Wzór wypowiedzenie umowy śmieciowej

Transkrypt

Wzór wypowiedzenie umowy śmieciowej
___________________________
Imię i nazwisko
___________________________
Adres
___________________________
_______________________________
miejscowość i data
_________________________________
Nazwa firmy
_________________________________
WYPOWIEDZENIE UMOWY
Rozwiązuję łączącą nas umowę na odbiór odpadów komunalnych z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r..
_____________________________
podpis

Podobne dokumenty