IntelliCage

Transkrypt

IntelliCage
Sophisticated Life Science Research Instrumentation
IntelliCage
Badanie zdolności poznawczych myszy
www.TSE-Systems.com
Spis treści
■■ Opis systemu Intellicage
3
■■ Wyposażenie oraz Technologia Transpondera
4
■■ Oprogramowanie IntelliCage Plus
Konstruktor
Kontroler
Analizator
5
5
6
6
■■ Dowolnie programowalne zadania 7
■■ Spontaniczne zachowanie 7
■■ Przestrzenne zadania warunkowe
8
■■ Warunkowanie instrumentalne
8
■■ Preferencja lub niechęć smaku
8
■■ Zastosowanie9
■■ Rozszerzenie – AnimalGate
9
■■ Rozszerzenie – SocialBox
9
■■ Publikacje10
■■ Referencje11
IntelliCage
Opis systemu oraz korzyści
IntelliCage przeznaczony jest do długofalowych oraz wysokowydajnych badań zdolności poznawczych myszy laboratoryjnych. W klatce może być
wykonywanych wiele dających się swobodnie programować zadań behawioralnych. Złożone zadania warunkowe oraz doświadczenia są projektowane graficznie oraz kontrolowane w IntelliCage dla każdego zwierzęcia osobno. Indywidualnie dopasowane protokoły eksperymentalne są
automatycznie uruchamiane oraz analizowane jednocześnie dla dużej liczby oznaczonych transponderem zwierząt, znajdujących się w tej samej
klatce. Pozwala to na zbadanie wpływu doświadczalnie wywołanych zmian fenotypowych oraz genotypowych na zdolności poznawcze, jak
również na wzorce aktywności. Taki rodzaj behawioralnego skriningu jest często wymagany w biomedycznych, neurobiologicznych, farmakologicznych i genetycznych badaniach i może być przeprowadzany w IntelliCage z wyjątkowo wysoką wydajnością, standaryzacją oraz minimalnym
nakładem pracy.
Badanie indywidualnego zachowania myszy w kontekście społecznym wykluczającym stres;
■■ W pełni zautomatyzowany skining złożonych procedur poznawczych z monitoringiem online;
■■ Możliwość monitorowania indywidualnych zdolności poznawczych w długim okresie czasu;
■■ Zachowanie wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt
■■ Presence detector
(differential temperature sensor)
Air-puff valve
3 multicolor-LEDs
Wyposażenie oraz Technologia
Transpondera
■■ Pojedynczy IntelliCage składa się z czterech identycznych, warunkowanych
instrumentalnie narożników, mogących pomieścić tyko jedną mysz.
■■ Każdy narożnik zawiera instrumenty wykorzystywane do kształtowania
Nose-poke sensor
(light barrier)
Tip of water cap
(licking detection)
Closable door to water access
Narożnik IntelliCage
■■
■■
zachowania zwierzęcia, zgodnie z rodzajem wzmocnienia oraz protokołem
uwarunkowań:
■■ Antena do rozpoznania pojedynczej myszy z wszczepionym transponderem;
■■ Dwie pary drzwi, blokujących lub pozwalających na dostęp do butelek z wodą,
znajdujących się po obu stronach narożnika (pozytywne wzmocnienie);
■■ Wielokolorowe diody LED znajdujące się po obu stronach drzwi (bodziec
warunkowy);
■■ Zawór uruchamiający podmuch powietrza (negatywne wzmocnienie).
Wszczepiane podskórnie transpondery RFID służą indywidualnemu rozpoznaniu
zwierząt w grupie – najważniejsza cecha systemu.
Nawet 16 myszy może zostać jednocześnie umieszczonych w pojedynczym
IntelliCage o standardowych wymiarach klatki (20 x 55 x 38 cm). Do wysokiej
wydajności testów nawet 8 klatek IntelliCage, każda potencjalnie zawierająca 16
zwierząt, może zostać podłączonych do jednego komputera.
