnazjum
nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie udały się na Turniej Rejonowy w piłce siatkowej dziewcząt Szkół Gimnazjalnych,
który odbył się 16 listopada. Na turnieju dziewczęta rozegrały 4 mecze i po zaciętych walkach z gimnazjalistkami
z Kiwit, Górowa Iławeckiego, Węgorzewa i Bartoszyc nasze
zawodniczki zajęły ostatecznie II miejsce premiowane awansem do Finału Regionalnego. Awans nie byłby możliwy
dzięki ciężkiej codziennej pracy jaką dziewczęta wykonują
na treningach, które możliwe są dzięki udziałowi szkoły
w programie Siatkarskie Ośrodki Szkolne.
Skład drużyny Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II:
Milena Łyszczarek (kapitan), Joanna Nikończuk, Angela
Kuberska, Oliwia Ekstowicz, Karolina Demczuk, Julita
Serwin, Dominika Molda, Weronika Kołodziej, Aleksandra Ciesielska, Aleksandra Sadowniczyk, Katarzyna
Kownacka, Natalia Bartoszuk.
Agnieszka Preweda
OGŁOSZENIE
„Umiera się nie dlatego by przestać żyć
lecz po to by żyć inaczej”
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
Panu Krzysztofowi Hećmanowi
Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Z powodu śmierci
Panu
Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci
Składają koleżanki i koledzy
z Klubu Radnych „Kętrzyn – 2000”
Składają:
Prezes Zarządu, Rada Nadzorcza
oraz pracownicy Spółki „KOMEC” w Kętrzynie
Panu
Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
i Jego rodzinie
wyrazy najszczerszego żalu i współczucia
z powodu śmierci
Panu
Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
i Jego rodzinie
wyrazy najszczerszego żalu i współczucia
z powodu śmierci
Ojca
ś. p. Eugeniusza Hećmana
OJCA
składa
Klub Radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego
Rady Powiatu w Kętrzynie
Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
Składają :
Dyrekcja i pracownicy
Muzeum im. W. Kętrzyńskiego
“Nie ma takich słów,
by móc powiedzieć wszystko w tej ciszy...”
Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
Składają :
Dyrekcja i pracownicy
Kętrzyńskiego Centrum Kultury
Panu Burmistrzowi
Krzysztofowi Hećmanowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci
Ojca
składają
Rada Parafialana Cerkwi Greckokatolickiej
w Kętrzynie
oraz Kętrzyńskie Koło Związku Ukraińców
w Polsce
Ojca
OJCA
składają
pracownicy i uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kętrzynie
'' Nie umiera ten
kto trwa w sercach
i pamięci naszej''
Wyrazy głębokiego współczucia
i żalu z powodu śmierci
TATY
Pana Krzysztofa Hećmana
Burmistrza Miasta Kętrzyn
składają
pracownicy Przedszkola
i Żłobka "Malinka''
Panu Burmistrzowi
Krzysztofowi Hećmanowi
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają
Dyrektor i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Panu
Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
składają
dyrektorzy
kętrzyńskich szkół podstawowych
składają
Zarząd i pracownicy
Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.
w Kętrzynie
Panu Burmistrzowi
Krzysztofowi Hećmanowi
Ojca
Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami…
Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci
Ojca
Składają
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kętrzynie
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
Panu Krzysztofowi Hećmanowi
Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Z powodu śmierci
Ojca
składają
Prezes i pracownicy
MWiK sp. z o.o. w Kętrzynie
Ojca
Panu
Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
wyrazy najszczerszego żalu
i współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają
Prezes Zarządu, Rada Nadzorcza i pracownicy
PGK "Komunalnik" Sp. z o.o. w Kętrzynie
" Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nie odbierze, zawsze będą z nami"
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
Krzysztofowi Hećmanowi
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci
Ojca
ś. p. Eugeniusza Hećmana
składają
Kierownik i pracownicy MOPS Kętrzyn
We wczesnym średniowieczu okolice współczesnego Kętrzyna zamieszkiwali Prusowie z pogańskiego plemienia Bartów. Podbili ich Krzyżacy, którzy w latach 50-tych XIII w., po zwycięskim podboju Sambii, skierowali swe chrześcijańskie miecze na historyczną Barcję
i za czasów Wielkiego Mistrza Wernera von Orseln, wznieśli tutaj niewielką drewniano-ziemną strażnicę, wzmiankowaną w dokumentach z 1329 r. jako Rastenburg w miejscu, gdzie obecnie wznosi się okazały gotycki kościół obronny św. Jerzego. Plemiona litewskie pod
dowództwem książąt Kiejstuta i Olgierda, dwukrotnie najechały ją i spaliły, najpierw w listopadzie 1345 r. i ponownie w lutym 1347 r.
Z kart historii Rastenburga
11 listopada, to podwójne święto Kętrzyna
Bądźmy ludźmi honoru każdego dnia
Fot. Franciszek Jaroński
11 listopada 2015 roku minęła 97. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości. W Kętrzynie uroczystość
upamiętniająca tamto wydarzenie rozpoczęła msza św.
w Bazylice pw. św. Jerzego, po czym uczestnicy uroczystości w asyście sztandarów przeszli na plac Armii Krajowej, gdzie pod pomnikiem „W Hołdzie Poległym,
Pomordowanym i Zamęczonym Polakom - Obrońcom
Ojczyzny 1939-1956” złożono wiązanki kwiatów.
Mimo kiepskiej tego dnia pogody, udział w uroczystościach
wraz z mieszkańcami miasta wzięli: reprezentanci władz samorządowych miasta i powiatu kętrzyńskiego, przedstawiciele kętrzyńskich jednostek mundurowych, duchowieństwa,
stowarzyszeń, jednostek kultury, oświaty oraz środowisk
gospodarczych i politycznych. Tutaj też prowadząca uroczystość przypomniała o idei tego święta, które dla mieszkańców Kętrzyna ma podwójny wymiar. Po pierwsze 11
listopada, to Narodowe Święto Niepodległości jednoczące
wszystkich Polaków, po drugie zaś mieszkańcom Kętrzyna
przypomina o kolejnej rocznicy (tym razem 658.) nadania
praw miejskich.
- 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna „wobec grożącego
niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju” przekazała władzę wojskową i naczelne
dowództwo Józefowi Piłsudskiemu. Listopad 1918 r. był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem
walki o jej granice. 29 listopada 1918 r. Piłsudski zwracając
się w Belwederze do grona najbliższych współpracowników
tak mówił o odzyskanej niepodległości: „Jest to największa,
najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić. Przemiana, w której konsekwencji powinno się zapomnieć o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim krzyżem
stare porachunki (...) A czas przed nami jest krótki i tylko
wspólnym wysiłkiem możemy zadecydować, na jakiej przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność obwarujemy, i jak
KONDOLENCJE
Koledze Krzysztofowi Hećmanowi
Burmistrzowi Kętrzyna
wyrazy głębokiego współczucia
i żalu z powodu śmierci
Taty
składają
Andrzej Pianka – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gołdapi,
wraz z kol. Janiną Pietrewicz
silnie staniemy na nogach, zanim dojdą z powrotem do siły
i pełnego głosu sąsiedzi ze wschodu i z zachodu” – przypomniała prowadząca uroczystość Małgorzata Margas.
- 11 listopada to również święto naszego miasta, bo to w dniu
św. Marcina (przypadającym 11 listopada) w 1357 r. brat Johann Schindekop, komtur Bałgi i wójt Natangii, za zgodą
Winrycha von Kniprode Wielkiego Mistrza nadał przywilej
lokacyjny na prawie chełmińskim sołtysowi Rastenburga
Heinrichowi Padeluche – dodała.
Z kolei poproszony o zabranie głosu burmistrz Kętrzyna
Krzysztof Hećman odnosząc się do historii podkreślił, jakie
wartości powinny cechować tych, którym społeczeństwo
miasta powierzyło mandat do reprezentowania mieszkańców.
