– 1 –

Transkrypt

– 1 –
– 1 –
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury
w Kowalewie Pomorskim
w miesiącu listopadzie zaprasza:
10.11.2013r. godz. 18.00- wieczór melomana- koncert pt. „Błękitny Anioł” z udziałem artystów
sceny bydgoskiej
11.11.2013 r. – Obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości
W programie:
godz. 18.00 -Msza Św. w Intencji Miasta i Ojczyzny w Kościele Parafialnym p.w. Św.
Mikołaja w Kowalewie Pomorskim,
- po mszy przejście z udziałem orkiestry dętej OSP Wielkie Rychnowo pod Pomnik Ku Czci
Poległych, złożenie wiązanek kwiatów
- uroczysty koncert z udziałem artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu-Operetki Poznańskiej w
sali widowiskowej Domu Kultury (nieodpłatne wejściówki do odbioru w M-GOK- ilość miejsc
ograniczona)
21.11.2013r. godz. 17.00 – BIBLIO- WUTEZETKA
Barbara Niewidział
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
kierujemy słowa uznania za wysiłek i zaangażowanie
w wypełnianiu ważnej roli społecznej
na rzecz drugiego człowieka.
Życzymy siły oraz wytrwałości w niesieniu pomocy osobom
tej pomocy potrzebującym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
i pracownicy Urzędu Miejskiego
KOMITET RUSZA W TEREN
Prace nad nadaniem Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie (gm. Kowalewo Pomorskie) patrona nabierają
tempa. Patron został już wybrany. Uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice po długiej kampanii wybrali Janusza
Korczaka na swojego opiekuna. Wiemy już, że to imię szkoła otrzyma 1
czerwca 2014r. Obecnie Komitet Nadania Imienia pod przewodnictwem
dyrektor szkoły Elżbiety Arbart przystąpił do pozyskania środków finansowych
na ufundowanie sztandaru i pamiątkowej tablicy.
Na swoim posiedzeniu w dniu 4 października br. ustalono zespoły, które
będą zbierać środki we wsiach, z których dzieci uczęszczają do tej placówki:
Srebrniki, Mlewo, Mlewiec, Mariany, Wielkie Rychnowo, Borówno i Nowy
Dwór. Sztandar jak i drzewiec zostały już zamówione.
Obecny na posiedzeniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował
społecznikom za udział w projekcie. Podkreślał fakt zbierania wśród
społeczeństwa środków na sztandar jako akt woli uhonorowania szkoły i docenienie jej tradycji.
Wszystkie informacje o działaniach dot. patrona szkoły na stronie: http://sprychnowo.ovh.org/viewpage.php?
page_id=35
Karolina Kowalska
POGOTOWIE TELEFONICZNE
Urz ąd M iejs ki: 56 684- 10- 24; P oste rune k Poli cji: 56 682- 33- 10, 602- 661- 927; Straż Poż arna
GD: 56 683- 22- 45; ZUW Ostrow ite: 56 683- 62- 96, 663- 949- 960;
M GOK: 56 684- 11- 74; ZG KiM : 56 684- 15- 17; M GOPS: 56 684- 11- 30; G minna Spół ka Wodna:
56 684- 17- 39; Za kł ad Gaz ow nicz y: 56 621- 65- 80/81, 992; Energa Operator S.A. (pogotow ie
energ ety cz ne dla regionu K- w o): 56 659- 58- 35, z głasz ani e awari i: 24 365- 10- 10, 991.
Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53, współpracują pracownicy
Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres
[email protected]). Ogłoszenia przyjmowane są w M – GOK (cena 100 zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20 zł).
Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych. Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M – GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 290
egz. Numer zamknięto 20.10.2013 r.
http://mgok.kowalewopomorskie.pl
ISSN 1505 – 098X
– 2 –
– 3 –
XXI DIECEZJALNY FESTIWAL PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ
W dniu 19 października 2013 roku odbył się XXI Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. Patronat
honorowy nad Festiwalem objęli: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego oraz Biskup Diecezji Toruńskiej.
Tegoroczne motto „ W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II" zainspirowało młodych wykonawców do
poszukiwania odpowiedniego repertuaru i intensywnych przygotowań
do udziału w festiwalu.
Po mszy świętej w kościele parafialnym, uroczystego otwarcia
Festiwalu w sali widowiskowej M-GOK dokonali: Burmistrz Miasta
Kowalewa Pomorskiego p. Andrzej Grabowski, Ks. Kanonik Ryszard
Kobierowski, Dziekan Dekanatu Kowalewskiego oraz Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury p. Barbara Niewidział.
Komisja festiwalowa w składzie: Anna Maria Witkowska absolwentka Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego w
Sandomierzu oraz Wydziału Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w klasie organ, Roman Fieberg- kierownik Pracowni
Muzyki i Piosenki Wojewódzkiego Ośrodka Kultury I Sztuki „Stara
Ochronka" w Bydgoszczy oraz Jarosław Salej- akompaniator, kompozytor, aranżer, realizator dźwięku z Brodnicy
przyznali następujące miejsca i wyróżnienia:
GRAND PRIX FESTIWALU - Monika Kolasińska - Zławieś Mała
Kat. do 12 lat
I Wiktoria Bielawa - Brodnica
II Małgorzata Myszkowska - Toruń
III Laura Truszczyńska - Nowe Miasto Lubawskie
Kat. 13 - 15 lat
I Alicja Tarnowska - Czernikowo
II Karolina Zielińska - Kowalewo Pomorskie
III Julia Musiał - Jabłonowo Pomorskie
Wyróżnienie : Klaudia Kopczyńska - Lipno
Kat. 16 -21 lat
I Aleksandra Pryl
II Dominika Dreszler - Złąwieś Mała
II Joanna Kaczmarkiewicz - Czernikowo
III Wioleta Markowska - Czernikowo
Wyróżnienie: Aleksandra Palczak - Lipno
Kat. zespoły
III - Duet Marcelina i Marcel Rucińscy - Prątnica
Wyróżnienie: Grupa Wokalna Ladies - Toruń
Kwartet Wokalny - Jabłonowo Pomorskie
Weronika Krajnik , Martyna Nowak - ZS Brzozówka
Wyniki Festiwalu zostały przyjęte z wielkim
entuzjazmem, a laureaci zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.
Po przesłuchaniach konkursowych wystąpił Mateusz
Winnicki. Na scenie towarzyszyli mu Agata Michurska i
Szymon Michurski.
Mateusz jest wielokrotnym zwycięzcą i finalistą wielu konkursów, festiwali i przeglądów wokalnych.
Występował gościnnie podczas organizowanej po raz pierwszy w Kowalewie Pomorskim „Nocy Świętojańskiej".
Sponsorami nagród dla zwycięzców Festiwalu byli: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego, Ks. Kanonik
Ryszard Kobierowski, Firma PLASTICA Frydrychowo, F.H.U. MAL-PAK Leszek Mul, Klub Radnych NASZA
GMINA, p. Anna i Andrzej Grabowscy, p. Łucja Grabowska, p. Bernadeta Trejderowska, p. Zbigniew Kolasa
Kancelaria Prawnicza KRISLEX Bydgoszcz.
Festiwal co prawda mamy za sobą, ale wspomnienia po nim pozostaną w naszych głowach na długo.
Zawdzięczamy to nie tylko miłej i rodzinnej atmosferze jaka wytworzyła się podczas Festiwalu, ale również dzięki
naszym wspaniałym uczestnikom, których już dziś zapraszamy do udziału w XXII Diecezjalnym Festiwalu Pieśni i
Piosenki Religijnej w Kowalewie Pomorskim.
Ewa Dąbkowska
– 4 –
BUDŻETY SOŁECKIE NA ROK 2014.
Koniec sierpnia i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23
sołectw dzielą przyznane im na 2014r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina
Kowalewo Pomorskie już piąty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim. Prawidłowe wydatkowanie środków to
ministerialny bonus w postaci 20% wydatków. Za 2010 otrzymaliśmy nagrodę w wys. ponad 59tys.zł., która decyzją
burmistrza po konsultacjach z sołtysami i radnymi została przeznaczona w całości na remonty dróg wiejskich. Rok
2011 również służby ministra finansów oceniły pozytywnie przyznając nam środki w wys. 62tys.zł., które w całości
trafiły do sołectw, m.in. na utrzymanie dróg czy doposażenie i modernizację świetlic wiejskich.
Złożyliśmy do ministerstwa sprawozdanie za rok 2012. Budżet został zrealizowany w 100%. Ufam, że po
weryfikacji otrzymamy odpowiedni bonus. A na co zostanie przeznaczony tym razem?, Zobaczymy. Najpierw niech
środki te wpłyną na konto gminy, a później je będziemy dzielić. W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję sołtysom i
mieszkańcom za mobilizację i sprawną realizację budżetów. Nasze sprawozdania finansowe są przyjmowane bez
uwag. Oznacza to, że wszystkie uchwały zebrań wiejskich były podjęte i zrealizowane prawidłowo. Nowy fundusz
wymaga konkretnego zaplanowania każdego wydatku oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji– podkreśla
burmistrz Andrzej Grabowski - Przypomnijmy, że w temacie budżetów sołeckich byliśmy pionierami. Od kilkunastu
lat poszczególne sołectwa otrzymywały swoje pieniądze do dyspozycji. Było to 20% odpisu od podatku rolnego
płaconego przez rolników z danej wsi. Zebrania wiejskie uchwałą budżetową dzieliły środki, a sołtys z radą sołecką
realizował uchwałę i składał z niej sprawozdanie. Był to dobry pomysł. Mieszkańcy mogąc decydować o własnych
potrzebach i przeznaczać na nie konkretne pieniądze brali odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę i angażowali się
w życie wsi. Również ustawodawca zauważył, że taka forma dysponowania środkami jest bardzo dobra i dał
możliwość tworzenia rządowych budżetów sołeckich.
Teraz nadszedł czas, aby planować wydatki na rok 2014 i sołectwa obradują. Łączna pula do podziału to kwota
ponad 350tys.zł. Sołectwa otrzymały budżety w zależności od liczby mieszkańców. Najmniej liczne sołectwa –
Lipienica i Mariany- po 156 osób, dysponują kwotą po 10tys., natomiast największe – Wielka Łąka 763 osoby
dysponuje kwotą 27tys. Dla ciekawości w ubiegłym roku (stan na 31.06) najmniej liczne było sołectwo Lipienica
-151 osób, a w 2011 były to Mariany- 149 osób.
Korzystając z okazji dokonuje się również przesunięć w środkach
budżetowych roku bieżącego, gdyż po pół roku widać gdzie powstały
oszczędności (odśnieżanie, ogrzewanie), a na co zabrakło środków
(remonty, doposażenie obiektów wiejskich). A przecież, aby otrzymać
nagrodę wszystkie środki muszą być wydatkowane zgodnie z
uchwałami zebrań wiejskich.
30.09.13. sołectwo Wielkie Rychnowo jako ostatnie wśród 23 wsi
podzieliło budżet. W przyszłym roku będą dysponować kwotą 26tys.zł.
Ponad połowa z niej przeznaczona została na zakup kamienia
wapiennego. Nie zapomniano o strażakach, kolarzach i zabawach
integracyjnych. Sprawozdanie z wydarzeń jakie miały miejsce w tej wsi
od poprzedniego, budżetowego zebrania zajęło sołtysowi Zdzisławowi Czarnomskiemu aż 30 minut. Oprócz
inwestycji najważniejszym był Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Miasta, w którym brało udział 125 kolarzy z
różnych zakątków kraju. Zachęcał mieszkańców do aktywnego kibicowania. Organizator wyścigu, prezes UKS Sokół
Marian Krych podziękował sołectwu za pomoc w organizacji i wsparcie finansowe. Za współpracę podziękowała
również dyrektor szkoły Elżbieta Arbart.
W czasie dyskusji mieszkańcy ustalili kolejność dróg jakie powinny być modernizowane we wsi.
Zawnioskowano do radnego powiatowego o ułożenie chodnika i naprawę mostku w ich drodze. Zachęcali Burmistrza
do poczynienia zabiegów celem pozyskania kolejnych lamp hybrydowych. W ich wsi kilka się przyda.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał, że w Wielkim Rychnowie w minionym roku wykonano kilka
poważnych inwestycji z udziałem budżetu gminy. Ułożono kostkę polbrukową na drodze osiedlowej, strażakom
wybudowano kolejny garaż wraz z wieżą obserwacyjną, świetlica zyskała nowy dach. Na ukończeniu jest ułożenie
bieżni i modernizacja boiska. Wyposażono świetlicę wiejską w klimatyzację i wentylację, w zmywarkę
gastronomiczną, patelnię elektryczną, 130 krzeseł i 25 zestawów piknikowych. Lokalna jednostka świętowała 100lecie istnienia. W przyszłym roku samorząd będzie modernizował drogę W. Rychnowo- Nowy Dwór w kierunku
Kamionek.
27.09.13. zebranie odbyło się we wsi Chełmoniec. Sołtys Małgorzata Eliasz jednym tchem wymieniła sukcesy
jakie odniosło sołectwo w 2013r. Były one imponujące. W czasie Dożynek, gdzie Chełmoniec był współgospodarzem
wieś zdobyła nagrodę za I miejsce w kategorii wieńca dożynkowego oraz nagrodę publiczności za wieniec.
Zwyciężył także w turnieju sprawnościowym. Dzięki temu do budżetu wsi wpadło dodatkowe 1200zł. Nagrodę 500zł
przyniosło im III miejsce w konkursie Przywracamy urok naszej gminie”, gdzie odnowiono przydrożną figurkę.
Wypiękniała również świetlica wiejska. Samorząd gminy za kwotę 85tys.zł. przeprowadził szereg prac
modernizacyjnych: nowe posadzki, podwieszany sufit, instalacja elektryczna i cała instalacja grzewcza. Mieszkańcy
podkreślali, że jeszcze tylko docieplenie z nową elewacją budynku i już nie będą mieć żadnych więcej wniosków,
…… przynajmniej jeśli chodzi o świetlicę wiejską. Co innego lampy uliczne. Potrzeba im przynajmniej 3 sztuki.
– 5 –
Burmistrz Miasta kwiatami przekazanymi na ręce sołtys Małgorzaty Eliasz podziękował paniom za pomoc przy
organizacji obchodów 90-lecia jednostki OSP Chełmoniec. Było to wyjątkowe wydarzenie. Poprzedziła je pełna
mobilizacja wsi. Strażacy oraz aktywistki z tej wsi zadbali, aby wieś wypiękniała i godnie przyjęła gości. Do
podziękowań i gratulacji przyłączyła się radna Helena Zegarska.
