WYKREUJ SWÓJ BIZNES

Transkrypt

WYKREUJ SWÓJ BIZNES
CENTRUM INNOWACJI - AKCELERATOR TECHNOLOGII
FUNDACJA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ZAPROSZENIE
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza przedsiębiorców z sektorów kreatywnych, ICT, nowych mediów
na bezpłatne szkolenia, z cyklu:
WYKREUJ SWÓJ BIZNES
2, 3, 4 października 2012 w Łodzi
TEMATY SZKOLEŃ
1. Finansowanie projektów z sektorów kreatywnych, ICT, nowych mediów - jak
pozyskać kapitał na ich realizację od inwestorów.
2 października, w godz. 13:00-17:00, Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź, sala 111
Prowadzący szkolenie: Piotr Berliński, Łukasz Felsztukier – przedstawiciele funduszu
zalążkowego StartMoney zarządzanego przez Fundację UŁ Akcelerator Technologii,
finansującego pomysłodawców i przedsiębiorstwa we wdrożeniu pomysłów na biznes i innowacji
2. Nowoczesne trendy w designie internetowym - Doświadczenie użytkownika
(UX, user experience) w projektowaniu interakcji.
3 października, w godz. 13:00-17:00, Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź, sala 111
Prowadzący szkolenie: dr Marcin Składanek, Zakład Mediów Elektronicznych w Katedrze
Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego
3. Gry jako interaktywne formy promocji idei, produktów i usług.
4 października, w godz. 13:00-17:00, Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź, sala 111
Prowadzący szkolenie: dr Katarzyna Prajzner, Zakład Mediów Elektronicznych w Katedrze
Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego
„ Na szkolenia zapraszamy przedsiębiorców i pracowników firm. W każdym szkoleniu można
uczestniczyć niezależnie od pozostałych szkoleń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny (koszt
szkolenia jest dofinansowany ze środków UE, w ramach projektu First Motion, z programu Baltic
Sea Region).
„ Wszystkie szkolenia odbędą się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul.
Matejki 22/26, Łódź - w sali 111, w godz. 13:00-17:00
„ Zapisy na szkolenia odbywają się na www.startmoney.pl
„ Kontakt do organizatora: Maria Głowacka, tel. 42 635 49 84, 669 561 710, [email protected]
„ W ramach szkoleń uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, przewidziana jedna przerwa
Elektronicznych (w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej)
„ Opis szkoleń poniżej
Strona
„ Szkolenia zostały przygotowane przez Fundację we współpracy z UŁ - Zakładem Mediów
1
networkingowa (w tym kawa i kanapki)
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Fundusz zalążkowy StartMoney zarządzany przez Fundację oferuje kapitał
dla pomysłodawców oraz firm na realizację pomysłów biznesowych
ul. J. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4983, 635 4984, fax: 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl z www.startmoney.pl z e-mail: [email protected]
KRS: 0000283917 z REGON: 100383305 z NIP: 7251952859
CENTRUM INNOWACJI - AKCELERATOR TECHNOLOGII
FUNDACJA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
OPIS SZKOLEŃ
1. Finansowanie projektów z sektorów kreatywnych, ICT i nowych mediów - jak
pozyskać kapitał na ich realizację od inwestorów.
2 października, w godz. 13:00-17:00, Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź, sala 111
W ramach szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:
„ Z zakresu planowania biznesu i przygotowania biznes planu:
ƒ Czy mój pomysł jest dobry – jak go ocenić z zaprezentować
ƒ Skąd się biorą pieniądze w firmie? Jak planować przychody.
ƒ Modele biznesowe w biznesie nowych technologii
ƒ Analiza założeń biznesowych (jak liczba użytkowników, konwersja, obliczanie przychodów,
określanie ryzyka, scenariusze rozwoju)
ƒ Znaczenie technologii vs znaczenie rynku dla sukcesu biznesu
„ Pozyskiwanie finansowania na start:
ƒ Jak pozyskać finansowanie na nowy biznes w branży nowych technologii?
ƒ Rodzaje finansowania, wady i zalety każdego z nich.
„ Jakich błędów nie popełniać - jakie pułapki czyhają na pomysłodawcę, który opracowuje
pomysł?
Uczestnicy szkoleń przeanalizują 3 studia przypadków z branży nowych technologii
i przedyskutują wyniki analizy z przedstawicielami funduszu zalążkowego StartMoney.
Trenerzy:
Piotr Berliński
Ekspert i analityk funduszu inwestycyjnego StartMoney prowadzonego przez Akcelerator Technologii
Fundację Uniwersytetu Łódzkiego; menedżer projektów; trener z zakresu finansowania i
przedsiębiorczości; praktyk biznesu – od kilku lat prowadzi własną firmę.
Łukasz Felsztukier
Ekspert i analityk funduszu inwestycyjnego StartMoney prowadzonego przez Akcelerator Technologii
Fundację Uniwersytetu Łódzkiego; odpowiada za ocenę zgłaszanych projektów pod kątem innowacyjności
i zastosowanych technologii; autor licznych publikacji prasowych z zakresu wykorzystania technologii w
biznesie oraz marketingu internetowego; prowadzi firmę z obszaru technologii mobilnych.