- Nasze miasto ma wielki przywilej historii. Chociaż na tej
ziemi nigdy nie było polskiej państwowości, to 11 listopada
jest dniem założenia miasta Kętrzyn (...). Jest to niewątpliwie
piękny łącznik z dzisiejszą państwowością i z datą 11 listopada 1918 roku. To także wielki przywilej i wielkie zobowiązanie. (...) Nasze miasto, to miasto Piłsudskiego, Witosa
i Daszyńskiego. To również miasto Jana Pawła II. (...) –
mówi Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn.
- Każdy z nas ma w życiu swoje Westerplatte i zadanie, które
musi wykonać, i o które musi walczyć. W czasie pokoju
musi swoją szlachetnością i swoimi wartościami dać przykład. My również w swoim życiu musimy – zwracam się do
wybranych z mandatu publicznego – dać przykład ideałom
i wartościom. Obca nam powinna być sprzedajność polityczna, korupcja, prywata – podkreślił, zwracając jednocześnie uwagę na słowa Józefa Becka dotyczące słowa „honor”.
- Pokój także ma swoją cenę, a jest nią honor. Jest to rzecz
bezwzględna dla państw, narodu i człowieka. Bądźmy
ludźmi honoru każdego dnia. Bądźmy też ludźmi wzajemnej
solidarności. Mimo różnic poglądów, mimo różnych propozycji, umiejmy się pogodzić z demokracją, z wolą większości. Najważniejsza jednak rzecz, którą każdy z nas powinien
nosić w swoim sercu, to nie zawieść mieszkańców Kętrzyna
– zaapelował do wszystkich uczestników uroczystości.
Oficjalną część uroczystości zakończyło złożenie wiązanek
kwiatów, odprowadzenie sztandarów oraz zaproszenie obecnych do uczestnictwa w pozostałych przedsięwzięciach zorganizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
a w tym między innymi: Mazurskie Morcinki, wystawa „Pejzaż Polski”, inscenizacja z okazji Dnia św. Marcina zorganizowana w Bazylice św. Jerzego oraz pochód ulicami
miasta do Amfiteatru, który zakończył pokaz sztucznych
ogni.
Franciszek Jaroński
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 11f
ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 687 z późn,
zm.) Starosta Kętrzyński zawiadamia o wydaniu w dniu
23.11.2015 r. decyzji o uchyleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „przebudowa drogi powiatowej
nr 3803N – ulica Budowlana w Kętrzynie”.
Zainteresowane strony w terminie 28 dni od daty podania do
publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac
Grunwaldzki 1, pokój nr 33.
Z zasobów muzealnej biblioteki
Muzeum im. W. Kętrzyńskiego zaprasza do korzystania z zasobów biblioteki
muzealnej. Kolejną ciekawą
pozycję z naszych zbiorów
przedstawia czytelnikom
Janusz Kruszewski - bibliotekarz i opiekun muzealnego Punktu Informacji
Naukowej. „Die Grossen
Deutschen im Bild” jest dostępna w bibliotece Muzeum
im.
Wojciecha
Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Lektura została opublikowana w Berlinie przez oficynę wydawniczą, Propylaen
Verlag.
Wydawnictwo „Die Grossen Deutschen im Bild” zostało
zredagowane przez Alfreda Hentzena i Nielsa Holsta.
Książka ukazała się około 1936 roku. Publikacja zawiera
ilustracje i fotografie znanych ludzi narodowości germańskiej i niemieckojęzycznej. W książce zamieszczono wizerunki: cesarza Karola Wielkiego, króla niemieckiego
Henryka I, cesarzy Ottona Wielkiego, Henryka II, Henryka
III, Henryka IV, Fryderyka I, Henryka VI, Fryderyka II, margrabiego Gerona, królów pruskich Fryderyka Wilhelma I,
Fryderyka II, Fryderyka Wilhelma III, astronoma Jana Keplera, kompozytorów Bacha, Haydna, Mozarta, carycy rosyjskiej Katarzyny II, odkrywcę starożytnych Myken,
Henryka Schliemanna, wynalazcę Wernera Siemensa, historyka sztuki, Georga Dehio itp.
Książka jest cennym źródłem informacji. Zawarte w niej treści są znakiem czasów i choćby z tego względu warto do
nich sięgnąć.
Janusz Kruszewski
KALENDARIUM HISTORYCZNE
25 listopada 1404 r. – św. Katarzyny – Johann hr. von Sayn,
komtur bałgijski, nadał Nikolausowi Palefeldowi łaźnię w Rastemborku
26 listopada 1628 r. – w czasie wojny polsko-szwedzkiej Rastembork został zajęty przez oddział żołnierzy polskich, irlandzkich, szkockich i niemieckich pod dowództwem Jakuba
Butlera; żołnierze splądrowali domy i zdewastowali budynek
szkoły łacińskiej; miasto opuścili 7 października 1629 r.
30 listopada 1480 r. – św. Andrzeja – Georg Ramningk von
Ramegk, komtur ryński, wystawił przywilej bractwu św. Jakuba w Rastemborku (organizacji o charakterze obronnym)
30 listopada 1599 r. – rada miasta Rastemborka zatwierdziła
założone przez zmarłego na zarazę burmistrza Heinricha Wei-
denhammera w 1589 r. bractwo dniówkarzy i robotników
(zwane też „cechem ubogich”), którego głównym celem była
troska o godny pochówek członków i wsparcie w przypadku
choroby oraz pomoc (na dźwięk dzwonów) w gaszeniu pożarów;
przywieszona do dokumentu pieczęć ukazywała niedźwiedzia z
siedmioma drzewami liściastymi z napisem: sigillum † civitatis
† raʃtenborc †
8 grudnia 1868 r. – miasto uzyskało połączenie kolejowe z Ełkiem
9 grudnia 1707 r. - król w Prusach Fryderyk I nakazał złożyć
kapitanowi miasta Michaelowi Küchmeistrowi von Sternberg
wyjaśnienia na temat ekscesu z dnia 16 sierpnia, gdy wyłamana została brama miejska zamknięta w czasie nabożeństwa
niedzielnego, „zwłaszcza, że jego majątek leży tak blisko do
miasta, by mógł przybyć na odpowiedni czas do kościoła”; magistratowi nakazano zamykać bramy „na zwykły znak dawany
dzwonkiem”, gdy odbywa się czytanie Pisma, a trzymającym
straż u bramy zabroniono wymuszać napiwek
A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali. Wieczorem, rano i w południe narzekam i jęczę, a głosu mego (On) wysłucha. Ześle pokój - uratuje
moje życie od tych, co na mnie nastają: bo wielu mam przeciwników. Usłyszy Bóg i poniży ich Ten, który zasiada na tronie od początku,
bo nie ma dla nich opamiętania i nie boją się Boga.
Psalm 55.17-20
Jan Paweł II wobec konkordatu z Rzeczpospolitą Polską
Echo Soboru
Konkordat (łac. concordatum – uzgodniony,
od concordare – zgadzać się) jako instrument
prawny, regulujący wzajemne relacje państwa i Kościoła, ukształtował się w europejskiej kulturze prawnej już w średniowieczu
na gruncie religii i kultury chrześcijańskiej
w imię biblijnej zasady – co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu. Jednak dopiero
Sobór Watykański II, którego pięćdziesiąta
rocznica zamknięcia aktualnie przypada,
przyniósł nowe postrzeganie tej umowy międzynarodowej.
Istota konkordatu nie straciła na swoim znaczeniu i wartości. Jako umowa dwóch podmiotów prawa międzynarodowego, jakimi są
państwo i Stolica Apostolska, reguluje
aspekty interesujące obie strony, m.in. pozycję Kościoła katolickiego w danym państwie, jego osobowość prawną, nauczanie
religii w szkołach publicznych, kwestie ważności małżeństw sakramentalnych w prawie
cywilnym etc.
