TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Transkrypt

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Jednostka prowadząca:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
http://www.we.po.opole.pl
Jaki przedmiot warto zdać na maturze?
Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród: chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język
polski, matematyka.
Predyspozycje:
jest to zawód przeznaczony dla osób patrzących przyszłościowo, które charakteryzuje: twórczy,
analityczny, logiczny i ścisły umysł, otwartość na nowoczesne i przyszłościowe technologie, zdolność
koncentracji, ale także abstrakcyjnego myślenia, dokładność i systematyczność, wyobraźnia
przestrzenna, dynamika działania, chęć i umiejętność ciągłego doskonalenia się oraz dostosowywania
się do nowych wyzwań.
Kariera
Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą
sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się
projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem
wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Absolwenci będą mogli sami
zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy
energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i
jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system
elektroenergetyczny i ciepłowniczy. Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest
jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka
odnawialna, to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii
Europejskiej, jak również na świecie.
Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie
na specjalistów z tej dziedziny w Polsce, krajach Unii Europejskiej jak również na świecie, można
TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
stwierdzić, że specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest z pewnością zawodem
przyszłości.
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym). Studia te kończą się nadaniem
tytułu zawodowego inżyniera.
Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in.: analiza matematyczna i algebra liniowa,
metody probabilistyczne, informatyka, geometria i grafika inżynierska, fizyka, natomiast grupa treści
kierunkowych obejmuje m.in.: wytwarzanie energii elektrycznej, układy konwersji energii,
energetyka prosumencka (EP), systemy pomiarowe w EP, odnawialne źródła energii (OZE), audyt
energetyczny, bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, automatyka zabezpieczeniowa,
gospodarka elektroenergetyczna, przesyłanie energii elektrycznej, podstawy techniki cyfrowej i
mikroprocesorowej, systemy elektroenergetyczne, rynek energii, jakość energii elektrycznej,
niezawodność w energetyce, zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce, prawo energetyczne,
polityka energetyczna, rachunek ekonomiczny i zarządzanie energią, zarządzanie w przedsiębiorstwie
energetycznym, urządzenia elektryczne, zakłócenia w układach elektroenergetycznych, współpraca
OZE z systemem energetycznym, gospodarka skojarzona, wizualizacja i modelowanie procesów w
elektroenergetyce, internetowy monitoring i wdrażanie innowacji technologii OZE, technologie
nanomateriałowe, nowoczesne materiały w technologiach OZE, inżynieria wysokonapięciowa oraz
ochrona przepięciowa i odgromowa.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym - S (dziennym). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy
magistra inżyniera.
Wśród kierunkowych treści kształcenia znajduje się m.in.: energetyka rozproszona, sterowanie w
elektroenergetyce, systemy energetyczne wykorzystujące OZE, akty prawne i polityka w zakresie
energetyki odnawialnej, efektywne wykorzystanie i magazynowanie energii, teleinformatyka,
techniki internetowe, sieciowe systemy komunikacji przemysłowej w OZE, akwizycja i transmisja
danych w OZE, budownictwo pasywne, ekonomika energetyki prosumenckiej i ochrony środowiska,
zastosowanie sterowników PLC w systemach OZE, systemy SCADA w OZE, sterowanie i eksploatacja
instalacji Smart-Grids w budynkach, systemy mikroprocesorowe oraz układy cyfrowe.
TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Specjalności:
- eksploatacja odnawialnych źródeł energii (S),
Kierunki pokrewne dostępne w zakładce Katalog kierunków pokrewnych
Warunkiem uruchomienia określonej formy i poziomu danego kierunku studiów oraz specjalności jest
zakwalifikowanie się wymaganej liczby kandydatów.

Podobne dokumenty