Grzegorz Szyszka: Jaki jest stan polskiej logistyki?

Komentarze

Transkrypt

Grzegorz Szyszka: Jaki jest stan polskiej logistyki?
Jaki jest stan polskiej logistyki ?
Grzegorz Szyszka
Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.
Plan referatu
•
•
•
•
•
•
Rozwój gospodarki .
Główne problemy logistyki.
Wielkość krajowego rynku usług logistycznych.
Rozwój infrastruktury logistycznej.
Ocena polskiej logistyki.
Polska Logistyczna Platforma Technologiczna
Sytuacja ekonomiczna Polski
-----
Utrzymanie wzrostu PKB – 1,9% [2012]; 1,6% [2013],
Eksport czynnikiem wzrostu gospodarki,
Ożywienie gospodarcze – II półrocze 2013 r,
wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej,
- Słaba konsumpcja i inwestycje
- Rosnący deficyt finansów publicznych – 2013 r.,
- Wysoki poziom bezrobocia w IV kw. 2013 r. - 13,2%,
Dynamika zmian makroekonomicznych r/r (ceny stałe)[%]
20
15
10
5
0
I '08 II
III
IV I '09 II
III IV I '10 II
III
IV I '11 II
III
IV I '12 II
III
IV I '13 II
III
-5
-10
-15
PKB
Sprzedaz detaliczna
Eksport
Sprzedaz usług transp
IV I '14 II
III
Problemy logistyki
System logistyczny
Krajowy rynek logistyczny
- 200 tys. przedsiębiorstw TSL - ok. 9% wszystkich firm w Polsce
- Przeciętne zatrudnienie w branży TSL - 500 tys. pracowników
- Wzrost wartość rynku logistycznego mierzona przychodami z transportu,
magazynowania i poczty (rzeczy i ludzi) do 172 mld zł – 10,6% PKB [2013],
- 31 miejsce polskiej logistyki w rankingu Banku Światowego,
Przychody ze sprzedaży usług przewozowych (bez poczty)
[mld zł]
180
147,4
160
140
120
104,2
116,7
118,4
60
59,2
65,9
66,6
164,1
127,6
100
80
157,9
70,9
76,9
81,3
85,8
40
20
0
2007
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
2008
2009
Ładunki
2010
2011
Rzeczy i ludzie
2012
2013
Krajowy rynek usług
logistycznych
- Rozbudowa operatorskich, krajowych sieci transportowo – magazynowych,
- Rozwój działów logistyki przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych,
- Niska rentowność branży - wzrost kosztów transportu, konkurencja cenowa,.
Kwartalna dynamika zmian w TSL
15
10
5
0
I '08 II
III IV I '09 II
III IV I '10 II
III IV I '11 II
III IV I '12 II
-5
-10
-15
-20
Sprzedaż usług
Źródło: GUS
Klimat koniunktury
III IV I '13 II
III IV I'14 II
III
Przewozy ładunków [tkm]
- Umocnienie pozycji Polski w usługach transportowych w UE-27 ,
-
1 pozycja - przewozy samochodowe międzynarodowe – 20% udziału w rynku [12],
2 pozycja - transport kolejowy – 13% udziału w rynku[12],
2 pozycja – transport samochodowy – 14,7% udziału w rynku, [12]
Polska jednym z najlepiej zrównoważonych rynków transportowych w UE.
- Postępująca dominacja transportu samochodowego na rynku przewozów
ogółem 71,6% [2013]
300
Przewozy ładunków wg.
rodzajów transportu [mld tkm]
250
200
150
Źródło: Opracowanie własne
na podstawie danych GUS
100
50
0
1990
1995
2000
2005
Drogow y
2007
Kolejow y
2010
Morski
2011
2012
2013
Infrastruktura liniowa
- Wzrost długości autostrad i dróg ekspresowych o 1000 km [2012-13],
- Poprawa stanu technicznego dróg krajowych – 63% stan dobry [2012],
- Przyspieszenie modernizacji torów – 2200 km [2012-13].
-Opóźnienia w realizacji planu budowy dróg i autostrad.
- Niskie bezpieczeństwo ruchu drogowego
- Zły stan infrastruktury kolejowej – 43% stan dobry [2012]