W roku 2014 w Chełmońcu będą nowe chłodziarki i dodatkowa liczba krzeseł. Budżet w wysokości 12tys.400zł
podzielony został na najpilniejsze potrzeby wsi: utrzymanie przejezdności dróg i codzienne funkcjonowanie świetlicy
wiejskiej.
26.09.13. Kwota prawie 18tys.zł. to budżet na kolejny rok dla wsi Frydrychowo. Na zebraniu mieszkańcy
zabezpieczyli środki na wykonanie ogrodzenia wokół przydrożnej kapliczki. W tym roku odrestaurowanie miejsca
kultu maryjnego przyniosło im zwycięstwo w konkursie „Przywracamy urok naszej gminie”. Środki z nagrody
uzupełnione budżetem sołeckim pozwolą na wykonanie ozdobnego ogrodzenia.
Burmistrz Miasta podziękował mieszkańcom za dbanie o porządek wzdłuż rowów, chodników oraz przy wiatach
przystankowych.
Sołtys Roman Zieliński i mieszkańcy podziękowali za ustawienie lamp solarowych wzdłuż chodnika
Frydrychowo Napole. Wieś ta posiada w swoich zasobach dwie ścieżki rowerowe (wzdłuż drogi krajowej i drogi
wojewódzkiej) Obiekty te są oświetlone lampami hybrydowymi.
25.09.13. Mieszkańcy wsi Mlewo będą dysponować w 2014r. kwotą 15tys.600zł. W mijającym roku sołectwo w
czasie dożynek zgarnęło III nagrodę za wieniec dożynkowy, a kilka dni wcześniej I nagrodę w zawodach strzeleckich.
Jednostka strażacka otrzymała nowy wóz strażacki oraz nową drabinę.
Zabierając głos Burmistrz Miasta podziękował za sprzeciw jaki mieszkańcy wyrazili w spr. chęci właściciela
żwirowni do składowania tam odpadów. - Już w lutym tego roku kategorycznie negatywnie zaopiniowałem wniosek
przekazany przez starostwo powiatowe. Właściciel wyrobiska pożwirowego w Mlewie chciałby tam składować
odpady. Mogą być one dla nas niebezpieczne. – Mieszkańcy
jednogłośnie poparli te opinię i zawnioskowali, aby burmistrz przekazał
do starostwa, że tylko rolnicze zagospodarowanie piaskowni zyska ich
aprobatę. W przeciwnym wypadku będą ostro protestować.
W czasie ustalania podziału budżetu na rok 2014 tematem
najważniejszym dla mieszkańców były drogi. Dokończenie ich
remontów to priorytet.
Burmistrz podziękował dwójce mieszkańców, którzy wyłożyli z
własnych pieniędzy kwotę 64tys.zł, aby przyspieszyć remont drogi
gminnej prowadzącej do ich posesji. Natomiast sołtys Ryszard Lipiński
za ustawienie dwóch lamp solarowych przy przystankach
autobusowych.
24.09- mieszkańcy wsi Pruska Łąka mają do dyspozycji 18tys.zł. Sołtys Jerzy Orłowski dziękował
mieszkańcom za prace wykonane w czynie społecznym, m.in. pomalowanie wiaty przystankowej, zasypywanie dziur
i udział w akcji pomocy dla pokrzywdzonej rodziny z tej wsi. Sołectwo organizuje dzień dziecka, sylwestra, dzień
babci i dziadka, dzień kobiet, festyn wakacyjny.
Samorząd gminy wykonał w tym roku kilka poważnych inwestycji. Świetlica wiejska zyskała nową klimatyzację
i 5 lamp solarowych. Dwa punkty oświetleniowe ustawiono również przy przystankach.
Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta pochwali sołtysa i radę sołecką za bardzo dobre gospodarowanie świetlica
wiejską, która cieszy się dużą popularnością nie tylko w naszej gminie. Pochwały tradycyjnie usłyszał
przewodniczący komisji rewizyjnej Tadeusz Górny, którego sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej było
bardzo precyzyjne i wszechstronne.
23.09- W Elzanowie sołtys Gabriel Gimiński i mieszkańcy z kwoty 13tys.zł. zabezpieczyli środki na remont
dróg i utrzymanie chodnika. W minionym roku w sołectwie samorząd wykonał poważną inwestycję jaką była
modernizacja drogi Elzanowo- Mariany. Samorząd postawił również 4 lampy solarowe przy zjazdach z dróg
krajowych na drogi gminne.
Obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za dbanie o należyty
wygląd i przejezdność chodnika. Figurka w centrum wsi jest wizytówką Elzanowa i powinna być otoczona należytą
troską.
20.09.13- mieszkańcy wsi Chełmonie podzielili sprawnie kwotę 14.277zł. Największy procent przeznaczono na
drogę w kierunku Franksztyna. Jest to już druga w kolejności droga jaką mieszkańcy przyjęli uchwałą do remontu.
Sołtys Piotr Bender podkreślał, że dopóki nie zakończony będzie proces regulacji granic tej drogi nie rozpocznie się
jej modernizacja. Trzeba wiedzieć, gdzie układać kamień. W zebraniu, na zaproszenie sołtysa, uczestniczyli
mieszkańcy wsi Franksztyn (gm. Ciechocin). Ich dzieci uczęszczają do kowalewskiej placówki i droga dojazdowa dla
nich to priorytet.
Uczestnicy zebrania podziękowali burmistrzowi za ustawienie lamy solarowej przy przystanku na Marchewce.
Ubolewali na brak chodniku przy drodze powiatowej od krzyżówek do kościoła, który jest popularnym miejscem
kultu religijnego, gdzie ściągają pielgrzymki z całej Polski.
Burmistrz Miasta zapewnił, że nadal podtrzymuje swoją deklarację partycypowania w kosztach budowy
– 6 –
chodnika. Nie jest to droga gminna, ale może liczyć na 50% dofinansowanie.
Mieszkańcy wsi: nadleśniczy nadleśnictwa Łęga Michał Klafczyński oraz członek straży rybackiej koła
wędkarskiego Józef Chromczak zaapelowali o pomoc w utrzymaniu porządku, o nie podrzucanie śmieci do rowów i
lasu. Przecież ktoś to musi sprzątnąć, aby nie powstało zagrożenie epidemiologiczne. Zmiany w ustawie śmieciowej
powinny wyeliminować proceder podrzucania śmieci, ale niestety zjawisko nasila się. Bardzo trudno to wyjaśnić.
18.09.13- wieś Lipienica dysponuje budżetem w wysokości 10tys.zł. Jest to najmniejsza wieś w gminie, ale
bardzo prężna. Tylko w mijającym roku zorganizowano Dzień Kobiet, grill na rozpoczęcie roku i przystąpiono do
modernizacji boiska wiejskiego. Wszystko dzięki dobrej współpracy rady sołeckiej ze strażakami.
Burmistrz Miasta pochwalił sołectwo za bardzo dobrą gospodarkę odśnieżania dróg. W gminnym rankingu
kilometr odśnieżonej drogi kosztował w Lipienicy 105zł, średnia w gminie za 1 kilometr wyniosła 330zł, a były
sołectwa których odśnieżanie kosztowało 840zł na kilometr.
17.09.13- mieszkańcy wsi Kiełpiny dysponują kwotą 13tys.zł. W przyszłym roku planują zakup chłodni do
świetlicy i zjeżdżalni dla dzieci do wsi Dylewo. Nadal z utęsknieniem wyczekują obiecanej trzy lata temu inwestycji
jaką jest modernizacja drogi powiatowej wraz z chodnikiem. Burmistrz Miasta poinformował, że podtrzymuje swoją
deklarację dołożenia powiatowi 50% do tej inwestycji.
Mieszkańcy podziękowali Burmistrzowi za ustawienie lamp solarowych przy przystankach autobusowych i
poprosili o więcej.
Burmistrz Miasta przybliżył zebranym informację na temat modernizacji strzelnicy zlokalizowanej właśnie w
Kiełpinach. Po przebrnięciu przez problemy jakie napiętrzyło starostwo powiatowe, mamy już podpisaną umowę na
dofinansowanie ze środków unijnych i wiosną rusza prace modernizacyjne.
17.09.13- mieszkańcy wsi Pluskowęsy sprawnie podzielili kwotę 17tys.zł. W duże mierze trafi on na drogi.
Największą bolączką jest problem z podorywaniem dróg. Są one nieprzejezdne, nie można wywozić płodów rolnych.
Burmistrz Miasta podziękował aktywistkom z tej wsi, które działając w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju
KGW Pluskowęsy aktywnie udzielają się biorąc udział w imprezach gminnych. Serwowały smaczne posiłki w czasie
dożynek gminnych jak i w trakcie Festynu Jesiennego zorganizowanego
w ramach Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy. Klopsy z
ziemniaków z sosem grzybowym miały największe wzięcie.
Mieszkańcy samodzielnie ułożyli także chodnik wokół kościoła. Do
podziękowań przyłączyła się dyrektor szkoły podstawowej w
Pluskowęsach Renata Kałuża, z którą rada sołecka i panie ze
stowarzyszenia silnie współpracują.
Sołtys Katarzyna Jaguś podziękowała mieszkańcom za wkład w
uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu wokół stawu, wsparcie turnieju
GOL, odnowienie wiat przystankowych, zajęcie III miejsca w turnieju
piłkarskim i przygotowanie wieńca dożynkowego.
16.09.13- w czasie zebrania mieszkańcy wsi Srebrniki
podziękowali za lampy solarowe przy przystankach autobusowych oraz
za umorzenie 50% należności za odśnieżanie. Dużo czasu poświęcili tematowi wiat przystankowych. Problemem jest
również brak miejsca pod wiatę. Teren wokół przystanków należy do osób prywatnych. Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski wyjaśnił zasady finansowania budowy wiat (50% budżet gminy, a 50% budżet sołectwa) i zachęcił do
rozmów z właścicielami pól.
Budżet wsi wzrósł o 1000zł. i na rok przyszły wyniesie 13800zł. Sołectwo przygotowuje się do poważnej
inwestycji jaką jest modernizacją asfaltem drogi na Lądy. Istnieje tam również potrzeba przeprowadzenia prac
pielęgnacyjnych drzew i wyznaczenia granic działki na której zlokalizowana jest droga. Burmistrz Miasta
podziękował mieszkańcom za współ organizację z Marianami i Mlewem dożynek parafialnych.
13.09.13- na zebraniu w Napolu były podziękowania dla burmistrza za ustawienie 48 lamp hybrydowych
wzdłuż ścieżki rowerowej Napole- Frydrychowo i oczywiście wnioski o kolejne lampy. Kwiatami podziękowano
również dotychczasowej opiekunce Irenie Wróblewskiej, która swoje obowiązki przekazała koleżance Beacie
Nowodworskiej. W budżecie sołeckim na 2014r. mieszkańcy zapewnili środki na spłatę zadłużenia sołectwa, które
wynosi jeszcze 10tys.zł. Samorząd gminy skredytował wieś na zakup kamienia na profilowanie drogi BorekPodborek, która była dwa lata temu modernizowana.
Mieszkańcy podjęli również decyzję o konieczności sprzedaży 5 maszyn rolniczych, które są własnością wsi.
12.09.13- mieszkańcy wsi Sierakowo w czasie zebrania odśpiewali swojemu sołtysowi Lubomirowi
Zglińskiemu sto lat z okazji 75 urodzin. Kwiaty za współpracę w minionym roku otrzymała również opiekunka
sołectwa Agnieszka Wiewiór. Obecnie trwa remont zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej. Łączny koszt 32tys.zł.
został skredytowany przez budżet gminy i będzie w przeszłości poniesiony w całości przez sołectwo z dochodów
jakie przynosić będzie obiekt.
Burmistrz Miasta podziękował paniom z KGW Sierakowo za współpracę z radą sołecką i strażakami przy
organizacji zabawy sylwestrowej, mikołajkowej, dnia kobiet, festynu na powitanie lata, czy warsztatów
świetlicowych dla mieszkańców. Pochwalił wygląd terenu wokół budynku świetlicy i zachęcił do udziału w
konkursach.
– 7 –
12.09.13. sołectwo Mariany w minionym roku wspólnie z samorządem gminy zmodernizowało wieżę strażacką
oraz drogę Mariany- Elzanowo, zaś na rok 2014 planuje przebudowę sali świetlicy wiejskiej. Planując budżet
sołectwo przygotowuje się również do przyszłorocznej inwestycji jaką będzie przebudowa drogi gminnej MarianyWielkie Rychnowo, która łącznie liczy 2,2km.
Burmistrz Miasta podziękował za organizację dożynek parafialnych oraz gwiazdki.
10.09.13- podsumowując mijający rok sołtys wsi Borówno Piotr Strzelecki podziękował za pomoc w
organizacji sylwestra pod gołym niebem, zabawy karnawałowej, dnia dziecka i dożynek wiejskich połączonych z
odbiorem zmodernizowanych dwóch dróg.
W minionym roku samorząd gminy zmodernizował dwie drogi za łączny koszt prawie 1mln.200tys.zł. Burmistrz
Miasta przybliżył uczestnikom spotkania zasady stawiania lamp hybrydowych. Życzył, aby największe marzenie
Borówian- chodnik wzdłuż drogi powiatowej, się spełniło. Zapewnił, że podtrzymuje swoją deklarację 50%
dofinansowania całej inwestycji.
