Inspektor w Biurze Dyrektora Generalnego

Transkrypt

Inspektor w Biurze Dyrektora Generalnego
BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa
Źródło:
http://www.bip.msp.gov.pl/bip/praca-w-m/wolne-miejsca-pracy/7275,Inspektor-w-Biurze-Dyrektora-Generalnego.
html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 15:58
Inspektor w Biurze Dyrektora
Generalnego
Termin składania dokumentów upływa 10 kwietnia 2012 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
INSPEKTORA
w Biurze Dyrektora Generalnego
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: wynosi co najmniej 6%
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Miejsce wykonywania pracy - pełen adres:
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
●
systematyczne zaopatrywanie MSP w artykuły, materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania resortu,
●
gromadzenie ofert handlowych i monitorowanie rynku w zakresie realizowanych zakupów,
●
zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników MSP,
●
koordynowanie pracy kierowców w MSP,
●
czuwanie nad prawidłowa eksploatacją samochodów służbowych (rejestracja pojazdów, serwis,
naprawa, przeglądy okresowe, badania techniczne, likwidacja szkód, itp.),
●
rozliczanie czasu pracy kierowców oraz sporządzanie na potrzeby wydziału różnego rodzaju
kalkulacji,
●
współpraca z firmami świadczącymi usługi serwisowe związane z taborem samochodowym na
rzecz MSP,
●
inicjowanie i przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
właściwości wydziału.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
●
praca częściowo w siedzibie urzędu, częściowo poza urzędem (wyjazdy po zakupy, wyjazdy do
serwisu, itp.),
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
●
praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych, jazda samochodem. Budynek
może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów,
niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami)
Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: /średnie
doświadczenie:
okres doświadczenia: 3 lata doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
●
prawo jazdy kat. B,
●
obsługa komputera (środowisko MS Office),
●
umiejętność pracy w zespole,
●
umiejętność analitycznego myślenia,
●
komunikatywność,
●
dokładność, uczciwość i skrupulatność
●
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
●
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie
zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
wymagania dodatkowe:
●
znajomość ustawy „Prawo zamówień publicznych”,
●
umiejętność zarządzania ludźmi,
●
odporność na stres,
●
bardzo dobra organizacja pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
życiorys i list motywacyjny,
●
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
●
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
●
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
●
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
●
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o
posiadaniu obywatelstwa polskiego.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
●
kopia dokumentów potwierdzających 3 letnie doświadczenie zawodowe,
●
kopia prawa jazdy kat. B,
●
kopia „poświadczenia bezpieczeństwa” uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub
zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
Termin składania dokumentów: 10.04.2012 r.
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 482
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
z dopiskiem z dopiskiem „oferta na stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego”.
Inne informacje:
Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory wymaganych oświadczeń
znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSP, w dziale ogłoszeń o wolnych
stanowiskach pracy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla
pocztowego). Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Po analizie
formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu
zostaną poinformowani o terminie naboru telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty
elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca. Dodatkowe
informacje: tel. (22) 695-87-57.
Autor: Biuro Zarządzania Zasobami
Ostatnia zmiana: 30.03.2012 Agnieszka
Ludzkimi
Steindl
Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Rejestr zmian

Podobne dokumenty