wniosek o wydanie opinii do wstępnego projektu podziału

Transkrypt

wniosek o wydanie opinii do wstępnego projektu podziału
(Wnioskodawca/-y/, adres wnioskodawcy/ów)
Zakrzew, dnia ………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Urząd Gminy w Zakrzewie
Zakrzew 51
26 – 652 Zakrzew
WNIOSEK
o wydanie opinii do wstępnego projektu podziału działki
w oparciu o plan miejscowy lub o decyzję o warunkach zabudowy
Wnoszę o dokonanie podziału naszej nieruchomości, o uregulowanym stanie
prawnym w ………………………………………………………….. położonej w …………………………………… przy
ulicy ………………………………………… numer ewidencyjny działki(-ek) ………………………………, obręb
…………………………………, arkusz mapy …………….., o powierzchni ……………………… m2, zgodnie
ze wstępnym projektem podziału.
Wnoszę o wydanie postanowienia z zgodności podziału z planem miejscowym lub
decyzją o warunkach zabudowy Nr ……………………….
Podział ma na celu ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Przewidywany niezbędny dojazd do nowopowstałych działek:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Podpisy:
Załączniki:
1. Dokument własności ……………………………………………………………………………………………….
2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków (oryginał)
3. Wstępny projekt podziału – 3 egz.
4. Orientacja – 1 egz.
5. Odpis z rejestru handlowego (w przypadku spółek prawa handlowego lub z rejestru działalności gospodarczej
dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
6. Inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podobne dokumenty