09.09.13. Mieszkańcy wsi Mlewiec spotkali się po raz pierwszy w zmodernizowanym obiekcie. Uroczyste jego
otwarcie, połączone z dożynkami parafialnymi zaplanowano na 2014r. Już teraz mieszkańcy mieli wiele pomysłów
jak jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać obiekt. Sołtys Jerzy Śliwka wspólnie z radą sołecka zaproponowali
podział przyszłorocznego budżetu, który został przyjęty bez uwag. Uczestniczący w zebraniu Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski poparł apel sołtysa o większe angażowanie się mieszkańców w organizację imprez sołeckich. Remont pochłonął kwotę 199tys.zł. Mam nadzieje, że obiekt będzie mocno wykorzystany. Życzę, aby na długo służył
mieszkańcom- podkreślał na zebraniu Burmistrz Miasta
06.09.13- sołectwo Wielka Łąka to najliczniejsza wieś, przez co ma największy budżet. Kwotę 27tys.zł.
mieszkańcy podzielili sprawiedliwie według potrzeb. Dostanie środki i szkoła i klub sportowy i starczy na wspólne
festyny. Największa pula zabezpieczona została na wyprofilowanie drogi Wielka Łąka- Szewa, która to będzie w
przyszłym roku modernizowana. Największa bolączka dla mieszkańców jest stan dróg powiatowych i brak przy tych
drogach chodników. Ich stan od 2010r. jest bardzo zły, a zmian na lepsze nie widać. Burmistrz Miasta zachęcił do
korzystania z Orlika oraz z Centrum Rekreacji i Sportu. Jesteśmy zbyt małą gminą, aby w każdej wsi powstały duże
obiekty sportowe. Wielka Łąka ma plac zabaw, boisko trawiaste, kompleks Orlik (boisko do siatkówki i boisko do
piłki nożnej) i budowa kolejnych obiektów musi być bardzo przemyślana.
05.09.13- wieś Nowy Dwór sprawnie podzieliła kwotę 12tys.600zł. na najpilniejsze potrzeby. Burmistrz Miasta
otrzymał kwiaty i podziękowania za uhonorowanie sołectwa i wystąpienie do Ministra Rolnictwa o medale Zasłużony
Dla Rolnictwa. Odznaczenia te otrzymali: Zbigniew Derewecki i Mirosław Kwaśniewski. Sołtys Zofia Turowska
wspólnie z Burmistrzem Miasta apelowali o nie podorywanie dróg gminnych. Dużym problemem mieszkańców są
zbyt szybko jadące pojazdy wywożące urobek z kopalń kruszywa. Jest nie tylko hałas, ale i kurzawa.
05.09.13- mieszkańcy Szychowa kwiatami podziękowali burmistrzowi za ustawienie lamp hybrydowych wzdłuż
ścieżki pieszo-rowerowej Kowalewo- Szychowo. Wieś dysponuje na rok 2014 kwotą 12tyszł. Sołectwo przystępuje
do odkładania środków finansowych na wyprofilowanie drogi Szychowo- Mariany, która czeka na destruktowanie.
Sołtys Kazimierz Kropkowski podziękował za pomoc w upiększaniu wsi. Burmistrz jak i sołtys zaapelowali o pomoc
w namierzeniu osoby która od lat celowo niszczy wiejską gablotę.
04.09.13. sołectwo Bielsk największe środki z budżetu, który wyniesie prawie 16tys.zł., przekazały na
modernizacje drogi w kierunku Chełmońca, która to jest na trzecim miejscu do asfaltowania. Sołectwo musi
zabezpieczyć kamień na profilowanie. W mijającym roku sołectwo zajęło III w konkursie wieńców dożynkowych
oraz III miejsce w turnieju sprawnościowym sołectw. Samorząd gminy postawił wzdłuż chodnika 15 lamp
hybrydowych.
Burmistrz Miasta zachęcał mieszkańców do organizacji soleckich imprez i udziału w konkursach.
30.08.13- Mieszkańcy wsi Zapluskowęsy przyjęli bez uwag sprawozdanie sołtysa Jana Trzcińskiego z budżetu
za rok 2012 oraz za rok mijający. Przynależną im na rok 2014 kwotę w wys. 11.241zł. praktycznie w całości
zamierzają przeznaczyć na utrzymanie dróg sołeckich. Rodzice złożyli na ręce Burmistrza miasta podziękowania za
pomoc w zorganizowaniu wspólnego dowozu dzieci do szkół. Solennie obiecali, że nikt nie wycofa się z
partycypowaniu w dowozie, gdyż misternie dopracowany system nie zbilansuje się, a samorząd nie może finansować
osób nieuprawnionych.
30.08.13- Piątkowo w przyszłym roku dysponować będzie kwotą 13.209zł. Oprócz dbałości o drogi mieszkańcy
planują również dokończyć wykonanie zieleńców w centrum wsi. Powstanie urokliwy deptak. Niestety nie każdy
docenia ich pracę. Mieszkańcy skarżą się na kłopotliwych kierowców samochodów osobowych, którzy rozwijają tam
nadmierną prędkość, nie zważając na spowalniacze i znaki.
Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta pogratulował sołtys Marylenie Lewandowskiej i mieszkańcom zapału w
odnawianiu lokalnej figurki. Przybliżył zasady modernizacji dróg wiejskich destruktem i stawiania lamp solarowych.
Jako pierwsze swoje zebranie odbyło w dniu 27.08.13 sołectwo Kowalewo Pomorskie. Obejmuje ono teren
obwarzankowy miasta, skupiając rolników znajdujących się w jego obrębie administracyjnym. Frekwencja wyniosła
10%. Na zebraniu sołtys Adam Arbart podkreślił, że 20-tysięczny budżet jest dotychczas największy jakim
dysponowało sołectwo, przypominając, że jeszcze kilka lat temu sołectwo dzieliło kwotę 3tys.zł. Podsumowując rok
2012 oraz minione pół roku mieszkańcy podziękowali Burmistrzowi Miasta za przeprowadzoną w sołectwie
inwestycję modernizacji asfaltem nawierzchni ul. Kościuszki. I etap o długości 600mb zakończono, II etap 500mb
– 8 –
wykonany będzie w 2014r. Sołectwo partycypowało w kosztach remontu drogi przekazując środki na zakup 500t.
kamienia na podbudowę. W podziękowaniu mieszkanka Felicja Rzymkowska napisała okazjonalny wiersz, który
przekazała na ręce Burmistrza jak i sołtysa. Dodatkowo Burmistrz otrzymał od pani Felicji ręcznie wykonany bukiet
kwiatów w podziękowaniu za złożony do Ministerstwa Rolnictwa wniosek o przyznanie jej Medalu zasłużony dla
Rolnictwa. Odznaczenie zostało wręczone pani Felicji dwa dni wcześniej w czasie Dożynek Gminnych.
Burmistrz Miasta pogratulował sołectwu sukcesów sportowych, gdzie drużyna zajęła pierwsze miejsce w
halowym turnieju piłki nożnej jak i pierwsze w turnieju piłki nożnej na Orliku oraz sukcesów artystycznych, gdzie
sołectwo zajęło I miejsce w kategorii dekoracja dożynkowa. Sołectwo jest przykładem dobrego gospodarowania
budżetem. Ustalona kilka lat temu hierarchia naprawy dróg zaowocowała trwałym utwardzeniem ul. Drzymały,
Młyńskiej, Konopnickiej, a teraz Kościuszki, Sołectwo ma do utwardzenia jeszcze ul. Mikołaja z Ryńska oraz
utrzymania krótki odcinek ul. Gł. Dworzec.
Karolina Kowalska
ŚWIATOWE PRZEBOJE
W dniu 6 października 2013roku w Sali M-GOK w Kowalewie Pomorskim odbył się kolejny koncert z
udziałem artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu. Koncert pt. „Światowe przeboje" przyciągnął dużą rzeszę
melomanów i nie tylko. Bilety sprzedawano miesiąc przed koncertem.
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie takimi koncertami władze
gminy po raz kolejny dofinansowały występ profesjonalnych artystów.
Na scenie kowalewskiej wystąpiło 4 solistów Operetki Poznańskiej.
Artyści zaprezentowali przeboje światowe bardziej i mniej znane, jak
np. : „O Sole Mio" E.Di Cupa; „Przetańczyć całą noc" F. Loevea;
„"Nie czekaj mnie w Argentynie" A.L. Webbera; „ Gdybym był
bogaczem"J.Bocka; „Tytanic" J.Honera; „Granada" A. Lary ,
„Ewergreen"P. Williamsa ; „Amigos Para Siempre" E. L.Webbera. 90minutowy koncert bardzo podobał się licznie zgromadzonej
publiczności , która prosząc o bisy nagrodziła artystów gromkimi
oklaskami. Dzięki pomocy finansowej władz gminy ceny biletów są
niewysokie (15 zł. od osoby), pozwala to również na skorzystanie z takiej propozycji kulturalnej osobom mniej
sytuowanym, których nie stać byłoby na wyjazd do teatru czy opery. Myślimy, że forma organizacji tego typu
rozrywki się już przyjęła i postaramy się dalej kontynuować tego typy przedsięwzięcie.
Już teraz zapraszamy na następny koncert pt. „Błękitny Anioł" w dniu 10 listopada 2013 roku o godz.
18.00 (cena biletu:15 zł.- przedsprzedaż biletów od dnia 16.10.2013r.w M-GOK )
Barbara Niewidział
MÓWIĆ O PROBLEMACH I WSPÓŁPRACOWAĆ.
Komenda Powiatowa Policji w Golubiu Dobrzyniu rozpoczęła realizacje projektu „Bezpieczny powiatbezpieczni mieszkańcy”. Zainaugurowała go debata społeczna przy udziale samorządowców i służb mundurowych:
policji i straży pożarnej, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo powiatu. Gminę Kowalewo Pomorskie
reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski.
Samorządowcy podkreślali potrzebę tego typu spotkań. Ubolewali, że z zaproszeń nie skorzystali zarządcy
poszczególnych dróg, bo od ich jakości zależy bezpieczeństwo kierowców i
pieszych.
Debata miała miejsce 27 września br. Komendant policji mł. insp.
Wojciech Machelski wraz z współpracownikami przedstawił dane statystyczne
dotyczące zagrożeń, przestępczości, wykrywalności i zapobiegania. Analizując
przedstawione dane statystyczne można było stwierdzić, że z roku na rok
przestępczość wzrasta, ale również wzrasta jej wykrywalność. Rok 2013,
patrząc na okres styczeń- sierpień, nie będzie lepszy. Skraca się systematycznie
czas reakcji policji od zgłoszenia do przybycia na miejsce przestępstwa. Na
obszarach miejskich wynosi on już tylko 3 minuty 40 sekund, a na wiejskich 5
minut.40sekund. Spada liczba wypadów drogowych, lecz wzrasta liczba ofiar śmiertelnych. Dane pokazują, że
najwięcej kolizji w ruchu drogowym nie powodują młodzi ludzie w szybkich samochodach, ale statystycznych 50latek w statystycznym (mocno używanym) samochodzie. Spada liczba osób zatrzymanych w czasie prowadzenia
pod wpływem alkoholu. Czy kierowcy mniej piją, czy jest mniej wykrytych przypadków?. O tym nie wiemy.
Dla terenów miejskich największą zmorą są rozboje, zaś dla terenów wiejskich kradzieże. W Kowalewie
Pomorski, jak i w Golubiu najwięcej przestępstw dokonali przejezdni, na innych obszarach sprawcami byli częściej
lokalne gwiazdy. Z wstępnych danych wynika jednak, że mieszkańcy powiatu czują się bezpieczniej. Czy tak jest
rzeczywiście? Zapewne na to pytanie odpowiedzą już lokalne debaty.
Kolejne debaty odbywać się będą już w poszczególnych samorządach gminnych.
Karolina Kowalska
– 9 –
BURMISTRZOWIE O EKOLOGII I PRZYSZŁOŚCI REGIONU.
Kolejne posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko- Pomorskiego poświęcone było przede
wszystkim dwóm tematom: gospodarce odpadowej (kanalizacja i śmieci) oraz Kontraktowi Terytorialnemu.
W obradach w dniu 3 października br. włodarze pod przewodnictwem Przewodniczącego Konwentu Andrzeja
Grabowskiego Burmistrza Kowalewa Pomorskiego oprócz prelegentów z urzędu marszałkowskiego gościli
Marszałka Piotra Całbeckiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Ryszarda Bober, Przewodniczącą Sejmikowej
Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Silwanę Oczkowską i zastępcę dyrektora
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Małgorzatę Rybak.
Dyrektor marszałkowskiego departamentu Ochrony Środowiska Małgorzata Walter omówiła zmiany jakie
muszą być wdrożone przez samorządy do końca 2014r., aby spełnić unijne wymagania w temacie instalacji
kanalizacyjnej. Podsumowano również pierwsze miesiące wdrażania reformy ustawy śmieciowej. Tematyka
kanalizacji wywołała gorącą dyskusję, która dotyczyła przede
wszystkim środków finansowych na wprowadzenie koniecznych
zmian. Samorządy nie są w stanie samemu sprostać restrykcyjnym
wymaganiom skanalizowania centrów miast czy modernizacji
oczyszczalni. Burmistrzowie podzielili się swoimi doświadczeniami w
temacie odbioru śmieci. Zebrane uwagi przekazane zostaną na
Konwencie Marszałków.
Konsultacje w spr. Kontraktu Terytorialnego przeprowadzili
przedstawiciele Departamentu Planowania Regionalnego: dyrektor
Rafał Pietrucień wraz z zastępcami – Małgorzatą Wiśniewską i
Andrzejem Potoczkiem.
Kontrakt Terytorialny to jeden z najważniejszych dokumentów na
lata 2014-2020. Jest to umowa zawierana pomiędzy rządem, a samorządem województwa, której przedmiotem
będą wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji interwencji, konkretne
przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju określonego w niej terytorium oraz sposób
ich koordynacji. Ustalenia poczynione w toku negocjacji kontraktu terytorialnego, w odniesieniu do części
współfinansowanej ze środków UE, znajdą swoje odzwierciedlenie w zapisach poszczególnych programów
operacyjnych zarówno krajowych, jak i regionalnych, wykorzystywanych jako źródła finansowania uzgodnień
kontraktowych. Wśród dwunastu priorytetów jakie zawiera nasz Kontrakt samorządowców interesowała przede
wszystkim infrastruktura drogowa.
Wśród zadań ujętych jako konieczne dla regionu jest budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego. Cieszę się, że
zadanie to zyskało uznanie i potrzebę jej powstanie widać również na szczeblach urzędu marszałkowskiego. Liczę,
że wspólne zabiegi przybliżą moment jej powstania- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej GrabowskiJednocześnie bardzo dziękuje panu marszałkowi za udostępnienie sali do odbycia zebrania.
Wśród innych tematów nad jakimi pochylili się samorządowcy były planowane zmiany w prawie wodnym,
nowa perspektywa dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy umorzenia z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Członkowie Konwentu postanowili zwołać na 18 października br. kolejne posiedzenie poświęcone jedynie
pracom nad Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Kujawsko- Pomorskiego.
Karolina Kowalska.
BURMISTRZOWIE NAD PRZYSZŁOŚCIĄ SWOICH SAMORZĄDÓW.