■■ Poniższe zachowania zwierząt są wykrywane i rejestrowane przez specjalne
czujniki umieszczone w narożnikach:
■■ Wejścia – antena RFID rozpoznaje poszczególne zwierzę w oparciu o wszczepiony transponder; czujnik temperatury wykrywa początek, koniec oraz
długość pobytu myszy w narożniku;
■■ Wsunięcia nosa – zasłonięcie wiązki światła wychodzącej z czujnika pozwala
na dostęp do butelek z wodą;
■■ Picie – liczba oraz czas trwania kontaktu języka zwierzęcia z butelką
rejestrowane są przez lickometer.
IntelliCage
Transponder
Każda z behawioralnych aktywności lub ich sekwencji może być połączona z działaniem
systemu w celu stworzenia dostosowanych do własnych potrzeb protokołów
warunkowania (bardziej szczegółowy opis znajduje się w dziale Oprogramowanie
IntelliCage Plus).
Konstruktor - konfiguracja sprzętu
Ustawienie IntelliCage
Oprogramowanie IntelliCage Plus
Funkcjonalność IntelliCage uzyskano poprzez wyjątkowo przyjazne dla użytkownika
Oprogramowanie IntelliCage Plus składające się z trzech oddzielnych części:
■■ Konstruktor
■■ Kontroler
■■ Analizator
Konstruktor
Konstruktor – prosty moduł
Konstruktor umożliwia zdefiniowanie indywidualnych harmonogramów testów
poznawczych oraz protokołów stosowanych dla każdego transpondera - oznakowanego zwierzęcia w IntelliCage. Dostęp do wody (lub innego płynu) przez butelki
w narożnikach może zostać użyty jako pozytywne wzmocnienie, podmuchy powietrza
jako negatywne, a diody LED jako bodziec warunkowy. Podstawowe kroki w celu skonfigurowania doświadczenia:
■■ Określenie ustawień sprzętowych;
■■ Tworzenie listy zwierząt (połączenie nazw zwierząt z odpowiadającymi im
numerami transponderów);
■■ Tworzenie modeli doświadczalnych poprzez przypisanie pojedynczych zwierząt
do odpowiednich grup (klastrów) oraz grup do modułów.
Każdy narożnik i strona tego narożnika mogą być niezależnie zdefiniowane jako
właściwe, neutralne lub niewłaściwe dla dowolnej liczby różnych klastrów.
Konstruktor – zaawansowany moduł
Tworzenie modułów (modeli doświadczalnych) poprzez zdefiniowanie zdarzeń w
poszczególnych narożnikach (zgodnie z informacją o klastrze): ustalenie związku
między zachowaniem zwierzęcia (wejście do narożnika, wsunięcie nosa, picie), a
działaniem systemu (otwarcie drzwi, światło, podmuch powietrza).
Istnieje możliwość utworzenia kilku modułów oraz sugerowania między nimi zmian,
kierowanych konkretnymi zachowaniami myszy. Ponadto, można określić wzorzec
dobowy, którego powiązania pomiędzy modułami lub klastrami występują w
określonej porze dnia.
Kontroler
Kontroler – lista zwierząt wraz z alertami
Kontroler
Kontroler „wyciąga” i przechowuje wszystkie dane pochodzące z czujników
rejestrujące zachowania zwierząt (wejścia do narożników, wsunięcia nosa, picie)
oraz umożliwia przegląd danych wyjściowych odnoszących się do zaprojektowanego
doświadczenia. W ten sposób IntelliCage mierzy prawidłową oraz nieprawidłową
obecność w narożnikach, lokalizację i poprawność wsunięcia nosa, częstość i długość
picia oraz wystąpienie negatywnych wzmocnień (podmuch powietrza). Wszystkie
zdarzenia mogą być monitorowane i wyświetlane na ekranie podczas eksperymentu.
Ponadto, w trakcie trwania doświadczenia Kontroler pokazuje podstawowe parametry behawioralne, pozwalając na monitorowanie online zdarzeń i zmian. Kontroler
zapisuje dane o eksperymencie, przypisane poszczególnemu zwierzęciu lub grupie
zwierząt. Może on również wysyłać powiadomienia (alerty) w przypadku, gdy np.
mysz w określonym okresie czasu nie weszła do narożnika.
Analizator – wykres danych (np. wizyty w narożnikach)
Kontroler
■■ Wykonuje zaprojektowane protokoły;
■■ Monitoruje postępy eksperymentu w czasie rzeczywistym;
■■ Zapisuje dane doświadczalne w spakowanych plikach .zip.