Strona
3 października, w godz. 13:00-17:00, Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź, sala 111
Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z grami komputerowymi, rozumianymi jako
nowe formy komunikacji. Z uwagi na interaktywność gier komputerowych, ich wymiar perswazyjny
ma odmienny charakter od tego, z którym mamy do czynienia w przypadku tradycyjnych form
komunikacji.
W ramach szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:
ƒ Gra jako forma reklamy
ƒ Alternate Reality Games - kampanie reklamowe "The Beast" i Tymbark
ƒ Promocja w postaci gry komputerowej: kampania marki Zozole; gry promujące Pragę i Galerię
Zachęta
ƒ Gra jako forma komunikacji między instytucjami a społeczeństwem. America's Army - gra wydana
przez Armię Stanów Zjednoczonych
ƒ Perswazja w grach komputerowych
2
2. Gry jako interaktywne formy promocji idei, produktów i usług.
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Fundusz zalążkowy StartMoney zarządzany przez Fundację oferuje kapitał
dla pomysłodawców oraz firm na realizację pomysłów biznesowych
ul. J. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4983, 635 4984, fax: 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl z www.startmoney.pl z e-mail: [email protected]
KRS: 0000283917 z REGON: 100383305 z NIP: 7251952859
CENTRUM INNOWACJI - AKCELERATOR TECHNOLOGII
FUNDACJA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ƒ Kompetencje potencjalnego odbiorcy/użytkownika gier komputerowych.
Uczestnicy szkolenia poznają mechanizm wykorzystywania gier komputerowych w celu promowania
produktów, idei czy usług. Analiza wybranych przykładów pozwoli na ukazanie modelu komunikacji
perswazyjnej, skierowanej do odbiorcy, który nie przyjmuje informacji w sposób bierny, ale aktywnie
uczestniczy w jej konstruowaniu. Omówione zostaną podstawowe kompetencje, jakie potrzebne są
do odbioru treści prezentowanych przy użyciu mediów cyfrowych, a w szczególności gier
komputerowych.
Trener: dr Katarzyna Prajzner
Adiunkt w Zakładzie Mediów Elektronicznych, Instytut Kultury Współczesnej UŁ. Prowadzi badania
nad grami komputerowymi. Autorka książki „Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze
współczesnej” i wielu innych publikacji z zakres: historia i teoria mediów, narratologia, gry wideo,
popkultura.
3. Nowoczesne trendy w designie internetowym. Doświadczenie użytkownika (UX,
user experience) w projektowaniu interakcji.
Strona
W ostatnich latach dyskusje nad perspektywami i celami praktyki projektowania interakcji zostały
zdominowane przez niezwykle pojemne a tym samym bardzo atrakcyjne pojęcie doświadczenia
użytkownika (UX, user experience). Trudno bowiem oprzeć się wizji, propozycji i ofercie
projektowania komplementarnych, bogatych środowisk interakcji odpowiadających zarówno
wymogom funkcjonalnym, emocjonalnym, estetycznym i społecznym, które będąc w równym stopniu
użyteczne co pociągające wizualnie, stanowić będą równolegle narzędzie pracy użytkowników, jak i
przestrzeń ich codziennych komunikacji, a nawet źródło przyjemności i rozrywki. Jednak wbrew
często powtarzanym sloganom marketingowym postulat projektowania zorientowanego na
doświadczenie użytkownika nie tylko daleki jest od jednoznaczności, ale także nie przekłada się na
szereg spójnych i łatwych do bezpośredniego wykorzystania strategii tworzenia systemów
interaktywnych oraz technik ich testowania.
W ramach szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia, wokół których będzie
koncentrować się dyskusja i które będą egzemplifikowane konkretnymi rozwiązaniami:
ƒ Pomiędzy projektowaniem użyteczności (usability design) a projektowaniem doświadczenia
(experience design) - znaczenie kryteriów pozafunkcjonalnych w projektowaniu interakcji
ƒ Doświadczenia użytkownika – emocje, motywacje, zaangażowanie
ƒ Projektowanie interakcji jako dyscyplina designu – status, proces, kompetencje projektantów
ƒ Metody projektowania interakcji – analiza wybranych metod
Celem szkolenia będzie wskazanie, iż perspektywa paradygmatu UX pociąga za sobą zmianę nie
tylko na poziomie wymogów i kryteriów oceny poszczególnych projektów/realizacji, ale także zakłada
zmianę rozumienia i organizacji procesu ich projektowania. Omówienie zasadniczych aspektów i
wymiarów owej reorientacji pozwoli uczestnikom skonfrontować postulaty projektowania
zorientowanego na doświadczenia użytkownika z własną praktyką projektowania i indywidualnym
doświadczeniem.
Trener: dr Marcin Składanek
Adiunkt w Zakładzie Mediów Elektronicznych, Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.