Założeniom Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poświęcone było drugie w tym miesiącu
posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przypomnijmy, że w czasie swoich
wcześniejszych obrad w dniu 3 października samorządowcy stwierdzili konieczność poświęcenia tematowi RPO
samodzielnego posiedzenia.
Takie spotkanie odbyło się 18 października br. w gościnnym
Ciechocinku.
Temat
zreferowali
przedstawiciele
urzędu
marszałkowskiego - Monika Walecka Gołasz (zastępca dyrektora
Departamentu Zarządzania Projektami i Funduszami Unijnymi),
Andrzej Potoczek (zastępca dyrektora Departamentu Planowania) oraz
Ryszard Bober- wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
Samorządowcy podkreślali, że strategia województwa, która lada
chwila będzie uchwalona to wizja na najbliższe siedem lat. Kto się
wpisze w ten plan zależeć będzie od zapisów w Regionalnym
Programie Operacyjnym, który określa szczegółowe priorytety i pola
które będą się szybciej rozwijać dzięki środkom unijnym. Według założeń najważniejszy dla naszego województwa
będzie rozwój potencjału gospodarczego oraz inicjatywy oddolne. Każdy region i samorząd będzie musiał posiadać
własną strategię, aby pokazać jasno cele i kierunki rozwoju. Duży nacisk będzie położony na pobudzenie
– 10 –
aktywności Lokalnych Grup Działania.
W swoim stanowisku członkowie Konwentu Burmistrzów jednogłośnie zaapelowali o możliwie największe
skupienie środków unijnych na działania z których mniejsze samorządy będą mogły je pozyskać.
Karolina Kowalska
BYĆ PRZYGOTOWANYM NA NAJGORSZE
Pożar spowodowany atakiem grupy dywersyjnej, który doprowadził do rozszczelnienia instalacji gazowej oraz
niebezpieczny ładunek podłożony przez bioterrorystów pod instalację w kowalewskiej firmie Plastica postawił
pewnego słonecznego dnia na nogi wszystkie służby powiatowe.
W dniu 4 października br. od godziny 10.00 instytucje odpowiedzialne za obronę cywilną walczyły nie tylko
o bezpieczeństwo załogi pracujące w podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i mieszkańców
Kowalewa, ale i całego powiatu. Atak bioterrorystów mógłby spowodować niepowetowane skutki, odczuwalne
przez lata. Przybyli strażacy zawodowi i druhowie ochotnicy z
jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa
Gaśniczego, policja, pogotowie, SANEPID, nadzór budowlany, lekarz
weterynarii oraz zespoły zarządzania kryzysowego ze wszystkich
samorządów.
W akcji gaszenia pożaru magazynu, gdzie podłożono materiał
wybuchowy uczestniczyła m.in. jednostka OSP Wielkie Rychnowo,
która sprawnie odnalazła poszkodowanych i przekazała ich służbom
medycznym. Kolejne jednostka zasłoną wodną zabezpieczyła teren
przed
ewentualnym
wybuchem
instalacji
gazowej
i
rozprzestrzenieniem się ognia. Saperzy sprawnie rozbroili ładunek
wybuchowy. Zagrożenie spowodowało konieczność ewakuacji załogi
Plasticy i sąsiednich firm.
Na szczęście były to tylko powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA- 13. Bardzo realistyczne i
sprawnie zorganizowane, dzięki współpracy samorządów z firmą Plastica, miały na celu praktyczne zastosowanie
procedur kryzysowych. Działaniom przyglądali się decydenci: władze starostwa i wszystkich samorządów w tym
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, komendanci policji, straży pożarnej, pracownicy odpowiedzialni za
zarządzanie kryzysowe w gminach oraz prokurent firmy Plastica Roman Grzymowicz.
Podsumowując akcję podkreślano, że działalność Powiatowego jak i Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Kowalewie Pomorskim nie budziły zastrzeżeń. Były zrealizowane sprawnie i przy zachowaniu
odpowiednich reżimów czasowych, wynikających z sytuacji i zagrożeń.
Samorząd gminy Kowalewo bardzo poważnie traktuje działalność związaną z obroną cywilną czy zarządzaniem
kryzysowym. Często organizujemy Akcję Kurierską i Stały Dyżur, aby przećwiczyć swoją gotowość i przygotowanie
na wypadek realnego zagrożenia. Jesteśmy narażeni nie tylko na atak obcego państwa. Grożą nam anomalia
pogodowe (huragany, powodzie, śnieżyce), katastrofy spowodowane np. wyciekiem gazu, paliwa czy substancji
chemicznych czy nawet atak hakerów. Dziękuję pracownikom urzędu (p. Bożena Kliber i p. Jolanta Jakubiak), które
dbają o to, abyśmy mogli spać spokojnie. – podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska.
CO TAM W GMINIE PISZCZY
Redakcja Radia PiK realizowała w dniu 9 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie kolejny odcinek
programu „Co tam w gminie piszczy”. Program ten składa się z dwóch części. Porusza temat środków unijnych
ściągniętych przez samorząd oraz podsumowanie minionych 13 lat. Czemu właśnie trzynaście?. W roku 2000
(milenijnym) odbył się I cykl programów „Co tam w gminie piszczy”,
a teraz redakcja postanowiła sprawdzić co od tego czasu się zmieniło i
jak rozwiązano poruszane wówczas problemy.
W temacie środków unijnych mieliśmy wyśmienitą okazje
pochwalić się inwestycjami, które powstały przy współudziale
środków unijnych. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oprowadził
redaktor Ewę Dąbską po terenie Centrum Rekreacji i Sportu, pokazał
budującą się pływalnię i halę sportową. Dyrekcja gimnazjum
pochwaliła się salą teatralną, telewizją i salą poznawania świata. Na
terenach wiejskich pokazano drogi wykonane z destruktu, chodnik
wraz z lampami hybrydowymi w Bielsku oraz świetlicę wiejską w
Pruskiej Łące. Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
pochwaliła się Domem Kultury, który dzięki modernizacji rozkwitł, a
nawet otrzymał ministerialny tytuł Modernizacja Roku 2007. Uczestnicy ogniska muzycznego oraz plastycznego
pochwalili się swoimi umiejętnościami.
Cofając się do problemów poruszanych w 2000r. Burmistrz nadal podtrzymywał, że największą dla nas
– 11 –
bolączką jest natężenie tranzytu przez miasto czyli potrzeba budowy obwodnicy.
Tematami, jakie dokuczały naszym mieszkańcom, a poruszanymi na łamach radia PIK w 2000r. były kłopoty
hodowców drobiu oraz mieszkańców wsi Mlewiec z wylewającym jeziorem.
Po 13 latach drobiarzom nadal jest trudno. W ich imieniu Krzysztof Kin podkreślał, że najpilniejszym
problemem do rozwiązania jest potrzeba wprowadzenia systemu informacji konsumentów. Kupujący przy sklepowej
ladzie powinien wiedzieć skąd mięso pochodzi. Czy jest to polski chów czy import z krajów azjatyckich lub z
Ameryki Południowej.
W Mlewcu jezioro mlewieckie już nie sprawia tylu kłopotów. Prace melioracyjne spowodowały uregulowanie
wysokości lustra wody i mieszkańcy mogą spać spokojnie. Jak zapewniał sołtys wsi Mlewiec Jerzy Śliwka sołectwo
się aktywuje, a mieszkańcy współpracują przy organizacji imprez integracyjnych. Modernizacja świetlicy przy
udziale środków unijnych jeszcze ten proces wspomaga.
Karolina Kowalska
CZY CZUJEMY SIĘ W KOWALEWIE POMORSKIM BEZPIECZNIE?.
Na takie pytanie mieli możliwość odpowiedzieć sobie i organizatorom uczestnicy debaty społecznej, która
odbyła się 17 października br. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury. Cieszyła się ona bardzo dużym
zainteresowaniem. Przybyło ok. 130 osób. Golubsko-dobrzyńscy policjanci wspólnie z Burmistrzem Miasta
Kowalewa Pomorskiego poprosili mieszkańców o podzielenie się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami.
Po przedstawieniu i przywitaniu zaproszonych gości przez
organizatorów, Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu
mł.insp. Wojciech Machelski przedstawił prezentację multimedialną
dotyczącą bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,
w której były zawarte dane statystyczne dotyczące przestępczości.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przedstawił działanie samorządu
mające na celu zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpiecznej egzystencji.
O bezpieczeństwie możemy mówić na kilkunastu polach. To troska o
użytkowników dróg- pieszych i kierowców poprzez budowę i modernizację
jezdni, ścieżek rowerowych i chodników. Poprzez stawianie wiat
przystankowych, lamp i odpowiednich oznakowań. Bezpieczeństwo to
również profilaktyka przeciw alkoholowa, narkotykowa czy przemocy w rodzinie. To troska o uczniów
przebywających w szkołach i na obiektach sportowych, o dzieci poprzez świetlicę socjoterapeutyczną, bezdomnych
poprzez noclegownię. Przy realizacji tych zadań samorząd ściśle współpracuje z zarządcami dróg, policją, strażami
pożarnymi i instytucjami opieki społecznej. – podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- największe nasze
wysiłki są skierowane na budowę obwodnicy miasta. Wiemy, że jej budowa ujęta jest w projekcie Kontraktu
Terytorialnego Woj. Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, który będzie negocjowany przez Marszałka z
naszym rządem.
W czasie półtoragodzinnej dyskusji mieszkańcy mieli okazję zadawać policjantom, przedstawicielom władz
samorządowych i przybyłym ekspertom pytania. Dotyczyły one
bezpieczeństwa o swoje życie jak i najbliższych. Podzielili się również
swoimi spostrzeżeniami i troskami. Z wypowiedzi wynika, że
mieszkańcom najbardziej brakuje obwodnicy. Akceptują również
zwiększoną liczbę fotoradarów, patroli policyjnych oraz monitoringu.
Na pytania odpowiadali również eksperci z dziedziny opieki
społecznej: Zyta Szymańska kier. Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy,
Barbara Wasilewska Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarządcy dróg: krajowej kierownik
Waldemar Nicpoń i powiatowej Marcin Jabłoński, oraz przedstawiciel
straży Komendant Paweł Warlikowski.
Podczas debaty uczestnicy otrzymali anonimową ankietę, w której sprawdzane było poczucie bezpieczeństwa
oraz ocena skuteczności pracy policji. Na wszystkie zadawane pytania wyczerpująco udzielali odpowiedzi
organizatorzy spotkania. Debata pozwoliła na poznanie oczekiwań mieszkańców w stosunku do policji.
W czasie debaty poświęconej bezpieczeństwu w dniu 17.10.13. mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w dyskusji.
Zgłaszali swoje uwagi i spostrzeżenia. Wypracowano wiele wniosków i postulatów. Oto one:
1.
Organizować debaty poświęcone bezpieczeństwu na początku i na końcu każdej kadencji
2. Wspólnie zabiegać o budowę obwodnicy miasta,
3. Wspólnie zabiegać i naciskać na zarządców dróg o dokończenie budowy ścieżek pieszo- rowerowych przy
drogach krajowych Elzanowo- Szychowo i Pluskowęsy- Dylewo.
4.
Zabiegać o powstanie ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych: Wielka Łąka- Wielkie Rychnowo
oraz w Sierakowie,
5.
Wprowadzić prawo i lewo skrętów przy zjazdach z drogi krajowej nr 15 w ul. 1-go Maja oraz w ul.
– 12 –
Klonową (Os. Brodnickie)
6.
Zwiększenie liczby miejsc parkingowych poprzez powstanie parkingu przy ul. Św. Mikołaja na wysokości
starego boiska,
7.
Oznakować niebezpieczne zakręty na skrzyżowaniu ul. Batalionów Chłopskich z Chopina.
8.
Ustawienie barierek przy przejściu dla pieszych na wysokości plebanii,
9.
Wytyczenie przejścia dla pieszych pomiędzy chodnikiem gminy Kowalewo w Napolu a powstającym
właśnie chodnikiem w Ostrowitym,
10. Wytyczenie przejście dla pieszych przez drogę krajowa na ul. Toruńskiej, na wysokości nowego ujęcia
wody na cmentarzu,
11. Zabiegać o pozyskanie dofinansowania na montaż kolejnych solarnych punktów świetlnych,
12. Ustawienie oświetlenia drogowego na od torów kolejowych na ul. 1-go Maja w kierunku drogi do
Wąbrzeźna,
13. Zabiegać o ustawienie świateł trójdzielnych na wysokości wyjazdu z ul. 1-go Maja.
14. Pobocza wzdłuż drogi wojewódzkiej Srebrniki- Mlewo są pozałamywane,
15. Analizować potrzeby bezdomnych, aby w razie wniosku przyspieszyć udostępnienie noclegowni,
16. Zwiększyć kontrolę sprzedaży alkoholu i papierosów w sklepach, szczególnie tych obszarów wiejskich,
17. Konieczność zwiększenia przez policję częstotliwości kontroli radarowej dróg we wsiach: Mlewo,
Mlewiec, Srebrniki, wjazdy i wyjazdy do miasta, samo centrum miasta.
Na Fosie Jagiellońskiej egzekwować zakaz wjazdu samochodów ciężarowych i ciągników,
18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej apeluje o należyte utrzymanie i przeglądy przewodów
kominowych,
19. Wprowadzać zakazy uczestniczenia w imprezach masowych osobom, które swoim zachowaniem
spowodowały zagrożenie dla zdrowia i życia osób trzecich,
20. Wyeliminowanie wandalizmu poprzez zainstalowanie systemu monitoringu zewnętrznego w
newralgicznych punktach miasta,
21. Analizować czy lokalne firmy nie wykorzystują przy produkcji związków toksycznych,
22. Czuwać nad zabezpieczeniem ujęć wody pitnej,
23. Zapewnić bezpieczeństwo włączania „małych obwodnic” gminnych w ciągi dróg głównych, np. w Pruskiej
Łące w kierunku gm. Lubicz.
Jeszcze raz dziękuję mieszkańcom za przybycie i aktywny udział w debacie. Mam nadzieję, że zgłoszone uwagi i
spostrzeżenia zostaną zrealizowane. Jako samorząd gminy czynimy wszelkie kroki, aby zapewnić mieszkańcom
poczucie bezpieczeństwa. Jak można zauważyć wiele niebezpieczeństw sami możemy wyeliminować przestrzegając
znaków drogowych i przepisów prawa. Cieszę się, że popieramy działalność policji dotyczącą kontroli radarowych
czy ograniczeń prędkości- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
DLA DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wrzesień to miesiąc zebrań rodziców, również w Kowalewie Pomorskim. Wówczas to spotykają się trzy
decyzyjne organy każdej placówki oświatowej: dyrekcja i grono
pedagogiczne wraz z rodzicami i organem prowadzącym, aby dyskutować o
największych skarbach czyli dzieciach.