Analizator
Analizator wykorzystuje przechowywane dane nt. behawioralnych sekwencji, w celu
uzyskania informacji o rozwoju zachowań zwierząt. Liczby, tabele oraz przefiltrowane
dane mogą być zapisane i eksportowane do innych programów, takich jak standardowe programy graficzne czy statystyczne.
Analizator pozwala na:
■■ Otwieranie danych dotyczących doświadczenia, zapisanych przez Kontroler;
■■ Przeglądanie danych, stosowanie filtrów (np. modułu, czasu, zdarzeń itp.),
tworzenie i eksportowanie tabel;
■■ Zapisywanie przefiltrowanych danych do dalszej analizy z użyciem zewnętrznych
programów statystycznych
.
Analizator – wykresy (liczba liźnięć, wsunięć nosa, wizyt w
narożnikach)
Zachowania spontaniczne
Podstawowe poziomy aktywności,
aktywność dobowa
Nauka odróżniania i preferencje
Wizualne odróżnianie
Nauka rozpoznania smakowego
Zachowania przestrzenne
i czasowe
Spontaniczne unikanie lub preferencja
leków
Stereotypowe preferencje miejsca
Preferencja przestrzenna i nauka
unikania
Nauka przestrzenna odwrócona
Spontaniczna zmienność
Pamięć
Pamięć proceduralna
Przyzwyczajenie
Czasowe warunkowanie
Pamięć przestrzenna krótkoterminowa
(robocza)
Czasowo-przestrzenne warunkowanie
Pamięć instynktowna / smakowa
Harmonogramysystematycznego„patrolowania”
Labirynt radialny
Warunkowanie instrumentalne
Zachowania społeczne i inne
Nauka proceduralna
Kolejność poziomu konkurencji
Zbliżanie -Unikanie konfliktów
Motywacja
Unikanie przestrzenne podczas treningu i badania (DP Wolfer)
DRL (różnicowe wzmocnienie niskich
odpowiedzi, zahamowanie reakcji,
czas
Dowolnie programowalne zadania
Dowolnie programowalne zadania
Spontaniczne zachowanie
IntelliCage oferuje ogromną elastyczność w projektowaniu protokołów bahawioru i
warunkowania - specyficzne wymagania klienta zostają dostosowane do działania
systemu poprzez proste projekty graficzne.
Swobodna adaptacja
W okresie adaptacji, zwierzęta wpuszczone do IntelliCage poruszają się po klatce,
w której otwarte są wszystkie drzwi. Neofobia i przyzwyczajenie mogą być wykryte
poprzez latencję i liczbę wejść do narożnika oraz inicjację picia. Liczba wejść dostarcza
także wiarygodną miarę aktywności, umożliwiając rozpoznanie indywidualnego
rytmu dobowego. Okres adaptacji jest szczególnie przydatny do ustalenia indywidualnych punktów odniesienia i wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu zmutowanych myszy.
Obszary behawioralne objęte przez programowalne zadania w IntelliCage:
1) Zachowania spontaniczne - lęk, neofobia, eksploracja, stereotypy zachowań,
przyzwyczajenia, dobowa aktywność;
2) Zachowania przestrzenne i czasowe – preferencje miejsca i nauka unikania, nauka odwracania narożników, spontaniczna zmienność, czasowe uwarunkowanie,
harmonogramy „patrolowania”;
3) Nauka odróżniania - wizualne rozpoznanie, smakowe rozpoznanie, spontaniczne
unikanie lub preferencja leków;
4) Pamięć – przyzwyczajenie, pamięć robocza i referencyjna, pamięć smakowa,
pamięć proceduralna;
5) Warunkowanie instrumentalne - stały lub progresywny stosunek warunkowania,
różnicowe wzmocnienie niskich odpowiedzi (DRL).
Kilka najbardziej popularnych zadań wyjaśnionych zostało w tekście. Hipoteza
naukowa oraz cele konkretnych badań warunkują, które zadania muszą zostać
wykonane. Należy zauważyć, że zwierzęta nie muszą być stale trzymane w IntelliCage. Kohorty testowe mogą być tworzone i przechowywane w zwykłych klatkach.
