Warszawskie Studia Teologiczne

Transkrypt

Warszawskie Studia Teologiczne
Warszawskie
Studia
Teologiczne
XXIII/2/2010
Warszawskie
Studia
Teologiczne
XXIII/2/2010
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej
Warszawa 2010
Recenzenci tomu
Ks. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW)
ks. prof. dr hab. Jan Załęski (UKSW), ks. dr hab. Piotr Tomasik (UKSW)
ks. dr hab. Jan Sochoń (UKSW)
Kolegium Redakcyjne
powołane przez Radę Wydziału PWTW
Sekcji św. Jana Chrzciciela
Ks. Dariusz Bartoszewicz (Sekretarz)
Ks. Jan Miazek (kierownik Sekcji – Rektor)
Ks. Krzysztof Pawlina
Bp Tadeusz Pikus
Ks. Marek Starowieyski (redaktor naczelny)
Ks. Józef Warzeszak
Ks. Stanisław Warzeszak (z-ca reaktora naczelnego)
Adres Redakcji
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Sekcja św. Jana Chrzciciela
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
tel. 022-869.98.91
E-mail: [email protected]
Numer Konta
Bank PEKAO SA I /O. w Warszawie
Pl. Bankowy 2; 00-950 Warszawa
25124010371111000006940777
Redakcja techniczna i skład komputerowy
Ks. Stanisław Warzeszak
Zamieszczone artykuły są drukowane na odpowiedzialność autorów
Za pozwoleniem Władzy Kościelnej
ISSN 0209-3782
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej
Miodowa 17/19; 00-246 Warszawa,
tel. (+48 22) 531 72 60, 862 99 00, 862 99 01
Nakład 400 egz.
REVERENDISSIMO DOMINO
ADALBERTO SIGISMUNDO TABACZYŃSKI
SEXAGENARIO IN SACERDOTIO
PROFESSORI ILLUSTRISSIMO
VIRO AMPLISSIMO AC DOCTISSIMO
OBLATA
SPIS TREŚCI
Ks. Prałat prof. dr hab. Wojciech Zygmunt Tabaczyński
– w 60. rocznicę święceń kapłańskich
Ks. Wojciech Z. Tabaczyński – Publikacje
Część pierwsza
STUDIA Z APOLOGETYKI
Bp Tadeusz PIKUS
W kręgu warszawskiej szkoły apologetycznej
17
Escuela apologética de Varsovia
26
Ks. Arkadiusz SZCZEPANIK
Warszawska religioznawcza szkoła apologetyczna
27
Warsaw School of Apologetics
40
Ks. Grzegorz CHOJNICKI
Struktura przeŜycia religijnego i przeŜycia mistycznego
41
Structure de l’experience religieuse et mistique
58
Grzegorz ŁĘCICKI
Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa – profanacja czy apologia chrystianizmu?
59
The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov – profanation or apology of Christianity?
69
Ks. Rafał MARKOWSKI
Fenomenologiczne interpretacje pojęcia Sacrum
71
Les interprétations phénoménologiques du sacrum
80
Ks. Jan KONARSKI
Le Dieu Amour délié de la pensée de l’être. Lectures de la phénoménologie de la donation
chez Jean-Luc Marion
81
Bóg-Miłość uwolniony od myślenia w kategoriach bytu. Fenomenologia daru według J.-L. Mariona
God as Love freed from the thinking of being. The phenomenology of donation in J.-L. Marion’s works
128
128
364
SPIS TREŚCI
Jolanta ŁABA
Obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego drogą do Wewnątrz
129
The Christian Rituals of initiation as a way to the inside
140
Część druga
STUDIA Z LITURGIKI
Ks. Jan MIAZEK
Katedralna Msza stacyjna biskupa diecezjalnego
Cathedral station Mass of the diocesan bishop
143
155
Ks. Józef NAUMOWICZ
Reforma świąt w Jerozolimie za cesarza Justyniana
157
Feast-day reform in Jerusalem under the emperor Justinian
168
Jakub ZBRZEśNY
Liber Orationum Psalmographus – nieobecne dzieło reformy soborowej
169
Liber Orationum Psalmographus - the missing piece of the conciliar reform
180
Ks. Tadeusz SYCZEWSKI
Miejsca święte w obowiązującym prawodawstwie Kościoła Łacińskiego
181
I luoghi sacri nella vigente legislazione della Chiesa Latina
192
Ks. Grzegorz BERESZYŃSKI
Przyjdź, Panie, nie zwlekaj. Liturgia i poboŜność ludowa Adwentu
193
Come Lord, do not delay. Liturgy and the popular piety of Advent
203
Ks. Grzegorz BACHANEK
Pierwszeństwo Boga w myśli liturgicznej Josepha Ratzingera
205
Vorrang Gottes in der Liturgie nach Joseph Ratzinger
214
Część trzecia
STUDIA Z TEOLOGII I FILOZOFII
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
Biblijne oceny postępowania braci Diny w Księdze Rodzaju i Księdze Judyty
217
Biblical evaluations of the vengeance of Dina's brothers in Genesis and in the Book of Judith
223
TABLE DES MATIÈRES
365
Ks. Roman BARTNICKI
Współczesna interpretacja przypowieści Jezusa Chrystusa
225
Contemporary interpretation of the parables of Jesus Christ
240
Ks. Andrzej Jacek NAJDA
Der Apostel Paulus als Theologe und Prophet
241
Apostoł Paweł jako teolog i prorok
258
Ks. Stanisław WARZESZAK
Ontologiczno-egzystencjalne podstawy etosu Nowego Testamentu
259
Fondements ontologique et existentiel de l’ethos du Nouveau Testament
270
Ks. Paweł GWIAZDA
Kilka inspiracji teologicznych dla chrześcijańskiej duchowości ekologicznej
271
Some inspirations for Christian ecological Spirituality
282
Ks. Artur WYSOCKI
Bezinteresowność jako nowa zasada społeczna
283
Gratuitousness as the new social principle
294
Ks. Jacek GRZYBOWSKI
Źródła współczesnych przemian kulturowych. Społeczno-religijne intuicje
Jacka Woronieckiego OP
295
Sources of modern cultural change. Father’s Jacek Woroniecki social and religious intuitions
308
Ks. Józef WARZESZAK
Gabriela Macela (1889-1973) metaproblematyka Opatrzności BoŜej
309
Metaproblématique de la Providence de Dieu chez Gabriel Marcel (1889-1973)
318
Maria MALINOWSKA
Prymas August Hlond o Opatrzności BoŜej
319
Primas Augustus Hlond über Gottes Vorsehung
340
Ks. Bronisław CZAPLICKI
Działalność księdza Aleksandra Kakowskiego w Petersburgu w latach 1910-1913
341
Деятельность о. Александра Каковского в Санкт-Петербурге (1910-1913)
362