W dniu 23.09. dyrektor Przedszkola Publicznego Joanna Piasecka
przedstawiła rodzicom grono pedagogiczne i wszystkie regulaminy
obowiązujące w placówce. Wszystkie wymogi mają na celu jedynie
bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój ich dzieci. Zasady odbierania i
doprowadzania dzieci do placówki, odpowiednio wygodny ubiór, dbanie o
ich zdrowie i prawidłowe odżywianie i zadbanie o rozwój emocjonalny to
obowiązek dorosłych, aby przedszkolak miał odpowiednie warunki do
rozwoju i poznawania świata.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał, że wszyscy chętni zostali przyjęci do placówki. Przez miniony
rok nie wpłynęła żadna skarga na rekrutację do przedszkola, ani na warunki tu panujące
Przez ostatnie trzy lata obiekt został poważnie zmodernizowany i dofinansowany przez samorząd. Kompleksowy
remont, wymiana systemu ogrzewania, systemu podgrzewania wody przez solary i pompy, nowa stolarka drzwiowa i
okienna. Dzieci mają zapewnioną bardzo dobrą opiekę. Czują się bardzo bezpiecznie i komfortowo - podkreślał
Burmistrz Miasta jako organ prowadzący placówkę.
24 września br. z rodzicami spotkali się nauczyciele, dyrekcja i organ prowadzący Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II. Byli to przede wszystkim rodzice klas I, których pociechy zaczynają edukację w tej placówce.
Łącznie w placówce przebywa 415 uczniów i 54 nauczycieli. Najmłodszy rocznik to pięć klas, które przyszły z
czterech szkół podstawowych. Nowością jest wprowadzenie klasy o rozszerzonym języku angielskim. Uczniowie z
tego rocznik jako pierwsi mają dwa języki obce i będą zdawać egzamin rozszerzony jednego z nich.
– 13 –
Dyrektor Renata Faluta Kaszubowska rozwiała obawy rodziców, których nagle małe dzieci ze szkoły
podstawowej stali się nastolatkami w gimnazjum i czyhają na nich niebezpieczeństwa oraz zagrożenia. Placówka
ma system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Uczniowie posiadają identyfikatory i szkoła jest zamykana
w czasie lekcji. Dyrektor zachęcała do korzystania z szerokiego wachlarza
ofert edukacyjnych. Nie tylko z kół zainteresowań: teatralnego,
fotograficznego, muzycznego, redakcji telewizyjnej czy gazetki. Są zajęcia
wyrównawcze dla dzieci z dysfunkcjami i problemami w nauce.
Dyrektor pochwaliła się również powstaniem miejsca upamiętniającego
szkoły z którymi gimnazjum prowadzi wymianę doświadczeń. Są to
gimnazja im. Jana Pawła II z Somonina i Sycowa. Przekazała na ręce
Burmistrza pamiątki z wizyty w Somoninie i poinformowała o
przygotowaniach do jubileuszu X-lecia gimnazjum, które zaplanowano na
luty 2014r.
Burmistrz zachęcał rodziców do udziału w imprezach odbywających
się na terenie gimnazjum. Sztuki teatralne, pokazy sportowe czy koncerty są
zawsze na wysokim poziomie.
Dyrektorzy szkół oraz burmistrz podkreślali potrzebę współpracy pomiędzy rodzicami a nauczycielami i
organem prowadzącym.
Karolina Kowalska
DOBRY PARTNER TO OWOCNA WSPÓŁPRACA.
Bank Gospodarstwa Krajowego z Torunia dokonał corocznej oceny współpracy ze swoimi kontrahentami.
Wśród ich klientów najwięcej jest samorządów. Jest to w 100% bank z polskim
kapitałem.
W dniu 18 października br. na biznesowej kolacji spotkały się nie tylko
władze toruńskiego oddziału, ale również główne kierownictwo z Warszawy,
m.in. prezes zarządu Dariusz Kasprzyk, włodarze i skarbnicy gmin. Wśród
uczestników można było zauważyć Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego,
Burmistrza Chełmży Jerzego Czerwińskiego, zastępcę wójta Chełmży
Kazimierza Bober, starostów i prezydentów. Byli również przedstawiciele
służb mundurowych: leśnictwo i więziennictwo.
Spotkanie rozpoczęto staropolskim polonezem jako symbolem tradycji,
zgody i chęci dalszej współpracy.
Karolina Kowalska
KOLEJNY MEDAL DLA MAGDALENY BŁACH.
Wychowanka sekcji siłowej klubu LKS Promień Kowalewo Pomorskie
Magdalena Blach może poszczycić się kolejnym medalem. Jej obfita kolekcja
wzbogaciła się o brązowy krążek. Zdobyła go na III Mistrzostwach Polski w
wyciskaniu leżąc klasycznie, które odbyły się 11-13 października br. w
Przylesiu. Trzecie miejsce na podium przyniósł Magdalenie wynik 65kg.
Gratuluję drobnej siłaczce i życzę kolejnych sukcesów. Jednocześnie dziękuję
za promowanie gminy oraz klubu sportowego- podkreśla Burmistrza Andrzej
Grabowski.
Karolina Kowalska
MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
W dniu 27 września br. do gminy Kowalewo Pomorskie zawitała międzynarodowa grupa dyrektorów i
nauczyciel. Przedstawiciele 9 państw europejskich: Niemcy, Irlandia,
Turcja, Hiszpania, Grecja, Słowacja, Szwecja, Rumunia i Bułgaria
wspólnie ze Szkołą Podstawową w Mlewie uczestniczą w
międzynarodowym programie partnerskim Comenius pt. „Nasz Piękny
Region”. Polska to czwarte państwo, gdzie organizują wizytę studyjną.
Wcześniej kadra pedagogiczna z Mlewa była w Grecji, Niemczech i
Irlandii.
Czterodniowa wizyta w Polsce miała na celu poznanie nie tylko
walorów przyrodniczych i kulturowych, ale również wymianę
doświadczeń z dziedziny edukacji i oświaty. Cały dzień goście
przebywali w gminie Kowalewo Pomorskie, gdzie odwiedzili szkołę
podstawową w Mlewie, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Centrum
Sportu i Rekreacji. Przewodnikiem po naszej Małej Ojczyźnie była dyrektor szkoły w Mlewie Iwona Moszkowicz i
– 14 –
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Kosmopolityczna wycieczka była zachwycona mlewską szkołą. Jest ona najmniejsza wśród szkół objętych
programem Comeniusa. Uczy się tu 22 dzieci, które zaprezentowały gościom program artystyczny i
międzynarodowe tańce. Organem prowadzącym szkoły jest Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne
TRIO Mlewo. Placówka mieści się w obiektach gminnych. Goście w Domu Kultury zapoznali się z ofertą zajęć dla
dzieci, młodzieży i osób starszych i zajadali się polskim schaboszczakiem. Podpatrywali lekcję nauki gry na
pianinie i obejrzeli wystawę prac malarskich Agaty Zabłońskiej. Wręczyli Burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu
pamiątki ze swoich krajów. Największe wrażenie w czasie zwiedzania Centrum Sportu i Rekreacji wywołała
informacja o nieodpłatnym udostępnieniu obiektu wszystkim zainteresowanym. 11-tysięczna gmina, dysponująca
tak dużą bazą sportową, którą lada chwila uzupełni pływalnia, nie jest zbyt częstym zjawiskiem.
Na zakończenie Burmistrz Miasta wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe suweniry, a dyrektor szkoły
Iwona Moszkowicz i prezes Stowarzyszenia TRIO Beata Cieplińska certyfikaty uczestniczenia w wizycie studyjnej.
Garść informacji:
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „TRIO” w Mlewie działa od 2001 roku. Ma status organizacji
pożytku publicznego. Jest organem prowadzącym szkoły podstawowej, gdzie uczestniczą dzieci klas 0-3 z wsi:
Mlewo, Mlewiec i Srebrniki. Podstawą jej działania stał się program Mała Szkoła stworzony przez Federację
Inicjatyw Oświatowych.
Stowarzyszenie zajmuje się również organizowaniem edukacji ustawicznej w formie szkoleń, seminariów,
konferencji i warsztatów dla mieszkańców wsi i gminy. Te najważniejsze to: szkolenie dla rolników „Rozwój
przedsiębiorczości na terenach wiejskich”, zdobywanie pozarolniczych kwalifikacji zawodowych przez
mieszkańców gmin wiejskich (zasady organizacji własnego biznesu, analiza ekonomiczno-finansowa,
projektowanie i tworzenie suchych kompozycji kwiatowych jako sposób na zdobywanie dodatkowego dochodu),
szkolenie ”Podstawowa obsługa komputera i internetu”, szkolenie „Turystyka wiejska – mała gastronomia”,
szkolenie w zakresie funkcjonowania rynków rolnych dla 40 rolników z całej gminy Kowalewo Pomorskie.
Stowarzyszenie organizuje też imprezy i uroczystości dla środowiska lokalnego: Bieg Przełajowy o Puchar Rady
Sołeckiej Mlewa. Od czerwca 2006 r. działa w Mlewie Małe Przedszkole. Szkoła sprawnie sięga po środki Unije,
które wspierają organizację szkoleń, wycieczek i imprez.
Karolina Kowalska
PONOWNIE GOŚCIMY NA KONWENCIE MARSZAŁKÓW.
Województwo Kujawsko- Pomorskie jest w II półroczu br. gospodarzem posiedzeń Konwentu Marszałków.
Pierwsze miało miejsce we wrześniu i marszałkowie zaprosili na swoje obrady wszystkich wojewodów. W drugim
posiedzeniu, które miało miejsce w dniach 16-18 października br. uczestniczyli oprócz marszałków również
przewodniczący sejmików ze wszystkich województw. W obu posiedzeniach, na zaproszenie organizatorów,
uczestniczył również Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski Przewodniczący Konwentu
Burmistrzów naszego województwa.
Tematem październikowych obrad była polityka regionalna oraz kwestie związane z kształtowaniem ładu
przestrzennego i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Główny merytoryczny dzień obrad odbył się 17 października
w Bydgoszczy.
Wśród uczestników obrad był sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. Minister Dziekoński wystąpił w
blokach tematycznych poświęconych polityce regionalnej i różnym
aspektom kształtowania ładu przestrzennego.
Po przedstawieniu przez ministra prezydenckiego projektu ustawy
o współdziałaniu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, wywiązała
się żywa debata. Ustawa zwiększa samodzielność i autonomię
samorządów terytorialnych, jednocześnie tworząc mechanizmy i
instrumenty prawne pozwalające na ich skuteczną współpracę, a przy
tym otwiera je na relacje z mieszkańcami, wzmacniając środowiskową
rolę instytucji obywatelskich i poszerzając obszar obywatelskiego
uczestnictwa w stanowieniu o teraźniejszości i przyszłości regionalnych
i lokalnych społeczności. Nowe prawo wprowadzi między innymi ustawowy standard konsultacji społecznych i
poszerzy obszar demokracji bezpośredniej – wśród proponowanych narzędzi są m. in. stanowiące referenda
tematyczne, ważne bez względu na poziom frekwencji; obywatelska inicjatywa uchwałodawcza i inicjatywa
uchwałodawcza dla zebrań wiejskich; instytucja wysłuchania obywatelskiego; instytucjonalne ułatwienia i
finansowe wsparcie dla czynów społecznych.
W debacie marszałkowie i przewodniczący regionalnych parlamentów podkreślali, że to pierwsza od dawna
poważna dyskusja o samorządzie. W wystąpieniach dominował ton zadowolenia, że projekt uruchamia niezwykle
dziś potrzebną publiczną rozmowę i publiczny namysł nad kondycją, rolą i kształtem tej części systemu
państwowego. Efektem było przyjęcie wspólnego stanowiska popierającego projekt nowego prawa.
Oprócz tego debata dotyczyła między innymi regionalnych aspektów nowej perspektywy finansowej Unii
– 15 –
Europejskiej, polskiej polityki architektonicznej, procesów rewitalizacyjnych i suburbanizacyjnych i ich korelacji, a
także finansowania działań rewitalizacyjnych 2014-2020.
Kolejne posiedzenie Konwentu zostało zaplanowane na 2,3 i 4 grudnia. Od stycznia przewodniczenie tej organizacji
przejmuje województwo świętokrzyskie.
Karolina Kowalska
ODWIEDZINY U NASZEJ SIOSTRY MONIKI.
Jubileusz XV-lecia Hospicjum Sióstr Św. Elżbiety w Złotowie był okazją do odwiedzin u Honorowego
Obywatela Miasta siostry Moniki Teresy Gojtowskiej. Zawitaliśmy do niej 5 października br.
Po chorobie właśnie tam nasza mieszkanka wróciła do zdrowia i teraz pomaga swoim siostrom w opiece nad
potrzebującymi. Dyrektorem Hospicjum jest siostra Piotra
(Honorata Dorota Lisakowska), która również przez wiele lat
mieszkała w kowalewskim domu sióstr elżbietanek.
Mszę w tak uroczystym dniu celebrował ks. biskup Jan
Tyrawa w towarzystwie m.in. ks. dziekana z Kowalewa
Pomorskiego Ryszarda Kobierowskiego. Uroczystą oprawę
jubileuszowi nadał występ Chóru 730-lecia Miasta Kowalewa,
który przybył do Złotowa właśnie dla siostry Moniki.
Samorząd gminy reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski. W czasie spotkania były kwiaty, prezenty i prośby
o powrót do domu, gdzie wszyscy na siostrę Monikę czekają.
W rocznicę jubileuszu Burmistrz Miasta życzenia przekazał na
ręce dyrektora Hospicjum siostry Piotry oraz siostry
prowincjalnej Katarzyny Pawlak.
Hospicjum prowadzone przez zakonnice opiekuje się 47 podopiecznymi, wśród których są również dzieci.
Oprócz 5 zakonnic pracują tam służby medyczne i wolontariusze. Na kowalewskich gościach największe wrażenie
zrobiło „anielisko”, czyli przepastna szafa na oddziale dziecięcym z tysiącami aniołków opiekujących się
najmłodszymi. Było to uczucie ściskające gardło.
