Kultura starożytnych cywilizacji - Instytut Historii i Stosunków

Transkrypt

Kultura starożytnych cywilizacji - Instytut Historii i Stosunków
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:
Kultura starożytnych cywilizacji
Culture of ancient civilizations
Polski
Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:
HISTORIA
INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):
FAKULTATYWNY
Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):
DRUGIEGO STOPNIA
Rok studiów:
Semestr:
1
1
Liczba punktów ECTS:
6
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:
DR HAB. KATARZYNA MAKSYMIUK
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
Dr hab. Katarzyna Maksymiuk
ZAZNAJOMIENIE Z ROZWOJEM KULTUR
STAROŻYTNYCH
Założenia i cele przedmiotu
Efekty kształcenia
Symbol
efektu
W_01
WIEDZA
MA POGŁĘBIONĄ WIEDZĘ O METODACH I PROBLEMACH BADAŃ
WYBRANYCH DZIEDZIN HISTORII KULTUR STAROŻYTNYCH
Symbol efektu
kierunkowego
K_W02
UMIEJĘTNOŚCI
U_01
DEFINIUJE, OBJAŚNIA I STOSUJE POPRAWNIE W MOWIE I W PIŚMIE
PODSTAWOWE TERMINY FACHOWE WŁAŚCIWE DLA HISTORII KULTURY W
STAROŻYTNOŚCI
K_U18
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02
DOCENIA ROLĘ NAUK HISTORYCZNYCH I POKREWNYCH DLA
KSZTAŁTOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH NA POZIOMIE
PONADLOKALNYM
DOCENIA I SZANUJE, JAK TEŻ JEST GOTÓW PROMOWAĆ TRADYCJE ORAZ
DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE EUROPY
Forma i typy zajęć:
Wykład 30
Wymagania wstępne i dodatkowe:
WIEDZA Z POPRZEDNICH ETAPÓW EDUKACJI
Treści modułu kształcenia:
1. Rozwój i kształtowanie cywilizacji Bliskiego Wschodu
2. Kultury greckie
3. Rzym
4. Chrześcijaństwo
Literatura podstawowa:
Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008.
Uberti M. L., Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.
K_K04
K_K06
Musiał D., Świat grecki Od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008.
Literatura dodatkowa:
Jurewicz O, Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1968.
Kemp B. J., Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, Warszawa 2009.
Łukaszewicz A., Egipt Greków i Rzymian, Warszawa 2006.
Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004.
Press L., Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa, Warszawa 1972.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Kolokwium
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania)
Obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie w formie zaliczenia ustnego.
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin
Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł
30
Konsultacje
30
Przygotowanie do kolokwium
30
Przygotowanie do zajęć
60
Sumaryczne obciążenie studenta
150
Punkty ECTS za przedmiot
6

Podobne dokumenty