Jan Paweł II, a właściwie jeszcze abp Karol
Wojtyła – jako młody metropolita krakowski
– uczestniczył w obradach Vaticanum II, wywierając niemały wpływ chociażby na
ostatni, niezmiernie istotny dokument soborowy – Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym – Gaudium
et spes. Był zatem doskonale zorientowany
w modelu relacji państwo-Kościół proponowanym przez ojców soborowych, pozostając
świadomym nowej roli konkordatów we
współczesnym świecie. Wiedział, że nie
mają one już na celu uprzywilejowywać katolicyzmu. Powinny natomiast przyczyniać
się z jednej strony do utrwalenia autonomii
i niezależności, z drugiej zaś zdrowej współpracy państwa i Kościoła.
Schyłek PRL
Genezy normalizacji stosunków dyplomatycznych między Polską, a Stolicą Apostolską oraz definiowania wzajemnych relacji
państwa i Kościoła należy doszukiwać się na
długo przed „Okrągłym Stołem” – jeszcze
w dobie Polski Rzeczypospolitej Ludowej.
Po wyborze kard. Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu władze PRL zaczęły dostrzegać
potrzebę trwałego unormowania relacji Kościół - państwo. Zarówno polski Episkopat
z Prymasem Tysiąclecia – kard. Stefanem
Wyszyńskim na czele (a od maja 1981 r. –
prymasem Glempem), jak i Jan Paweł II,
w pertraktacjach z aparatem państwowym,
stawiali sobie dwa równoległe cele:
1. Nawiązanie stałych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a PRL.
2. Utrwalenie relacji państwo - Kościół na
mocy umowy międzynarodowej – konkordatu (do przełomu politycznego 1989 r. posługiwano
się
raczej
określeniem
konwencji).
Jan Paweł II już podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 r., a tym bardziej w roku 1989 r., czuł klimat
pozytywnych zmian polityczno-prawnych
oraz zbliżającego się przełomu ustrojowego.
Pełnił rolę wyraźnego inicjatora, patrona,
sprzymierzeńca – zarówno procesu nawiązywania pełnych stosunków dyplomatycznych,
jak
regulowania
relacji
państwo-Kościół poprzez nowoczesny,
zgodny z duchem Vaticanum II konkordat.
W liście do prymasa Glempa z 11 kwietnia
1989 r. zasugerował jednak, by prace nad
“
Nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych między Polską, a Stolicą Apostolską nastąpiło 17 lipca 1989 r.
złożonym w Watykanie projektem konwencji z 4 maja 1988 r. wstrzymać do czasu
przybycia do kraju stałego przedstawiciela
Stolicy Apostolskiej. Zdawał się przez to
wskazywać na możliwość przygotowania
uroczystej umowy dwustronnej w postaci
konkordatu. Nawiązanie pełnych stosunków
dyplomatycznych między Polską, a Stolicą
Apostolską nastąpiło 17 lipca 1989 r. Mianowanie Józefa Kowalczyka nuncjuszem
apostolskim stanowiło swoisty precedens
w standardach stosunków dyplomatycznych,
bowiem przedstawiciel podmiotu wysyłającego – Stolicy Świętej, był jednocześnie
obywatelem państwa przyjmującego. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w 2010 r., kiedy
kolejnym nuncjuszem został Włoch – abp
Celestino Migliore.
Początki III RP
Przemiany lat 1987-1989 stanowiły wyraźny
zwiastun całkowicie nowej polityki wyznaniowej państwa wyraźnie zmierzającego ku
demokratycznej III Rzeczypospolitej.
Ukształtowany układ sił politycznych, skoncentrowany wokół ugrupowań solidarnościowych, otworzył niepowtarzalną szansę
unormowania stosunków między państwem
i Kościołem na zasadach partnerstwa. Jan
Paweł II od samego początku negocjacji
utożsamiał konkordat z najpewniejszym instrumentem stabilizacji sytuacji prawnej Ko-
ścioła w Polsce. Wspierał tę ideę, będąc
świadomym faktu, że demokrację, szczególnie w fazie kształtowania niemalże od podstaw, cechuje daleko idąca niestabilność.
Warto przypomnieć, że w hierarchii aktów
normatywnych, umowy międzynarodowe
znajdują się bezpośrednio pod konstytucją,
a przed ustawami. Konkordat, jako akt
prawa międzynarodowego, przynosi zatem
Kościołowi większą gwarancję swobodnego
funkcjonowania. Stąd, mimo dość obszernych regulacji ustawowych z 17 maja 1989
r., prace nad nim były w pełni uzasadnione.
3 kwietnia 1993 r. rozpoczęły się bezpośrednie – jak się okazało sprawne – negocjacje
ostatecznej wersji dokumentu. Uzgodniony
tekst został przyjęty przez Radę Ministrów
RP oraz Stolicę Apostolską, a jego podpisanie nastąpiło 28 lipca 1993 r. Warto zauważyć, że w preambule konkordatu, pośród
przesłanek jego zawarcia, został wymieniony m.in. czynnik „znaczenia pontyfikatu
Papieża Jana Pawła II dla współczesnych
dziejów Polski”.
Trudna droga ku ratyfikacji
“
Mam nadzieję, że ta misja Kościoła zostanie
w pełni doceniona, a wyrazem tego będzie ratyfikacja Konkordatu. Stolica Apostolska
z uwagą śledzi tę sprawę. W procesie przemian dokonujących się w Polsce Konkordat kształtuje podstawy prawne dla właściwego ułożenia stosunków
pomiędzy Kościołem a Państwem”.
Szkoda, że ta dobra sprzyjająca dialogowi
passa w relacjach między naszą Ojczyzną
a Stolicą Apostolską została przedwcześnie
zastąpiona tak licznymi konfrontacjami
i często bezpodstawnymi zastrzeżeniami
wyrażanymi przez przedstawicieli nowej lewicowej władzy w trakcie przeciągającej się
procedury ratyfikacyjnej. Nie ma wątpliwości, że konfrontacje, spory i zastrzeżenia wydawały się być w większym stopniu
dyktowane czynnikiem światopoglądowym
niż oficjalnie wysuwanymi względami proceduralnymi. Świadczyć może o tym chociażby fakt, że nawet podczas finalnego
głosowania w Sejmie 8 stycznia 1998 r. – już
za rządów koalicji AWS-UW – kilka miesięcy po uchwaleniu Konstytucji RP (której
brak był wcześniej wysuwany za argument
przeciw konkordatowi) 161 posłów lewicy
zagłosowało przeciw ustawie zezwalającej
na ratyfikację. Kuriozalne wydaje się też to,
że słowa wielu polityków lewicy (m.in. Włodzimierza Cimoszewicza czy Aleksandra
Kwaśniewskiego) wyrażające co prawda
umiarkowaną, ale jednak aprobatę dla konkordatu, nie znajdowały odzwierciedlenia
w ich czynach i decyzjach politycznych.
Jan Paweł II nie pozostawał obojętny wobec
przedłużającej się procedury ratyfikacyjnej.
Należy zauważyć wyraźny kunszt dyplomatyczny i powściągliwość Papieża w wyrażaniu sądów czy ocen tej sytuacji. 11 lipca
1995 r., przyjmując nowego ambasadora RP
przy Stolicy Apostolskiej – Stefana Frankiewicza, Ojciec Święty powiedział: “Mam nadzieję, że ta misja Kościoła zostanie
w pełni doceniona, a wyrazem tego będzie
ratyfikacja Konkordatu. Stolica Apostolska
z uwagą śledzi tę sprawę. W procesie przemian dokonujących się w Polsce Konkordat
kształtuje podstawy prawne dla właściwego
ułożenia stosunków pomiędzy Kościołem
a Państwem”.