Karolina Kowalska
NAJMŁODSI I NAJSTARSI NA BOISKU.
W dniu 19 października br. na boisku kowalewskiego Centrum nie zabrakło emocji. Zapewnili je piłkarze
trampkarze oraz seniorzy- podopieczni trenera Andrzeja Łukaszewskiego. Do południa najmłodsza z czterech
drużyn w ramach rozgrywek swojej grupy gościła u siebie trampkarzy
z Chełminianki Chełmno. Po emocjonującym spotkaniu pokonaliśmy
gości 4:3. Gole dla LKS Promień strzelili: Tymoteusz Żuławski- 2
gole, Miłosz Perełka-1, Patryk Ciepliński-1. Zawodnikom kibicowali
rodzice, działacze klubu sportowego oraz Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski. Trener Andrzej Łukaszewski z dumą chwalił swoich
podopiecznych, ale i szczegółowo omawiał błędy. Pomimo, że to
najmłodsi piłkarze o piłce myślą bardzo profesjonalnie.
Chwilę później na murawę wybiegli seniorzy czyli najstarsi
piłkarze Promyka, którzy również trenują pod okiem Andrzeja
Łukaszewskiego. Ich przeciwnik Polonia Bydgoszcz obecnie zajmuje
5 lokatę w IV lidze. Po 90 minutach nasi zawodnicy opuszczali boisko
z tarczą, czyli z 3 punktami. Mecz zakończył się wynikiem 2:0.
Bramki dla nas zdobyli: Przemysław Zarański i Marcin Mrówczyński.
Kowalewska drużyna walczy o każdy punkt i awans na stabilniejsze miejsca w lidze. Po tym wygranym meczu
zajmujemy 11 lokatę.
Mecz również zgromadził wielu kibiców, w tym Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego.
Karolina Kowalska
SZANOWNI CZYTELNICY.
Pomimo moich i Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego usilnych starań nie znalazła się
wystarczająca liczba chętnych, aby rozpocząć budowę kolejnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.
Kościuszki. Powstałby on w systemie docelowej własności, gdzie najemcy, po dogodnym dla siebie czasie, staliby
się właścicielami mieszkań.
Brak zainteresowania poważnie przesunie proces budowy w czasie. Liczę, że w późniejszym terminie znajdą się
chętni na własne mieszkania.
– 16 –
Z poważaniem
Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta
SAMORZĄDOWCY ZAOPIEKOWALI SIĘ BISZKOPTOWYM URZĘDASKIEM.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim zainicjowali akcję wirtualnej opieki nad psem.
Jednogłośnie postanowili przygarnąć podopiecznego z lokalnej przechowalni. Sami wybrali apetycznego, w kolorze
biszkoptu psiaka, na którego w każdym miesiącu wpłacać będą prywatne środki na pokrycie kosztów jego
utrzymania. Nadali mu również tematyczne i sympatyczne
imię- Urzędasek.
Pies nie jest już młody i ma małą szansę na znalezienie
nowego pana. Postanowiliśmy się nim zaopiekować.
Samorząd właśnie wdraża w życie dwa programy mające na
celu poprawę codzienności niechcianych, porzuconych
zwierząt. Obecnie w naszym obiekcie przebywa 30
podopiecznych. Pomimo, że w ciągu roku znaleźliśmy dom 10
psom, to przybyło w tym czasie więcej. Jest to narastający
problem nie tylko u nas. Zachęcamy do włączenia się osoby
prywatne jak i firmy.
Możemy pomóc i okazać
serce istotom od nas
zależnympodkreśla
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Już od 1 grudnia osoba, placówka oświatowa lub firma, która nie ma
warunków lokalowych, będzie mogła stać się wirtualnym opiekunem
sympatycznego psa. Zyska przez to wdzięczność czworonoga i będzie mogła
wykorzystać ten fakt do promocji swojej firmy.
Natomiast osoba, która ma dokąd zabrać psiaka może również otrzymać
zwrot kosztów za opiekę nad zwierzakiem. Po podpisaniu umowy opiekuńczej
i rocznym pobycie psa w domu może ubiegać się o pokrycie wydatków związanych z opieką (szczepienie) i
– 17 –
wyżywieniem zwierzaka. Opiekun przejmie zdrowego i zaszczepionego psa i zobowiąże się stworzyć mu dom i
okazać serce. Po roku może ubiegać się o podpisanie kolejnej umowy lub stać się właścicielem psa, którym się
dotychczas opiekował.
Obie akcje mają na celu poprawę losu psiaka, aby smutno nie siedział w klatce 1x2m.kw. i z żalem nie patrzył
zza krat. Więcej szczegółów można uzyskać w tut. Urzędzie Miejskim, przy ul. Św. Mikołaja 5, u p. Kamili
Krzywdzińskiej (56-684-15-79).
Karolina Kowalska
SESJA O WSPÓŁPRACY I JEJ EFEKTACH.
XX sesja rady miejskiej odbyta w dniu 9 października br. w temacie głównym obrad miała przedstawienie
działalności sołtysów i rad sołeckich przy wykorzystaniu budżetów sołeckich oraz efektów współpracy z
samorządem gminy. Obradom przysłuchiwały się rady sołeckie. Na slajdach pokazano największe sukcesy każdego
z 23 sołectw.
Od 2010r. realizujemy ustawę o budżetach sołeckich. Wcześniej, przez kilkanaście lat, wielkość środków
przekazywanych do sołectw uzależniona była od wielkości podatku
rolnego płaconego przez rolników w danej wsi. Teraz zależy od ilości
mieszkańców. Obecny system jest o wiele trudniejszy w realizacji,
szczególnie dla służb finansowych. Każdy wydatek musi być wcześniej
zaplanowany, przyjęty przez zebranie wiejskie i rozliczony. Środki
muszą być wydatkowane w roku kalendarzowym. Dobra realizacja
budżetu to nagroda od ministra finansów. Gmina Kowalewo
pomorskie każdego roku otrzymywała nagrodę. Do tej pory dodatkowo
ściągnęliśmy 90tys.zł., które trafiły na tereny wiejskie. Środki z
budżetów soleckich są gospodarnie wydatkowane przez sołtysów i
rady sołeckie na najważniejsze potrzeby. Najwięcej idzie na remonty i
utrzymanie dróg oraz na integrację mieszkańców. Bardzo dziękuję za
takie podejście i współpracę z samorządem- w swoim wystąpieniu podkreślał na sesji Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski.
W dyskusji nad tematem sołtysi dziękowali opiekunom z ramienia urzędu za pomoc przy wydatkowaniu
środków. Pomagają oni przebrnąć przez przepisy, ustawę o zamówieniach publicznych czy finansach.
Sołtysom i radom sołeckim podziękowali dyrektorzy szkół, strażacy oraz członkowie klubów sportowych za
przekazywanie z budżetów sołeckich środków na ich działalność.
W dalszej części sesji podejmowano uchwały m.in. w temacie planów miejscowych, nowych inkasentów czy
zmian w budżecie. Burmistrz Miasta, przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze, informację o
złożonych oświadczeniach majątkowych oraz o wstępnych założeniach do budżetu na rok 2014.
Karolina Kowalska
SOLEC KUJAWSKI MA WIADUKT.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski jako wieloletni przyjaciel i włodarz Kowalewa Pomorskiego uczestniczył
w dniu 24 września br. w uroczystości otwarcia wiaduktu pod linią kolejową Bydgoszcz – Toruń w Solcu
Kujawskim oraz nadaniu nowemu rondu imienia burmistrza Antoniego Nawrockiego.
Łącząca Toruń z Bydgoszczą linia kolejowa numer 18 przebiega przez samo centrum Solca, dzieląc miasto na
pół. Po jednej stronie torów Park Przemysłowy i osiedla domów mieszkalnych, po
drugiej urzędy, banki i szkoły. Do niedawna newralgicznym punktem drogowym był
szlaban w sąsiedztwie stacji, przed którym ustawiały się długie kolejki samochodów.
Czas oczekiwania na przejazd wynosił 15-20 minut. Po zakończeniu trwającej
rewitalizacji „osiemnastki” i planowanym zwiększeniu liczby połączeń lokalnych na tej
trasie Solcowi groziłby komunikacyjny paraliż. Rozwiązaniem problemu okazała się
budowa wiaduktu.
Wiadukt w tym mieście jest częścią największego projektu infrastrukturalnego
samorządów: marszałkowskiego, miasta Toruń, miasta Bydgoszcz i Solca Kujawskiego i
służyć ma idei kompleksowej integracji komunikacyjnej obu stolic województwa.
Pomysłodawca wybudowania wiadukty był ówczesny burmistrz Solca Antonii
Nawrocki, który rządził tu od 27 lat i zmarł w grudniu 2011r. Jego starania
kontynuowała obecna burmistrz Teresa Substyk, wcześniej zastępca śp. Antoniego.
Chcąc oddać hołd wizjonerowi i wieloletniemu włodarzowi Rada Miejska na liczne
wnioski uchwałą nadała rondu im. Burmistrza Solca Kujawskiego Antoniego
Nawrockiego.
Znałem mojego kolegę Antoniego od początku. Razem rozpoczynaliśmy pracę w samorządzie. Z dumą patrzę
jak jego dzieło jest kontynuowane, jak wychował sobie godnych następców. Zapewne patrzy na nas z góry i cieszy
się, że przejazd kolejowy już nie dzieli miasta, tylko łączy. – podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.
– 18 –
Wśród gości uczestniczących w uroczystości można było zauważyć rodzinę śp. Burmistrza, Honorowych
Obywateli Solca, m.in. piosenkarkę Irenę Santor, Marszałka, prezydentów miast, parlamentarzystów.
Obiekt powstał w dwa i pół roku, kosztował 24,5 miliona złotych. W ramach inwestycji rozebrano starą kładkę
dla pieszych, zbudowano wiadukt-tunel – długość 27 metrów, szerokość 28 metrów, wysokość 3,7 metra - w
przebiegu ul. 23 Stycznia, zmodernizowano układ drogowy w tym rejonie, dobudowano chodnik i ścieżki
rowerowe, teren został oświetlony. Drugim etapem projektu, do którego obecnie przygotowują się lokalne władze,
będzie budowa nowego dworca kolejowego połączonego z platformą przesiadkową.
Karolina Kowalska
SPÓŁKA JUŻ W REJESTRACJI.
Spółka Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska”, gdzie gmina Kowalewo Pomorskie posiada 40%
udziałów właśnie jest rejestrowana. Właściciele: gmina, a w jej imieniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i
Krajowy Fundusz Pożyczkowy, a w jego imieniu wiceprezes Jarosław Grajkowski powołali Radę Nadzorczą w
osobach: Przewodniczący Jerzy Frączek i członkowie Dariusz Chyła i Karolina Kowalska, którzy na swoim
posiedzeniu w dniu 11 października br. wybrali prezesa zarządu spółki w organizacji. Została nim dyrektor Joanna
Gruszecka, która przystąpiła do rejestracji spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej muszą mieć specjalne uprawnienia
zawodowe (prawnicy) lub ukończyć szkołę i zdać egzamin członka
rady przed ministrem skarbu. Przedstawiciele gminy Kowalewo Pom.
w radzie nadzorczej: Karolina Kowalska i mecenas Dariusz Chyła
spełniają te wymogi.
Równocześnie rozpoczęły się działania mające na celu
przystąpienie samorządu do Funduszu Poręczeniowego, który będzie
wspierał przedsiębiorców w ubieganiu się o środki z Funduszu
Pożyczkowego. Działania samorządu gminy mają na celu wsparcie
rozwoju lokalnych firm poprzez ułatwienie im pozyskania kapitału na
rozwój.
Karolina Kowalska
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
Z okazji Święta Edukacji Narodowej czyli popularnego Dnia Nauczyciela w imieniu organu prowadzącego
placówki oświatowe składam wszystkim dyrektorom. pedagogom oraz pracownikom szkół życzenia wszelkiej
pomyślności, sukcesów w pracy z uczniami oraz dobrej współpracy z
rodzicami. Uczniowie oraz nauczyciele mają stworzone warunki do
pracy, nauki oraz wypoczynku. Czują się w szkołach bezpiecznie i
komfortowo. Współpraca z dyrektorami szkół zaowocowała wieloma
sukcesami uczniów i absolwentów, którzy kontynuując naukę w
kolejnych placówkach nie muszą mieć kompleksów czy wstydzić się
swojego pochodzenia- Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wyróżnił dyrektorów szkół
oraz nauczycieli przez nich wskazanych. Nagrody Burmistrza
otrzymali:
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie Elżbieta
Arbart i nauczyciel Jadwiga Olejnik
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim
Benedykt Mroziński i pedagodzy: Małgorzata Pęcherska Żary i Grażyna Majewska
- dyrektor Publicznego Gimnazjum Renata Faluta Kaszubowska i pedagodzy: Marta Mozal, Marzena
Okrucińska i Mariusz Wardeński
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące Danuta Drożdża,
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach Renata Kałuża,
- dyrektor Przedszkola Publicznego Joanna Piasecka
Również dyrektorzy poszczególnych szkół wyróżnili swoich
współpracowników.
A tak świętowano Dzień Nauczyciela w naszych szkołach:
Były życzenia od organu prowadzącego, uczniów i rodziców.
Chwile wzruszenia przeplatały się ze śmiechem.
11.10- w podstawówce w Wielkiej Łące, w Kowalewie i w
gimnazjum,
14.10 w Wielkim Rychnowie i w Przedszkolu, a 15.10. w
Pluskowęsach.
Karolina Kowalska
– 19 –
TOMIKO NA WYJEŹDZIE
Członkowie Towarzystwa Miłośników Kowalewa w kolejną wycieczkę
udali się do Wielkiej Łąki. Tam zostali gościnnie przyjęci przez sołtysa
Tomasza Matusewicza, radę sołecką oraz mieszkańca i jednocześnie Burmistrza
Miasta Andrzeja Grabowskiego. W dniu 12 października br. w tej wsi
odbywał się festyn na powitania jesieni. Był grill i słodkości. Dzięki
rozstawionym namiotom było nawet ciepło i przyjemnie.
Prezes ToMiKo Joachim Kupski w imieniu swoich członków podziękował
organizatorom i mieszkańcom wsi za gościnne przyjęcie.
