ogłoszenie o zamówieniu

Transkrypt

ogłoszenie o zamówieniu
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
TYTUŁ PROJEKTU:Rozwój firmy P.P.H.U. „JAKUBEX” Zakład Szlifowania Szkła poprzez
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013:
GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,
DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
P.P.H.U. „JAKUBEX” Zakład Szlifowania Szkła Wojciech Jakubek
Adres pocztowy:
Jutrzkowicka 53
Miejscowość:
Pabianice
Kod
pocztowy:
95-200
Województwo:
łódzkie
Tel.: 602-528-250, 42-215-94-15
Faks: 42-227-33-88
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jakubex.com
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup dwustronnej wiertarki pionowej do szkła
Opis przedmiotu zamówienia:
Dwustronna wiertarka pionowa do szkła musi spełniać przynajmniej następujące
wymagania:
1. wiertła chłodzone przy pomocy zamkniętego obwodu wody z pompą,
2. głowica zamocowana na ruchomym łożu,
3. średnica nawiercanego otworu do 200 mm,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
1|Strona
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
4. odległość otworu od krawędzi min. 1100 mm,
5. grubość nawiercanej tafli od 3 do 20 mm,
6. nieograniczone wymiary nawiercanego szkła,
7. cyfrowa kontrola ustawień wiertła na osi x i y,
8. cyfrowa kontrola ustawień wiertła na osi y,
9. pneumatyka docisku – mocowanie szkła,
10. dwa lata gwarancji.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
nie dłużej niż 8 tygodni od daty podpisania umowy / złożenia zamówienia
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2012 r. o godz. 10: 00, przy czym decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma datai godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty należy składać listownie lub osobiście w
siedzibie Zamawiającego: 95-200
Pabianice, ul. Jutrzkowicka 53.
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z następującym opisem: ”Oferta
sprzedaży dwustronnej wiertarki pionowej do szkła w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu z dnia 30.07.2012”.
Oferty zostaną otworzone w siedzibie Zamawiającego w dniu 16sierpnia 2012 roku
o godz. 10: 30.
WARUNKI PRZETARGU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
•
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności (złożenie oferty w odpowiedzi na
niniejsze
ogłoszenie
jest
jednoznaczne
ze
złożeniem
oświadczenia, że oferent posiada stosowne uprawnienia);
Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie
z
„Zasadami
udzielania
zamówień
dla
wnioskodawców/beneficjentów
realizujących
projekty
współfinansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
2|Strona
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
Łódzkiego na lata 2007 – 2013”,postępowanie o udzielenia
zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
Kryteria wyboru ofert
1. Cena
2. Serwis w siedzibie Zamawiającego
Waga
80%
20%
Sposób oceny spełnienia warunków
1. Cena
- oferty mogą być składane w dowolnej walucie, przy czym
wartość ofert składanych w walucie obcej będzie przeliczona
według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień
złożenia oferty
- oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów
- kolejne otrzymują punkty przyznane wg wzoru:
ż
80
2. Serwis w siedzibie Zamawiającego (wyrażony w dniach
roboczych; 1 dzień = 24 godziny)
- oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu otrzyma 20 punktów
- kolejne otrzymują punkty przyznane wg wzoru:
ó
20
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia i/lub unieważnienia postępowania.
_____________________________________________________________________________________
Pabianice, 30lipca 2012 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
3|Strona