Warto zauważyć pewne zmniejszenie częstotliwości papieskich pielgrzymek do Polski
w okresie przedłużającego się procesu ratyfikacyjnego. Po dwukrotnych odwiedzinach
w 1991 r., kolejna oficjalna dłuższa pielgrzymka miała miejsce dopiero w 1997 r. 22
maja 1995 r., Papież odwiedził co prawda
Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec, pielgrzymka ta jednak, zaplanowana niejako
przy okazji podróży do Czech, miała wymiar
nieoficjalny i trwała tylko 10 godzin. Padły
wówczas znamienne słowa, które pośrednio
można wiązać także z ówczesną sytuacją polityczną naznaczoną niechęcią lewicowych
władz wobec ratyfikacji konkordatu:
„Tym razem przybyłem nie do Warszawy,
nie do Krakowa, ale do Skoczowa. Może
trzeba tak dalej będzie robić. Nie do środka,
ale bliżej gór i bliżej morza. (…) Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także
dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu
szerzy się nieraz wielka, może coraz większa
nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie
wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego,
ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy
powracającej dyskryminacji budzą niepokój
i muszą dawać wiele do myślenia. Czas
próby polskich sumień trwa!”.
Natomiast podczas jedenastodniowej pielgrzymki w 1997 roku do problemu ratyfikacji konkordatu Jan Paweł II, jako wprawiony
dyplomata, nie odniósł się ani słowem.
Konkordat został ratyfikowany dopiero 23
lutego 1998 roku. 25 marca 1998 r., podczas
wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, Papież wypowiedział m.in. następujące słowa:
„Dziękuję także tym, którzy współpracowali
przy bezpośredniej redakcji i formułowaniu
ostatecznej wersji Konkordatu. Nie mogę tu
nie wspomnieć trudności związanych
z ratyfikacją oraz wysiłków i zabiegów
wielu, aby doprowadzić do końca dzieło raz
rozpoczęte. Tę drogę mamy już za sobą, za
co jesteśmy wdzięczni Bogu i ludziom”.
Pontyfikat Jana Pawła II, który mimo geograficznego oddalenia, wciąż pozostawał tak
blisko ojczystych spraw – faktycznie okazał
się przełomowy nie tylko dla dziejów Polski.
Do 1989 r. Ojciec Święty wspierał swoich
rodaków na drodze odzyskiwania suwerenności, następnie uczył właściwie korzystać
z tej wolności. Jednym z owoców misji
i nauczania, zarówno Soboru Watykańskiego
II, jak i samego Papieża-Polaka, okazał się
Konkordat między Stolicą Apostolską a RP.
Zabezpiecza on odzyskaną wolność religijną, gwarantując swobodę funkcjonowania
nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego, ale
i pozostałych konfesji.
Paweł Machalski
Materiał z sympozjum naukowego „Jan
Paweł II wobec wyzwań współczesności”,
które odbyło się 16 października .
Uhonorowano najlepszych Świątecznie i patriotycznie w SP nr 3
funkcjonariuszy
W obu kętrzyńskich jednostkach Straży Granicznej 11 listopada odbyły się
uroczyste obchody 97.
rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Była
Fot. Archiwum SG
to także okazja do mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień funkcjonariuszy.
Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Semeniuk w inaugurującym akademię wystąpieniu pogratulował wszystkim odznaczonym,
wyróżnionym oraz mianowanym na wyższe stopnie w korpusach osobowych Straży Granicznej. Podczas uroczystości
dwóch funkcjonariuszy Warmińsko - Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej otrzymało z rąk Komendanta listy gratulacyjne i nagrody pieniężne.
Pierwszym z wyróżnionych był sierż. sztab. SG Jarosław
Kiszko, który dzięki błyskawicznej reakcji i udzielonej natychmiastowej pomocy uratował życie mężczyźnie. Kolejnym wyróżnionym, tym razem za osiągnięcia sportowe, był
kpr. SG Kamil Wojciechowski, który już po raz czwarty został Mistrzem Polski w wyciskaniu sztangi stylem klasycznym.
11 listopada został ustanowiony „Dniem Pracownika Straży
Granicznej”. Zarówno Komendant Oddziału, jak i Centrum
złożyli serdeczne gratulacje wszystkim pracownikom cywilnym W-MOSG i CSSG oraz przekazali życzenia w imieniu
Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominika Tracza, który podziękował pracownikom za trud włożony w rozwój naszej formacji.
por. SG Mirosława Aleksandrowicz
Fot. Archiwum szkoły
► 11 listopada w Szkole Podstawowej nr 3.
“Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
Józef Piłsudski
W Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie 10 listopada
w szczególny sposób uczczone zostało polskie święto narodowe - Święto Niepodległości. Uczniowie przyszli w tym
dniu do szkoły ubrani na galowo, młodsi mieli przypięte
przygotowane własnoręcznie kotyliony. Szkolne korytarze
ozdobione zostały wykonanymi przez uczniów flagami
i godłami państwowymi. Na 4 lekcji odbył się w szkole przygotowany przez uczniów klasy 6 pod kierunkiem Doroty
Sterniak uroczysty apel, na który przybyła cała społeczność
szkolna. Uczniowie w montażu słowno-muzycznym przedstawili najważniejsze fakty związane z utratą niepodległości
Polska naszą ojczyzną, każdy przedszkolak o tym wie!
Fot. Archiwum przedszkola
►Patriotyzmu uczymy się od najmłodszych lat.
OGŁOSZENIA
Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla
dorosłych, ale także dla najmłodszych członków naszego
społeczeństwa, czyli przedszkolaków. 10 listopada
w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” tradycyjnie w sposób niezwykle szczególny uczczono rocznicę odzyskania niepodległości.
Cała społeczność przedszkolna wyglądała w tym dniu pięknie. Odświętnie, udekorowany holl przedszkolny, biało czerwone chusty i flagi narodowe, galowe stroje dzieci
i pracowników oraz własnoręcznie wykonane kotyliony dopełniały całości.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor przedszkola Grażyna Rakowska, która serdecznie przywitała wszystkie dzieci oraz
przybyłych gości i w kilku słowach opowiedziała o Święcie
Niepodległości. Następnie prowadząca uroczystość Celina
Rostkowska zaprosiła dzieci do Hymnu Narodowego, który
popłynął gromko ze wszystkich małych piersi przedszkolaków. Dzieci z grup „Biedronki” – czterolatki oraz „Smerfy”
– pięciolatki przedstawiły przygotowany pod kierunkiem
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej, stanowiącej część obszaru funkcyjnego opisanego symbolem
UPS-2 przeznaczonego na realizację usług, przemysłu i składów, oznaczonej w ewidencji gruntów
miasta Kętrzyna jako działka Nr 13/2 o pow. 13976 m2, KW – OL1K/00013697/5, obręb 4.
Cena wywoławcza - 520 500,00 zł, wadium - 26 100,00 zł
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek
VAT według stawki z daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. o godz. 12.00, w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, do dnia 10 grudnia 2015 r. w godz. 9.00 – 14.00.
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Bałtyckiej dla zbywanej nieruchomości została ustanowiona służebność drogowa na działce nr 14 - drodze wewnętrznej.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w
Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel.
89-752-05-43.
i walką o polskość w okresie zaborów. Przypomnieli okoliczności, które doprowadziły do odrodzenia państwa polskiego w 1918 r. Podczas apelu tematyczne wiersze
recytowane przez uczennice, przeplatały się z informacjami
historycznymi i pieśniami patriotycznymi. Na sali panował
podniosły i uroczysty nastrój, który udzielił się wszystkim
uczestnikom.
Apel uświetnił występ chóru szkolnego, przygotowany przez
Ewę Maciak. Chórzystki zaśpiewały chwytające za serce
pieśni patriotyczne "Raduje się serce", "Piechota"
i "My I Brygada". O stronę plastyczną imprezy zadbała Dorota Mendala.
Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy, również ci najmłodsi - grupy przedszkolne, zaśpiewali hymn państwowy.
Dorota Sterniak
swoich nauczycielek program artystyczny. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki patriotyczne. „Biedronki”
wykonały układ taneczny z biało – czerwonymi chustami do
Walca a-moll F. Chopina, a „Smerfy” tańczyły Poloneza oraz
taniec „Ułani” dostarczając wszystkim niezmiennie wielu
wzruszeń i niezapomnianych wrażeń artystycznych. Na zakończenie dzieci wspólnie oglądały film edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej o polskich symbolach narodowych
pt. „Polak mały!”.
Akademia z okazji Święta Niepodległości to prawdziwa lekcja wychowania patriotycznego, była jednocześnie znakomitą okazją do realizacji zamierzeń programowych
mających na celu: propagowanie tradycji narodowych, znajomość ogólnopolskich świąt, symboli i przynależności narodowej. Wiemy, że takie spotkania sprzyjają kształtowaniu
postaw patriotycznych dzieci, dlatego mając na uwadze powyższe cele będziemy je z radością kontynuować.
Marzena Jasionowicz
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza
drugi (kolejny) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 42/58 części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 175/5 o pow. 2610 m2, obręb
5, KW–OL1K/00043053/8, położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego w udziałach po 1/58 części, przeznaczonej pod zabudowę zespołem garaży. Udział 16/58 części nieruchomości został sprzedany w I i II przetargu.
Cena wywoławcza udziału 1/58 części nieruchomości - 5 300,00 zł, Wadium za udział 1/58
części nieruchomości - 600,00 zł
Do ceny udziału ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23
%.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 12.00, w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 do dnia 15 grudnia 2015 r. w godz. 9.00 – 14.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w
Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89-752-05-43.
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam garaż Obrońców Westerplatte Segment VIB nr 14, Tel. 515 155 124
• Sprzedam dom jednorodzinny w Kętrzynie po kapitalnym remoncie, do zamieszkania, garaż, 13 ar ziemi, Tel. 511 253 529
• Sprzedam ziemia 2 ha, kilometr do jeziora Radzieje pełne media, Tel. 511 253 529
• Sprzedam działkę ogrodniczą z altanką, uprawiana, dobra lokalizacja, naprzeciwko koszar tel.: 696 141 681
• Sprzedam zagospodarowaną działkę. Ogrody Kętrzyńskiego Tel: 89 751 31 69
• Sprzedam mieszkanie 2 pok. I-piętro 48 m2 Centrum Osiedli Dąbrowskiego,
tel. 606 224 132.
• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, CO, 64m2, Kętrzyn Ul. Żeromskiego, Garaż –
w sąsiedztwie tel. 600 353 449 po godz. 18:00
• Sprzedam mieszkanie 52m2 , piwnica 10m2, II piętro, po remoncie. Kętrzyn,
Sikorskiego 76E. Cena do negocjacji 125.000,- tel. 601 91 61 46
• Zamienię na większe lub sprzedam mieszkanie 50m2 z garażem i działką tel.
667 724 681
• Zamienię mieszkanie w Warszawie 33m2 media miejskie po remoncie, widna
kuchnia, z zasobów 26m na mieszkanie w Kętrzynie ok. 50m2. 539 040 912
• Sprzedam działki w Nowej Różance pow. 3 tys. m. kw. 601 206 037
• Sprzedam dom w Nowej Wsi Kętrzyńskiej tel. 604 407 996
• Sprzedam tanio działkę budowlaną - wszystkie media, Nowa Wieś Kętrzyńska,
piękna okolica, 11 arów, 54.000, tel. 513 429 501
• Sprzedam małe mieszkanie, 1 pokój, około 25 m2, dogodna lokalizacja, parter,
po remoncie, Kętrzyn, ul. Mazurska 11, do obejrzenia po 15 sierpnia, cena 70 tysięcy do negocjacji, tel. 537 016 326 w godz. 20-21.
• Sprzedam dom o powierzchni 220 m2, działka 757 m2 w Kętrzynie, ul. Polna
12, tel. 606 934 962.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 102,35 m2. Tel. 505 961 274
• Sprzedam garaż o powierzchni 24 m2 w centrum miasta, pl. Piłsudskiego na
własnym gruncie z kanałem. Tel. 668 003 276.
• Sprzedam mieszkanie, IV piętro, 57 m2, tel.516 096 888
• Sprzedam mieszkanie 60 m. kw., 3 pokoje, II piętro, duży balkon, ul. Kazimierza
Wielkiego, tel. 608 208 071.
• Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu 915 m2. Tel. 693 852 399
• Sprzedam budynek 130 m2, magazyn, warsztat lub miejsca garażowe, Kętrzyn,
ul. Chopina, tel. 662 23 83 14
• Dolina Gubra – sprzedam budynek do adaptacji na kawiarnię, tel. 608 011 612
• Sprzedam dom na wsi do remontu w cichej okolicy, tel. 518 371 567
• Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 3-pokojowe, duży balkon, ul. Królowej Jadwigi,
Kętrzyn, tel. 880 384 633
• Szukam do wydzierżawienia gruntów rolnych w Gminie Korsze, tel. 539-171-872
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię
na mieszkanie. tel. 693 758 913
• Pilnie sprzedam dom z pomieszczeniem na działalność gospodarczą, Kętrzyn,
ul. Rzemieślnicza, tel. 606 163 190.
• Sprzedam mieszkanie w Drogoszach 88 m2 + działka 3 ary. Cena 80 tys. Tel. 503-852-342
• Sprzedam dom 130 m2 z ogrodem 430 m2. Tel. 887-562-653
• Sprzedam garaż (blaszak), stan bdb, cena 800 zł, tel. 509 125 033
• Sprzedam dom w Kętrzynie, możliwość zamiany na mieszkanie z dopłatą, tel.
886 295 494, cena do negocjacji
• Sprzedam mieszkanie w Wopławce, 48 m kw., 2 pokoje, garaż i działka 5 arów.
Tel. 606 966 384
• Sprzedam garaż na ul. Daszyńskiego. Tel. 607 736 304
• Pomieszczenia na szrot pod Kętrzynem. Hala 700 m2 + ogrodzona działka
30 a. Tel. 508 414 048.
• Kupię garaż. Najchętniej przy ulicy Rynkowej, Jagiełły, Poznańskiej, Warmińskiej,
Wileńskiej lub Parkowej. Tel. 690 647 380 lub 514 590 646
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, woda, CO, garaż, działka w Starej Różance.
Tel. 728-340-432
• Budynek w Kętrzynie z wyposażeniem stolarni sprzedam. Tel. 662 238 314
• Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel. 606 966 384
• Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel. 89 752 67 93 lub 660 166
192
• Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie
biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel. 508 414 048
• Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel.
508414048
• Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel.
790 515 206.
• Sprzedam dom na wsi, 110 m2 na działce 2200 m2, staw oraz przyległa działka
budowalna 1800 m2. Tel. 605 573 436.
• Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel. 693 200 741 lub 693 200 744.
• Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem
miejskim w Kętrzynie. Tel. 604 488 957.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, IV piętro, ul. Westerplatte 24, Kętrzyn, tel.
692 974 604.
INNE
• Sprzedam 6 regałów metalowych 6-cio półkowych wys.198 cm szerokość 75
cm, Tel: 508 343 272
• Sprzedam niedrogo rower rehabilitacyjny, stacjonarny. Tel. 881 524 046
• Sprzedam elegancki, czerwony telefon Samsung C170. Tel. 723 96 85 26
• Oddam psa rasy husky tel. 694 544 504
• Sprzedam choinkę sztuczną 180 cm wysokości (nowa), muszlę klozetową białą
(nowa), rower treningowy, szafkę na RTV, robótki szydełkowe na zamówienie. Tel:
512 587 389
• Sprzedam: frytkownicę; suszarkę do ziół, owoców i grzybów; masażer do stóp.