Karolina Kowalska
SZANOWNI CZYTELNICY
Powróćmy jeszcze raz wspomnieniami do III rajdu rowerowego czyli Tour de Kowalewo, które miało miejsce
14 września br. Zapraszamy do obejrzenia filmu z przejazdu zamieszczonego na stronie
www.kowalewopomorskie.pl. Życzę przyjemności w odbiorze i już teraz zapraszam za rok na kolejną
wycieczkę.
Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski
DZIEŃ PAPIESKI
W niedzielę 13 października pod hasłem „Jan Paweł II - Papież Dialogu" obchodziliśmy XIII Dzień Papieski.
Tegoroczne przeżywanie Dnia Papieskiego naznaczone jest radosną wiadomością o kanonizacji Błogosławionego
Jana Pawła II, która odbędzie się 27 kwietnia 2014 r. Cały dzień w kościele parafialnym wystawione były relikwie
Jana Pawła II, którym cześć oddała również Siostra Monika - Honorowy Obywatel Miasta, która w tak szczególnym
dniu odwiedziła naszą parafię.
O godz. 17:00 odbyła się msza święta, którą odprawił ks. kanonik
Ryszard Kobierowski oraz ks. wikariusz Adam Lis. Po mszy św.
wszyscy oddali modlitewną cześć Błogosławionemu Janowi Pawłowi
II przed Jego popiersiem oraz uczestniczyli w koncercie pod
patronatem Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.
Wystąpili: Chór 730-lecia Kowalewa Pomorskiego pod
kierunkiem p. Anny Kuc oraz TRIO w składzie: śpiew- Aleksandra
Nowak studentka Filologii germańskiej Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, absolwentka Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im.
Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, w klasie śpiewu mgr Katarzyny
Fraś-Mularczyk, skrzypce - Antonina Nowacka uczennica Liceum
Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi
Michałowskiej w Brodnicy, uczennica Szkoły Muzycznej II stopnia Res Facta Musica w Brodnicy, fortepianAnna Witkowska absolwentka Archidiecezjalnego Studium
Organistowskiego w Sandomierzu oraz Wydziału Muzykologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w klasie organ prof. Romana
Lulka.
W wykonaniu Chóru usłyszeliśmy pieśni: „Wadowice", „Abba
Ojcze", „Maryjo, śliczna Pani", „Pan blisko jest", „Nome Dolcissimo"
oraz „Błogosławiony człowiek".
TRIO zaprezentowało: „Ave Maria" Giulio Caccini, „Kanon"
Johann Pachelbe, „Caro mio Ben" Giuseppe Giordani, „Panis
Angelicus" Cesar Franck, „Aria na strunie G" Johann Sebastian Bach,
Arie z opery Rinaldo „Lascia chio pianga" Georg Friedrich Haendel,
„Pie Jesu" Andrew Lloyd Webber, „Ave Maria" Bach, Gounod.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni Jana Pawła II - BARKI.
Na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani kremówkami papieskimi, których w takim dniu nie mogło
zabraknąć.
Ewa Dąbkowska
UWAGA - CICHY ZABÓJCA ZBIERA ŻNIWO
Rozpoczął się sezon grzewczy, a z nim pojawiły się przypadki zatrucia tlenkiem węgla potocznie zwanego
czadem. Jest on gazem silnie trującym, bezbarwnym
i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.
Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla,
– 20 –
ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu.
Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Efekty
działania czadu, przy takim samym stężeniu, mogą być jednak różne dla różnych osób.
Do grupy największego ryzyka należą:
- noworodki i niemowlęta (obok normalnej hemoglobiny występuje u nich hemoglobina płodowa, która wiąże
dwukrotnie więcej tlenku węgla, niż zwykła hemoglobina),
- dzieci,
- kobiety ciężarne,
- osoby w podeszłym wieku,
- osoby z wadami serca oraz chorobami oskrzelowo-płucnymi,
- osoby z wadami serca oraz niewydolnością układu oddechowego.
Cięższym zatruciom ulegają także osoby wykonujące prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym, które
znacznie szybciej, niż podczas odpoczynku, ze względu na zwiększoną częstość i głębokość oddechu, pochłaniają
dawki trujące, a nawet śmiertelne.
Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte
są okna, brak jest właściwej wentylacji. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu
świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny
odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem
tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz
kanałów nawiewnych.
Pamiętaj aby:
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej, niż raz na
3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku
lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
• użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie
z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach
wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji
zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje
o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są
najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać
wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do ww. otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy
gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,
• rozmieścić czujki tlenku węgla w części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa
dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają
odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,
• nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie,
osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w
takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady
lekarskiej.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie zatrucie,
- nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności
z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie,
- drgawki, utrata przytomności – ciężkie zatrucie.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia,
powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli
nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.
– 21 –
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do
jego przemarznięcia,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112),
jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania
sztucznego oddychania i masażu serca.
Karolina Kowalska
WYSTAWA AGATY ZABŁOŃSKIEJ
Do 27.09.br. można było oglądać wystawę Agaty Zabłońskiej, utalentowanej Kowalewianki. Od najmłodszych
lat jej pasją życia był rysunek i malarstwo. Po latach nauki w Liceum
plastycznym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na kierunku:
reklama wizualna zdobyła tytuł plastyka.
Aktualnie jest studentką drugiego roku Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu na kierunku wzornictwo przemysłowe.
Interesuje ją projektowanie opakowań głównie z materiałów
naturalnych, przyjaznych dla środowiska i człowieka.
Jej pracę wzbudzają entuzjazm wśród wszystkich odbiorców.
Wernisaż cieszył się wielkim powodzeniem. Na otwarcie wystawy
przyszło wielu znajomych Agaty, rodzina, nauczyciele. Wystawę
również licznie odwiedzały klasy z miejscowych szkół.
Kilka pytań do Agaty :
1)Z czego czerpiesz inspirację ? Ze swojego życia, doświadczeń, tego co widzisz czy po prostu z wyobraźni
?
- Inspiracje czerpie z życia codziennego. Codziennie widzimy coś ciekawego, czy to zestawienie kolorystyczne
czy jakiś ciekawy przedmiot. Często nie świadomie wykorzystuję to w moich obrazach.
2)Czy zdarza Ci się zabrać ze sobą sztalugi i iść malować w teren czy częściej wolisz jednak malować w
domu ?
- Rzadko maluje w plenerze, częściej rysuję architekturę niż otaczającą mnie przyrodę. Ale mam za sobą parę
plenerów malarskich i graficznych na których miałam do czynienia z malowaniem natury.
3)Czy Kowalewo również Cię inspiruję ?
- Owszem Kowalewo jest inspirujące ponieważ jest ładne. Mam w planach namalowanie tryptyku ukazujący
piękny Kowalewski rynek, mam już dosyć sporą dokumentacje, wystarczy usiąść i malować.
4)Jak reaguję Twoja najbliższa rodzina i przyjaciele na wybór takiego kierunku ?
- Po liceum Plastycznym było pewne, że obiorę ten kierunek. Sama miałam wątpliwości, bo w planach była
jeszcze konserwacja obrazów, jednak postawiłam wszystko na wzornictwo i udało się. Rodzina oczywiście wspierała
mnie, chociaż mówi, że się na tym nie znają są największymi krytykami sztuki.
5)Masz swoich ulubionych malarzy ?
- Jest paru malarzy których albumy z obrazami bardzo chętnie oglądam , między innymi Egon Schiele, bardziej
znany Paul Cezanne, z polskich malarzy Władysław Ślewiński . Każdy z nich jest inny, a ich obrazy mają
zdumiewający przekaz.
6)Podczas malowania dopuszczasz kogoś do swojej pracowni ? pozwalasz patrzeć na siebie?
- Kiedyś bardzo nie lubiłam jak ktoś patrzy jak maluje lub rysuję. Peszyło mnie to i krępowało. Ale z czasem
musiałam też przywyknąć do tego. Na każdych zajęciach czy to w Liceum czy na studiach odbywają się korekty,
profesor chodzi po sali, obserwuję nas, ocenia. Z czasem przestało mi to przeszkadzać i przestałam to zauważać.
Justyna Kalinowska
BADANIA MAMMOGRAFICZNE
W dniu 8 października br. na placu przy remizie OSP w
Kowalewie Pomorskim odbyły się badania mammograficzne, które
przeprowadziło FADO Centrum Usług Medycznych w Gdyni.
Do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch
lat nie korzystały z bezpłatnych badań finansowanych z NFZ wysłano
zaproszenia. Na zaproszenie odpowiedziało 115 pań. Do każdej z pań
wyniki badań zostaną dostarczone pocztą.
Badania mammograficzne mają na celu wczesne wykrycie raka
piersi.
Z prowadzonych analiz wynika, że w Polsce notuje się prawie
– 22 –
10.000 nowych przypadków zachorowań rocznie. Oznacza to, że każdego roku na raka piersi zachoruje 30 kobiet na
100.000. Guz wcześnie wykryty ma zazwyczaj małe rozmiary, a im mniejszy, tym mniejsze prawdopodobieństwo
istnienia przerzutów. Odpowiednio prowadzona profilaktyka pozwala na wczesne wykrycie guza i wdrożenie
odpowiedniego leczenia, często pozwalającego zachować pierś, dlatego tak ważne jest systematyczne
przeprowadzanie badań profilaktycznych.
Sylwia Pawliczyn
INFORMACJA DOT. PRZEPROWADZONYCH BADAŃ SŁUCHU
W dniu 26 września br. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. S. Reymonta w Kowalewie
Pomorskim odbyły się badania słuchu, które przeprowadziła Firma AUDIOFON Aparaty Słuchowe z siedzibą we
Wrocławiu, Oddział w Golubiu - Dobrzyniu.
Badaniami zostali objęci mieszkańcy gminy Kowalewo
Pomorskie powyżej 8 – go roku życia. Na zaproszenie odpowiedziało
20 osób.
Badanie słuchu ma na celu wykrycie ewentualnego ubytku słuchu
pacjenta oraz przywrócenie komfortu życia ludziom z takim
ubytkiem. Niedosłuch, który zaczyna się od wysokich częstotliwości
jest bardzo podstępny, gdyż nie wpływa on na rozumienie mowy.
Młody człowiek pytany, czy słyszy dobrze powie, że tak i to prawda,
ale w pasmach wysokich częstotliwości słuch się pogarsza bardziej
niż wynikałoby to z wieku. Realnym zagrożeniem jest, że osoba taka
w wieku trzydziestu kilku lat może mieć słuch siedemdziesięciolatka.
Odpowiednio prowadzona profilaktyka pozwala na wczesne wykrycie
wady słuchu i wdrożenie odpowiedniego leczenia, dlatego tak ważne
jest systematyczne przeprowadzanie badań profilaktycznych.
Katarzyna Sczczutowska
PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania Panu radnemu Jarosławowi Lewandowskiemu za
pomoc w pozyskaniu ziemi, a także Państwu Oliwii i Tomaszowi Górskim mieszkańcom
Pluskowęs oraz Państwu Izabeli i Jackowi Dębskim z Bielska za nieodpłatne przekazanie
ziemi z przeznaczeniem na wyrównanie płyty głównej boiska przy ul. Św. Mikołaja w
Kowalewie Pomorskim.
Przekazuję również słowa
podziękowań dla Pana Jerzego Behrendta Prezesa
Zarządu LKS „Promień” za wkład pracy włożony w poprawę stanu wyżej wymienionego
boiska.
Andrzej Grabowski
Burmistrz Kowalewa Pomorskiego
PODZIĘKOWANIE
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kowalewie
Pomorskim serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe naszego Związku Firmie
Multimer Spółka z o.o. - Frydrychowo.
Dziękujemy za wsparcie rzeczowe p.p. Arbart, p. Agnieszce Redman i p. Marii
Kuźniar.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Sekretarz PZERiI
PODZIĘKOWANIE
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kowalewie
Pomorskim dziękuje p. Erykowi Kołodziejowi za wieloletnią pracę z zespołem wokalnomuzycznym Seniorów. Dziękujemy p. Zofii Puścian - kierownikowi zespołu, która
pracowała społecznie w zespole muzycznym ponad 20 lat.
Serdecznie dziękujemy.
Zarząd PZERiI i kier.zespołu
– 23 –
INFORMACJA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RADNI PODCZAS XX SESJI RADY MIEJSKIEJ PODJĘLI UCHWAŁY W SPRAWACH:
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej
Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie,
zmian w budżecie,
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo
Pomorskie,
o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie,
wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla
gminy Kowalewo Pomorskie,
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
Donata Pilarska-Mądry
KOŁO PLASTYCZNE NA FILII BIBLIOTECZNEJ W WIELKIM RYCHNOWIE
Zajęcia pozalekcyjne w kołach plastycznych pełnią ważną rolę w
procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży o
zainteresowaniach artystycznych.
Pozwalają na organizację
procesu twórczego w taki sposób, aby dzieci bez zahamowań i
stresów mogły rozwijać predyspozycje w zakresie uzdolnień
plastycznych.
Od września kontynuowane są zajęcia plastyczne dla dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie. Grupa dzieci spotyka
się co piątek po zajęciach lekcyjnych. Korzystamy z metod
aktywizujących uczniów, wykorzystujemy różnorodne techniki
plastyczne. Dzieci poprzez zajęcia mają możliwość poprawy
umiejętności manualnych i podniesienia wiary we własne siły.
Kamila Wojciechowska
NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE
Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim dotarły pierwsze publikacje zakupione dzięki
dotacji z Biblioteki Narodowej. Biblioteka napisała wniosek o dofinansowanie w ramach programu Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek".
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i do biblioteki trafiło
na zakup książek 4919,00 zł. 1/3 tej kwoty, czyli 1640,00 zł
przeznaczona została na książki dla dzieci i młodzieży. Pozostała
część trafiła na zakup książek dla dorosłych. Warunkiem
otrzymania dotacji było zapewnienie wkładu własnego na
poziomie, co najmniej 25% wartości całego zadania. W 2013 roku
w budżecie Biblioteki organizator przeznaczył 8 000,00 zł na
zakup nowości wydawniczych. Oznacza to, że w roku 2013
Biblioteka przeznaczy, co najmniej 12919 zł na zakup nowości
wydawniczych.
Zaplanowaliśmy zakup nowości (beletrystykę) oraz
uzupełnienie literatury popularno-naukowej z dziedzin, z których
najczęściej pytają nasi czytelnicy.
Książki właśnie trafiły na nasze półki biblioteczne. Sporo tu
pozycji z " zeszytu zamówień", czyli konkretne tytuły książek zakupione na prośbę czytelników.
