I konkurs programistyczny organizowany przez Instytut

Transkrypt

I konkurs programistyczny organizowany przez Instytut
I konkurs programistyczny organizowany przez Instytut
Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nysie
Cel konkursu
Konkurs ma na celu doskonalenie oraz weryfikację umiejętności programistycznych
uczniów przed ewentualnym podjęciem decyzji o studiowaniu na kierunku informatycznym.
Uczestnictwo
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Wymagany zakres wiedzy
W ramach konkursu uczestnik samodzielnie przygotowuje aplikację lub stronę
internetową (w dowolnej technologii) o wybranej przez siebie tematyce.
Zawody
Zawody składają się z dwóch części.
Część pierwsza polega na przesłaniu do komisji konkursowej samodzielnie
przygotowanego programu lub strony Internetowej wykonanych w dowolnie wybranych
technologiach. Tematykę projektu samodzielnie wybiera autor (może to być przykładowo gra
internetowe, aplikacja użytkowa, programy obrazujące działanie wybranych algorytmów itp.).
Prace konkursowe należy wysłać na adres e-mail [email protected] do
dnia 1 czerwca 2015 roku. Archiwum zip dołączone do wiadomości powinno zawierać
następujące foldery:
- PROG - zawierający wersję wykonywalną programu (lub strony Internetowej) oraz
wszystkie niezbędne biblioteki potrzebne do prawidłowego uruchomienia aplikacji. Ze
względu na ustawienia serwera poczty Uczelnianej, wszystkie pliki wykonywalne powinny
mieć zmienione rozszerzenie poprzez dodanie literki „j” przed właściwym rozszerzeniem (np.
START.exe po zmianie START.jexe). Komisja konkursowa po zmianie rozszerzenia pliku
(poprzez usunięcie litery „j”) oraz po dwukrotnym kliknięciu pliku o nazwie START powinna
być w stanie uruchomić przesłaną aplikację.
- SRC – zawierający kod źródłowy programu z dołączonymi komentarzami,
- DESC – zawierający plik opis.doc lub opis.odt, w którym znajduje się szczegółowa
dokumentacja zastosowanych algorytmów i opis interfejsu graficznego.
Na podstawie przesłanych prac, komisja konkursowa wybierze dziesięć najlepszych
projektów do udziału w drugiej części konkursu.
Druga część konkursu polegać będzie na zaprezentowaniu przed komisją przesłanej
pracy konkursowej. Wytypowani uczestnicy przygotują prezentację zawierającą maksymalnie
20 slajdów na temat pracy konkursowej. Komisja konkursowa na podstawie prezentacji
uczestnika oraz dodatkowych pytań dotyczących pracy konkursowej wyłoni trzech laureatów
konkursu. Termin drugiej części konkursu zostanie ustalony z zakwalifikowanymi
uczestnikami drogą mailową.
Zasady:
1. Nadsyłane prace powinny być samodzielnymi projektami uczestników.
2. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
3. Zgłoszenie prac konkursowych upływa z daniem 01.06.2015.
4. Projekty należy przesłać na adres e-mail: [email protected] w tytule
wiadomości wpisując: „Konkurs programistyczny”.
5. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę szkoły.
Zgłoszenie powinno zostać wysłane z adresu e-mail uczestnika (do dalszej
korespondencji).
6. Kryteria oceny:
•
Kryteria oceny pierwszej części konkursu: pomysłowość autora, poprawność
techniczna, łatwość obsługi, estetyka wykonania, przejrzystość dokumentacji.
•
Kryteria oceny drugiej części konkursu:
poprawność udzielonych odpowiedzi.
poprawność prezentacji uczestnika,

Podobne dokumenty