Zwierzęta bardzo szybko przystosowują się po ponownym wprowadzeniu do IntelliCage, pozwalającego na długoterminowy monitoring.
Wsunięcia nosa - adaptacja
Na początku tego modułu drzwi są zamknięte. Mogą one zostać otwarte tylko poprzez
uderzenie nosem w ich obszarze. Jest to najprostsza procedura warunkowania instrumentalnego w IntelliCage o stałej proporcji 1.
Warunkowanie czasowe
Niektóre testy uczenia wymagają pozbawienia żywności lub wody w celu zwiększenia
motywacji. Proces możliwy jest do zaprogramowania w IntelliCage. Dostęp do wody
może być ograniczony w niektórych okresach w trakcie fazy ciemnej lub jasnej.
Ograniczenie dostępu do płynów dostarcza informacji o czasowej zdolności uczenia
się i może być warunkiem wykonywania dalszych zadań.learning abilities and might
be a prerequisite for subsequent learning tasks.
Przestrzenne zadania warunkowe
Unikanie wsunięcia nosa
Dla każdej myszy, jeden z czterech narożników wyznaczony jest jako nieprawidłowy
– uderzenie nosem karane jest podmuchem powietrza, a drzwi nie zostają otwarte.
Następnie, po pewnej przerwie czasowej (np. 1 lub 7 dni), zwierzęta wracają do
IntelliCage, w której tym razem wsunięcie nosa otwiera wszystkie drzwi, a podmuch
powietrza nie jest stosowany. Zadanie jest podobne do konwencjonalnego uczenia
przestrzennego oraz procedur zapamiętywania (np. labirynt wodny, warunkowanie
strachu czy bierne unikanie), gdzie również stosowane są pewne przerwy między
treningiem a testem.
Preferencja / unikanie narożnika
Nauka preferencji: każdej myszy przypisany jest jeden narożnik, który umożliwia
jej dostęp do wody. Po nabyciu zdolności poprawnego wykonywania zadania
można zastosować uczenie odwrócone, w którym przeciwległy narożnik zostaje
uznany za prawidłowy. Nauka unikania: wejście do jednego lub kilku niepoprawnych
narożników karane jest podmuchem powietrza.
Uwaga
Zwierzęta są zobowiązane do wsunięcia nosa, gdy dioda LED jest zapalona. Czas
trwania bodźca można stopniowo skracać wraz z opóźnieniem załączania światła po
rozpoczęciu wejścia.
Opóźnienie
Każdy narożnik zawiera dwie butelki – jedną z czystą wodą oraz jedną ze słodkim
roztworem (np. sacharoza). Podczas treningu obie pary drzwi są otwarte w tym samym czasie - zwierzęta mogą nauczyć się położenia słodkiego płyn i w ten sposób
wykazywać preferencje. Kolejna adaptacja polega na otwarciu drzwi natychmiast po
wejściu, podczas gdy drzwi do słodkiego roztworu zostają otwarte tylko, gdy zwierzę
odczeka określony okres czasu bez picia. W ten sposób mysz wybiera między natychmiastowym dostępem do wody lub opóźnionym do słodkiego roztworu.
Preferencja lub niechęć smaku
Seryjne odwracanie
Prawidłowy narożnik zmienia się w każdej sesji picia wody.
Uwarunkowana niechęć (CTA)
Podczas treningu grupa zwierząt ma dostęp do butelek z sacharozą i LiCl lub wodą. Do
testów, zwierzęta mają do wyboru wodę i sacharozę.
Schematy „patrolowania”
Po poprawnym wejściu, faktycznym piciu lub po każdej wizycie, położenie
prawidłowego narożnika zmienia się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub
przeciwnie.
Inne preferencje smakowe / zadania związane z unikaniem
Ponieważ jedna klatka zawiera 4 narożniki, każdy z dwoma butelkami, środowisko
to jest doskonałe do testowania spontanicznych preferencji lub unikania pewnych
stężeń danych związków.
Praktyczne przykłady
Warunkowanie instrumentalne
Odróżnianie światła
Poprawna strona narożnika dla wsunięcia nosa w celu otwarcia drzwi, wskazywana
jest przez diodę LED na początku wizyty. Właściwa strona jest losowo zmieniana dla
każdego wejścia.
