OG Ł OSZENIE Lp. Nazwa sprzętu

Transkrypt

OG Ł OSZENIE Lp. Nazwa sprzętu
Reńska Wieś 11.10.2013 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Reńska Wieś działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 701 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
oraz zgodnie z regulaminem w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaży ruchomych
środków trwałych stanowiących majątek Gminy Reńska Wieś (na stanie Zespołu Szkół w Komornie)
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomych środków trwałych:
Lp.
Nazwa sprzętu:
Cena
Ilość wywoławcza
(brutto)
1.
Ciągnik C-360 OPT161S z 1982 r.
1
4 200 zł
2.
Ciągnik C-360 OPT172S z 1973 r.
1
3 800 zł
3.
Ciągnik C-360 OPT171S z 1983 r.
1
4 700 zł
4.
Kombajn BIZON 2056 z 1982 r.
1
2 640 zł
5.
Fiat Siena 1,6 16U z 1997 r.
1
3 500 zł
6.
Motocykl WSK
1
110 zł
7.
Wiertarka pionowa duża
1
300 zł
8.
Wiertarka pionowa z 1974 r.
1
300 zł
9.
Obrabiarka BTC 50
1
300 zł
10. Tokarka z 1988 r.
1
900 zł
11. Strugarka pozioma
1
200 zł
12. Wiertarka pionowa mała
1
200 zł
13. Prostownik spawalniczy (BESTER)
1
500 zł
14. Spawarka BESTER
1
400 zł
15. Spawarka BESTER
1
400 zł
16. Prostownik spawalniczy (BESTER)
1
500 zł
17. Spawarka wirowa
1
400 zł
18. Sprężarka powietrza
1
200 zł
19. Sprężarka powietrza
1
300 zł
1
kmp.
600 zł
1
1 500 zł
Urządzenie rolkowe do badań
20. diagnostycznych pojazdów + silniki
elektryczne
21.
Podnośnik samochodowy
czterokolumnowy
1. Przetarg odbędzie się 28.10.2013 r. w Zespole Szkół w Komornie ul. Harcerska 81,
godz. 1000 – warsztaty szkolne
2. Sprzęt można oglądać po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 600 957 206.
3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć
komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość. Pełnomocnik występujący w imieniu innej
osoby przedkłada komisji oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie. W przypadku osób
prawnych lub innych podmiotów należy przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny tj. wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż miesiąc licząc od dnia terminu otwarcia przetargu) lub
wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. a) Nabywcą zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę.
b) Nabywca umowę kupna - sprzedaży podpisze w terminie 7 dni od dnia w którym przeprowadzono
przetarg oraz uiści cenę nabycia do dnia podpisania umowy kupna – sprzedaży przelewem na konto
Gminy Reńska Wieś nr 02 8882 1032 2001 0010 0146.
b) Wydanie przedmiotu umowy zostanie w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży
c) Projekt umowy dostępny jest na stronie internetowej Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl) oraz
Zespołu Szkół w Komornie (http://zskomorno.pl).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 600 957 206 lub email.: [email protected]

Podobne dokumenty