Warszawa, dnia 5października 2011 r. BZ-III-0262/13 0

Transkrypt

Warszawa, dnia 5października 2011 r. BZ-III-0262/13 0
5października
Warszawa, dnia
KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSIWOWEJ SfRAŻY POŻARNEJ
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń
00-463 Warszawa, ul. Podchorążych
2011 r.
38
BZ-III-0262/13 0-2111
Grupa Projektowa
ZERIBA
ul. orwida 1
31-521 Kraków
W odpowiedzi na pismo z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie wyjaśnień do stosowania
wymagań rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z późno zm.) informuję, że w opinii tutejszej Komendy:
1. W przypadku ustalania wymaganej odległości budynku od lasu (§ 271 ust. 8) nie mają
zastosowania ustalenia § 271 ust. 6, można natomiast wykorzystywać § 271 ust. 7.
mieć przy tym na uwadze, że zastosowanie
stałego urządzenia
ależy
gaśniczego wodnego
w budynku chroni las przed ewentualnym pożarem w budynku, natomiast nie chroni
budynku przed pożarem lasu, dlatego wskazane jest projektowanie
oddzielenia
przeciwpożarowego
w budynku ściany
od strony lasu oraz dachu pełnego
z materiałów
niepalnych.
2. W nawiązaniu do ustaleń § 209 ust. 2 pkt 1 uczniowie szkoły są stałymi użytkownikami
sali gimnastycznej przy szkole.
DYREKTOR
BIURA ROZPOZNAWANlAZAGROŻEŃ
~~l)
bryg. dr inż. Paweł JANIK

Podobne dokumenty