Impulsywność i procedury DRL
Zwierzę rozpoczyna test pierwszym wsunięciem nosa i zobowiązane jest do odczekania pewnego okresu czasu, by po raz kolejny móc w ten sam sposób otworzyć
drzwi. Długość przerwy może być sygnalizowana przez bodziec świetlny.
Zwierzęta z uszkodzonym hipokampem mogą być odróżnione od innych myszy już w
okresie wczesnej adaptacji oraz podczas wielu zadań (Voikar i inni, 2010).
a) Nadpobudliwość po początkowym zahamowaniu (opóźnienia w wejściu do
narożników);
b) Przestrzenne stereotypy (zwiększony procent ponownych wejść);
c) Zaburzenia warunkowania czasowego (zwiększona aktywność przed sesjami z
piciem);
d) Zaburzenia pamięci oraz uczenia unikania narożnika;
e) Zaburzenia uczenia schematów.
Zastosowanie IntelliCage
Zmiana zachowania jest najbardziej wrażliwym, biologicznym punktem końcowym informującym o wszelkich zmianach w organizmie. Z tego powodu, ostrożna analiza behawioralna zwierząt jest ważnym elementem nowoczesnych badań biomedycznych. Użycie IntelliCage możliwe jest w poniższych obszarach badań:
1) Wysokowydajne fenotypowanie behawioralne – Określenie szczegółowej funkcji każdego pojedynczego genu w mysim genomie. Powodzenie projektu zależy od procedur
fenotypowania zastosowanych do charakterystyki zmutowanych myszy.
2) Ocena modeli chorobowych - IntelliCage pozwala na badania obserwacyjne, w których zwierzęta mogą podejść do testów kilka razy w trakcie swojego życia, co pozwala na
wykrycie wczesnych lub zależnych od wieku symptomów choroby (np. choroba Huntingtona, choroba Alzheimera).
3) Badania mechaniczne - np. badania uszkodzeń mózgu do testowania udziału konkretnych struktur w zachowaniu, prowadzące do lepszego zrozumienie behawioralnej
biologii myszy.
4) Genetyka behawioralna – w ostatnich 15 latach, wykorzystując testy konwencjonalne, uzyskano wiele nowych informacji dotyczących różnic szczepów inbredowych. Testy
w IntelliCage mogą rozwijać te badania.
5) Badania farmakologiczne – leki mogą być podawane doustnie w wodzie lub dostarczane poprzez mini pompy osmotyczne.
AnimalGate
SocialBox
Rozszerzenie - AnimalGate
Rozszerzenie - SocialBox
■■ Rozszerza IntelliCage do systemu multi-arenowego z selektywnym dostępem
■■ Rozszerza IntelliCage do systemu multi-arenowego
poszczególnych myszy
■■ Wykrywa kierunek przejścia zwierząt oraz rozmieszcza zwierzęta zgodnie w
wytycznymi badacza
■■ Bardzo dokładnie mierzy wagę ciała przechodzącej myszy
■■ Pozwala na indywidualny dostęp do konkretnego pokarmu lub płynów, a także
do połączonego obszaru
■■ Rozszerza możliwości IntelliCage o pomiar spożycia pokarmu
■■ Pozwala na badania wzorów społecznych i / lub preferencji
■■ 4 dodatkowe pomieszczenia dla każdego IntelliCage dają dodatkowe miejsce,
wzbogacające środowisko
Zastosowanie IntelliCage w wybranych artykułach
■■ Barlind
i wsp. (2010) - IntelliCage wykorzystano do oceny procesu uczenia się przestrzennego po napromieniowywaniu
■■ Branchi
i wsp. (2010) – pomiar anhedonii będącej wynikiem stresu społecznego jako zwierzęcy model depresji
■■ Galsworthy
i wsp. (2005) – pierwsza publikacja z Intellicage, w której wykazano porównanie profili behawioralnych dwóch gatunków gryzoni. Zanalizowano zachowania spontaniczne, szlaki aktywności, preferencje oraz odwracanie narożników
■■ Jaholowski
i wsp. (2009) – autorzy wykorzystali IntelliCage do behawioralnego scharakteryzowania myszy GM; zastosowano testy preferencji miejsca i unikania
■■ Kiryk
i wsp. (2008) – IntelliCage wykorzystano do behawioralnego scharakteryzowania myszy GM; po okresie adaptacyjnym badano preferencje miejsca oraz naukę
unikania miejsca
■■ Knapska i wsp. (2006) – IntelliCage został użyty do warunkowania apetytywnego i awersyjnego, autorzy badali rolę jądra migdałowatego w powyższych procesach. W