Tel: 512 618 897
• Pilnie oddam dwa średniej wielkości kundelki - samczyki, tel. 693 699 823
• Sprzedam kocioł CO 1,5 m2, typ gejzer ma 2 lata gwarancji, tanio. Tel. 664 24
68 74.
• Sprzedam pustaki 24x60. Tel. 664 086 584
• Sprzedam niemiecki Tryjer do czyszczenia zboża, zabytek rok 1937. Tel. 508
750 305.
• Sprzedam Dyma 8, pilarka „Rema” pilarko - wyrównywarka. Tel. 664-323-812
• Sprzedam betoniarkę, poj. 75l, na 240 V, mało używana, w idealnym stanie,
tel. 691 739 336
• Sprzedam stylową kanapę (retro) + stolik. Tel. 510 035 884
• Sprzedam biurko szkolne + fotel. Stan bardzo dobry. Kętrzyn. Tel. 516 505 147
• Sprzedam książki do chemii na studia. Tel. 784 038 051
• Licencjonowany trener osobisty(Personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają
nadwagę. tel.727 912 311
• Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel. 506 157 268
• Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel. 600 178 404.
• Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel. 89 751 35
55
• Sprzedam toaletę przenośną turystyczną. Stan bardzo dobry. Tel. 602-530-281
• Szukamy budy dla dwóch niedużych kundelków. Kto ma niepotrzebną? Tel. 89
751 33 72
• Sprzedam butlę gazową, 50 zł. Tel: 500 663 095
• Sprzedam wirówkę do miodu (nową) ramki do uli warszawskie poszerzane oraz
podkarmiaczki. Tel: 509 777 057
USŁUGI
• Wykonuje usługi remontowe malowanie szpachlowanie glazura inne. Tanio!
Tel. 513 648 784
• Szkółka Pływania "DELFIN" zaprasza na zajęcia nauki pływania dla dzieci,
młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego instruktora pływania. Informacje pod nr. tel. 504 404 720
• Francuski, młodzież i dorośli. www.klubjezykowy.eu Tel. 730-006-088.
• Tłumaczenia – wszystkie języki, Henryka Szturo, Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
14/2, tel. 504 083 917.
• Budowa, remont, prace stolarskie i wykończeniowe. Tanio i solidnie! Tel. 696
291 054.
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404,
801 540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178
404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim
dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA.
Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż
armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież,
dorośli. Tel. 730 006 088, www.klub-jezykowy.pl
• Fizyka Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego te. 503895828
Rozgrzewające
przyprawy
Za oknem jesiennie dlatego warto wypróbować rozgrzewające przyprawy. Posiadają one również wiele innych
cennych właściwości. Koniecznie przeczytaj.
Imbir
Wzmacnia odporność i poprawia krążenie, świetnie sprawdza się jako składnik zup i jako dodatek do herbaty.
Cynamon
Posiada nie tylko działanie rozgrzewające, ale również reguluje procesy trawienne, działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.
Pieprz Cayenne
Rozgrzewa, reguluje przemianę materii oraz sprzyja usuwaniu z organizmu toksyn i zbędnych produktów przemiany
materii. Świetny dodatek do sosów, dań mięsnych i potraw
na bazie ryżu.
Goździki
Mogą być świetnym dodatkiem do kompotu i herbat. Poza
tym mają właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe
i przeciwbólowe.
Kurkuma
To przyprawa o intensywnym żółtym kolorze, która doskonale rozgrzewa, działa przeciwbólowo. Ponadto sprzyja gojeniu się ran i łagodzi niestrawność.
Kolendra
Działa jak afrodyzjak i poprawia krążenie krwi. Pasuje do
potraw z ryżu, zup, sałatek i mięs.
REKLAMA
Poranne rozgrzanie nr 1:
• Gorąca woda
• Imbir cytryna
• Pieprz cayenne szczypta
• Ocet jabłkowy - 3 łyżki
OSZK - A. Kluczkowski
Kętrzyn, ul. Powstańców W-wy 1
(biuro PSS - II piętro)
zapisy - tel. 606 859 468
oferuje kursy prawa jazdy
B, B+E, C, C+E, D
SZKOLENIE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
W ZAKRESIE:
• szkolenia okresowe
• kwalifikacja wstępna
• kwalifikacja wstępna przyspieszona
• ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
• kursy na wózki widłowe różnych typów
• pracownia psychologiczna
(badanie kierowców i inne)
Poranne rozgrzanie nr 2:
• Zielona herbata
• Imbir
• Pieprz cayenne
• Łyżka miodu
• Listki mięty
• Kawałki jabłka
mgr Natalia Szymańska
e-mail: [email protected]
PRACA
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
• Poszukuję osób do pracy w charakterze Doradcy Ubezpieczeniowego, gotowych otworzyć Działalność Gospodarczą. Oferuję atrakcyjny system wynagradzania, dodatkowe wsparcie finansowe w pierwszych 24 miesiącach pracy,
profesjonalny system szkoleń przygotowujących do zawodu Doradcy Ubezpieczeniowego. Teren: Sępopol, Barciany, Srokowo, Kętrzyn, Korsze, Reszel, Bisztynek, Kiwity, Lidzbark Warm., Orneta. Kontakt 666 887 130.
• Szukam pracy manualnej – w domu. tel: 512 587 389
• Rzetelna, sumienna, uczciwa poszukuje pracy w charakterze sprzątaczki
lub opiekunki osoby starszej lub niepełnosprawnej. Tel. 500 662 316
• Szukam pracy. Dyspozycyjna Basia oferuje solidne i tanie wysprzątanie
twojego domu. Znakomicie się sprawdzam też jako opiekunka do dzieci. Tel.
510 133 197
• Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie:
trzy lata na dużym dostawczym. Tel. 514 590 646
• Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel. 726 987 324
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci. tel. 665 665 682
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
MOTORYZACJA
• Sprzedam Renault Megane Scenic kolor srebrny metalic rok produkcji: 2001
poj:1,9 TDI w idealnym stanie, Tel: 511 253 529
• Sprzedam mercedes W220 5320 rok produkcji 2000, kolor srebrny metalic, stan
idealny, Tel: 515 561 146
• Sprzedam Renault Cango, 1,9 dti, diesel, 2001 r., pierwszy właściciel w kraju,
tel. 502 188 525
BEZPŁATNE
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
Treść ogłoszenia:
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
USŁUGI
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
Kupon
ma
Kupon należy
należy wypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
Plac
Piłsudskiego
10/1,
11-400
Kętrzyn
Nasze Miasto Kętrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
Konkurs Bożonarodzeniowy
Prace można nadsyłać jeszcze do 1 grudnia, a już 10
grudnia o godz. 17.00 odbędzie się jego podsumowanie.
Przedmiotem konkursu są: stroiki świąteczne, pocztówki,
nowoczesne i tradycyjne ozdoby choinkowe, choinki,
szopki, wypieki świąteczne i inne ozdoby świąteczne. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Uczestnicy indywidualni
(w kategorii dorosłych i dzieci mogą dostarczyć dowolną
ilość prac), natomiast przedszkola, szkoły podstawowe,
klasy i grupy wykonują 1 pracę zbiorową lub pocztówki
w ilości max. 10 sztuk formatu A5. Do każdej pracy musi
być dołączone oświadczenie rodziców z kartą informacyjną
zawierającą: imię, nazwisko, wiek oraz klasę autora, adres
i numer szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. Oświadczenie
i karta informacyjna znajdują się w Kętrzyńskim Centrum
Kultury lub na stronie www.kck.ketrzyn.pl.
