Anna Mazurkiewicz Miejskie Centrum Wspiera Ra

Transkrypt

Anna Mazurkiewicz Miejskie Centrum Wspiera Ra
ORGANIZATOR:
Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
ul. Kosmonautów Polskich 30/1 67-200
67
Głogów
OSOBY REPREZENTUJĄCE ORGANIZATORA:
Marta Kaszuba – Prezes Stowarzyszenia 532 727 798,
Anna Mazurkiewicz – Koordynator projektu 531 081 677
PARTNER:
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
Radio Plus Głogów – Patronat Medialny
MIEJSCE:
28.08.2013 (środa) – Pl. Kolegiacki, 67-200 Głogów godz. 13.00
CELE IMPREZY:
•
Edukacja artystyczna
tyczna i stworzenie warunków do aktywnego
uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży, poprzez ukazanie nowych
form spędzania wolnego czasu co będzie miało ogromny wkład na
wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji.
•
Propagowanie idei integracji międzypokoleniowej
międzypokoleniowej poprzez
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw otwartości wobec
seniorów, międzypokoleniowego życia w przyjaźni i szacunku,
propagowanie pozytywnych zachowani społecznych poprzez wspólny
udział w przedsięwzięciach kulturalnych i artystycznych
artystycznych
typu Przegląd Piosenki Wakacyjnej.
•
Atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu wolnego oraz kultywowanie
tradycji śpiewania piosenki turystycznej, związanej tematycznie z latem,
podróżami, wędrowaniem, pięknem otaczającego świata, wypoczynkiem.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W przeglądzie mogą brać udział amatorzy z całego miasta
w formie jednostek indywidualnych
indywidualnych oraz reprezentanci instytucji
kultury, instytucji pomocy społecznej, reprezentacje świetlic
i klubów środowiskowych, organizacje młodzieżowe i społeczne.
2. W konkursie oceniane będzie wykonanie 2 utworów związanych
z wszechstronnie rozumianymi wakacjami. Wykonawcy będą
oceniani w 3 kategoriach wiekowych: dziecięcej (wiek 7
7-12)
– wymagany opiekun, młodzieżowej (wiek 13-18)
13
– wymagany
opiekun, dorosłych
orosłych (wiek 18<) z uwzględnieniem podziału
na solistów i zespoły.
3. Podkład muzyczny i instrumentalny (nawet własnoręcznie
przygotowane) zapewnia sobie wykonawca we własnym za
zakresie,
aparaturę nagłaśniającą i mikrofony zapewnia organizator.
4. Na zgłoszenie
ie do konkursu w formie telefonicznej czekamy do dnia
25.08.2013r – pod numerem telefonu 531 081 677 – należy podąć
liczbę uczestników, imię i nazwisko opiekuna,
opiekuna, tytuły piosenek
oraz numer kontaktowy. W razie zgłoszenia przez uczestników
tych samych piosenek
senek organizator poprosi o ewentualną zmianę.
W dniu konkursu przed oficjalnym rozpoczęciem uczestnicy
są zobowiązani o wypełnieni karty zgłoszeniowej w biurze
organizatora festiwalu (oznaczony pawilon).
5. Przegląd odbędzie się bez względu na czynniki atmosferyczne
atmosferyczne.
6. Organizator zapewnia:
Szansę na sukces! Dobra zabawę!
Nagrody rzeczowe za zwycięstwo w konkursie!
Możliwość
ość poznania nowych przyjaciół oraz wiele
wiele pozytywnych
emocji wynikających z kontaktu z pięknymi i lubianymi piosenkami.
piosenkami
ZAPRASZAMY!!!