Jego zainteresowania badawcze obejmują projektowanie interakcji oraz teorię designu, grafikę i
animacje komputerową. Autor wielu publikacji z zakresu designu interaktywnego i sztuki
interaktywnej. Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem stron internetowych.
3
4 października, w godz. 13:00-17:00, Wydział Zarządzania UŁ, Matejki 22/26 Łódź, sala 111
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Fundusz zalążkowy StartMoney zarządzany przez Fundację oferuje kapitał
dla pomysłodawców oraz firm na realizację pomysłów biznesowych
ul. J. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4983, 635 4984, fax: 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl z www.startmoney.pl z e-mail: [email protected]
KRS: 0000283917 z REGON: 100383305 z NIP: 7251952859
CENTRUM INNOWACJI - AKCELERATOR TECHNOLOGII
FUNDACJA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY z Uniwersytetem Łódzkim
1.
Uczestnicy szkolenia uzyskają też informacje o możliwości współpracy firm z Uniwersytetem
Łódzkim - Zakładem Mediów Elektronicznych (w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej, pod
kierownictwem prof. Ryszarda W. Kluszczyńskiego), specjalizującym się tematyce „nowe media” cyberkultura, Internet, Web 2.0, VR, sztuka interaktywna, video art, gry komputerowe, design cyfrowy,
projektowanie interakcji, grafika i animacja komputerowa, publikowanie w Sieci, który zaprasza do
współpracy, oferując następujące możliwości:
1) zlecanie przez firmy konkretnych prac typu case study, analizy, testowanie technologii i weryfikacja
nowych rozwiązań multimedialnych i aplikacji, sprawdzenie użyteczności i poprawności działania
serwisów www itp. studentom pracującym pod opieką wykładowców, a także z kołom naukowym
2) współpraca ze studentami w ramach praktyk lub staży, możliwość wcześniejszego poznania
studentów w celu pozyskania pracowników
3) poprowadzenie przez przedstawicieli firm wykładu lub innych zajęć (prezentacja firmy i doświadczeń)
gościnnie dla studentów studiów 1 i 2 stopnia, w tym studiów podyplomowych „nowe media”
4) przygotowanie wspólnych projektów badawczych i/lub wdrożeniowych, ubieganie się o ich
dofinansowanie
5) uzyskanie pomocy doradczej od ekspertów z UŁ.
2.
Jednocześnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz osoby szukające środków na wdrożenie innowacji lub
pomysłu biznesowego, do rozważenia skorzystania z kapitału - to możliwości uzyskania od kilkuset
tysięcy złotych do kilku milionów - na wdrożenie pomysłu. Kapitał taki oferuje Fundacja Akcelerator
Technologii UŁ w ramach zarządzanego przez nas funduszu zalążkowego – informacje
www.startmoney.pl www.startmoney.pl
3.
Uczestnikom szkolenia Fundacja pomoże nawiązać kontakty międzynarodowe z
przedsiębiorstwami i instytucjami partnerskimi biorącymi udział w międzynarodowym projekcie
First Motion www.firstmotion.eu www.balticuniverse.com
ƒ To firmy z sektorów kreatywnych – media, film, web, komunikacja itp. z biznes parku Filmby
Aarhus w Danii. Zapraszamy do wybrania interesujących Państwa firm:
http://www.filmbyaarhus.dk/Virksomheder-389.aspx
http://www.northseascreen.eu/partners.cfm/p/5/partner/Filmby%20Aarhus
ƒ To również instytucje typu uczelnie, fundusze filmowe, inne instytucje miejskie lub regionalne ze Szwecji, Estonii, Niemiec, Norwegii, Łotwy, Danii). Zapraszamy do wybrania interesujących
Państwa instytucji z tych krajów, informacje na stronach projektu First Motion.
Strona
4
Projekt First Motion jest poświęcony rozwojowi przedsiębiorczości oraz otoczenia biznesowego w
dynamicznie rozwijających się tzw. sektorach kreatywnych - nowe media, audio-video, technologie
informatyczne - technologie mobilne, gry, oprogramowanie, aplikacje, produkcja filmowa. Uczestnicy
projektu śledzą najnowsze trendy w tych sektorach, identyfikują potrzeby firm i opracowują dla nich
praktyczne narzędzia rozwoju. Wiele utalentowanych przedsiębiorstw oraz osób wywodzi się z Łodzi i
regionu Łódzkiego i to m.in. do nich skierowane jest nasze zaproszenie do udziału w bezpłatnych
szkoleniach w dniach 2, 3 i 4 października 2012 oraz do skorzystania ze współpracy z Uniwersytetem
Łódzkim i naszą Fundacją.
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Fundusz zalążkowy StartMoney zarządzany przez Fundację oferuje kapitał
dla pomysłodawców oraz firm na realizację pomysłów biznesowych
ul. J. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4983, 635 4984, fax: 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl z www.startmoney.pl z e-mail: [email protected]
KRS: 0000283917 z REGON: 100383305 z NIP: 7251952859