„Kartki świąteczne, stroiki, tradycyjne i nowoczesne
ozdoby choinkowe, choinki, szopki i wypieki świąteczne...” to temat konkursu, który tradycyjnie już organizowany jest przez Kętrzyńskie Centrum Kultury.
Prace należy dostarczać do 1 grudnia do Pracowni Plastycznej – Kętrzyńskiego Centrum Kultury, przy ul. Sikorskiego
24a do instruktora ds. plastyki – Justyny Kamińskiej. Podsumowanie konkursu odbędzie się 10 grudnia (czwartek)
o godz. 17.00 w Galerii (II piętro) Kętrzyńskiego Centrum
Kultury.
Ewa Brzostek
Wystawa i warsztaty świąteczne z Konikiem Mazurskim
Idą Święta. Boże Narodzenie. Czas ubierania choinki,
oczekiwania na pierwszą gwiazdkę i oczywiście prezenty.
Zapach domowych smakołyków. Wigilia. Podniosły,
szczególny nastrój, jakiemu ulegamy tylko raz w roku.
Czas rozmów. Pojednania. Czas szczególny.
Przygotowujemy się do tych świąt cały adwent – duchowo,
ale też zaglądamy do sklepów, w których możemy kupić prezenty dla naszych bliskich. Szukamy również inspiracji, jak
ubrać choinkę, jak przystroić dom.
Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski” wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom. Piękne, wykonane ręcznie serwety, anioły, gwiazdki, bombki ozdobne np. koronką
szydełkową, bądź frywolitką, stroiki i wiele innych rzeczy
– niepowtarzalnych – bo zrobionych ręcznie, zobaczycie
Państwo na wystawie, którą otworzymy 2 grudnia (środa)
o godzinie 16:00. Zaraz po wernisażu zapraszamy na warsztaty. Z dostępnych w pracowni rękodzieła materiałów, sami
Państwo zrobicie gwiazdki, ozdoby z łupin orzechów, łańcuchy. Będzie to okazja do wspomnień, a jeżeli przyjdą rodziny – dziadkowie i rodzice z dziećmi – czas spędzony na
wspólnym wykonywaniu ozdób na długo zapadnie w pamięci najmłodszych, tak – jak my (starsi) przechowaliśmy
te wspomnienia do dzisiaj.
Zapraszamy 2 grudnia na otwarcie wystawy pt. „Idą
Święta” i zaraz potem do udziału w warsztatach (w pracowni
rękodzieła), natomiast 9 grudnia o godzinie 16.00 w pracowni odbędzie się druga odsłona warsztatów świątecznych.
Maria Kaliszewicz
Kętrzyński Czytelnik Roku 2015/2016
Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Kętrzyńskiego
w Kętrzynie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia
udziału w Konkursie Czytelniczym – „Kętrzyński Czytelnik Roku 2015/2016.” Konkurs dedykowany jest młodym odbiorcom i podzielony na dwie kategorie wiekowe: do
9 lat i od 10 do 15. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, a przez nią poszerzenie zainteresowań, wytworzenie
potrzeby udziału w spotkaniach artystycznych i kulturalnych. W trakcie trwania konkursu tj. od 1 grudnia 2015 do
10 maja 2016 roku odbędzie się sześć (otwartych) spotkań
autorskich, po trzy dla każdej grupy wiekowej. Organizatorem i fundatorem spotkań autorskich jest PHD Książnica
Polska oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Konkurs wpisuje się w założenia Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Zgłoszenia do konkursu można dokonać w dowolnej filii MBP w Kętrzynie wraz z pisemną
REKLAMA
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje kartę, na której będą odnotowywane: wypożyczenia – każda przeczytana książka 1-3 punktów,
aktywne uczestnictwo w imprezach i akcjach 1-2 punktów
oraz prace na rzecz biblioteki 1-3 punktów. Po sprawdzeniu
kart konkursowych jury ogłosi werdykt i przyzna nagrody.
Ponadto laureaci otrzymają dyplomy i słodkości. Zostanie
również wysłany do szkoły, z której pochodzi laureat list gratulacyjny. Wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców
konkursu odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2016 r.
Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.ketrzyn.pl oraz w dwutygodniku Nasze
Miasto Kętrzyn.pl
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą we wszystkich
filiach oraz siedzibie MBP w Kętrzynie do 30 listopada 2015
roku.
Witold Gagacki
Redaktor naczelny: Franciszek Jaroński
Ewa Brzostek - dziennikarz
Wojciech Caruk - dziennikarz
Współpraca: Natalia Szymańska, Justyna Tokarzewska,
Michał Kasperowicz, Teresa Kozłowska, Mirosława Aleksandrowicz, Łukasz Niemczyk, Krzysztof Kania,Witold Gagacki, Piotr Pietras, Katrzyna Kieres-Jarosławska, Maria
Kaliszewicz, Marzena Jasionowicz, Dorota Sterniak, Janusz
Kruszewski, Paweł Machalski, Agnieszka Preweda
Kalendarz Imprez Kulturalnych
26.11 (czwartek), godz. 11.00
Spotkanie autorskie z Sebastianem Nowakowskim
i Mateuszem Klempertem autorami książki
pt. „Okruchy pamięci. Wspomnienia i relacje byłych żołnierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza”
Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Zamkowy 1
Wstęp wolny
27.11 (piątek), godz. 13.00
Marsz Białej Wstążki
Sala kinowo-widowiskowa, ul. Sikorskiego 24a
Wstęp wolny
27.11 (piątek), godz. 21.00
Koncert zespołu Milano
City Club, ul. Lanca 3
Ceny biletów: 30 zł (przedsprzedaż), 35 zł (w dniu koncertu)
29.11 (niedziela), godz. 12.00
Przedstawienie teatralne „Sceny z Mistrza i Małgorzaty”
Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a
Wstęp wolny
2.12 (środa), godz. 16.00
Otwarcie wystawy „Idą święta”
Galeria „Konik Mazurski”, Plac Zamkowy 1
Wstęp wolny
2 i 9.12 (środa), godz. 16.00
Warsztaty Wykonywania Tradycyjnych Ozdób Choinkowych
Galeria „Konik Mazurski”, Plac Zamkowy 1
Wstęp wolny
3.12 (czwartek), godz. 17.00
Wernisaż wystawy tkactwa artystycznego Marianny Żybuli pt.
„Obrazy nitką malowane”
Loża, ul. Mickiewicza 2
Wstęp wolny
6.12 (niedziela), godz. 12.00
Przedstawienie teatralne “Świteź” A. Mickiewicza z gościnnym udziałem Teatru Dorosłych z Lidzbarka Warmińskiego
Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a
Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie kina
10.12 (czwartek), godz. 19.00
Kino Konesera - “Makbet”
Kino “Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Bilety: 13 zł - normalny, 11 zł - ulgowy
10.12 (czwartek), godz. 17.00
Wystawa kartek świątecznych, stroików, choinek i ozdób choinkowych
Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a
Wstęp wolny
18-20.12 (piątek-niedziela), godz. 12.00 - 16.00
Jarmark Bożonarodzeniowy
Pl. Piłsudskiego
Wstęp wolny
20.12 (niedziela), godz. 16.00
Wigilia Miejska
Pl. Piłsudskiego
Wstęp wolny
OGŁOSZENIE
Reklama:
tel. 723 96 85 26
Druk:
Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia
Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
Spectre
26.11.2015 r.
20.30 – LISTY DO M. 2
REPERTUAR
27.11.2015 r.
16.00 – DOBRY DINOZAUR 2D –
dubbing PREMIERA
18.00 – DOBRY DINOZAUR 3D –
dubbing
20.00 – LISTY DO M. 2
James Bond stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji Spectre. Kluczem do tego jest tajemnicza
obrączka.