teście preferencji miejsca myszy miały kojarzyć słodzoną wodę z konkretnym narożnikiem (uczenie apetytywne), natomiast w treningu awersyjnym myszy uczyły się unikać
narożnika w którym stosowano podmuch powietrza
■■ Krackow
i wsp. (2010) – międzylaboratoryjna walidacja IntelliCage; dokumentacja różnic tych samych szczepów bez interakcji pomiędzy szczepami i laboratoriami
badawczymi. Testowano trzy szczepy mysie w trzech powtórzeniach przez 4 laboratoria badawcze. Zastosowano następujące protokoły: swobodna adaptacja, adaptacja
wsunięć nosa, odwracanie narożników po preferencji miejsca
■■ Mechan
i wsp. (2009) – porównanie profili behawioralnych młodych myszy i myszy w wieku średnim (C57BL/6J) w IntelliCage. Protokoły dotyczą zapamiętywania
miejsca i nauki przestrzennej odwróconej z pozytywnym lub negatywnym wzmocnieniem (odpowiednio: dostęp do picia wyłącznie w jednym „poprawnym” narożniku,
podmuch powietrze we wszystkich trzech „niepoprawnych” narożniach)
■■ Onishchenko
i wsp. (2007) – przebadano długoterminowe skutki ekspozycji na metylortęć (MeHg) podczas okresu rozwojowego myszy. Klatka IntelliCage okazała
się bardziej czułym narzędziem badawczym niż konwencjonalne testy wykrywające zmiany w aktywności oraz paradygmatach uczenia się (adaptacja, nauka preferencji
miejsca oraz odwracanie narożników, „patrolowanie”)
■■ Rudenko
i wsp. (2009) – charakterystyka mysiego modelu choroby Huntingtona przy użyciu IntelliCage. Protokoły zawierają naukę preferencji miejsca oraz
odwracania narożników, naukę unikania miejsca, „patrolowanie” oraz zadania naprzemienne. Wyniki wskazują, że IntelliCage jest wiarygodnym systemem do rejestrowania
aktywności poznawczych, picia, rytmu dobowego oraz preferencji przestrzennych myszy podczas długotrwałego okresu oceny. Ponadto system pozwalał na wczesne wykrywanie dysfunkcyjnych zachowań u myszy transgenicznych
■■ Safi
i wsp. (2006) – autorzy wykazali, że klatka IntelliCage może w prosty i skuteczny sposób być stosowana do oceny lęku oraz działania leków przeciwlękowych
poprzez zastosowanie testu Vogla zaadoptowanego do użytku w IntelliCage
■■ Viosca
i wsp. (2009) – charakterystyka mysiego modelu zespołu Costella (rzadkie, wrodzone zaburzenie związane z upośledzeniem funkcji poznawczych i emocjonalnych). IntelliCage został wykorzystany do oceny ogólnej aktywności lokomotorycznej (liczba wejść do narożnika)
■■ Voikar
■■ Zhu
i wsp. (2010) – ocena uczenia się i pamięci u różnych szczepów; wpływ uszkodzeń hipokampa i prążkowia
i wsp. (2010) – przy użyciu IntelliCage wykazano zaburzenia pamięci wywołane poprzez znieczulenia izofluranem (zastosowano preferencje narożnika oraz
odwracanie narożników)
Referencje (wybrane)
■■ Barlind A, Karlsson N, Bjork-Eriksson T, Isgaard J, Blomgren K. (2010) Decreased cytogenesis in the granule cell layer of the hippocampus and impaired place
learning after irradiation of the young mouse brain evaluated using the IntelliCage platform. Exp. Brain Res 201:781-87
■■ Branchi
et al. (2010) Shaping brain development: mouse communal nesting blunts adult neuroendocrine and behavioral response to social stress and modifies chronic
antidepressant treatment outcome. Psychoneuroendocrinology 35(5): 743-51
■■ Galsworthy
MJ, Amrein I, Kuptsov PA, Poletaeva II, Zinn P, Rau A, Vyssotski A, Lipp HP. (2005) A comparison of wild-caught wood mice and bank
voles in the Intellicage: assessing exploration, daily activity patterns and place learning paradigms. Behav Brain Res 157:211-17
■■ Jaholkowski
P, Kiryk A, Jedynak P, Ben Abdallah NM, Knapska E, Kowalczyk A, Piechal A, Blecharz-Klin K, Figiel I, Lioudyno V, et al.
