WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO

Transkrypt

WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO
....................................................
....................................................
....................................................
(nazwa posiadacza rachunku bankowego)
.............................................
(pieczątka adresowa Banku)
WNIOSEK
O OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO
1. Zgłaszam (y) wniosek o otwarcie rachunku walutowego w walucie / walutach:
1) ......................................................
2) ......................................................
na warunkach określonych w „Regulaminie otwierania i powadzenia rachunków bieżących w walutach
wymienialnych dla podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej”.
2. Do wniosku dołączam (y) dokumenty:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Oświadczam(y), że postanowienia powyższego Regulaminu są mi (nam) znane i zobowiązuję (my)
się do ich przestrzegania po zawarciu „Umowy rachunku bankowego w walutach wymienialnych”.
4. Oświadczam (y), że posiadam (y) rachunek bankowy:
1) bieżący podstawowy w ..............................................................................................................
Nr ..................................................................................................................................................
2) inne:
....................................................... w .............................................................................................
Nr ...................................................................................................................................................
....................................................... w .............................................................................................
Nr ...................................................................................................................................................
..................................................
(miejscowość i data)
........................................................
( pieczęć i podpisy za wnioskodawcę)

Podobne dokumenty