Spectre to 24. z serii filmów szpiegowskich o Jamesie Bondzie, w reżyserii Sama Mendesa oraz według scenariusza
Johna Logana, Neala Purvisa oraz Roberta Wade'a. W głównej roli po raz czwarty występuje Daniel Craig. Tytuł filmu
odnosi się do organizacji terrorystycznej SPECTRE - Specjalnej Egzekutywy Kontrwywiadu, Terroryzmu, Odwetu
i Wymuszania (Special Execution for Counter-Intelligence,
Terrorism, Revenge and Extortion). Jej szefem jest Ernst
Stavro Blofeld.
Tajemnicza wiadomość z przeszłości wysyła Jamesa Bonda
(Daniel Craig) na misję do Meksyku i w końcu do Rzymu,
gdzie spotyka Lucię Sciarrę (Monica Bellucci), piękną i niedostępną wdowę po znanym przestępcy. Dzięki niej Bond
infiltruje tajne spotkanie i odkrywa istnienie złowrogiej organizacji SPECTRE. W tym samym czasie w Londynie,
Max Denbigh (Andrew Scott), nowy szef Centrum Bezpieczeństwa Narodowego, kwestionuje działania Bonda i kierowanego przez M (Ralph Fiennes) MI6. Bond w tajemnicy
namawia do współpracy Moneypenny (Naomie Harris)
i Q (Ben Whishaw), żeby pomogli mu dotrzeć do Madeleine
Swann (Lea Seydoux) - córki jego starego wroga Pana White'a (Jesper Christensen). Może ona mieć wskazówkę do odkrycia sieci SPECTRE. Jako córka zabójcy, rozumie ona
Bonda lepiej niż kto inny. Wraz ze zbliżaniem się do serca
organizacji, 007 odkrywa niebezpieczne powiązanie między
nim samym a członkiem SPECTRE - Franzem Oberhauserem (Christoph Waltz).
Justyna Tokarzewska
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 4-9.12., godz. 20.00
Bilety do nabycia w kasie Kina”Gwiazda”
Ceny biletów: normalny – 13 zł, ulgowy – 11 zł
Dobry Dinozaur 2D, 3D
Co by było, gdyby asteroida, której potężne uderzenie
miliony lat temu doprowadziło do zagłady dinozaurów,
jednak nie uderzyła w Ziemię? W alternatywnej historii,
w której dinozaury nie wymarły, młody Apatozaur Arlo
wpada do rzeki i zostaje porwany przez jej nurt. Starając
się znaleźć drogę powrotną do domu, zaprzyjaźnia się
z małym jaskiniowcem o imieniu Bąbel.
Osadzony w świecie, w którym dinozaury nie wyginęły,
a ludzie tkwią w epoce jaskiniowej film „Dobry dinozaur”
opowiada prostą, przemawiającą do każdego widza historię.
Jak mówi reżyser Peter Sohn: „Tak naprawdę jest to opowieść o osiągnięciu dojrzałości. Arlo boi się wszystkiego.
Ale jego ojciec, Poppa, nieustannie zachęca go do podejmowania ryzyka, konfrontowania się z własnymi lękami i dokonania czegoś ważnego”. Rewelacyjna animacja Disneya
w sam raz na rodzinne wyjście do kina.
Justyna Tokarzewska
Miejsce: Kino „Gwiazda”, ul. Sikorskiego 24 a
Terminy: 27.11., 30.11-02.12., 4.12. oraz
7-9.12., godz. 16.00 i 18.00 oraz
28-29.11., 5-6.12., godz. 14.00, 16.00 i 18.00.
Bilety do nabycia w kasie Kina „Gwiazda”
Ceny biletów: 3D – normalny – 15 zł, ulgowy – 13 zł
2 D – normalny – 13 zł, ulgowy – 11 zł
Uwaga konkurs!
Drodzy Czytelnicy! W konkursie każdy może wygrać wejściówki na dowolny seans filmowy Wystarczy
wysłać maila z poprawną odpowiedzią na adres: [email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość i poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku (27 listopada) od godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które udzielą poprawnej
odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam swoje dane: imię, nazwisko
i numer telefonu.
A oto pytanie: Ilu aktorów wcieliło się do tej pory w postać Jamesa Bonda we wszystkich produkcjach filmowych?
28-29.11.2015 r.
14.00 – DOBRY DINOZAUR 2D –
dubbing
16.00 – DOBRY DINOZAUR 3D –
dubbing
18.00 – DOBRY DINOZAUR 3D –
dubbing
20.00 – LISTY DO M. 2
30.11- 02.12.2015 r.
16.00 – DOBRY DINOZAUR 2D –
dubbing
18.00 – DOBRY DINOZAUR 3D –
dubbing
20.00 – LISTY DO M. 2
04.12.2015 r.
16.00 - DOBRY DINOZAUR 2D dubbing
18.00 - DOBRY DINOZAUR 3D dubbing
20.00 - SPECTRE
05 - 06.12.2015 r.
14.00 - DOBRY DINOZAUR 2D dubbing
16.00 - DOBRY DINOZAUR 3D dubbing
18.00 - DOBRY DINOZAUR 3D dubbing
20.00 - SPECTRE
07-09.12.2015 r.
16.00 - DOBRY DINOZAUR 2D dubbing
18.00 - DOBRY DINOZAUR 3D dubbing
20.00 - SPECTRE
10.12.2015 r.
KINO KONESERA
19.00 - MAKBET
www.kino.ketrzyn.pl
Retransmisja baletu
z Teatru Bolszoj
- „Dziadek do orzechów”
„Dziadek do orzechów” to
pełen uroku i atmosfery
świąt Bożego Narodzenia
baletowy spektakl familijny. Dzieci oczaruje magia
tańca i baśń o zaklętym
dziadku do orzechów, rodziców – mistrzostwo artystów Bolszoj i urokliwa
muzyka Piotra Czajkowskiego.
Choć prapremiera baletu
miała miejsce 6 grudnia
1892 roku, w dniu Świętego
Mikołaja, to tradycja gwiazdkowa towarzysząca dziełu narodziła się niemal pół wieku później w Stanach Zjednoczonych. Dziś trudno sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez
jakiejś wersji przygód dziewczynki Klary (w rosyjskiej
wersji: Maszy) i zaklętego w drewnianą zabawkę Księcia,
który musi stoczyć walkę ze złym Królem Myszy. Wersja
choreograficzna „Dziadka do orzechów” Jurija Grigorowicza nie schodzi z moskiewskiej sceny od swej premiery
w 1966 roku.
W rolach głównych wystąpią: Anna Nikulina jako Masza,
Denis Rodkin jako Dziadek do orzechów i Książę, Andriej
Merkurjew jako ojciec chrzestny Drosselmeyer, Witalij Biktimirow jako Król Myszy.
Ten piękny spektakl będzie można obejrzeć w kętrzyńskim
kinie „Gwiazda” już 18 stycznia 2016 r. o godz. 19.00. Bilety
normalny – 30 zł i ulgowy – 25 zł do nabycia w kasie kina
Gwiazda codziennie w godz. 14.00-21.00.
Justyna Tokarzewska
WYNIKI KONKURSU
Prawidłowa odpowiedź na pytanie: “Kto obok Marcina Baczyńskiego był współautorem
scenariusza pierwszej części Listów do M.?” brzmi “Karolina Szablewska”.
Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie “Gwiazda” wygrali:
Mateusz Kwiatkowski i Agnieszka Szyszka.
Wejściówki do odebrania w kasie Kina “Gwiazda” codziennie w godz. 14.-21.

Podobne dokumenty

Jak głosowano na Warmii i Mazurach

Jak głosowano na Warmii i Mazurach sporządzić ważnego testamentu. Testament sporządzony przez osobę niemającą zdolności testowania jest bezwzględnie nieważny. Potwierdza to art. 944 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z treścią tego prze...

Bardziej szczegółowo