LLP / ERASMUS

Transkrypt

LLP / ERASMUS
Katowice, dnia 22.02.2011 r.
LLP / ERASMUS
Pełnomocnik Dziekana ds. Programów Międzynarodowych
Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
ogłasza rekrutację
na wyjazdy studentów w ramach Programu LLP/Erasmus w celu realizacji
części studiów (SMS) w zagranicznych uczelniach partnerskich
w roku akademickim 2011/2012.
Do rekrutacji mogą przystąpić studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych, którzy ukończyli I rok studiów.
Zasady rekrutacji
I. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia Kandydatów wg następujących
kryteriów:
1. średnia ocen z ostatniego semestru/roku studiów
2. znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni
przyjmującej studenta
3. wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej
II. Wszyscy Kandydaci powinni wypełnić obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim
formularz aplikacyjny, pobrany drogą internetową i przesłać go w formie
elektronicznej do Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą UŚ
oraz w postaci wydruku przekazać Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Radia i Telewizji.
Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie www.erasmus.us.edu.pl
III. Kandydaci składają podanie zawierające uzasadnienie wyjazdu na studia
zagraniczne i ewentualnie dodatkowe osiągnięcia studenta w trakcie studiów (wraz
z potwierdzającą je dokumentacją), wydruk formularza aplikacyjnego z oryginalnym
podpisem oraz potwierdzoną przez Dziekanat średnią ocen z ostatniego roku
studiów.
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału do dnia 21 marca 2011 roku.
***
W czwartek 24 marca 2011 roku o godzinie 12 00
w Wydziale Radia i Telewizji
odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
prof. Jerzy Łukaszewicz
prof. UŚ dr hab. Piotr Ślęzak
dr Michał Rosa
mgr Ernest Wilde – Przewodniczący Komisji
Wykaz uczelni partnerskich:
- Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias,
Portugalia – 2 studentów ( wymagany język: portugalski lub angielski)
- University of Plymouth, Wielka Brytania – 2 studentów ( j. angielski)
- Universidad de Salamanca, Hiszpania – 3 studentów (j. hiszpański)
- Latvian Academy of Culture, Łotwa – 1 student (j. niemiecki)

Podobne dokumenty