Serdecznie zapraszamy!
Biblioteka Publiczna
– 24 –
ZUCHY
Na początku roku szkolnego 2013/2104 p. Karolina Gręźlikowska i p. Ilona Plewa powołały gromadę zuchową.
Okazało się, że w naszej szkole jest wiele dzieci zainteresowanych poznaniem obyczajów i zasad, które
przygotowują do bycia w przyszłości prawdziwym harcerzem. Zuchem może być dziecko w wieku od 6 do 10 r.
życia, które swoją odpowiednią postawą pragnie dawać przykład innym. Przyszły harcerz powinien nie tylko
zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami społecznymi, ale
także kochać Boga, ludzi i ojczyznę. Poprzez zabawy i gry, w miłej
oraz życzliwej dla dziecka atmosferze, zuch nawiązuje relacje z
innymi, uczy się odpowiedzialności za siebie i drugą osobę. Naszą
gromadę reprezentuje 17 uczniów z klas O, I i II, 12 chłopców i 5
dziewczynek. Przeważają dzieci uczące się w klasie I.
Zuchy jako najmłodsza grupa w organizacji harcerskiej, posiadają
własny znaczek. Na znaczku znajdują się orzeł, słońce, niebo oraz
napis „ZUCH”. Orzeł symbolizuje odwagę
i patriotyzm, postawy, które powinny charakteryzować zucha. Niebo
natomiast informuje, że zuch na co dzień jest osobą pogodną i
optymistyczną. Słońce to radość, która sprawia, że życie „młodego
harcerza” jest barwne oraz zachwycające. Napis „ZUCH” mówi
o przynależności dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego.
Gromada zuchowa działająca przy SP im. M. Konopnickiej nosi nazwę „Pogromcy Gargamela”. Na pewno
większość z nas zna perypetie małych, niebieskich stworków i ich nieprzyjaciela – łysego staruszka. Każdy smerf
ma własne zainteresowania, prezentuje określone cechy charakteru i prowadzi ze swoimi niebieskimi towarzyszami
życie pełne harmonii. Dzieci w naszej gromadzie, choć różnią się od siebie, akceptują się i szanują, tworząc jak u
smerfów zgodną „rodzinę”. Najważniejsze jest to, że kieruje nimi wspólny cel - - „walka” o bycie kimś
wyjątkowym, ceniącym często zapominane i podważane wartości moralne.
Spotkania gromady „Pogromcy Gargamela” odbywają się w naszej szkole, w każdy piątek w godz. 16.30 –
18.00.
Czuwaj!
Karolina Gręźlikowska
„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W GROMADZIE ZUCHÓW”
Dnia 04.10.2013 r. gromada zuchów ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim obchodziła „Święto
Pieczonego Ziemniaka”.
W imprezie plenerowej wzięły udział zuchy – „Pogromcy Gargamela” wraz z opiekunami gromady:
I. Plewą i K. Gręźlikowską.
Na początku spotkania zuchy dowiedziały się, jak bezpiecznie rozpalać ognisko.
Następnie poznały gawędę o ziemniaku, dzięki której dowiedziały się, skąd pochodzi to warzywo, kto je
sprowadził do Polski, oraz jakie ma walory zdrowotne. Zuchy
wiedzą, że można z nich przyrządzić bardzo wiele potraw m.in.
kopytka czy placki ziemniaczane. Ziemniaki mają swe
zastosowanie również w kosmetyce i wyrobie leków.
„Pogromcy Gargamela” uczestniczyli w pląsach, zabawach
i konkursach zręcznościowych z udziałem bohatera dnia ziemniaka.
Zuchy wykazały się oryginalnymi pomysłami, zrobiły
wesołe buzie oraz zwierzątka z ziemniaków, jarzębiny i
wykałaczek.
Najwięcej emocji uczestnicy okazali podczas skakania w
workach w wyścigach rzędów. Ziemniaczany hokej wymagał
od zuchów dużej zręczności, a przenoszenie ziemniaków w
parach między czołami wymagało współpracy i było
najtrudniejszym zadaniem.
Wszystkim zuchom towarzyszył świetny humor podczas
zabawy. „Pogromcy Gargamela” mieli okazję bardziej się poznać i zintegrować.
Święto zakończono degustacją pieczonego ziemniaka. Większość zuchów po raz pierwszy miała okazję zjeść i
docenić walory smakowe upieczonego ziemniaka prosto z ogniska.
Serdecznie dziękujemy P. Ewelinie Zielińskiej, ponieważ obchody Święta Pieczonego Ziemniaka odbyły się
dzięki jej gościnności. Gospodyni zorganizowała ognisko i od niej zuchy otrzymały również słodki poczęstunek i
sok.
Ilona Plewa
– 25 –
SZANOWNI PAŃSTWO,
OFIARODAWCY 1 % PODATKU DOCHODOWEGO
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel
i przekazali darowiznę w postaci odpisu swojego 1 % podatku dochodowego na konto
Ludowego Klubu Sportowego “Promień”.
Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc. Przekazane w 2013 r. środki w kwocie około
6.122,70 zł przyczynią się do poprawy funkcjonowania sekcji sportowych tego Klubu. Łącznie
od chwili zarejestrowania Ludowego Klubu Sportowego „Promień” jako organizacji pożytku
publicznego Klub pozyskał z 1 % kwotę 54.450,80 zł.
Aktualnie Klub skupia trzy sekcje sportowe: sekcja piłki nożnej w której funkcjonują
cztery drużyny : drużyna seniorów prowadzącą rozgrywki w IV lidze, drużyna juniora
starszego, drużyna trampkarzy i drużyna orlika, sekcja szachowa oraz sekcja trójboju
siłowego z medalistami Mistrzostw Polski.
Pragniemy wyrazić również nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli liczyć na
finansowe wsparcie przez Państwa działań naszego klubu sportowego ofiarując swój 1 %.
Składając podziękowania życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Jerzy Behrendt
Prezes
LKS “Promień”
Andrzej Grabowski
Burmistrz
Kowalewo Pomorskie
Jolanta Jakubiak
– 26 –
OGŁOSZENIE PŁATNE
– 27 –
BAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04.
Baran- W tym miesiącu wybierzesz się na tak
długo
oczekiwany
wypoczynek
bądź
zanurzysz się w zaległych papierach i nie
będziesz miał możliwości wyściubienia z nich
swojego zapracowanego nosa. W miłości
mogą pokazać się przy Tobie wielkie
namiętności. Jeżeli jesteś osobą samotną,
pamiętaj, żeby swoim zachowaniem nikogo
nie skrzywdzić. Zwrócić uwagę na zdrowie
ponieważ mogą pojawić się drobne stany
zapalne
w
zupełnie
nieoczekiwanych
momentach.
24.09.-23.10
Waga – Jeżeli jesteś w związku musisz uważać,
żeby nikt nie wszedł w waszą relację z
buciorami. Nie dość, że w rezultacie niewiele
zdziała to jeszcze wszystko bardzo mocno
poniszczy. A zaufanie potem bardzo ciężko
odbudować. W sprawach zawodowych możesz
spodziewać się długotrwałej kontroli. To będzie
bardzo męczące, ale nie zagraża Twojej pozycji.
Wszystko jest utrzymane w należytym
porządku. W zdrowiu zwróć uwagę na stan żył.
Tutaj może być jakiś drobny problem i z samym
układem krążenia i z jakością krwi.
21.04.-21.05.
Byk– Listopad może być dla Ciebie etapem
podsumowań. Będzie to ciężki czas, ale i nie
pozbawiony radości. Pewnie, że zmiany
czasem są bolesne i ciężkie, ale zazwyczaj
bardzo korzystne. Dużo radości sprawią Ci
osoby, o których już zapomniałeś, albo
machnąłeś na nie ręką. W sprawach
sercowych również czas podsumowań,
niemniej to, co ma się rozpaść, rozpadnie się,
co ma wyjść zwycięsko z kryzysu, odniesie
sukces. Zadbaj o kondycję psychofizyczną.
24.10. – 22.11.
Skorpion – W tym miesiącu czekają Cie liczne
wyjazdy w sprawach
zawodowych i
uczuciowych. Te drugie będą bardzo
zadowalające. Pamiętaj, żeby wyłączyć
zawodowy telefon. W sprawach zawodowych
będą Ci się przyglądały osoby wysoko
postawione. Warto się skupić na działaniu a
przynajmniej na robieniu wrażenia działania, co
też bardzo ładnie będzie Ci wychodziło, żeby w
przyszłości można było w ogóle pomyśleć o
awansie. Prowadząc własną firmę zdobędziesz
nowe kontakty, które przydadzą się w
przyszłości.
22.05. – 21.06.
Bliźnięta – W listopadzie los będzie Tobą
rzucać jak przysłowiową łódeczką po fali.
Możesz poddać się zmianom i tylko czerpać
korzyści, które będą z nich wynikały. W
połowie miesiąca będziesz miał możliwość
rozwoju swoich zainteresowań u boku kogoś,
kto dużo wie. W sprawach zawodowych może
nie będzie już tak różowo. Będziesz
odbierany, jako człowiek leniwy, zostawiający
wszystko na ostatnią chwilę. Mimo wszystko
uda Ci się wiele planów zrealizować, wcielić
w życie, więc generalnie nie będzie się do
czego przyczepić.
23.11. – 21.12.
Strzelec –
Zapowiada się niezwykle
romantyczny miesiąc. Wokół Ciebie będzie
bardzo dużo nowych znajomości, które dość
szybko mogą przerodzić się we flirty. Ukochana
osoba również o Tobie nie zapomni. Staraj się
również zadbać o zdrowie i urodę naturalnymi
metodami. W firmie będzie nerwowo wyjdą na
jaw pewne tajemnice, które bardzo długo były
zamiatane pod dywan. Wreszcie wszystko
poukłada się w logiczna całość. Po takim
oczyszczeniu odzyskasz spokój i nowe siły do
działania. To w rezultacie przełoży się na
premię, o którą teraz czas się upomnieć.
22.06. – 22.07.
Rak – Pamiętaj, że w tym miesiącu, czego
sobie nie wypracujesz, tego nie będziesz miał.
Wszystkie zadania, które dostaniesz będą
ciężkiego kalibru. W miłości niestety nie
można liczyć na stałość. Ktoś, kto wydawał
się być tym na całe życie, świetnym
przyjacielem, osobą od serca, okaże się kimś,
z kim trudno wytrzymać na dłuższą metę. W
zdrowiu zwróć uwagę na kręgosłup. Nie
dźwigaj, nie szalej, bo możesz sobie coś
uszkodzić. Wieczory zarezerwuj dla siebie
doda Ci to siły do działania na kolejne dni.
22.12. – 20.01.
Koziorożec – To nie będzie dobry miesiąc na
rozrzutność. W sprawach zawodowych wszelkie
sprawy powinny się rozwiązywać. W pewnym
momencie polubisz takie tempo pracy. Na
początku miesiąca warto zadbać o swoją urodę i
dobre samopoczucie. Nie stosuj niczego co jest
sztuczne, ale zajmij się naturalnymi metodami.
Pozwól sobie na odpoczynek i na naturalne
sposoby upiększania. Tym sposobem uda Ci się
zauroczyć serca nie tylko jednej osoby, ale kilku
potencjalnych kandydatów. A zawsze dobrze
mieć w tych sprawach i porównanie i wybór.
23.07. – 23.08.
Lew – Listopad może zacząć się dla Ciebie
nieszczególnie. Ogranicz remonty, działania i
wprowadzanie w życie nowych pomysłów.
Tym samym lepiej oddaj się słodkiemu
lenistwu, skup się na znajomych i relacjach z
ludźmi. Nie zapomnij o utrzymywaniu
kondycji fizycznej. W pracy, jeżeli wykażesz
się ostrożnością, nie będzie większych
kłopotów. Będziesz robił swoje a nikt nie
spojrzy Ci na ręce. Na polu zawodowym nie
jest stresująco. W relacjach partnerskich lepiej
dać sobie na wstrzymanie.
21.01. – 18.02.
Wodnik – Sprawy domowe będą w tym
miesiącu dla Ciebie najważniejsze. Twoja uroda
może rozbłysnąć. Zastosuj wszystko co jest
związane z miodem i pochodnymi. To może
wyratować Cię z kłopotów skórnych. W tym
miesiącu nie grozi Ci nadmiar gotówki, ale
znów poczynisz kroki, które Cię do niej
przybliżą. Jeżeli masz kilka pomysłów na nowe
inwestycje, skorzystaj z usług profesjonalisty.
On podpowie wiele rozwiązań i wprowadzi Cię
na dobrą drogę. W pracy raczej bez zmian. Żeby
więcej zarobić, będziesz się musiał postarać.
24.08. – 23.09.
Panna- Jeżeli do tej pory nie wpadłaś jeszcze
w sidła miłości, to ten miesiąc może
całkowicie odmienić Twoje życie. Tylko nie
zamykaj się w domu, a przy byle okazji
możesz spotkać naprawdę wartościowego
człowieka. W pracy raczej bez zmian. Finanse
będą Ci sprzyjać, ale problem w tym, że co
zarobisz to szybko wydasz. Te rzeczy, które
kupisz dadzą Ci bardzo wiele radości. W
zdrowiu uważaj nieco na zwichnięcia,
nadwyrężenia mięśni nóg.
19.02. – 20.03.
Ryby – Jeżeli masz w głowie mnóstwo
życiowych i zawodowych planów, w tym
miesiącu prawie wszystkie wypalą. To też nie
wszystko sprawa przypadku, bo to i Twoja
determinacja i upór postawią na nogi wszystkie
siły wszechświata, żeby zaczęły Ci sprzyjać. W
miłości wszystko będzie układało się po Twojej
myśli. Jeżeli jesteś osobą samotną, możesz w
tym miesiącu trafić na kogoś, kto obdarzy Cię
szczerą uwagą. W rodzinie czas poważnych
rozmów. Pod koniec miesiąca czeka Cię
osłabienie formy.
– 28 –

Podobne dokumenty

– 1 –

– 1 – Urz ąd M iejs ki: 56 684- 10- 24; P oste rune k Poli cji: 56 682- 33- 10, 602- 661- 927; Straż Poż arna GD: 56 683- 22- 45; ZUW Ostrow ite: 56 683- 62- 96, 663- 949- 960; M GOK: 56 684- 11- 74; ZG ...

Bardziej szczegółowo