Wydatki na infrastrukturę liniową [mld zł]
Długość autostrad i dróg ekspresowych [km]
30
2000
1362
1500
1517
663
765
846
25
857
500
5
0
2008
2009
Autostrady
2010
2011
Ekspresowe
2012
2013
22,6
20,5
18
13,6
15
10
2006
18,4
20
1070
1000
26,4
13,1
10,1
2,2
9
2,9
2,7
3,6
2,6
3,9
5,2
0
2007
2008
2009
2010
Linie kolejowe
2011
2012
2013
Drogi krajowe
Źródło: PKP PLK,GDDKiA
2014
Infrastruktura magazynowa
- Stabilny wskaźnik pustostanów – około 10% [2012-13],
- Stabilizacja czynszów - od 2,0 – 5,0 EUR/m2/miesiąc [2012-13],
- Wyhamowanie spekulacyjnych inwestycji – budowa pod zamówienie,
Całkowita powierzchnia
magazynów zamkniętych
4
Koncentracja nowych powierzchni
magazynowych [2013]
3,5
12
3,5
mln. m2
2,5
1,7
2
1,3
1,5
1,1
1
0,9
0,3
0,5
M
ał
op
ol
sk
ie
e
no
śl
ąs
ki
D
ol
op
ol
sk
ie
e
W
ie
lk
Łó
dz
ki
e
lą
sk
i
Ś
az
ow
ie
ck
ie
8
6,7
6
7,7
8,1
8,9
9,4
9,7
4,55
4 3,35
2
0
M
mln. m2
Nowe powierzchnie magazynowe
wybudowane od 1996 roku
10
3
73 mln m2
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania
Ocena polskiej logistyki
31 miejsce polskiej logistyki wśród 160 państw
w rankingu Banku Światowego wg LPI (Logistics Performance Index).
Kryteria oceny LPI (miejsce Polski):
 efektywność procesu kontroli granicznej, w tym celnej (32),
 jakość infrastruktury (np. porty, koleje, drogi, technologie informacyjne) (46),
 łatwość organizowania przesyłek po konkurencyjnych cenach (24),
 kompetencje i jakość usług logistycznych (np. przewoźników, agentów celnych) (32),
 możliwość identyfikacji i śledzenia przesyłek (27),
 terminowość dostarczania przesyłek w ramach zaplanowanego czasu dostawy (15).
Ocena polskiej logistyki
Pozycja w
Wartość
Pozycja w
Wartość
rankingu oceny wskaźnika oceny rankingu oceny wskaźnika oceny
odpraw celnych odpraw celnych infrastruktury
infrastruktury
Kraj
Pozycja w
rankingu LPI
Wartość LPI
Niemcy
1
4.12
2
4.10
1
4.32
Francja
13
3.85
18
3.65
13
3.98
Hiszpania
18
3.72
19
3.63
20
3.77
Polska
31
3.49
32
3.26
46
3.08
Kraj
Pozycja w
Wartość
Pozycja w
Wartość
Pozycja w
Wartość
rankingu oceny wskaźnika oceny rankingu oceny wskaźnika oceny
rankingu oceny wskaźnika oceny
monitoro­wania monitoro­wania terminowości
terminowości
jakości usług
jakości usług
przesyłek
przesyłek
dostaw
dostaw
Niemcy
3
4.12
1
4.17
4
4.36
Francja
15
3.75
12
3.89
13
4.17
Hiszpania
12
3.83
26
3.54
17
4.07
Polska
33
3.47
27
3.54
15
4.13
Ocena polskiej logistyki
LPI: Polska - Niemcy [2013]
Wskaźnik LPI
Terminowość
Identyfikacja i śledzenie przesyłek
Kompetencje i jakość
usług logistycznych
Polska
Niemcy
Odprawy celne
Infrastruktura
Organizacja przesyłek
międzynarodowych
Problemy polskiej
logistyki
5 grup kluczowych problemów w sektorze logistyki
•
•
•
•
•
Niedostosowanie infrastruktury logistycznej do potrzeb sieci
dostaw.
Kongestia w transporcie – wysoka emisja CO2 – niewydolna
logistyka miejska.
Małe przewozy multimodalne – brak centrów logistycznych – stare
wagony – puste kontenery.
Nieprzystosowanie systemu logistycznego do obsługi handlu
elektronicznego oraz dostaw drobnicowych.
Niska wydajność łańcuchów dostaw – wysokie poziomy zapasów niska unifikacja opakowań.
Program naprawczy
Obszary tematyczne
Szczegółową problematykę wyznaczają potrzeby
przedsiębiorstw
Dziękuję za uwagę
Instytut Logistyki i Magazynowania

Podobne dokumenty