(2009) New hippocampal neurons are not obligatory for memory formation; cyclin D2 knockout mice with no adult brain neurogenesis show learning. Learn Mem 16:439-51
■■ Kiryk
A, Aida T, Tanaka K, Banerjee P, Wilczynski GM, Meyza K, Knapska E, Filipkowski RK, Kaczmarek L, Danysz W. (2008) Behavioral
characterization of GLT1 (+/-) mice as a model of mild glutamatergic hyperfunction. Neurotox Res 13: 19-30
■■ Knapska
E, Walasek G, Nikolaev E, Neuhäusser-Wespy F, Lipp HP, Kaczmarek L, Werka T. (2006) Differential involvement of the central amygdala
in appetitive versus aversive learning. Learn Mem 13:192-200
■■ Krackow
S, Vannoni E, Codita A, Mohammed AH, Cirulli F, Branchi I, Alleva E, Reichelt A, Willuweit A, Voikar V, et al. (2010) Consistent
behavioral phenotype differences between inbred mouse strains in the IntelliCage. Genes Brain Behav (in press)
■■ Mechan
AO, Wyss A, Rieger H, Mohajeri MH. (2009) A comparison of learning and memory characteristics of young and middle-aged wild-type mice in the
IntelliCage. J Neurosci Methods 180:43-51
■■ Onishchenko
N, Tamm C, Vahter M, Hökfelt T, Johnson JA, Johnson DA, Ceccatelli S. (2007) Developmental exposure to methylmercury alters
learning and induces depression-like behavior in male mice. Toxicol Sci 91:428-37
■■ Rudenko
O, Tkach V, Berezin V, Bock E. (2009) Detection of early behavioral markers of Huntington's disease in R6/2 mice employing an automated social home
cage. Behav Brain Res 203:188-99
■■ Safi
K, Neuhäusser-Wespy F, Welzl H, Lipp HP. (2006) Mouse anxiety models and an example of an experimental setup using unconditioned avoidance in an
automated system – IntelliCage. Cognition, Brain, Behavior 10:475-88
■■ Viosca
J, Schuhmacher AJ, Guerra C, Barco A. (2009) Germline expression of H-Ras(G12V) causes neurological deficits associated to Costello syndrome. Genes
Brain Behav 8: 60-71
■■ Voikar
V, Colacicco G, Gruber O, Vannoni E, Lipp HP, Wolfer DP. (2010) Conditioned response suppression in the IntelliCage: assessment of mouse strain
differences and effects of hippocampal and striatal lesions on acquisition and retention of memory. Behav Brain Res. May 21 (in press)
■■ Zhu
C, Gao J, Karlsson N, Li Q, Zhang Y, Huang Z, Li H, Kuhn HG, Blomgren K. (2010) Isoflurane anesthesia induced persistent, progressive memory
impairment, caused a loss of neural stem cells, and reduced neurogenesis in young, but not adult, rodents. J Cereb Blood Flow Metab (in press)
Sophisticated Life Science Research Instrumentation
Serwis i gwarancja
TSE Systems oferuje 2 lata gwarancji ALL-IN Premium
zawierającą:
• Infolinię techniczną 24/7;
• Zdalną obsługę i aktualizację funkcji;
• Wizyty na miejscu;
• Bezpłatne części zamienne.
Po upływie okresu gwarancji, TSE Systems oferuje
kompleksowe rozszerzenia gwarancji lub korzystne
umowy na naprawy w celu zapewnienia dalszego
sprawnego funkcjonowania urządzeń. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Specifications subject to change without notice
www.TSE-Systems.com
Copyright © 2013 TSE Systems International Group - All rights reserved
[email protected]